21 jul
Javni razpis za mladega raziskovalca (m/ž)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Na osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne ter Sklepa o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa št. 6315-18/2020-21 z dne 01. 04. 2021


                                                   


 

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO,
Večna pot 111, Ljubljana

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž)
Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca pri mentorici dr. Tanji Dreo, v programski skupini Biotehnologija in sistemska biologija rastlin.

Naslov: Sledenje, določanje in preučevanje povzročiteljev bolezni s poudarkom na novih molekularnih pristopih

Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0165), vodja prof. dr. Kristina Gruden

Mentorica: dr. Tanja Dreo

Naziv področja: Biotehnologija

Razpisujemo mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen v delo mlade, vztrajne in dinamične skupine bakteriologov, vpete v nacionalne in mednarodne raziskave povzročiteljev bolezni rastlin in človeka, njihove biologije, raznolikosti in določanja v rastlinah in drugih okoljih. Skupina je vodilna na področju diagnostike varstva rastlin v svetovnem merilu z dolgoletnimi izkušnjami razvoja molekularnih testov, organiziranja primerjalnih testov, oblikovanja mednarodnih standardov ter njihovega učinkovitega prenosa v prakso v dobro vseh deležnikov.

Laboratoriji v katerih bo kandidat/ka opravljal/a raziskovalno delo s sodelavci iz Slovenije in tujine, so opremljeni z najmodernejšo raziskovalno opremo in imajo vzpostavljen sistemom kakovosti. Kandidat/ka bo sodeloval/a pri nacionalnih in mednarodnih projektih z veliko možnostmi mreženja. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat/ka osvojil/a veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim sposobnosti za kritično razmišljanje, občinstvu prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo veselje do raziskovanja neznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo, sposobnost timskega dela in deljenje želje po razvoju novih smeri. Zaradi mednarodne vpetosti laboratorija je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo mikrobiološke, biološke, biokemijske, biotehnološke ali druge tehnične smeri in izkušnje z delom v bakteriološkem in molekularnem laboratoriju. Prednost bodo imeli kandidati/tke z izkušnjami z delom z bakterijami in obdelavo podatkov z bioinformatskimi/statističnimi pristopi.

Predvideno raziskovalno delo bo osredotočeno na generične pristope določanja bakterijskih povzročiteljev bolezni v različnih vzorcih, med drugim tudi z določanjem DNA črtnih kod, visokozmogljivostnim tarčnim sekveniranjem (npr. IonTorrent, Illumina) in drugimi molekularnimi tehnologijami. Tehnologije bodo uporabljene na praktičnih primerih in dopolnjene s klasičnimi mikrobiološkimi metodami in uporabo osnovnih tehnik molekularne biologije (PCR, real-time PCR, digitalna PCR). Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani.

Informacije: dr. Tanja Dreo, e-naslov: tanja.dreo@nib.si


Kandidati morajo, poleg zgoraj navedenih, obvezno izpolnjevati tudi pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (dosegljiv na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS -
http://www.arrs.si/sl/akti/20/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-okt20.asp)

 

Vloge naj, poleg življenjepisa kandidata/kandidatke v obliki Europass CV, vsebujejo tudi:

 • dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, t.j. na l. in ll. bolonjski stopnji
 • dokazilo o morebitnem zaključenem znanstvenem magisteriju;
 • podatek ali ste že vpisani na doktorski študij – priložiti potrdilo o vpisu;
 • dokazila o morebitnih o prejetih nagradah in priznanjih;
 • podatke o objavljenih znanstvenih člankih z navedbo ali gre za avtorstvo ali soavtorstvo (s kakšnim sorazmernim delom) – priložiti izpis iz COBISS; 
 • podatke o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čimbolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami.

Če kandidat še ni zaključil ll. stopnje dodiplomskega študija, se pričakuje, da bo to obveznost opravil najpozneje do 15.9.2021.

 

V vlogi navedite, h kateremu mentorju se prijavljate, navedena naj bosta tudi vaša kontaktni elektronski naslov in telefonska številka.

Vloge kandidatov bodo na osnovi 114. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ocenjene po naslednjih merilih:

 1. povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj - toliko točk, kolikor povprečna ocena presega 8,00 (npr. 0,32);
 2. že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 – 0,50 točke;
 3. vpis v študijski program tretje stopnje – 0,50 točke;
 4. prejete nagrade oziroma priznanja – do 1,00 točka;
 5. objavljeni članki – do 1,00 točka;
 6. sodelovanje pri raziskovalnem delu – do 1,00 točka;
 7. ocena razgovora s kandidatom – do 3,00 točke.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 15. avgusta 2021 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si.


Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.


Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v vlogi.