Projekti

PERIAMAR - Ocena tveganja uporabe pesticidov za dvoživke in plazilce

Koordinator projekta: IREC-University of Castilla-La Mancha (vodilni partner)

Koordinator za NIB: dr. Anamarija Žagar

Oznaka: COST akcija CA18221

Trajanje: 2019 - 2023

Dvoživke in plazilci sta bili do nedavnega edini dve vrsti vretenčarjev, ki nista neposredno obravnavani v ocenah tveganja za okolje (ERA) zaradi pesticidov. Tveganja, ki jih ti izdelki predstavljajo za dvoživke in plazilce so bili posredno ocenjevani preko opravljenih ocen na drugih vretenčarjih. Evropska unija je leta 2013 objavila prvi uredbi, ki sta posebej vključevali dvoživke in plazilce v ERA zaradi pesticidov. V skladu s to pravno zahtevo je pristojna agencija EU, Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) februarja 2018 objavila znanstveno mnenje o stanju raziskanosti vplivov pesticidov in uporabe v ERA za dvoživke in plazilce. Znanstveno mnenje je osnova za prihodnji razvoj smernic, ki bodo podrobno opisale postopke, ki jih je treba upoštevati pri morebitnem pridobivanju dovoljenj za uporabo pesticidov. V znanstvenem mnenju je bilo izpostavljeno dosedanje pomanjkanje znanja in opredeljeni so vidiki, ki jih je potrebno obravnavati pred izdelavo smernic, da se zagotovi zaščitna ERA za dvoživke in plazilce, pri čemer se čim bolj zmanjša testiranje na vretenčarjih. Akcija PERIAMAR bo vzpostavila multidisciplinarno mrežo znanstvenikov iz raziskovalnih ustanov, regulativnih agencij, kemične industrije, okoljsko usmerjenih nevladnih organizacij in raziskovalnih zasebnih družb, ki bodo analizirali razpoložljive informacije in pripravi protokol ERA za morebitno izvajanje v prihodnjih smernicah. Poleg te dejavnosti povezovanja v mrežo, organizacije usposabljanj in razširjanja znanja, bo akcija prispevala k ustvarjanju kritične mase, ki bo sposobna obravnavati vrzeli v znanju, ki jih zahtevajo nadaljnje raziskave na dolgi rok, da se ohrani varna shema ERA za učinkovito zaščito dvoživk in plazilcev pred vplivi pesticidov.

Spletna stran projekta
COST spletna stran