09 okt
Javni razpis za delovno mesto: "DIREKTOR (m/ž) javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, št. 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) in v skladu z določili 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda NIB (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) objavlja javni razpis za delovno mesto


DIREKTOR (m/ž)

javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijoPogoji za zasedbo delovnega mesta:
  • doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta

  • znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta

  • znanje vsaj enega svetovnega jezika

  • izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19).Prijava naj vsebuje: 
  • življenjepis kandidata,

  • kopijo dokazila o izobrazbi,

  • dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,

  • program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).Za dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti šteje izpis iz baze SICRIS.

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Nastop mandata je predviden s 01.01.2021. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.

Kandidat bo imenovan pod pogojem, da k njegovemu imenovanju poda soglasje Vlada Republike Slovenije.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Za razpis direktorja NIB”.

Rok za prijavo kandidatov je 26.10.2020.

Prijavljeni kandidati bodo o rezultatu razpisa obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Predsednik Upravnega odbora NIB
Prof. dr. Franci Demšar