NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Urška Koce Nekdanji zaposleni

Working place: asistentka z doktoratom

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Področje raziskav:

ekologija, ornitologija, entomologija


Naslov doktorske teme:

Prehranjevalna ekologija repaljščice (Saxicola rubetra) v mozaiku traviščnih habitatnih tipov
Foraging ecology of Whinchat (Saxicola rubetra) in a mosaic of grassland habitat types


Mentor:

doc. dr. Davorin Tome


Izobrazba:

univerzitetna diplomirana biologinja

Šolanje:

 • 1985/86-1993: OŠ Mengeš
 • 1993/94-1997: Srednja šola Rudolfa Meistra v Kamniku – gimnazijski program
 • 1997/98-2005: Visokošolski študij biologije na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2005/06-2010: Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani

Diplomska naloga:

Gnezditvena ekologija malega deževnika (Charadrius dubius) v Ljubljanski kotlini; področje biologije, mentor doc. dr. Peter Trontelj, datum zagovora: 9.9.2005


Dodatno izobraževanje:

 • Ecology of Animal Migration (PhD student course), 29.9.-9.10.2009, Centre for Animal Movement Research & Department of Ecology, Lund University, Švedska
 • Enterpeunership, Intelectual property, Marketing and Financing for pharmaceutical biotechnology companies (delavnica), 24.-25.11.2009, Systher & NIB, Ljubljana
 • Osnove komuniciranja znanosti in o znanosti (delavnica), 25.10.2006, Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana

Dosedanje zaposlitve:

 • 1.3.-31.10.2005: DOPPS – varstvena ornitologinja
 • 1.11.2005- …: Nacionalni inštitut za biologijo –  mlada raziskovalka

Delovne izkušnje:

Raziskovanje in terensko delo:

 • gnezditvena ekologija malega deževnika (Charadrius dubius) – Ljubljanska kotlina
 • prehranjevalna in selitvena ekologija repaljščice (Saxicola rubetra) – Ljubljansko barje, delta Bojane – Bune (Črna Gora)
 • ekologija strnadov (Emberiza sp.) – Haloze
 • favnistika sinantropnih sov – SV Slovenija
 • favnistika kobilic (Orthoptera) – Haloze, Karavanke, Južna Primorska, Severna Primorska
 • popisi ptic (Aves): Novi ornitološki atlas Slovenije, International Waterfowl Census, Monitoring izbranih vrst ptic na območjih Natura 2000, Monitoring velikega srakoperja (Lanius excubitor) na Ljubljanskem barju, priložnostne inventarizacije
 • obročkanje ptic

Naravovarstvo in sorodna družbena problematika:
 

 • notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000
 • reševanje konflikta med ribištvom in velikim kormoranom (Phalacrocorax carbo) v Sloveniji
 • priprava akcijskega načrta za reševanje problemov, povezanih s sivo vrano (Corvus cornix) v Sloveniji
 • krokar (Corvus corax) in konflikti z drobnico

Izobraževanje:

 • mentorstvo na naravoslovnih mladinskih in študentskih taborih: Raziskovalni tabor študentov biologije 2003-2004 (ZOTKS in Društvo študentov biologije), Mladinski ornitološki tabor 2003-2006 (DOPPS), Mladinski raziskovalni biološki tabor 2004 (ZOTKS, ZRSVN), Tabor slepih in slabovidnih 2002 (Škofijska Karitas Ljubljana)
 • strokovna predavanja o raziskovalnem delu na Ornitološki šoli za učitelje osnovnih in srednjih šol (DOPPS, 2009-2010)
 • predavanja z ornitološko vsebino za splošno javnost
 • strokovno vodenje ornitoloških izletov
 • predavanja in animatorstvo z ornitološko vsebino za učence OŠ in otroke v vrtcih

Uredništvo:

 • Svet ptic (2003-2004: članica uredniškega odbora, 2005-2007: glavna in odgovorna urednica)

Članstva v odborih in komisijah:

 • članica Upravnega odbora DOPPS (2004, 2008-2009)
 • članica komisije za nagrado »Zlati legat« (DOPPS, 2007)
 • članica komisije oceno raziskovalnih nalog na Srečanju mladih ornitologov Slovenije (DOPPS, 2008-2009)

Članstva v strokovnih in stanovskih organizacijah:

 • DOPPS (2001-…)
 • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2002-…)
 • Društvo študentov biologije (2002-2005)

Udeležbe na konferencah:

 • 7th Conference of European Ornithologists' Union (Zürich, Švica, 21.-26.8.2009) KOCE, U. DENAC, D.: Habitat use by Whinchat (Saxicola rubetra) on spring migration at the stopover site on the SE Adriatic coast
 • Adriatic Flyway (Ulcinj, Črna Gora, 14.-17.4.2009) KOCE, U., DENAC, D.: Habitat use by a long-distance passerine migrant, Whinchat (Saxicola rubetra), at the spring stopover site on the Montenegrin coast
 • 1. slovenski entomološki simpozij (Ljubljana, 4.-5.11.2006) KOCE, U., de GROOT, M., KOSTANJŠEK, R.: Razlike v vrstni pestrosti, vrstni sestavi ter številčnosti pajkov (Aranea), muh trepetavk (Syrphidae) in kobilic (Orthoptera) v treh različnih habitatih na Slivnici

Izbrane objave:

 • KOCE, U., DENAC, D. (2010): Social foraging and habitat use by a long-distance passerine migrant, Whinchat Saxicola rubetra at the spring stopover site on the SE Adriatic coast. Journal of Ornithology 151(3): 655-663.
 • DENAC, D., KOCE, U., TOME, D., VREZEC, A. (2010): Lov in uravnavanje populacij ptic. Varstvo narave 23: 39-53.
 • KOCE, U. (2010): Quo vadis, lastovka? Čudoviti svet ptičjih selitev. Svet ptic 01/16, 7-11.
 • KOCE, U., BASLE, T., PREMZL, M., ROZMAN, R., ZAKŠEK, B. (2008): Razširjenost plotnega Emberiza cirlus in rumenega strnada E. citrinella v vzhodnih Halozah (SV Slovenija) ter raba tal na območju njunega pojavljanja Acrocephalus 29: 5-11.
 • KOCE, U. (2007): "Človek se ne more vrniti v jamo.". Svet ptic 01/13: 3.
 • KOCE, U. (2005): Deževniki Slovenije. Svet ptic 01/11: 6-9.
 • KOCE, U., BASLE, T., PREMZL, M., ROZMAN, R., ŠALAMUN, G. (2003): Pegasta sova Tyto alba in lesna sova Strix aluco v gradovih in nekaterih drugih objektih SV Slovenije. Acrocephalus 24: 103-107.

Izpis bibliografije COBISS


Odklop: