18 maj
JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Na osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne ter Sklepa o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v
letu 2020 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja
raziskovalnega programa št. 6316-2/2020-272 z dne 23. 3. 2020
                                                   


 

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO,
Večna pot 111, Ljubljana

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž)


Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih v navedenih programskih skupinah:

-    izr. prof. dr. Oliver Bajt, Programska skupina: Raziskave obalnega morja
-    doc. dr. Tina Eleršek, Programska skupina: Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza
-    prof. dr. Kristina Gruden, Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
-    izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, Programska skupina: Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih
-    pridr. prof. dr. Nataša Mehle, Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
-    dr. Metka Novak, Programska skupina: Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza

Naslov: Onesnaževanje morja z mikroplastiko in organskimi onesnaževali
Programska skupina: Raziskave obalnega morja (P1-0237), vodja izr. prof. dr. Patricija Mozetič
Mentor:  izr. prof. dr. Oliver Bajt
Naziv področja:  Varstvo okolja

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo v enoti Morska biološka postaja Piran. Raziskovalna skupina je zelo interdisciplinarno usmerjena, tudi starostno precej homogeno sestavljena, z mnogimi mednarodno uveljavljenimi raziskovalci. Prav interdisciplinarnost prispeva k dinamičnemu raziskovalnemu delu z razširjenim mednarodnim sodelovanjem.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo kemijske smeri. Zaželena je samostojnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, vedoželjnost, sposobnost kritičnega razmišljanja in timskega dela. Pomembno je tudi znanje angleškega jezika in zainteresiranost za dodatno izobraževanje v tujini.
Pričakujemo, da bo kandidat/ka svoje znanje dopolnjeval/a na različnih delavnicah, konferencah in s sodelovanjem na mednarodnih projektih.
Zaželeno je poznavanje temeljev načrtovanja in izvedbe eksperimentov v laboratoriju, poznavanje zahtev za varno in dobro delo v laboratorijih in tudi pripravljenost za terensko delo na morju. Dobrodošle so izkušnje na področju analitske kemije, predvsem analize organskih snovi.
Delo kandidata/kandidatke bo usmerjeno v raziskave onesnaževanja morskega okolja s plastiko in mikroplastiko, v povezavi s tem pa tudi s sodobnejšimi organskimi onesnaževali. Raziskoval/a bo stopnjo onesnaženosti, vire teh snovi v morskem okolju, procese razgradnje in vplive na organizme. Na plastiko/mikroplastiko se vežejo različne snovi iz morske vode, ki se na ta način transportirajo na večje razdalje, na površini plastike pa gotovo potekata tudi fotokemijska in mikrobna razgradnja. Določene snovi, ki so dodane plastiki, se iz nje tudi izločajo in ob zaužitju kopičijo v morskih organizmih. Zato bo mladi raziskovalec/raziskovalka uporabil/a do sedaj znane postopke za analize vsebnosti mikroplastike v morski vodi, sedimentih in morskih organizmih. Ker pa je to področje precej novo, bo moral/a obstoječe metode tudi prilagoditi za analize konkretnih vzorcev. Poskušal/a bo oceniti vire vnosa mikroplastike v naše obalno morje, med njimi vnos z rekami, spiranje cest in kmetijskih površin ter vnos iz raznih dejavnosti na morju ali na obali (pomorski promet, marikultura, ribištvo). Drugi del raziskav bo obsegal razgradnjo organskih onesnaževal v morju, tudi v povezavi s plastiko. Pri delu bo uporabljal/a različne analizne metode za določanje organskih snovi.
Informacije: dr. Oliver Bajt, e-naslov: oliver.bajt@nib.siNaslov: Molekularne analize cianobakterij za raziskave zgodnje zaznave z namenom biomonitoringa ogroženih vodnih teles
Programska skupina: Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza (P1-0245), vodja prof. dr. Tamara Lah Turnšek
Mentorica: doc. dr. Tina Eleršek
Naziv področja: Biologija


Razpisujemo mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen v dinamično raziskovalno okolje, kjer razvijamo molekularne metode za zaznavo potencialno toksičnih cianobakterij, ki predstavljajo tveganje za vse ekosistemske storitve, pa tudi za zdravje ljudi. Delo opravljamo v vrhunsko opremljenih laboratorijih z vzpostavljenim sistemom kakovosti (ISO 17025) in v stalnem stiku z mednarodnimi sodelavci.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo izobrazbo mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke, bioinformatske ali druge sorodne smeri. Poleg tega pričakujemo izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju, poznavanje molekularnih metod, značilnosti vodnih ekosistemov in pripravljenost za terensko ter timsko delo. Prednost bodo imeli kandidati/tke z izkušnjami obdelave podatkov z biostatističnimi in bioinformatskimi metodami, najraje v navezavi z metabarkodiranjem. Poleg samostojnosti, želje po znanju, samoiniciativnosti, sposobnosti posredovanja rezultatov in pisanja znanstvenih objav je zaželeno tudi kvalitetno znanje angleškega jezika ter zainteresiranost za dodatno izobraževanje v tujini.
Delo kandidata/kandidatke bo usmerjeno v vpeljavo molekularnih metod na osnovi okoljske DNA, kot so: kvantitativni PCR, digitalni PCR, določanje DNA črtnih kod, sekvenciranje nove generacije in bioinformatska obdelava takih analiz. Poudarek bo na evalvaciji na novo vpeljanih molekularnih metod za analizo ekološkega stanja voda v primerjavi s klasičnimi pristopi, ki se uporabljajo v klasičnem biomonitoringu. Delo bo obsegalo izolacijo DNA iz vodnih vzorcev, ki ji sledi molekularna in bioinformatska analiza in primerjava ter interpretacija rezultatov za npr.: opredelitev toksičnih cianobakterij, izbiro novih tarčnih sekvenc za razvoj testov, reševanje taksonomskih problemov, detekcijo invazivnih vrst, učinkovitejšo analizo izbruhov in priporočila za biomonitoring. Namen doktorskega dela je preizkusiti in validirati molekularne metode za zgodnje zaznavanje toksigenega potenciala cianobakterijskih združb v celinskih vodnih telesih ter jo optimizirati za uporabo v biomonitoringu v slovenskem prostoru. Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbranim/o kandidatom/kandidatko.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka v Ljubljani in v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ter mrež.
Informacije: dr. Tina Eleršek, e-naslov: tina.elersek@nib.si.


Naslov: Proučevanje mreže transkripcijske regulacije pri odzivu rastline na interakcijo z drugimi organizmi in okoljem
Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0407), vodja prof. dr. Maja Ravnikar
Mentorica: prof. dr. Kristina Gruden
Naziv področja: Biotehnologija


Razpisujemo mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen v dinamično in svetovno znano skupino rastlinskih sistemskih biologov, ki so vpeti tako v raziskovalne projekte znotraj slovenskega prostora, kot tudi širše evropsko in svetovno. Skupina je sestavljena interdisiplinarno vključujoč tako biologe, mikrobiologe, ter biotehnologe kot tudi matematike, inžinirje ter bioinformatike. Raziskovalno delo bo opravljal/a v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo, vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in mednarodnega okolja. Sodeloval/a bo pri mednarodnih projektih ter z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini kakor tudi z visokotehnološkimi slovenskimi in tujimi podjetji, ki so naši partnerji. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat/ka osvojil/a veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast med drugim sposobnosti za kritično razmišljanje, občinstvu prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.  
Od kandidata/kandidatke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo in sposobnost timskega dela. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelav je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, rastlinske molekularne biologije in sistemske biologije. Raziskave bodo usmerjene v razumevanje biologije interakcije rastlin krompirja z različnimi organizmi, od škodljivih do potencialno koristnih. Kandidat/ka se bo osredotočal/a predvsem na mehanizme regulacije genske ekspresije, ki vodijo v uspešno vzpostavitev interakcije. Delo bo vključevalo tako najrazličnejše molekularne ter biokemijske teste, kot tudi elemente modeliranja za povečanje razumevanja kompleksne mreže regulacije. Poleg analize promotorskih aktivnosti, netarčnega in tarčne kvantifikacije genske ekspresije bomo v delo vključili tudi proučevanje  vpliva epigenetike na odzive rastlin na okolje.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani.
Informacije: prof. dr. Kristina Gruden, e-naslov: kristina.gruden@nib.si.


Naslov: Izbrane teme v evolucijski biologiji pajkov
Programska skupina: Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih (P1-0255), vodja izr. prof. dr. Meta Virant-Doberlet
Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Kuntner
Naziv področja: Biologija


Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke smeri. Upoštevan bo kriterij izkušenj sodelovanja pri raziskovalnem delu. Nujno je kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini.
Na Oddelku deluje vodilni svetovni raziskovalni laboratorij za raziskave evolucijske biologije s poudarkom na biologiji pajkov. V teh raziskavah uporabljamo filogenetske pristope za odgovore na kritična vprašanja, ki se tičejo nastanka, vzorcev in izumiranja biodiverzitete. V raziskavah izboljšujemo pristope v taksonomiji, fenotipski in genetski evoluciji, etologiji in biogeografiji ter sodelujemo z mnogimi domačimi in tujimi centri znanja. Raziskave v sklopu projekta MR se bodo navezovale na zgornje tematike ter se posvetile novim vidikom biologije in biodiverzitete pajkov. Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.
Informacije: izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, e-naslov: matjaz.kuntner@nib.si.


Naslov: Visokozmogljivo sekvenciranje za raziskave biologije ter identifikacijo in karakterizacijo mikrobnih povzročiteljev bolezni
Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0407), vodja prof. dr. Maja Ravnikar
Mentorica: pridr. prof. dr. Nataše Mehle
Naziv področja: Biotehnologija

Razpisujemo mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen v dinamično in svetovno znano skupino virologov in molekularnih biologov; v skupino, ki je zaradi odličnega poznavanja biologije virusov in fitoplazem ter razvoja novih, modernih pristopov njihovega določanja bila imenovana v konzorcij EU referenčnega laboratorija za določanje rastlinskih virusov, viroidov in fitoplazem. Raziskovalno delo bo opravljal/a v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo, vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in mednarodnega okolja. Sodeloval/a bo pri mednarodnih projektih ter z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini kakor tudi z visokotehnološkimi slovenskimi in tujimi podjetji, ki so naši partnerji. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat/ka osvojil/a veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast med drugim sposobnosti za kritično razmišljanje, občinstvu prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.  
Od kandidata/kandidatke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo in sposobnost timskega dela. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelav je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, predvsem pa virologije, biotehnologije in bioinformatike. Raziskave bodo usmerjene v razumevanje biologije in epidemiologije različnih povzročiteljev bolezni. Delo bo obsegalo analize z visokozmogljivim sekvenciranjem ter interpretacijo rezultatov za na primer opredelitev neznanih patogenov in razvoj novih učinkovitih diagnostičnih pristopov, vse z namenom reševanja aktualnih problemov. Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani.
Informacije: pridr. prof. dr. Nataša Mehle, e-naslov: natasa.mehle@nib.si, tel.: 059 23 28 08 ali 068 127 522 in prof. dr. Maja Ravnikar, e-naslov: maja.ravnikar@nib.si, tel: 041 615 409.

Naslov: Novi pristopi zdravljenja možganskega raka glioblastoma
Programska skupina: Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza (P1-0245), vodja prof. dr. Tamara Lah Turnšek
Mentorica: dr. Metka Novak
Naziv področja: Biologija in biokemija raka

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka in v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ter mrež.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, biokemijske, biotehnološke, farmacevtske smeri ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Zaželene so predvsem izkušnje z delom s celicami, molekularno biologijo in biokemijo proteinov. Predvideno raziskovalno delo povezuje znanja različnih področij znanosti, tudi bioinformatike in biomedicine.
Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnosti, sposobnosti posredovanja rezultatov in pisanja znanstvenih objav ter kvalitetno znanje angleškega jezika in zainteresiranost za dodatno izobraževanje v tujini.
Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij celičnih in molekularnih lastnosti in mehanizmov delovanja tumorskih celic ter, pretežno možganskih tumorjev in tumorskega mikrookolja. Študijski del bo potekal na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan.
Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.
Informacije: dr. Metka Novak, e-naslov: metka.novak@nib.si.


Kandidati morajo, poleg zgoraj navedenih, obvezno izpolnjevati tudi pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (dosegljiv na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS - http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp).


Vloge naj, poleg življenjepisa kandidata/kandidatke v obliki Europass CV, vsebujejo tudi:
- dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, t.j. na l. in ll. bolonjski stopnji
- dokazilo o morebitnem zaključenem znanstvenem magisteriju;
- podatek ali ste že vpisani na doktorski študij – priložiti potrdilo o vpisu;
- dokazila o morebitnih o prejetih nagradah in priznanjih;
- podatke o objavljenih znanstvenih člankih z navedbo ali gre za avtorstvo ali soavtorstvo (s kakšnim sorazmernim delom) – priložiti izpis iz COBISS;  
- podatke o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čimbolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami.

Če kandidat še ni zaključil ll. stopnje dodiplomskega študija, se pričakuje, da bo to obveznost opravil najpozneje do 15. 9. 2020.

V vlogi navedite, h kateremu mentorju se prijavljate, navedena naj bosta tudi vaša kontaktni elektronski naslov in telefonska številka.

Vloge kandidatov bodo na osnovi 114. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ocenjene po naslednjih merilih:
1.    povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj - toliko točk, kolikor povprečna ocena presega 8,00 (npr. 0,32);
2.    že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 – 0,50 točke;
3.    vpis v študijski program tretje stopnje – 0,50 točke;
4.    prejete nagrade oziroma priznanja –  do 1,00 točka;
5.    objavljeni članki – do 1,00 točka;
6.    sodelovanje pri raziskovalnem delu – do 1,00 točka;
7.    ocena razgovora s kandidatom – do 3,00 točke.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 10. junija 2020 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si.

V kolikor nimate možnosti pošiljanja po e-pošti, vloge sprejemamo tudi v pisni obliki na naslovu Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za mladega raziskovalca«

Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.
Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v vlogi.