03 jul
JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Na osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne ter Sklepa o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v
letu 2020 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja
raziskovalnega programa št. 6316-2/2020-272 z dne 23. 3. 2020
                                                   


 

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO,
Večna pot 111, Ljubljana

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž)


Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca:


Naslov: Onesnaževanje morja z mikroplastiko in organskimi onesnaževali
Programska skupina: Raziskave obalnega morja (P1-0237), vodja izr. prof. dr. Patricija Mozetič
Mentor:  izr. prof. dr. Oliver Bajt
Naziv področja:  Varstvo okolja

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo v enoti Morska biološka postaja Piran. Raziskovalna skupina je zelo interdisciplinarno usmerjena, tudi starostno precej homogeno sestavljena, z mnogimi mednarodno uveljavljenimi raziskovalci. Prav interdisciplinarnost prispeva k dinamičnemu raziskovalnemu delu z razširjenim mednarodnim sodelovanjem.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo kemijske smeri. Zaželena je samostojnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, vedoželjnost, sposobnost kritičnega razmišljanja in timskega dela. Pomembno je tudi znanje angleškega jezika in zainteresiranost za dodatno izobraževanje v tujini.
Pričakujemo, da bo kandidat/ka svoje znanje dopolnjeval/a na različnih delavnicah, konferencah in s sodelovanjem na mednarodnih projektih.
Zaželeno je poznavanje temeljev načrtovanja in izvedbe eksperimentov v laboratoriju, poznavanje zahtev za varno in dobro delo v laboratorijih in tudi pripravljenost za terensko delo na morju. Dobrodošle so izkušnje na področju analitske kemije, predvsem analize organskih snovi.
Delo kandidata/kandidatke bo usmerjeno v raziskave onesnaževanja morskega okolja s plastiko in mikroplastiko, v povezavi s tem pa tudi s sodobnejšimi organskimi onesnaževali. Raziskoval/a bo stopnjo onesnaženosti, vire teh snovi v morskem okolju, procese razgradnje in vplive na organizme. Na plastiko/mikroplastiko se vežejo različne snovi iz morske vode, ki se na ta način transportirajo na večje razdalje, na površini plastike pa gotovo potekata tudi fotokemijska in mikrobna razgradnja. Določene snovi, ki so dodane plastiki, se iz nje tudi izločajo in ob zaužitju kopičijo v morskih organizmih. Zato bo mladi raziskovalec/raziskovalka uporabil/a do sedaj znane postopke za analize vsebnosti mikroplastike v morski vodi, sedimentih in morskih organizmih. Ker pa je to področje precej novo, bo moral/a obstoječe metode tudi prilagoditi za analize konkretnih vzorcev. Poskušal/a bo oceniti vire vnosa mikroplastike v naše obalno morje, med njimi vnos z rekami, spiranje cest in kmetijskih površin ter vnos iz raznih dejavnosti na morju ali na obali (pomorski promet, marikultura, ribištvo). Drugi del raziskav bo obsegal razgradnjo organskih onesnaževal v morju, tudi v povezavi s plastiko. Pri delu bo uporabljal/a različne analizne metode za določanje organskih snovi.
Informacije: dr. Oliver Bajt, e-naslov: oliver.bajt@nib.si


Kandidat mora, poleg zgoraj navedenih, obvezno izpolnjevati tudi pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (dosegljiv na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS - http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp).


Vloga naj, poleg življenjepisa kandidata/kandidatke v obliki Europass CV, vsebuje tudi:
- dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, t.j. na l. in ll. bolonjski stopnji
- dokazilo o morebitnem zaključenem znanstvenem magisteriju;
- podatek ali ste že vpisani na doktorski študij – priložiti potrdilo o vpisu;
- dokazila o morebitnih o prejetih nagradah in priznanjih;
- podatke o objavljenih znanstvenih člankih z navedbo ali gre za avtorstvo ali soavtorstvo (s kakšnim sorazmernim delom) – priložiti izpis iz COBISS;  
- podatke o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čimbolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami.

Če kandidat še ni zaključil ll. stopnje dodiplomskega študija, se pričakuje, da bo to obveznost opravil najpozneje do 15. 9. 2020.

V vlogi naj bosta navedena tudi vaša kontaktni elektronski naslov in telefonska številka.

Vloge kandidatov bodo na osnovi 114. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ocenjene po naslednjih merilih:
1.    povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj - toliko točk, kolikor povprečna ocena presega 8,00 (npr. 0,32);
2.    že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 – 0,50 točke;
3.    vpis v študijski program tretje stopnje – 0,50 točke;
4.    prejete nagrade oziroma priznanja –  do 1,00 točka;
5.    objavljeni članki – do 1,00 točka;
6.    sodelovanje pri raziskovalnem delu – do 1,00 točka;
7.    ocena razgovora s kandidatom – do 3,00 točke.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 15. avgusta 2020 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si.

V kolikor nimate možnosti pošiljanja po e-pošti, vloge sprejemamo tudi v pisni obliki na naslovu Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za mladega raziskovalca«.

Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.
Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v vlogi.