Projekti

Analiza vedenjske in genske raznolikosti populacij stenice vrste Nezara viridula (L.)

Koordinator projekta: prof. dr. Andrej Blejec, dr. Simona Sušnik

Raziskave v okviru projekta so osredotočene na genetsko in vedenjsko karakterizacijo različnih geografsko ločenih populacij stenice vrste Nezara viridula. Genetska raznolikost je bila določena z RAPD-PCR metodo, analize pa se nadaljujejo tudi z raziskavami mitohondrijske DNA. Preliminarni rezultati analiz nakazujejo majhno raznolikost med njimi tako na nivoju vrstno specifičnih napevov, kot na nivoju genotipa.

Zunanji nosilec projekta je dr. Simona Sušnik, Kmetijski inštitut Slovenije.