Storitve

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Biološka knjižnica svojim članom preko spletne storitve "Moja knjižnica" omogoča:

 • pregled izposojenega, naročenega in rezerviranega gradiva
 • podaljšanje roka izposoje gradiva: v skrajno levem stolpcu označite tisto gradivo, ki ga želite podaljšati in na dnu seznama kliknite "želim podaljšati". Po uspešno opravljenem podaljšanju se izpiše seznam gradiva z novim datumom vrnitve. Podaljšanje ni možno, če:
  - je rok vrnitve gradiva potekel,
  - je bilo gradivo že enkrat podaljšano,
  - je gradivo rezervirano s strani drugega člana,
  - imate neporavnane obveznosti.
 • pregled vaših morebitnih neporavnanih dolgov
 • naročilo trenutno prostega gradiva iz zbirke naše knjižnice: gradivo, ki je trenutno na voljo, lahko naročite v spletnem katalogu COBISS/ OPAC, dvignete pa osebno še dva delovna dneva po izvedenem naročilu.
 • rezervacijo trenutno izposojenega gradiva iz zbirke naše knjižnice: gradivo, ki je izposojeno pri drugem članu, lahko rezervirate v spletnem katalogu COBISS/OPAC, dvignete pa osebno še dva delovna dneva od dneva, ko je gradivo ponovno razpoložljivo. Rezervirate lahko do tri enote gradiva.
 • spremembo osebnega gesla
 • izbiro prejemanja obvestil po e-pošti in/ali preko SMS obvestila:
  - o poteku rezervacije,
  - o prispelem rezerviranem gradivu,
  - o skorajšnjem poteku roka izposoje,
  - o skorajšnjem opominu,
  - o poteku članstva,
  - o neporavnanih terjatvah,
  - splošna obvestila knjižnice.
  Možnost prejemanja elektronskih obvestil si vzpostavite sami z označitvijo željenih storitev v razdelku E-obveščanje/Nastavitve.
 • vnašanje in spreminjanje podatkov o e-naslovu in številki mobilnega telefona

Vstop v storitev "Moja knjižnica" je mogoč z mnogih vstopnih točk npr. s Cobissove domace strani ... Za vstop potrebujete številko študentske ali članske izkaznice in geslo, ki ga pridobite v Biološki knjižnici (je isto kot za oddaljen dostop do e-virov). Akronim naše knjižnice je BFBNIB, sigla 50018, v spustnem seznamu knjižnic pa nas najdete pod "Nacionalni inštitut za biologijo in BF, Oddelek za biologijo, Ljubljana".

 

Bibliografija raziskovalca je urejen seznam njegovih del, pri čemer je osnovno vodilo razvrščanja veljavna tipologija del ter vrste avtorstev oziroma vloge, ki jih je raziskovalec imel pri nastajanju svojih del.

V Biološki knjižnici izdelujemo bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS in sicer za zaposlene na Oddelku za biologijo BF UL in Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Na osnovi bibliografij raziskovalcev poteka vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznikov in raziskovalnih skupin.

 

Navodila za oddajo del za vpis v bibliografijo

V Biološki knjižnici skrbimo za bibliografije zaposlenih na Nacionalnem inštitutu za biologijo in Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Bibliografski zapisi vsebujejo številne podatke, zato za njihovo izdelavo potrebujemo:

Knjiga, poročilo, raziskovalna naloga, učbenik, skripta, priročnik, atlas, slovar, leksikon: original

Če originala nikakor ne morete oddati, potem pripravite:

 • fotokopijo platnice knjige;
 • fotokopijo naslovne strani (1. strani) knjige;
 • fotokopijo strani z navedbo urednika, imena založbe, kraja založbe, tiskarne, kraja tiskarne, CIP zapisa (kataložni zapis o publikaciji v okvirčku, pri slovenskih izdajah ga ponavadi izdela Narodna in univerzitetna knjižnica), naklade ... To je običajno 2. stran, lahko pa tudi zadnja stran v knjigi;
 • fotokopija strani z uvodom ("Uvodna beseda", "Predgovor", "Preface" ...) - če obstaja;
 • ISBN številko - če obstaja;
 • fotokopijo 1. strani stvarnega kazala (Subject Index) - če obstaja;
 • fotokopijo zadnje oštevilčene strani rimske in arabske paginacije.

Poglavje v monografiji (knjigi): original

Če originala nikakor ne morete oddati, potem pripravite:

 • fotokopijo platnice knjige;
 • fotokopijo naslovne strani (1. strani) knjige;
 • fotokopijo strani z navedbo urednika, imena založbe, kraja založbe, tiskarne, kraja tiskarne, CIP zapisa (kataložni zapis o publikaciji v okvirčku, pri slovenskih izdajah ga ponavadi izdela Narodna in univerzitetna knjižnica), naklade ... To je običajno 2. stran, lahko pa tudi zadnja stran v knjigi;
 • ISBN številko - če obstaja;
 • fotokopija strani z uvodom ("Uvodna beseda", "Predgovor", "Preface" ...) - če obstaja;
 • fotokopijo 1. strani stvarnega kazala (Subject Index) - če obstaja;
 • fotokopija zadnje oštevilčene strani rimske in arabske paginacije;
 • fotokopija vašega poglavja vključno s citirano literaturo.

Konferenca - zbornik povzetkov ("Abstracts"), zbornik člankov ("Proceedings"): original (tiskana knjiga, CD-ROM, USB ključek)

Če tiskane knjige nikakor ne morete oddati ali če nam nameravate oddati zbornik na CD-ROMu ali USB ključku, potem:

 • fotokopirajte oz natisnite platnico;
 • fotokopirajte oz natisnite naslovno stran (= 1. strani) zbornika;
 • fotokopirajte oz natisnite vse strani, kjer so navedeni uredniki, morebitni CIP zapis;
 • fotokopirajte oz natisnite stran z uvodom ("Uvodna beseda", "Predgovor", "Preface"...) - če obstaja;
 • fotokopirajte oz natisnite ISBN številko ali ISSN številko - če obstaja;
 • fotokopirajte oz natisnite vaš abstrakt ali članek vključno s citirano literaturo. Če strani zbornika niso oštevilčene, preštejte, na kateri strani se vaš prispevek nahaja in to čitljivo dopišite;
 • fotokopirajte oz natisnite zadnjo oštevilčeno stran zbornika. Če strani zbornika niso oštevilčene, jih sami preštejte in to čitljivo dopišite.

Če je zbornik izšel le na internetu (v pdf ali drugi obliki), natisnite strani po zgornjih navodilih ter URL naslov spletne strani, kjer se zbornik nahaja. Če vse naštete strani ne obstajajo, natisnite vsaj podatke o imenu, kraju in času konference, svoj prispevek vključno s citirano literaturo ter URL naslov spletne strani, kjer ste podatke našli.

Po pravilih vnosov v Cobiss se kot vabljena predavanja štejejo samo uvodna ali zaključna vabljena plenarna predavanja, kar mora biti razvidno iz samega zbornika ali programa konference ali pisnega vabila ali potrdila, ki ga izda organizator konference.

Članek:

 • Če članek nima sprotnega naslova na vrhu prve strani članka in običajno tudi na vrhu vsake nadaljnje strani, fotokopirajte platnice revije;
 • ISSN številka;
 • fotokopija celega članka.

Predavanje brez natisa: fotokopija organizatorjevega vabila ali zahvale ali fotokopija uradne javne napovedi predavanja (v časopisu, na internetu, plakat za oglasno desko ...), iz česar mora biti razvidno:

- ime avtorja,

- datum in kraj izvedbe predavanja,

- naslov predavanja.

Po pravilih vnosov v Cobiss se kot vabljena predavanja štejejo samo uvodna ali zaključna vabljena plenarna predavanja, kar mora biti razvidno iz programa konference ali pisnega vabila ali potrdila, ki ga izda organizator konference.


Radijska ali televizijska oddaja:
fotokopija organizatorjevega vabila ali zahvale ali fotokopija uradne javne napovedi oddaje (v časopisu, na internetu ...), iz česar mora biti razvidno:

- datum predvajanja oddaje,

- naslov oddaje,

- naslov vašega prispevka znotraj oddaje (če je oddaja sestavljena iz več prispevkov),

- ime radijske ali televizijske hiše in programa,

- ime avtorja (novinarja, voditelja, v primeru intervjuja je to tisti, ki sprašuje ...),

- imena udeležencev.


Pripišite, za kateri tip dela oziroma katero vrsto avtorstva gre, pri čemer vam bo v pomoč naslednji razdelek - Cobissova tipologija del in vrste avtorstev.

Cobissova tipologija del in vrste avtorstev

Tipologija dokumentov oz.del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss (23. 3. 2022)

Seznam vseh avtorstev v sistemu Cobiss
Bibliografske enote so v bibliografiji raziskovalca v sistemu COBISS urejene po veljavni tipologiji dokumentov oziroma del ter po vrstah avtorstev oziroma vlogah, ki jih je raziskovalec imel pri nastajanju svojih del.

Izpis bibliografije

Biomedicina Slovenica

Biomedicina Slovenica (BS) je slovenska nacionalna računalniška bibliografija za področje biomedicine. Že več kot dvajset let jo gradi Inštitut za biomedicinsko informatiko (IBMI) Medicinske fakultete. BS vključuje literaturo objavljeno v Sloveniji ter dela slovenskih avtorjev objavljena v tujini, ki morajo zadostiti določeni kvaliteti in kriterijem. BS obsega dva segmenta. Starejši segment (1976-1985) ima 20.530 bibliografskih enot, novejši segment (od 1986 dalje) se stalno dopolnjuje. Oba segmenta sta dostopna na IBMI, novejši pa tudi preko spleta.

 

COBISS

V sistemu COBISS.SI se po enotni metodologiji vodijo bibliografije vseh slovenskih raziskovalcev, ki so evidentirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar zagotavlja racionalnost pri bibliografski obdelavi, popolnejšo registracijo in večjo preglednost rezultatov raziskovalne dejavnosti ter možnost uporabe enotnih kriterijev pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti. Bibliografijo posameznega raziskovalca je možno (tudi v angleškem jeziku) za izbrano obdobje in v izbranem formatu izpisati iz baze podatkov COBIB.SI.

SICRIS - vrednotenje raziskovalne uspešnosti

Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v Prilogi 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti določa kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti raziskovalcev.

Znanstvena in strokovna dela (bibliografske enote), ki se jih ocenjuje in točkuje, morajo biti katalogizirana v sistemu COBISS.SI. Verifikacijo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot (ki so predmet ocenjevanja znanstvene uspešnosti) po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS izvajajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC), ki jih je leta 2003 imenovalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Za objave s področja naravoslovnih ved - torej tudi biologije - je pristojen OSIC za naravoslovje.

V ocenjevalnih postopkih pa se med drugim upošteva tudi citiranost objavljenih del.

Na spletnih straneh SICRIS si raziskovalci lahko pripravite izpis kategorizacije svojih del in točk po metodologiji ARRS:

 • kliknite na Iskanje/Raziskovalci
 • poiščite se po imenu ali šifri raziskovalca
 • v rubriki Dejavnost/Bibliografija kliknite na “Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS" in "Podatki za razpise"

Prosimo, da redno spremljate stanje svojih izpisov, saj lahko zaradi delno avtomatiziranih postopkov in posegov vaših soavtorjev pride do napačne kategorizacije in verifikacije vaših del!


Odgovori na pogosta vprašanja

 

Medknjižnična izposoja je storitev, ki uporabnikom omogoča naročanje in dostop do gradiva iz lokacijsko oddaljenih knjižnic. Zaposleni na NIB in Oddelku za biologijo BF ter študenti Oddelka za biologijo BF lahko naročajo želeno gradivo iz drugih knjižnic, te pa lahko naše knjižnično gradivo naročajo pri nas in sicer:

 • osebno v Biološki knjižnici (seznam željenega gradiva prosimo pripravite na listu formata A4);
 • po pošti na naslov Biološka knjižnica, Večna pot 111, 1000 Ljubljana;
 • po faksu na številki +386 (0)1 2573 390, +386 (0)59 232 715;
 • po elektronski pošti.

Študentje Oddelka za biologijo nam morajo ob naročilu obvezno oddati izpolnjen in podpisan obrazec Naročilo medknjižnične izposoje.

Gradivo naročnik prevzame osebno ali ga prejme po klasični ali elektronski pošti.

 

S številnimi slovenskimi in tujimi knjižnicami sodelujemo v dolgoletni izmenjavi njihovih publikacij za reviji Acta Biologica Slovenica (nekdanji Biološki vestnik) in Natura Sloveniae:

Acta Biologica Slovenica,

ISSN (tiskana izdaja) 1408-3671
ISSN (spletna izdaja) 1854-3073

Nadaljevanje publikacije Biološki vestnik (ISSN 0520-1969).

Izdaja: Društvo biologov Slovenije

Natura Sloveniae, Revija za terensko biologijo,

ISSN (tiskana izdaja) 1580-0814
ISSN (spletna izdaja) 1854-3081


Naši reviji danes pošiljamo že na 191 naslovov po vsem svetu, v Biološko knjižnico pa po tej poti prejemamo 259 različnih naslovov revij in drugih publikacij.

Če se želite na seznam naših partnerjev vključiti tudi vi, ali če vas v zvezi izmenjavo revij zanima karkoli drugega, se nam oglasite na bioloska.knjiznica@bf.uni-lj.si ali pa nam pišite na naslov: Biološka knjižnica, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.