Projekti

Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR

Holder: dr. Barbara Jerič Kokelj / dr. Maja Štalekar

Code: operacija št. C3330-17-529023 »Raziskovalci-2.0-NIB-529023«

Duration: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2020


Neodvisni raziskovalni projekt »Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR « se izvaja kot operacija št. C3330-17-529023 »Raziskovalci-2.0-NIB-529023« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba 1.1: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj 1.1.1: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. Operacija se izvaja v Zahodni kohezijski regiji. 

Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). 

Povezava na spletno stran izvajanja Evropske kohezijske politike (EKP) v Sloveniji, ki jo upravlja OU – www.eu-skladi.si.


Kratek opis operacije, njeni cilji in rezultati:

Namen in cilj našega raziskovalnega projekta z naslovom »Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR« je preučiti ali je digitalni PCR primerno analitično orodje za področje transplantacijske medicine. Na osnovi lastno razvitih DNA tarč in lastnega formata digitalnega PCR testiranja bomo razvili nove postopke in robustne metodološke rešitve za določanje in kvantifikacijo nizkih koncentracij specifičnih sekvenc v donorjevi izven-celični DNK. Metoda bo validirana na vzorcih oseb s presajeno ledvico. Rezultati projekta bi lahko omogočili razvoj novih produktov, predvsem na področju novih načinov spremljanja stanja organa po presaditvi le-tega, preko učinkovitega spremljanja koncentracije izven-celične DNK v krvni plazmi. Projektne aktivnosti zato predstavljajo pomemben prispevek za področje diagnostike v zdravstvu in omogočajo prenos inovativnih pristopov iz raziskovalnih laboratorijev v klinično prakso. Razvita metoda bo imela izjemen potencial na širšem diagnostičnem področju, zato so izsledki projekta tudi širše uporabni in predstavljajo splošno družbeno korist.