NIB

doc. dr. Martina Orlando Bonaca

Working place: strokovno-raziskovalna svetnica

Telephone number: 059 23 29 11
Email: martina.orlando@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Univerzitetni študij 18.12.1995, Univerza v Trstu, Italia, Fakulteta Naravoslovnih Ved. Naslov: Caratterizzazione fenologica di macroepifiti algali su foglie di Posidonia oceanica (L.) Delile (Phanerogamae, Potamogetonaceae) lungo il litorale capodistiano (Golfo di Trieste). Mentor: prof. Guido Bressan

Podiplomski študij 

Magisterij 16.05.2003, Politehnika Nova Gorica, Šola za znanosti o okolju. Naslov: Factors affecting habitat occupancy of fish assemblage in the shallow coastal area. Mentor: doc. dr. Lovrenc Lipej 

Doktorat 15.09.2006, Pedagoška fakulteta, Oddelek za biologijo, Univerza v Mariboru. Naslov: Izbira mikrohabitatov pri obrežni favni babic (Blenniidae) v Tržaškem zalivu. Mentor: izr. prof. dr. Lovrenc Lipej

 

SODELOVANJA

Seznam projektov, v katerih sem sodelovala 

1. Implementation and Networking of large-scale long-term Marine Biodiversity research in Europe – BIOMARE (EU 5. okvirni program, EVR1-CT2000-20002, dr. Alenka Malej),

2. European Platform for Biodiversity Research Strategy – BioPlatform (EU 5. okvirni program, EVK2-CT-2001-20009, dr. Lovrenc Lipej),

3. SAP for the Conservation of marine and coastal biodiversity (UNEP, MAP, MOU 19/SAP/2002, dr. Lovrenc Lipej),

4. Biological invasions of the Mediterranean Sea: assessing natural vs. anthropogenic vectors. Slovensko-izraelsko sodelovanje (dr. Alenka Malej),

5. Raziskave morja in obalnega okolja = Marine and coastal environment research (dr. Alenka Malej, 501),

6. Popis bentoške flore in favne ter kartografiski pregled habitatnih tipov na območju Žusterna - Moleto (dr. Lovrenc Lipej), 

7. Popis bentoške flore in favne ter kartografski pregled habitatnih tipov v akvatorju pred Pacugom (dr. Lovrenc Lipej),

8. Priprava načrta naravoslovne učne poti v Naravnem Spomeniku Rt Madona (Piran) (dr. Lovrenc Lipej),

9. Primerjalna analiza morske biodiverzitete v dveh zavarovanih območjih Tržaškega zaliva (dr. Lovrenc Lipej),

10. Raziskave in izobraževanje o biodiverziteti v morju (NO-IOC, dr. Lovrenc Lipej).

11. Environmental management through the Monitoring and Modelling of A (EMMA, Life Project - dr. Oliver Bajt),

12. Kartiranje habitatnih tipov in popis vrst na morskih zavarovanih območjih NS Debeli rtič, NR Strunjan in NS Rt Madona (ZVN, dr. Lovrenc Lipej),

13. Kartiranje morskih habitatnih tipov in popis vrst na izbranih območjih z izjemno biotsko raznovrstnostjo, ki niso zavarovana (ZVN, dr. Lovrenc Lipej),

14. Uskladitev monitoringa ekološkega stanja morja z zahtevami Vodne Direktive (MOP, dr. Lovrenc Lipej),

15. Izvajanje Monitoringa kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih školjk in polžev v letu 2007 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

16. Program opredelitve ekološkega stanaj morja v skladu z Vodno Direktivo in sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za Direktivo o strategiji morij v letih 2007-2008 (dr. Martina Orlando Bonaca),

17. Izvajanje Monitoringa kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih školjk in polžev v letu 2008 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič).

18. Eionet (European Environmental Agency - prof. dr. Alenka Malej),

19. EMBOS COST Action ES1003 - Development and implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory System (COST, prof. dr. Alenka Malej),

20. Analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) v letu 2009 - 1 faza (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca), 

21. Okoljsko stanje morja. Analiza bioloških lastnosti v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) v letu 2009 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

22. Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno Direktivo (2000/60/ES) v letu 2009 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

23. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2010 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

24. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) – 1. FAZA, v letu 2010 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

25. Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno Direktivo (2000/60/ES) v letu 2011 (MKO – IZV, dr. Janja Francé),

26. Načrt upravljanja z morskim okoljem. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) – 2. FAZA, v letu 2011 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

27. Priprava in izvedba 29 terenskih dni z vzorčevanji v slovenskem morju za potrebe projektne naloge: Načrt upravljanja z morskim okoljem. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (Marine Strategy Framework Directive) – 2. FAZA, v letu 2011 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

28. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2011 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

29. Pregled stanja morske biološke raznovrstnosti v občini Izola s posebnim poudarkom na prioritetnih in ogroženih vrstah in habitatnih tipih (Občina Izola, prof. dr. Lovrenc Lipej),

30. Ocene pojavljanja prekomerne razrasti makroalg in "cvetenja" fitoplanktona v kopalnih vodah za pripravo profilov kopalnih voda – morje (ARSO, izred. prof. dr. Valentina Turk), 

31. Izdelava strokovnih izhodišč za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za varstvo morske vegetacije (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

32. MarineClean - Marine debris removal and preventing further litter entry (EcoInnovation, dr. Janja Francé), 

33. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2012 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

34. Onesnaženost morskega sedimenta in pregled obstoječih podatkov v Piranskem zalivu na območju Marine Portorož (Marina Portorož, prof. dr. Vlado Malačič), 

35. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (2008/56/ES) in program opredelitve ekološkega stanja in potenciala morja v skladu z Vodno direktivo (2000/60/ES) – 1. faza za leto 2012 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Janja Francé),

36. Opredelitev okoljskega stanja morja in analiza prevladujočih pritiskov in vplivov v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji (2008/56/ES) – 2. faza za leto 2012 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca),

37. Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno direktivo (2006/60/ES) - 2. faza za leto 2012  (MKO – IZV, dr. Janja Francé),

38. TRECORALA - Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu (Interreg, dr. Martina Orlando Bonaca), http://www.trecorala.eu/it-IT/le-trezze

39. Analiza kriptobentoških mikrohabitatov v Slovenskem morju in opredelitev njihove vloge pri ocenjevanju stanja biotske raznovrstnosti morskega obrežnega pasu (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

40. Opredelitev stanja populacij leščurja in morskega datlja ter habitatnih tipov morski travniki in podmorski grebeni v Naravnem rezervatu Strunjan in priporočila za usmerjanje obiska morskega dela rezervata (Zavod RS za varstvo narave, prof. dr. Lovrenc Lipej),

41. Strokovne podlage za implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive (2000/60/ES) v Sloveniji v letu 2013 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Janja Francé),

42. Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja v letu 2013 (MOP, ARSO - dr. Patricija Mozetič),

43. Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij – Climaparks (Javni zavod Krajinski park Strunjan, prof. dr. Lovrenc Lipej).

44. Strokovne podlage za implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive (2000/60/ES) v Sloveniji v letu 2014 (MKO – IZV, dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Janja Francé).

  

RAZISKOVALNO PODROČJE

Na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo sem vključena v raziskave biotske raznovrstnosti slovenskega obalnega morja od decembra 1999. Osrednja pozornost mojih raziskav je bila med doktoratom usmerjena v proučevanje ekoloških dejavnikov, ki določajo pestrost, populacijsko gostoto, prostorsko in časovno razporeditev obrežne ribje združbe, podrobneje združbe babic (Blenniidae). 

V okviru projekta »Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja morja« sem od leta 2007 odgovorna za ovrednotenje ekološkega stanja bentoške vegetacije slovenskega morja. 

V letih 2007-2009 sem bila nosilka projekta »Program opredelitve ekološkega stanja morja v skladu z Vodno Direktivo (VD)«. V okviru projektov vezanih na implementacijo VD, s sodelavci razvijamo metode za oceno spremenjenosti obrežnega pasu zaradi antropogenih posegov s pomočjo odziva bioloških elementov. Iz teh rezultatov smo objavili več znanstvenih člankov. V okviru mednarodnega sodelovanja pri izvajanju VD se udeležujem sestankov interkalibracijske MED-GIG skupine. 

Od leta 2009 sem dogovorna nosilka vseh projektov vezanih na implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji (ODMS). V tem kontekstu s sodelavci raziskujemo bentoške habitatne tipe z uporabo nedestruktivnih potapljaških opazovalnih metod in razvijamo indekse za oceno stanja habitatnih tipov v mediolitoralnem, infralitoralnem in cirkalitoralnem pasu. Novi indeks, ki smo ga razvili za oceno stanja morskih travnikov kolenčaste cimodoceje, smo testirali tudi v italijanskih vodah Tržaškega zaliva. 

V sodelovanju s tujimi strokovnjaki, s sodelavci vodimo skupno analizo koraligenih formacij v Severnem Jadranu. Poleg tega spremljamo tudi pojavljanje tujerodnih vrst in njihovega potencialnega vpliva na avtohtone organizme ter habitate v slovenskem morju. V okviru mednarodnega sodelovanja pri izvajanju ODMS se udeležujem sestankov v Bruslju in Kopenhagnu za definicijo in določanje Dobrega okoljskega stanja (Good Environmental Status). 

Od leta 2012 sem odgovorna nosilka INTERREG projekta TRECORALA, kjer skupaj z Italijanskimi partnerji preučujemo grebene in koraligene formacije Tržaškega zaliva. Poleg tega sodelujem še pri drugih domačih in mednarodnih projektih, ki jih vodijo sodelavci MBP.

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

1. PITACCO, Valentina, ORLANDO-BONACA, Martina, MAVRIČ, Borut, LIPEJ, Lovrenc (2014). Macrofauna associated with a bank of Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia) in the Gulf of Trieste (North Adriatic). Annales, Series historia naturalis, 24(1): 1-14. [COBISS.SI-ID 3179855],

http://zdjp.si/it/docs/annales/naturalis/n24-1/pitacco-bonaca-mavric-lipej.pdf 

2. PITACCO, Valentina, ORLANDO-BONACA, Martina, MAVRIČ, Borut, POPOVIČ, Aleksandra, LIPEJ, Lovrenc (2014). Mollusc fauna associated with the Cystoseira algal associations in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Mediterranean Marine Science, 15(2): 225-238. , http://www.medit-mar-sc.net/index.php/marine/article/view/466/486

3. PITACCO, Valentina, MAVRIČ, Borut, ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc (2013). Rocky macrozoobenthos mediolittoral community in the Gulf of Trieste (North Adriatic) along a gradient of hydromorphological modifications. Acta Adriat., 54 (1): 67-86. [COBISS.SI-ID 2851407],

 

Povezava na Cobiss