Tehnična navodila

Tehnična navodila za pripravo objav in zaključnih nalog

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Kako ob zaključku študija izdelati magistrsko ali doktorsko delo?

Kako izd(el)ati, učbenik, učno gradivo, znanstveno knjigo, konferenčni zbornik, da se jih bo brez težav vneslo v Cobiss, da bodo zadostili zahtevam Sicrisa ali habilitacijskih komisij?

Kako ob izbiranju revije za objavo članka prepoznati plenilske, predatorske, lažne, ugrabljene... skratka sporne revije?

Na teh straneh boste našli nekaj osnovnih tehničnih navodil za pripravo objav:
Navodila za pripravo zaključnih del (magistrske naloge, doktorske disertacije) za študente Oddelka za biologijo BF UL  poiščite na https://www.bf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/knjiznice-bf/storitve/pregled-zakljucnih-pisnih-izdelkov/
Pri vnosu v Cobiss so za tovrstne publikacije predvidene tri tipologije, njihove uradne definicije (IZUM, 23. 3. 2022) pa so:

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik je vrsta publikacije, ki je namenjena študentom kot predpisano učno gradivo za določeno študijsko vejo ali predmet (npr. učbenik algebre, praktikum).

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

Učbenik za osnovne ali srednje šole ter drugo preduniverzitetno izobraževanje, ki je pripravljen skladno z predpisanim učnim načrtom in sprejet po ustreznem postopku

 

2.05 Drugo učno gradivo

Sistematična obdelava učne snovi po študijskem programu, ki jo avtor pripravi po svojem ali tujem gradivu (zapiski predavanj, zbrano gradivo, skripta), zbirka vaj in nalog za določen predmet ter drugi učni pripomočki (npr. zvočno gradivo, multimedijske učne enote ...).

Učnemu gradivu, ki ga predavatelji pripravijo za delavnice in poletne šole, se dodeli tipologija 2.05 Drugo učno gradivo.

 

Naslovna stran mora vsebovati naslednje podatke (primer):

 • ime in priimek avtorjev ali urednikov,
 • naslov,
 • podnaslov (kjer naj bo navedeno, komu je publikacija namenjena),
 • ime založnika,
 • kraj in leto izida.

Publikacijo lahko izdate v tiskani ali elektronski obliki (kot elektronsko knjigo na CD ROM-u, USB ključu, na spletu ...).

 

Če boste publikacijo izdali na CD-ROM-u, naslovno stran tudi natisnite v pomanjšani obliki (12 cm x 12 cm) in jo vložite v zaščitno škatlico CD-ROM-a. Iste podatke natisnite ali čitljivo napišite tudi na sam CD ROM. 

Če boste publikacijo izdali na USB ključu, podatke z naslovne strani natisnite na njegovo ohišje.

 

Kolofon običajno sledi naslovni strani in prinaša podatke o publikaciji. Smiselno naj vsebuje naslednje podatke:

 • naslov, podnaslov,
 • avtor ali urednik,
 • naslov knjižne zbirke, štetje v zbirki,
 • recenzent,
 • prevajalec, ilustrator, fotograf ..., ostali sodelavci pri nastanku publikacije,
 • podatki o izdaji ali natisu,
 • založnik,
 • kraj izida,
 • leto izida,
 • izvirni naslov (pri prevodu),
 • podatki o nosilcu avtorskih pravic,
 • podatek o nakladi (podatek o številu natisnjenih izvodov), je obvezen podatek
 • navedba javnega financerja je obvezen podatek, če je publikacija izdana s pomočjo javnih sredstev,
 • enotna maloprodajna cena publikacije (prodajna cena z davkom na dodano vrednost): je obvezen podatek, ki ga lahko izpustite le v primeru, če je publikacija brezplačna, Podatek o enotni ceni knjige je potrebno posredovati Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najmanj dan pred dnevom začetka prodaje preko portala. Enotna cena knjige velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige. Izjeme oz. dovoljeni popusti so določeni v Zakonu o enotni ceni knjige (ZECK) – Uradni list RS,št.11/2014, z dne 11. 2. 2014),
 • ISBN.

Kolofon elektronske izdaje naj smiselno vsebuje zgoraj naštete podatke. Podatek o izdaji naj bo naveden kot "elektronska izdaja". Podatka o nakladi se za spletne publikacije ne navaja.

Priprava univerzitetnega učbenika, ki se bo uporabljal v študijskem procesu na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani: potrebno  je upoštevati Sklep o postopku za odobritev univerzitetnega učbenika na Biotehniški fakulteti z dne 10. 12. 2001, ki med drugim zahteva najmanj dva formalno imenovana recenzenta.

Kako do CIP zapisa in ISBN številke: pred tiskom v Biološko knjižnico po elektronski pošti pošljite zadnji korekturni izvod publikacije v eni .doc ali .pdf datoteki. Če bo publikacija izšla v elektronski obliki na spletu, nam sporočite njen format (.pdf, .html ...) in URL naslov spletne strani, kjer se bo nahajala. Vse te podatke namreč potrebujejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), kjer bodo publikaciji najkasneje v 72 urah brezplačno izdelali CIP kataložni zapis (preliminarni COBISS zapis) in ji dodelili ISBN številko.

Pri vnosu v Cobiss je za tovrstno publikacijo predvidena tipologija 2.01 Znanstvena monografija, njena uradna definicija (IZUM, 23. 3. 2022) se glasi:

 

2.01 Znanstvena knjiga

 

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Znanstvena obravnava vključuje analizo znanstvene literature o obravnavanem problemu, ki se jo na temelju lastnih raziskovalnih izsledkov in izkušenj sintetizira v izvirna spoznanja. Publikacija mora biti recenzirana, imeti mora CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje, enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na raziskovalnih nalogah in projektih ipd. ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb.

 

Minimalni pogoji za znanstveno knjigo so:

 • enotna vsebina (posamezna poglavja so po tematiki povezana),
 • poimensko navedeni recenzenti,
 • geselno kazalo (Subject index),
 • ISBN,
 • posamezno poglavje naj ima najmanj 4 strani oz. najmanj 8000 znakov s presledki in ločili.

Zaželeno je, da so poglavja organizirana po IMRAD shemi (Introduction - Methods - Results – Discussion).

 Če je kjerkoli v publikaciji navedeno, da gre za strokovno delo, priročnik, poročilo, učbenik ipd. ali za publikacijo s (četudi izbranimi in v celoti objavljenimi) konferenčnimi prispevki, to ni znanstvena knjiga!

Število točk v SICRIS je odvisno od obsega knjige, obsega poglavij, založbe, pri kateri knjiga izide..., kar je opisano v Prilogi 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.


Naslovna stran mora vsebovati naslednje podatke (primer):

 • ime in priimek avtorjev ali urednikov,
 • naslov,
 • ime založnika,
 • kraj in leto izida

 

Publikacijo lahko izdate v tiskani ali elektronski obliki (kot elektronsko knjigo na CD ROM-u, USB ključu, na spletu ...).

 

Če boste publikacijo izdali na CD-ROM-u, naslovno stran tudi natisnite v pomanjšani obliki (12 cm x 12 cm) in jo vložite v zaščitno škatlico CD-ROM-a. Iste podatke natisnite ali čitljivo napišite tudi na sam CD ROM.

 Če boste publikacijo izdali na USB ključu, podatke z naslovne strani natisnite na njegovo ohišje.

 

Kolofon običajno sledi naslovni strani in prinaša podatke o publikaciji. Smiselno naj vsebuje naslednje podatke:

 • naslov, podnaslov,
 • avtor ali urednik,
 • naslov knjižne zbirke, štetje v zbirki,
 • recenzent,
 • prevajalec, ilustrator, fotograf..., ostali sodelavci pri nastanku publikacije,
 • podatki o izdaji ali natisu,
 • založnik,
 • kraj izida,
 • leto izida,
 • izvirni naslov (pri prevodu),
 • podatki o nosilcu avtorskih pravic,
 • podatek o nakladi (podatek o številu natisnjenih izvodov), je obvezen podatek
 • navedba javnega financerja je obvezen podatek, če je publikacija izdana s pomočjo javnih sredstev,
 • enotna maloprodajna cena publikacije (prodajna cena z davkom na dodano vrednost): je obvezen podatek, ki ga lahko izpustite le v primeru, če je publikacija brezplačna. Podatek o enotni ceni knjige je potrebno posredovati Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najmanj dan pred dnevom začetka prodaje preko portala. Enotna cena knjige velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige. Izjeme oz. dovoljeni popusti so določeni v Zakonu o enotni ceni knjige (ZECK) – Uradni list RS,št.11/2014, z dne 11. 2. 2014),
 • ISBN.

 Kolofon elektronske izdaje naj smiselno vsebuje zgoraj naštete podatke. Podatek o izdaji naj bo naveden kot "elektronska izdaja". Podatka o nakladi se za spletne publikacije ne navaja.

Kako do CIP zapisa in ISBN številke: pred tiskom v Biološko knjižnico po elektronski pošti pošljite zadnji korekturni izvod publikacije v eni .doc ali .pdf datoteki. Če bo publikacija izšla v elektronski obliki na spletu, nam sporočite njen format (.pdf, .html ...) in URL naslov spletne strani, kjer se bo nahajala. Vse te podatke namreč potrebujejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), kjer bodo publikaciji najkasneje v 72 urah brezplačno izdelali CIP kataložni zapis (preliminarni COBISS zapis) in ji dodelili ISBN številko.

Pri vnosu v Cobiss so za tovrstne publikacije predvidene štiri tipologije njihove uradne definicije (IZUM, 23. 3. 2022) pa so:

 
     za zbornik povzetkov (»Abstracts«):

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

 

     za zbornik celotnih prispevkov (»Proceedings«)

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci
Sem uvrščamo tudi zbornike, ki so po vsebini sicer znanstveni, vendar recenziranost ni izkazana.

2.31. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci

2.32. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci, ki so recenzirani po merilih za izvirne/ pregledne znanstvene članke oz. samostojne znanstvene sestavke v monografijah. Zbornik je lahko samostojna monografska publikacija, redna ali posebna številka revije, suplement ali vir na spletu. Da so bili prispevki ustrezno recenzirani, mora biti razvidno iz navedb v publikaciji ali drugače dokazljivo. Domača konferenca se šteje kot mednarodna, kadar je najmanj 1/3 aktivnih udeležencev iz tujine. Pri tem se upoštevajo udeleženci, katerih prispevki so objavljeni v zborniku (uradna definicija, IZUM, 30. 9. 2016).

 

Naslovna stran zbornika mora vsebovati naslednje podatke (primer):

 • naslov,
 • podnaslov,
 • ime in priimek urednikov,
 • datum konference, kraj konference,
 • ime založnika,
 • kraj in leto izida zbornika.

 

Publikacijo lahko izdate v tiskani ali elektronski obliki (kot elektronsko knjigo na CD ROM-u, USB ključu, na spletu ...).

 

Če boste publikacijo izdali na CD-ROM-u, naslovno stran tudi natisnite v pomanjšani obliki (12 cm x 12 cm) in jo vložite v zaščitno škatlico CD-ROM-a. Iste podatke natisnite ali čitljivo napišite tudi na sam CD ROM.

Če boste publikacijo izdali na USB ključu, podatke z naslovne strani natisnite na njegovo ohišje.

 

Kolofon običajno sledi naslovni strani in prinaša podatke o publikaciji. Smiselno naj vsebuje naslednje podatke:

 • naslov, podnaslov,
 • urednik,
 • recenzent,
 • prevajalec, ilustrator, fotograf..., ostali sodelavci pri nastanku publikacije,
 • založnik,
 • kraj izida,
 • leto izida,
 • podatek o nakladi (podatek o številu natisnjenih izvodov), je obvezen podatek
 • navedba javnega financerja je obvezen podatek, če je publikacija izdana s pomočjo javnih sredstev,
 • enotna maloprodajna cena publikacije (prodajna cena z davkom na dodano vrednost): je obvezen podatek, ki ga lahko izpustite le v primeru, če je publikacija brezplačna. Podatek o enotni ceni knjige potrebno posredovati Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najmanj dan pred dnevom začetka prodaje preko portala. Enotna cena knjige velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige. Izjeme oz. dovoljeni popusti so določeni v Zakonu o enotni ceni knjige (ZECK) – Uradni list RS,št.11/2014, z dne 11. 2. 2014),
 • ISBN.
Kolofon elektronske izdaje naj smiselno vsebuje zgoraj naštete podatke. Podatek o izdaji naj bo naveden kot "elektronska izdaja". Podatka o nakladi se za spletne publikacije ne navaja.

Kako do CIP zapisa in ISBN številke: pred tiskom v Biološko knjižnico po elektronski pošti pošljite zadnji korekturni izvod publikacije v eni .doc ali .pdf datoteki. Če bo publikacija izšla v elektronski obliki na spletu, nam sporočite njen format (.pdf, .html ...) in URL naslov spletne strani, kjer se bo nahajala. Vse te podatke namreč potrebujejo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), kjer bodo publikaciji najkasneje v 72 urah brezplačno izdelali CIP kataložni zapis (preliminarni COBISS zapis) in ji dodelili ISBN številko.

Pri vnosu v Cobiss so za tovrstne publikacije predvidene dve tipologiji, njuni uradni definiciji (IZUM, 23. 3. 2022) pa sta:

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
Publikacija, ki prikazuje potek in rezultate (spoznanja, odkritja) znanstvenoraziskovalne ali razvojnoraziskovalne naloge. Sem uvrščamo le končna oziroma zaključna poročila, ki so javno dostopna. Začasna, vmesna in letna poročila ter administrativna poročila financerjem se ne evidentirajo.

2.13 Elaborat, predštudija, študija
Poročilo o izvedeni projektni nalogi kot zaključena strokovna publikacija oz. dokumentacija, namenjena znanemu uporabniku, v kateri je sistematično in izčrpno obdelan neki problem ali tema, na osnovi relevantnih virov informacij, ter so podane usmeritve za reševanje problemov in predlogi za nadaljnje delo.

Naslovna stran in kolofon poročila morata vsebovati določene podatke – PRIMER.

Publikacijo lahko izdate v tiskani ali elektronski obliki, odvisno od navodil naročnika ali financerja.

CIP zapis in ISBN številka za poročila običajno nista zahtevana.
Več o spornih revijah in nepoštenih založniških praksah na http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/sporne-revije/