Projekti

Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Meta Virant Doberlet

Oznaka: P1-0255

Trajanje: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2022

Raziskovalni program P1-0255, v letnem obsegu 6,59 FTE, cenovne kategorije B, financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Povzetek

V raziskovalnem programu uporabljamo integrativen in interdisciplinaren pristop k raziskovanju ključnih mehanizmov, ki oblikujejo strukturo in usmerjajo funkcije ekosistemov. Slovenija ima kot ena od evropskih vročih točk biotske pestrosti še vedno velike površine neokrnjenih naravnih območij, kar zagotavlja idealne možnosti za raziskave dinamike naravnih ekosistemov. S povezovanjem znanja na različnih ravneh biološke organizacije, od molekul do ekosistemov, obravnavamo temeljna znanstvena vprašanja in teme, ki so bistvene za trajnostni razvoj človeštva. To daje programu močan mednaroden pomen, ki se sicer že kaže v močnih mednarodnih povezavah kot tudi v vodilni vlogi na različnih področjih temeljnih in uporabnih znanosti, vključenih v program.

Cilj sklopa 'Biotska pestrost: procesi in vzorci' je osvetliti ključne evolucijske in ekološke mehanizme, ki oblikujejo vzorce biotske pestrosti. Raziskali bomo procese, ki v ciljnih ekosistemih spodbujajo in ohranjajo biološko raznolikost, od prepoznavanja ustreznih filogenetskih enot in dinamike spolne selekcije, do vplivov drugih vrst v okolju, ki se izražajo preko komunikacijskih omrežij, prehranjevalnih odnosov in medvrstne kompeticije.

Cilj sklopa 'Upravljanje z ekosistemi' je zagotoviti trdno znanstveno osnovo, ki je potrebna za trajnostno rabo obnovljivih naravnih virov in razvoj učinkovitih varstvenih ukrepov z namenom preprečevanja upadanja biotske pestrosti in degradacije ekosistemov. Cilj je bistvenega pomena za ohranitev ključnih ekosistemskih storitev v spreminjajočem se okolju. Za doseganje tega cilja bomo raziskovali potencial invazivnosti tujerodnih vrst v različnih ekoloških scenarijih, ekologijo divjih opraševalcev, subletalne učinke pesticidov na plenilce in preživetje travniških ptic v kulturni krajini. Razvili bomo nove strategije zaščite rastlin kot tudi učinkovitejše pristope upravljanja in monitoringa ogroženih saproksilnih hroščev. Poseben poudarek bo na raziskavah okoljskih vplivov na bioto in ključne ekološke procese površinsko-podzemnih ekotonov kraških in aluvialnih vodonosnikov pomembnih za čiščenje vode in na razvoju ukrepov za ublažitev degradacije in obnove površinskih in podzemnih ekosistemov.

Raziskovalni program izvajata Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo ter Prirodoslovni muzej Slovenije. Obe instituciji razpolagata s ključno infrastrukturo, ki je potrebna za dosego ciljev programa, od najsodobnejših laboratorijev do nacionalnih zbirk biotske pestrosti, ki so ključne za oceno preteklih in bodočih sprememb okolja in biotske pestrosti. Program poleg znanstvene odličnosti podpira tudi prenos znanja in promocijo znanosti.

Podatki o programu (SICRIS)