Martina Orlando Bonaca

dr. MARTINA ORLANDO BONACA

Research Councillor

Telephone:

+386 (0)5 923 29 11

E-mail address:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Areas of interest:

Marine biology and ecology

Coastal fish assemblages and benthic habitat types

Non-indigenous species

Benthic macroalgae and seagrasses

 

   

 

SHORT CV

B.Sc.: 18.12.1995, University of Trieste, Italy, Faculty of Natural Sciences, Department of Algology. »Caratterizzazione fenologica di macroepifiti algali su foglie di Posidonia oceanica (L.) Delile (Phanerogamae, Potamogetonaceae) lungo il litorale capodistiano (Golfo di Trieste)”.

 

M.Sc.: 16.05.2003, University of Nova Gorica, Faculty of Environmental Sciences. “Factors affecting habitat occupancy of fish assemblage in the shallow coastal area”. 

 

Ph.D.: 15.09.2006, University of Maribor, Faculty of Education, Department of Biology. »Microhabitat preferences of coastal combtooth blennies fauna (Blenniidae) in the Gulf of Trieste«. 

 

 

 

COLLABORATIONS

List of projects:

1. Implementation and Networking of large-scale long-term Marine Biodiversity research in Europe – BIOMARE (EU 5. okvirni program, EVR1-CT2000-20002, dr. Alenka Malej),

2. European Platform for Biodiversity Research Strategy – BioPlatform (EU 5. okvirni program, EVK2-CT-2001-20009, dr. Lovrenc Lipej),

3. SAP for the Conservation of marine and coastal biodiversity (UNEP, MAP, MOU 19/SAP/2002, dr. Lovrenc Lipej),

4. Biological invasions of the Mediterranean Sea: assessing natural vs. anthropogenic vectors. Slovensko-izraelsko sodelovanje (dr. Alenka Malej),

5. Raziskave morja in obalnega okolja = Marine and coastal environment research (dr. Alenka Malej, 501),

6. Popis bentoške flore in favne ter kartografiski pregled habitatnih tipov na območju Žusterna - Moleto (dr. Lovrenc Lipej), 

7. Popis bentoške flore in favne ter kartografski pregled habitatnih tipov v akvatorju pred Pacugom (dr. Lovrenc Lipej),

8. Priprava načrta naravoslovne učne poti v Naravnem Spomeniku Rt Madona (Piran) (dr. Lovrenc Lipej),

9. Primerjalna analiza morske biodiverzitete v dveh zavarovanih območjih Tržaškega zaliva (dr. Lovrenc Lipej),

10. Raziskave in izobraževanje o biodiverziteti v morju (NO-IOC, dr. Lovrenc Lipej).

11. Environmental management through the Monitoring and Modelling of A (EMMA, Life Project - dr. Oliver Bajt),

12. Kartiranje habitatnih tipov in popis vrst na morskih zavarovanih območjih NS Debeli rtič, NR Strunjan in NS Rt Madona (ZVN, dr. Lovrenc Lipej),

13. Kartiranje morskih habitatnih tipov in popis vrst na izbranih območjih z izjemno biotsko raznovrstnostjo, ki niso zavarovana (ZVN, dr. Lovrenc Lipej),

14. Uskladitev monitoringa ekološkega stanja morja z zahtevami Vodne Direktive (MOP, dr. Lovrenc Lipej),

15. Izvajanje Monitoringa kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih školjk in polžev v letu 2007 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

16. Program opredelitve ekološkega stanaj morja v skladu z Vodno Direktivo in sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za Direktivo o strategiji morij v letih 2007-2008 (dr. Martina Orlando Bonaca),

17. Izvajanje Monitoringa kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih školjk in polžev v letu 2008 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič).

18. Eionet (European Environmental Agency - prof. dr. Alenka Malej),

19. EMBOS COST Action ES1003 - Development and implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory System (COST, prof. dr. Alenka Malej),

20. Analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) v letu 2009 - 1 faza (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca), 

21. Okoljsko stanje morja. Analiza bioloških lastnosti v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) v letu 2009 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

22. Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno Direktivo (2000/60/ES) v letu 2009 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

23. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2010 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

24. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) – 1. FAZA, v letu 2010 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

25. Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno Direktivo (2000/60/ES) v letu 2011 (MKO – IZV, dr. Janja Francé),

26. Načrt upravljanja z morskim okoljem. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) – 2. FAZA, v letu 2011 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

27. Priprava in izvedba 29 terenskih dni z vzorčevanji v slovenskem morju za potrebe projektne naloge: Načrt upravljanja z morskim okoljem. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) – 2. FAZA, v letu 2011 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

28. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2011 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

29. Pregled stanja morske biološke raznovrstnosti v občini Izola s posebnim poudarkom na prioritetnih in ogroženih vrstah in habitatnih tipih (Občina Izola, prof. dr. Lovrenc Lipej),

30. Ocene pojavljanja prekomerne razrasti makroalg in "cvetenja" fitoplanktona v kopalnih vodah za pripravo profilov kopalnih voda – morje (ARSO, izred. prof. dr. Valentina Turk), 

31. Izdelava strokovnih izhodišč za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za varstvo morske vegetacije (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

32. MarineClean - Marine debris removal and preventing further litter entry (EcoInnovation, dr. Janja Francé), 

33. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2012 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

34. Onesnaženost morskega sedimenta in pregled obstoječih podatkov v Piranskem zalivu na območju Marine Portorož (Marina Portorož, prof. dr. Vlado Malačič), 

35. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (2008/56/ES) in program opredelitve ekološkega stanja in potenciala morja v skladu z Vodno direktivo (2000/60/ES) – 1. faza za leto 2012 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Janja Francé),

36. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (2008/56/ES) – 2. faza za leto 2012 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

37. Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno direktivo (2006/60/ES) - 2. faza za leto 2012  (MKO – IZV, dr. Janja Francé),

38. TRECORALA - Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu (Interreg, dr. Martina Orlando Bonaca), http://www.trecorala.eu/it-IT/le-trezze

39. Analiza kriptobentoških mikrohabitatov v Slovenskem morju in opredelitev njihove vloge pri ocenjevanju stanja biotske raznovrstnosti morskega obrežnega pasu (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

40. Opredelitev stanja populacij leščurja in morskega datlja ter habitatnih tipov morski travniki in podmorski grebeni v Naravnem rezervatu Strunjan in priporočila za usmerjanje obiska morskega dela rezervata (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

41. Strokovne podlage za implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive (2000/60/ES) v Sloveniji v letu 2013 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Janja Francé),

42. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2013 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

43. Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij – Climaparks (Javni zavod Krajinski park Strunjan, prof. dr. Lovrenc Lipej).

44. Strokovne podlage za implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive (2000/60/ES) v Sloveniji v letu 2014 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Janja Francé).

 

 

FIELD OF RESEARCH

Marine biology and ecology, macroalgae, marine seagrasses, coastal fish assemblages, blennies (Blenniidae), benthic habitat types, benthic invertebrates, WFD, assessment of the ecological status, MSFD, assessment of the environmental status, non-indigenous species 

  

At the Marine Biology Station of the National Institute of Biology I’m involved in the research of biodiversity in Slovenian coastal waters since December 1999. My PhD research was focused on the ecological factors that determine diversity, population density, spatial and temporal distribution of coastal fish assemblages, particularly of blennies (Blenniidae).

 

Since 2007 I'm responsible for the evaluation of the Ecological Status of the benthic vegetation of Slovenian coastal waters, within the framework of the project "Monitoring of the ecological and chemical status of the sea".

 

In the period 2007-2009 I was head of the project "Assessment of the Ecological Status of the sea in accordance with the Water Framework Directive (WFD)". In the frame of projects related to the implementation of the WFD, we are developing methodologies for the assessment of alterations of the coastal belt due to anthropogenic impacts, using the response of biological elements. From these results we published several scientific articles. In the context of the international cooperation in the implementation of the WFD, I regularly attend meetings of the MED-GIG Intercalibration Group. 

 

Since 2009 I'm responsible of all projects related to the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD). In this context, with my colleagues I'm investigating the benthic habitat types using non-destructive diving observing methods. Moreover, we are developing indices for the assessment of the status of habitat types in mediolittoral, infralittoral and circalittoral belts. We develope a new index to assess the status of Cymodocea nodosa meadows, and we also tested it in Italian waters of the Gulf of Trieste. 

 

In co-operation with foreign experts, with my colleagues we are conducing a joint analysis of coralligenous formations in the North Adriatic. In addition, we also monitor the occurrence of non-indigenous species and their potential impact on native organisms and habitats. In the context of the international cooperation in the implementation of the MSFD, I'm attending meetings in Brussels and Copenhagen, for the definiton and assessment of GEnS (Good Environmental Status).

 

 

From 2012 I am responsible of the INTERREG project TRECORALA where, together with Italian partners, we are studying biogenic formations in the Gulf of Trieste. In addition, I participate further in other national and international projects run by the Marine Biology Station in Piran.

 

 

 

SELECTED (NEWER) PUBLICATIONS

 1. PITACCO, Valentina, ORLANDO-BONACA, Martina, MAVRIČ, Borut, LIPEJ, Lovrenc (2014). Macrofauna associated with a bank of Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia) in the Gulf of Trieste (North Adriatic). Annales, Series historia naturalis, 24(1): 1-14. [COBISS.SI-ID3179855],

 

Macrofauna associated with a bank of Cladocora caespitosa....

MACROFAUNA ASSOCIATED WITH A BANK OF CLADOCORA CAESPITOSA (ANTHOZOA, SCLERACTINIA) IN THE GULF OF TRIESTE (NORTHERN ADRIATIC)

 

2. PITACCO, Valentina, ORLANDO-BONACA, Martina, MAVRIČ, Borut, POPOVIČ, Aleksandra, LIPEJ, Lovrenc (2014). Mollusc fauna associated with the Cystoseira algal associations in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Mediterranean Marine Science, 15(2): 225-238. , http://www.medit-mar-sc.net/index.php/marine/article/view/466/486

 

3. PITACCO, Valentina, MAVRIČ, Borut, ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc (2013). Rocky macrozoobenthos mediolittoral community in the Gulf of Trieste (North Adriatic) along a gradient of hydromorphological modifications. Acta Adriat., 54 (1): 67-86. [COBISS.SI-ID 2851407],

 

 Link to COBISS, a Slovenian database containing all my publications