15 okt
Natečaj za nagrade Miroslava Zeia in poziv raziskovalcem, da nominirajo kandidate za nagrade

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo (v nadaljevanju NIB), natečajna komisija za Nagrade Miroslava Zeia razpisuje

NATEČAJ 

za

-

Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB za leto 2023,

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIB za leto 2023 in

Nagrado Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB za leto 2023


in poziva ugledne raziskovalce, da nominirajo kandidate za nagrade.I.

Velika nagrada Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB se podeljuje posamezniku, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno - raziskovalne ali razvojne dejavnosti NIB.

Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v višini 3000 EUR in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Veliko nagrado Miroslava Zeia so:

 • biografija kandidata;
 • bibliografija kandidata (največ ena stran A4)
  (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
 • utemeljitev naj vsebuje tudi opis kandidatovega delovanja na drugih področjih, povezanih z njegovim ožjim področjem delovanja (npr. komunikacija znanosti, pedagoško delovanje…);
 • strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
 • soglasje kandidata za kandidaturo;
 • vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike naj bo vloga tudi v elektronski obliki (pdf format).


II.

Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne znanstveno - raziskovalne ali razvojne dosežke v zadnjih petih letih na področjudejavnosti NIB, se podeljuje posameznikom ali skupini raziskovalcev iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji.

Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v višini 2000 EUR in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke so:

 • bibliografija kandidata v zadnjih petih letih (največ ena stran A4)
  (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
 • strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
 • soglasje kandidata za kandidaturo;
 • vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike naj bo vloga tudi v elektronski obliki (pdf format).


III.

Nagrada Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB se podeljuje posamezniku ali skupini strokovno-tehničnega ali administrativnega osebja NIB.

Nagrada Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB obsega denarno nagrado v višini 2000 EUR in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke so:

 • biografija kandidata s poudarkom na dosedanjem delu na NIB
 • predstavitev dosežka/kov, ki je/so podlaga za nominacijo
 • utemeljitev nominacije, ki naj vsebuje tudi vpliv dosežka/kov na sedanje in prihodnje delovanje skupine, iz katere kandidat izhaja in/ali NIB
 • soglasje kandidata

Vlogo za nagrado Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB odda vodja enote, iz katere kandidat izhaja.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj NIB se v letu 2022 podeli največ ena Velika nagrada Miroslava Zeia, največ dve Nagradi Miroslava Zeia za izjemne dosežke in največ ena Nagrada Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB.


IV.

O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet NIB imenoval izmed znanstvenih svetnikov na NIB in slovenskih raziskovalcev na področju ved o življenju in okolju v naslednji sestavi: prof. dr. Matjaž Kuntner (predsednik komisije) in člani: akad. prof. dr. Gregor Anderluh, prof. dr. Lovrenc Lipej, prof. dr. Kristina Sepčić in Alenka Tomšič.

Komisija se lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne podeli.

Odločitev komisije bo javno objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev.


V.

Vloge za nagrade Miroslava Zeia NIB je potrebno poslati v roku enega meseca od objave razpisa v enem izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Veliko nagrado Miroslava Zeia NIB, oz. »Ne odpiraj – predlog za Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja ter po elektronski pošti na naslov dunja.gorsic@nib.si.

Nepravočasno prispele vloge ne bodo obravnavane.


VI.

Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Nacionalnega inštituta za biologijo, gospe Dunji Goršič, na elektronskem naslovu: dunja.gorsic@nib.si in tel.: 05 923 27 07.Ljubljana, 16. oktober 2023

Prof. dr. Matjaž Kuntner, predsednik komisije