Tehnična navodila

Tehnična navodila za pripravo objav in zaključnih nalog

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Kako ob zaključku študija izdelati magistrsko ali doktorsko delo?

Kako izd(el)ati, učbenik, učno gradivo, znanstveno knjigo, konferenčni zbornik, da se jih bo brez težav vneslo v Cobiss, da bodo zadostili zahtevam Sicrisa ali habilitacijskih komisij?

Kako ob izbiranju revije za objavo članka prepoznati plenilske, predatorske, lažne, ugrabljene... skratka sporne revije?

Na teh straneh boste našli nekaj osnovnih tehničnih navodil za pripravo objav:

Ob zaključku študija študenti Oddelka za biologijo BF UL izdelajo magistrsko ali doktorsko delo. Pri tem morajo upoštevati predpisana navodila za oblikovanje svojih del, zaključna dela vseh stopenj študija pa se pregledajo tudi z protiplagiatorskim programom. Oboje preveri INDOK služba ustrezne knjižnice BF.

Razpored pregleda del po knjižnicah BF


Pregled magistrskih del na Oddelku za biologijo BF UL poteka po vrstnem redu, kot je naveden na

evidenčnem listu za magistrsko delo

Opis postopkov:

 1. Pregled in odobritev končne verzije naloge s strani mentorja

 2. Pregled s protiplagiatorskim programom: po Pravilih o diplomskem in magistrskem delu in sklepom Senata BF z dne 14. 12. 2015 se v pristojni knjižnici BF pregledajo zaključna dela vseh stopenj študija. Elektronsko verzijo izgotovljenega zaključnega dela, ki ga je pregledal in s podpisom odobril mentor, pošlje študent za namen preverjanja plagiatorstva ustrezni knjižnici BF. Ta obvesti mentorja in študenta o deležu prekrivanja, ki mora biti manjši od 30 % (brez uvodnih strani, označenih z rimskimi številkami in brez virov), sicer je študent obvezan delo dopolniti in ponovno poslati v preverjanje plagiatorstva. Za potrebe preverjanja plagiatorstva nam mora torej študent oddati od mentorja odobreno nalogo v elektronski obliki, brez uvodnih strani, označenih z rimskimi številkami in brez virov.

 3. Magistrska dela pregledujejo tudi recenzenti. Študent s soglasjem mentorja po predhodni najavi predloži recenzentu pisno verzijo magistrskega dela. Recenzent je dolžan študentu vrniti delo z navodili za dopolnitev in popravke najkasneje v 14 dneh. Če recenzent ob branju magistrskega dela ugotovi, da delo ne dosega minimalne zahtevane kakovosti, lahko sproži postopek, da se delo popravi ali zavrne.

 4. Pregledovanje oblike zaključnih nalog:
  Pri izdelavi zaključnih nalog morajo študentje v pristojnosti Biološke knjižnice upoštevati Navodila za pripravo diplomskih in podiplomskih izdelkov na BF in sledeča dodatna navodila:
  - študentje si lahko pomagajo s predlogo za oblikovanje magistrske naloge
  - platnice izvoda za knjižnico vezati trdo v poljubnem materialu in barvi platnic ter črk. Na hrbtu vezane naloge navesti priimek in ime avtorja z velikimi tiskanimi črkami 9 cm od spodnjega roba. Pravilna smer napisa je od spodaj navzgor, ko je vezana naloga postavljena pokončno.

  Po predhodni odobritvi dela s strani mentorja in recenzenta pregledamo obliko zaključnih del vseh stopenj študija (magistrsko delo, doktorska disertacija). Študent naj se po predhodno rezerviranem terminu pri nas oglasi s popolnoma oblikovanim celotnim pisnim izdelkom v elektronski obliki. Študent naj za oblikovne popravke predvidi dovolj časa, saj običajno en sam pregled naloge ne zadostuje in nam mora študent svoje delo predložiti večkrat - dokler ni popolnoma v skladu z Navodili za pripravo diplomskih in podiplomskih izdelkov na BF!

  Pred oddajo doktorske disertacije v vezavo nam mora študent svoje delo še enkrat prinesti v pregled, skupaj z

  izjavo (so)mentorja, da je doktorska disertacija primerna za končni oblikovni pregled
  Šele ko so vse oblikovne napake v zaključni nalogi odpravljene, študentu izdamo končno potrdilo o ustrezni obliki zaključne naloge. Končno potrdilo o oblikovni ustreznosti magistrske naloge ali doktorske disertacije mora študent vsaj 8 dni pred zagovorom oddati v referatu za študij 2. ali 3. stopnje oddelka oz. študija.

  Izdelalamo tudi UDK vrstilec (niz znakov, ki delo opiše po vsebini) ter preverimo, če študent nima dolgov v knjižnici (vračilo gradiva, poravnava zamudnine..).

 5. Študent pred zagovorom odda vezano magistrsko ali doktorsko delo v zahtevanem številu izvodov v pristojnem referatu za študij.

  Brez v pristojen referat za študij pravočasno oddanega končnega potrdila o ustrezni obliki zaključne naloge in oddaje trdo vezanih izvodov nalog kandidat ne more pristopiti k javnemu zagovoru doktorske disertacije ali magistrske naloge.

  Zaključna dela 2. stopnje morajo študentje obvezno naložiti v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)  preko sistema ŠIS. Pri tem naj sledijo navodilom na https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=101191&lang=slv (na str. 20 - 28). Študent lahko izjemoma zaprosi za največ enoletni odlog objave v RUL (če npr. z mentorjem načrtujeta objavo članka iz vsebine zaključne naloge). Prošnjo za odlog objave v RUL naj študent še v času izdelave zaključne naloge naslovi na študijsko komisijo Oddelka za biologijo ter navede razlog. Prošnjo naj podpišejo študent, mentor in somentor.
Pri vnosu v Cobiss so za tovrstne publikacije predvidene tri tipologije, njihove uradne definicije (IZUM, 30. 9. 2016) pa so:

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik je vrsta publikacije, ki je namenjena študentom kot predpisano učno gradivo za določeno študijsko vejo ali predmet (npr. učbenik algebre, praktikum).

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

Učbenik za osnovne ali srednje šole ter drugo preduniverzitetno izobraževanje, ki je pripravljen skladno z predpisanim učnim načrtom in sprejet po ustreznem postopku

 

2.05 Drugo učno gradivo

Sistematična obdelava učne snovi po študijskem programu, ki jo avtor pripravi po svojem ali tujem gradivu (zapiski predavanj, zbrano gradivo, skripta), zbirka vaj in nalog za določen predmet ter drugi učni pripomočki (npr. zvočno gradivo, multimedijske učne enote ...).

Učnemu gradivu, ki ga predavatelji pripravijo za delavnice in poletne šole, se dodeli tipologija 2.05 Drugo učno gradivo.

 

Naslovna stran mora vsebovati naslednje podatke (primer):

 • ime in priimek avtorjev ali urednikov,
 • naslov,
 • podnaslov (kjer naj bo navedeno, komu je publikacija namenjena),
 • ime založnika,
 • kraj in leto izida.

Publikacijo lahko izdate v tiskani ali elektronski obliki (kot elektronsko knjigo na CD ROM-u, USB ključu, na spletu ...).

 

Če boste publikacijo izdali na CD-ROM-u, naslovno stran tudi natisnite v pomanjšani obliki (12 cm x 12 cm) in jo vložite v zaščitno škatlico CD-ROM-a. Iste podatke natisnite ali čitljivo napišite tudi na sam CD ROM.

 

Če boste publikacijo izdali na USB ključu, podatke z naslovne strani natisnite na njegovo ohišje.

 

Kolofon običajno sledi naslovni strani in prinaša podatke o publikaciji. Smiselno naj vsebuje naslednje podatke:

 • naslov, podnaslov,
 • avtor ali urednik,
 • naslov knjižne zbirke, štetje v zbirki,
 • recenzent,
 • prevajalec, ilustrator, fotograf ..., ostali sodelavci pri nastanku publikacije,
 • podatki o izdaji ali natisu,
 • založnik,
 • kraj izida,
 • leto izida,
 • izvirni naslov (pri prevodu),
 • podatki o nosilcu avtorskih pravic,
 • podatek o nakladi (podatek o številu natisnjenih izvodov),
 • navedba javnega financerja,
 • enotna maloprodajna cena publikacije (prodajna cena z davkom na dodano vrednost): podatek lahko izpustite le v primeru, če je publikacija brezplačna, Podatek o enotni ceni knjige je potrebno posredovati Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najmanj dan pred dnevom začetka prodaje preko portala. Enotna cena knjige velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige. Izjeme oz. dovoljeni popusti so določeni v Zakonu o enotni ceni knjige (ZECK) – Uradni list RS,št.11/2014, z dne 11. 2. 2014),
 • ISBN.

Kako do CIP zapisa in ISBN številke: pred tiskom v Biološko knjižnico po elektronski pošti pošljite zadnji korekturni izvod publikacije v eni .doc ali .pdf datoteki. Če bo publikacija izšla v elektronski obliki na spletu, nam sporočite njen format (.pdf, .html ...) in URL naslov spletne strani, kjer se bo nahajala. Vse te podatke namreč potrebujejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), kjer bodo publikaciji najkasneje v 72 urah izdelali CIP kataložni zapis (preliminarni COBISS zapis) in ji dodelili ISBN številko.

Pri vnosu v Cobiss je za tovrstno publikacijo predvidena tipologija 2.01 Znanstvena monografija, njena uradna definicija (IZUM, 30. 9. 2016) se glasi:

 

2.01 Znanstvena knjiga

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava nek problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Semuvrščamo tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje, enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/ sprememb.

 

Znanstvena knjiga mora obvezno imeti:

 • enotno vsebino (posamezna poglavja so po tematiki povezana),
 • poimensko navedene recenzente,
 • geselno kazalo (Subject index),
 • več kot 50 oštevilčenih strani (če ima 50 in manj strani, ji kot kot brošuri NUK ne bo dodelil ISBN številke, ki je za znanstveno knjigo nujna, v SICRIS pa ji bo pripadlo manj točk),
 • ISBN,
 • posamezno poglavje naj bo daljše od 5 strani.

Zaželeno je, da so poglavja organizirana po IMRAD shemi (Introduction - Methods - Results – Discussion).

 

Če je kjerkoli v publikaciji navedeno, da gre za strokovno delo, priročnik, poročilo, učbenik ipd. ali za publikacijo s (četudi izbranimi in v celoti objavljenimi) konferenčnimi prispevki, to ni znanstvena knjiga!

 

Naslovna stran mora vsebovati naslednje podatke (primer):

 • ime in priimek avtorjev ali urednikov,
 • naslov,
 • ime založnika,
 • kraj in leto izida

 

Publikacijo lahko izdate v tiskani ali elektronski obliki (kot elektronsko knjigo na CD ROM-u, USB ključu, na spletu ...).

 

Če boste publikacijo izdali na CD-ROM-u, naslovno stran tudi natisnite v pomanjšani obliki (12 cm x 12 cm) in jo vložite v zaščitno škatlico CD-ROM-a. Iste podatke natisnite ali čitljivo napišite tudi na sam CD ROM.

 

Če boste publikacijo izdali na USB ključu, podatke z naslovne strani natisnite na njegovo ohišje.

 

Kolofon običajno sledi naslovni strani in prinaša podatke o publikaciji. Smiselno naj vsebuje naslednje podatke:

 • naslov, podnaslov,
 • avtor ali urednik,
 • naslov knjižne zbirke, štetje v zbirki,
 • recenzent,
 • prevajalec, ilustrator, fotograf..., ostali sodelavci pri nastanku publikacije,
 • podatki o izdaji ali natisu,
 • založnik,
 • kraj izida,
 • leto izida,
 • izvirni naslov (pri prevodu),
 • podatki o nosilcu avtorskih pravic,
 • podatek o nakladi (podatek o številu natisnjenih izvodov),
 • navedba javnega financerja,
 • enotna maloprodajna cena publikacije (prodajna cena z davkom na dodano vrednost): podatek lahko izpustite le v primeru, če je publikacija brezplačna. Podatek o enotni ceni knjige je potrebno posredovati Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najmanj dan pred dnevom začetka prodaje preko portala. Enotna cena knjige velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige. Izjeme oz. dovoljeni popusti so določeni v Zakonu o enotni ceni knjige (ZECK) – Uradni list RS,št.11/2014, z dne 11. 2. 2014),
 • ISBN.

 

Kako do CIP zapisa in ISBN številke: pred tiskom v Biološko knjižnico po elektronski pošti pošljite zadnji korekturni izvod publikacije v eni .doc ali .pdf datoteki. Če bo publikacija izšla v elektronski obliki na spletu, nam sporočite njen format (.pdf, .html ...) in URL naslov spletne strani, kjer se bo nahajala. Vse te podatke namreč potrebujejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), kjer bodo publikaciji najkasneje v 72 urah izdelali CIP kataložni zapis (preliminarni COBISS zapis) in ji dodelili ISBN številko.

Pri vnosu v Cobiss so za tovrstne publikacije predvidene štiri tipologije

 

za zbornik povzetkov (»Abstracts«):

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

 

za zbornik celotnih prispevkov (»Proceedings«)

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

2.31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci

2.32. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci, ki so recenzirani po merilih za izvirne/ pregledne znanstvene članke oz. samostojne znanstvene sestavke v monografijah. Zbornik je lahko samostojna monografska publikacija, redna ali posebna številka revije, suplement ali vir na spletu. Da so bili prispevki ustrezno recenzirani, mora biti razvidno iz navedb v publikaciji ali drugače dokazljivo. Domača konferenca se šteje kot mednarodna, kadar je najmanj 1/3 aktivnih udeležencev iz tujine. Pri tem se upoštevajo udeleženci, katerih prispevki so objavljeni v zborniku (uradna definicija, IZUM, 30. 9. 2016).

 

Naslovna stran zbornika mora vsebovati naslednje podatke (primer):

 • naslov,
 • podnaslov,
 • ime in priimek urednikov,
 • datum konference, kraj konference,
 • ime založnika,
 • kraj in leto izida zbornika.

 

Publikacijo lahko izdate v tiskani ali elektronski obliki (kot elektronsko knjigo na CD ROM-u, USB ključu, na spletu ...).

 

Če boste publikacijo izdali na CD-ROM-u, naslovno stran tudi natisnite v pomanjšani obliki (12 cm x 12 cm) in jo vložite v zaščitno škatlico CD-ROM-a. Iste podatke natisnite ali čitljivo napišite tudi na sam CD ROM.

 

Če boste publikacijo izdali na USB ključu, podatke z naslovne strani natisnite na njegovo ohišje.

 

 

Kolofon običajno sledi naslovni strani in prinaša podatke o publikaciji. Smiselno naj vsebuje naslednje podatke:

 • naslov, podnaslov,
 • urednik,
 • recenzent,
 • prevajalec, ilustrator, fotograf..., ostali sodelavci pri nastanku publikacije,
 • založnik,
 • kraj izida,
 • leto izida,
 • podatek o nakladi (podatek o številu natisnjenih izvodov),
 • navedba javnega financerja,
 • enotna maloprodajna cena publikacije (prodajna cena z davkom na dodano vrednost): podatek lahko izpustite le v primeru, če je publikacija brezplačna. Podatek o enotni ceni knjige potrebno posredovati Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najmanj dan pred dnevom začetka prodaje preko portala. Enotna cena knjige velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige. Izjeme oz. dovoljeni popusti so določeni v Zakonu o enotni ceni knjige (ZECK) – Uradni list RS,št.11/2014, z dne 11. 2. 2014),
 • ISBN.

Kako do CIP zapisa in ISBN številke: pred tiskom v Biološko knjižnico po elektronski pošti pošljite zadnji korekturni izvod publikacije v eni .doc ali .pdf datoteki. Če bo publikacija izšla v elektronski obliki na spletu, nam sporočite njen format (.pdf, .html ...) in URL naslov spletne strani, kjer se bo nahajala. Vse te podatke namreč potrebujejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), kjer bodo publikaciji najkasneje v 72 urah izdelali CIP kataložni zapis (preliminarni COBISS zapis) in ji dodelili ISBN številko.