Projektna pisarna

02 jul
Projektna pisarna

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Projektna pisarna NIB predstavlja osrednje mesto celovite informacijske, svetovalne in administrativne podpore raziskovalcem NIB pri načrtovanju, prijavah, izvedbi in spremljanju projektov.

Za namene učinkovite in celostne projektne podpore projektna pisarna skupnih služb tesno sodeluje s projektnimi pisarnami in sodelavci na nivoju organizacijskih enot, vodji projektov, vodji delovnih in organizacijskih enot ter drugimi sodelavci Skupnih služb npr. z računovodstvom, pravno službo, kadrovsko službo, službo za stike z javnostmi, knjižnico, službo za prenos tehnologij ter vodstvom NIB-a.

Projektna pisarna:
  • zagotavlja podporo vodstvu NIB pri sprejemanju odločitev in strateškem usmerjanju na področju raziskovalnih dejavnosti;
  • obvešča raziskovalce o aktualnih razpisih in drugih informacijah, ki so pomembne za pridobivanje financiranja raziskovalnih projektov;
  • sodeluje s ključnimi deležniki (nacionalne kontaktne točke) na področju raziskav in inovacij;
  • nudi podporo pri iskanju in vzpostavljanju ustreznih stikov, partnerstev in mrež na nacionalnem, regionalnem in mednarodnem okolju;
  • nudi strokovno podporo v vseh fazah prijave projekta: iskanje ustreznega vira financiranja, evalvacija ustreznosti projektne ideje, pomoč pri zasnovi in oblikovanju projektne prijave vključno s finančno-administrativnim pregledom prijave, spremljanje prijave do potrditve, sodelovanje pri oblikovanju krovnih in konzorcijskih pogodb ter druge relevantne dokumentacije, spremljanje finančno-administrativnih vidikov izvajanja projektov, sodelovanje pri zaključevanju projektov in pripravi poročil;
  • sodeluje pri pripravi analiz in poročil o uspešnosti izvedenih projektov;
  • sodeluje pri pripravi informacij o projektih za informiranje zainteresirane javnosti; 
  • organizira in izvaja interna izobraževanja, delavnice in svetovanja s področja upravljanja projektov in posameznih razpisov;
  • skrbi za organizacijo in arhiviranje projektne dokumentacije ter pripadajočih seznamov in evidenc, povezanih s projekti;
  • sodeluje pri pripravi in oblikovanju informacij o projektih na spletni strani NIB: https://www.nib.si/projektinib.
POVEZAVA NA TEKOČE PROJEKTE NIB


Projektna pisarna skupnih služb:
Kontakt: Projectoffice@nib.si


Sodelavci na raziskovalnih oddelkih:

Projektna pisarna tesno sodeluje s Službo za prenos tehnologij Raziskovalkam in raziskovalcem nudimo celovito podporo pri odkrivanju skrivnosti narave od molekul do organizmov in ekosistemov ter pri prenosu tega znanja v uporabo za izboljšanje kvalitete življenja, za podporo okoljskim politikam in za razvoj biotehnologije.