NIB OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE

12 jun
NIB OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShere with friends
Na osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije štev. 6316-1/2017-273 o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017


objavlja JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž).
Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih na navedenih področjih:
 • prof. dr. Kristina Gruden - Rastlinska sistemska biologija

 • izred. prof.dr. Vlado Malačič - Dinamika tekočin v okolju

 • izred. prof. dr. Maja Ravnikar – Biotehnologija

 • dr. Borut Mavrič - Biologija

 • doc. dr. Al Vrezec - BiologijaMentor: prof.dr. Kristina Gruden

 • Naziv področja: Rastlinska sistemska biologija
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, biokemijske, biotehnološke ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Zaželene so predvsem izkušnje z delom s proteini. Predvideno raziskovalno delo povezuje znanja različnih področij znanosti, predvsem pa biologije, biotehnologije in bioinformatike. Zaželena je sposobnost timskega dela, izkušnje raziskovalnega dela v tujini ter kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini. Raziskave bodo usmerjene predvsem v študij molekularnih mehanizmov imunskega sistema rastlin v odzivu na različne intracelularne patogene. Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: prof.dr. Kristina Gruden (kristina.gruden@nib.si), tel.: 059 232 824


Mentor: izred. prof.dr. Vlado Malačič

 • Naziv področja: Dinamika tekočin v okolju (Environmental Fluid Dynamics)
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo v enoti Morska biološka postaja. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo fizikalne (matematična fizika, meteorologija), matematične (uporabna matematika), gradbene (vodarstvo) ali strojne (mehanika fluidov) smeri. Upoštevane bodo izkušnje sodelovanja pri raziskovalnem delu, zlasti na področju dinamike tekočin, po možnosti v okolju (voda, zrak). Zaželeno je poznavanje numeričnih metod reševanja enačb v dinamiki tekočin, poznavanje programskih orodij (npr. Matlab, Octave, Python) in jezikov (npr. Fortran oz. C). Zaželeno je tudi kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini. Raziskave bodo usmerjene v proučevanje dinamike obalnih vodnih mas (fizikalna oceanografija) in v dinamiko obtekanja teles v morju (morska hidrodinamika), možna uporaba teh znanj v morski ekologiji, odvisno od potekajočih projektov. Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: izr. prof. dr. Vlado Malačič (vlado.malacic@nib.si)Mentor: dr. Borut Mavrič

 • Naziv področja: Biologija
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku Morska biološka postaja Piran. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke smeri. Pričakujemo poznavanje temeljnih ekoloških značilnosti morskega ekosistema in pripravljenost za terensko delo na morju, s posebnim poudarkom na potapljanju z avtonomno potapljaško opremo. Potrebno je tudi kvalitetno znanje angleškega jezika in zainteresiranost za morebitno dodatno izobraževanje v tujini. Mladi/a raziskovalec/ka se bo ukvarjal z naseljevanjem in razvojem filtratorskih skupnosti v odvisnosti od sezonske dinamike merozooplanktonskih ličink. Poleg spremljanja razvoja združbe bo naloga temeljila tudi na ugotavljanju filtracijske učinkovitosti. Z aplikativnega vidika bo to znanje uporabno za razumevanje mehanizmov delovanja umetnih podvodnih struktur, še posebej z namenom zmanjševanja prebitka organske snovi v morskem okolju. Natančno področje dela in vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbranim/o kandidatom/kandidatko.

Informacije: dr. Borut Mavrič (borut.mavric@nib.si)


Mentor: izred. prof.dr. Maja Ravnikar

 • Naziv področja: Biotehnologija
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, mikrobiološke, biotehnološke ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Zaželene so tudi izkušnje s področja mikrobiologije. Predvideno raziskovalno delo povezuje znanja različnih področij znanosti, predvsem pa biologije, mikrobiologije, biotehnologije in bioinformatike. Zaželena je sposobnost timskega dela, izkušnje raziskovalnega dela v tujini ter kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini. Raziskave bodo usmerjene predvsem v študij genske raznolikosti mikroorganizmov, njihovo epidemiologijo, nove načine diagnostike in nove biotehnološke aplikacije. Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: izred. prof.dr. Maja Ravnikar (maja.ravnikar@nib.si), tel.: 059 232 801, oziroma v njeni odsotnosti prof.dr. Jana Žel (jana.zel@nib.si), tel.: 059 232 816


Mentor: doc. dr. Al Vrezec

 • Naziv področja: Biologija
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke smeri. Pomembno bo upoštevan kriterij izkušenj sodelovanja pri raziskovalnem delu, zlasti na področju ekoloških in ekosistemskih raziskav ter zoologije (objave, projekti). Zaželeno je tudi kvalitetno znanje angleškega jezika ter vsaj osnovno obvladovanje statističnih metod/programov ter poznavanje osnov modeliranja. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran tudi za sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami v tujini ter vsaj občasno gostovanje na tujih inštitucijah (če ima kandidat že kakšne izkušnje v tujini, naj to navede). Raziskave bodo usmerjene v ekosistemske interakcije med vrstami različnih trofičnih nivojev, pri čemer gre lahko za neposredne kot posredne interakcije med končnimi plenilci ter različnimi vrstami na nižjih trofičnih nivojih. Kot modelni ekosistem bo obravnavan gozd, modelni organizmi pa so sove, ptice, mali sesalci in talna favna hroščev. Kandidat bo obdeloval tako zbrane dolgoročne podatke, kot zbiral podatke za reševanje specifičnih raziskovalnih vprašanj. Delo bo obsegalo tako terensko kot laboratorijsko delo. Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.
Informacije: doc. dr. Al Vrezec, e-naslov: al.vrezec@nib.si


Kandidati morajo, poleg zgoraj navedenih, obvezno izpolnjevati tudi pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (dosegljiv na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS -
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp


Vloge morajo poleg življenjepisa kandidata v obliki Europass CV vsebovati tudi:

 • dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, t.j. na l. in ll. bolonjski stopnji (brez diplome)
 • dokazilo o morebitnem zaključenem znanstvenem magisteriju;
 • podatek ali je že vpisan na doktorski študij – priložiti potrdilo o vpisu;
 • dokazila o morebitnih o prejetih nagradah in priznanjih;
 • podatke o objavljenih znanstvenih člankih z navedbo ali gre za avtorstvo ali soavtorstvo (s kakšnim sorazmernim delom) – priložiti izpis iz COBISS;
 • podatke o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čimbolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami.

Če kandidat še ni zaključil ll. stopnje dodiplomskega študija, se pričakuje, da bo to obveznost opravil najpozneje do 15.9.2017.


V vlogi obvezno navedite, h kateremu mentorju se prijavljate, navedena naj bosta tudi kontaktni elektronski naslov in telefonska številka.

Vloge kandidatov bodo na osnovi 114. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ocenjene po naslednjih merilih: 
 1. povprečna ocena dodiplomskega študija v času prijave na razpis za MR (na 2 decimalki natančno, na npr. 8,32) – toliko točk, kolikor povprečna ocena presega 8,00 (npr. 0,32);
 2. že pridobljen naziv magistra/ice znanosti – 1,00 točka;
 3. je že vpisan(a) na podiplomski študij – 0,50 točke;
 4. je prejel(a) univerzitetno Prešernovo nagrado – 1,00 točka;
 5. je prejel(a) drugo nagrado (članice, strokovnih društev in podobno) – do 0,50 točke
 6. ima objavljene znanstvene članke – do 1,00 točka (ocena mentorja glede na zahtevnost članka in soavtorstva, kjer se 1 točka deli s številom soavtorjev);
 7. sodelovanje pri raziskovalnem delu, zlasti na področju vsebine usposabljanja – ocena do največ 3,00 točke, pri čemer se ocenjujejo tudi dodatna, specialna znanja, potrebna za izvajanje programov,
 8. ocena razgovora s kandidatom – do 2 točki.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 30. junija 2017 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si.

V kolikor nimate možnosti pošiljanja po e-pošti, vloge sprejemamo tudi v pisni obliki na naslov Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za mladega raziskovalca«

Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.