Projekti

EDIAQI - Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement

Koordinator projekta: Lisbon Council

Koordinator za NIB: izr. prof. Bojana Žegura

Trajanje: 1.12.2022 – 30.11.2026

Osemnajst konzorcijskih partnerjev v projekt prinaša strokovno znanje z več področij (univerze in raziskovalni centri, podjetja, tehnološki voditelji, javne organizacije) in so med vodilnimi na področju raziskav in inovacij na področju merjenja in izboljšanja kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

 Izziv

Onesnaženost zraka v zaprtih prostorih je vse večja grožnja evropski družbi, ki vsako leto zahteva na milijone življenj. V zadnjem času se je zaradi svetovne pandemije močno povečal čas, preživet v zaprtih prostorih, kar povečuje izpostavljenost onesnaževalcem zraka v zaprtih prostorih in posledično negativne učinke na telesno in duševno zdravje ter dobro počutje. Nedavne študije kažejo, da slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih in onesnaženje z biološkimi dejavniki, povezanimi z vlago in plesnijo, povečata tveganje za bolezni dihal za 50 %. Poleg tega je bilo v sistematičnem pregledu in metaanalizi iz leta 2020 ugotovljeno, da je bila leta 2017 onesnaženost zraka v gospodinjstvih povezana z 1,8 milijona smrtnih primerov in več kot 60 milijoni invalidnosti prilagojenih let življenja po vsem svetu. Poudariti je treba, da je večina bremena, povezanega z onesnaženostjo zraka v gospodinjstvih, opazna v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Na področju kakovosti zraka v zaprtih prostorih pa so še vedno velike vrzeli v znanju na področjih, kot so kompleksna narava razmerja med onesnaženostjo v zaprtih prostorih in na prostem, viri onesnaženja in načini izpostavljenosti, učinki novih onesnaževal na zdravje in prezračevanje zaprtih prostorov. Razlog je predvsem v tem, da je spremljanje kakovosti zraka v Evropski uniji (EU) osredotočeno predvsem na kakovost zunanjega zraka, kar je paradoksalno posledica izpolnjevanja predpisanih ciljev, ki jih za notranje okolje ni.

 Rešitev

Za reševanje tega vprašanja ter spodbujanje življenja in dela v zdravem okolju se je začel izvajati projekt EDIAQI (»Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement«), ki ga financira okvirni program Obzorje Evropa. EDIAQI predstavlja interdisciplinarni, znanstveno utemeljen in s podatki podprt pristop za izboljšanje smernic in ozaveščenosti za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih (IAQ) v Evropi in širše. Poleg ustvarjanja novih dokazov iz načrtovanih kohort, pilotnih projektov in merilnih kampanj bo znanstvena ekipa v tem projektu uporabila znanje iz preteklih kohort in podatkov z velikim poudarkom na občutljivih skupinah predšolskih in šolskih otrok z visokim tveganjem za astmo. Projekt bo opredelil vire in poti izpostavljenosti ter razpršitev kemičnega, biološkega in novega onesnaževanja zraka v zaprtih prostorih v več mestih v Evropski uniji (EU). Cilj projekta EDIAQI bo tudi količinska opredelitev glavnih lastnosti onesnaževal in procesov z dvojnim pristopom, v okviru katerega bo projektna skupina 1) izvedla najsodobnejše znanstvene merilne kampanje z visoko intenzivnostjo in majhnim obsegom ter 2) raziskala dolgoročno spremljanje ciljnih onesnaževal zraka v zaprtih prostorih v velikem obsegu.

Z enotno strategijo za spremljanje onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih želi EDIAQI znanstvenikom omogočiti boljše razumevanje ravni onesnaženosti v zaprtih prostorih in s tem povezanih vplivov na zdravje, zagotavljati znanstveno utemeljene informacije zakonodajnim organom za določanje smernic in razvijati strategije za trajnostne, znanstveno utemeljene tehnološke inovacije za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.


The EDIAQI project has received funding from the European Union’s Horizon Europe framework programme under the Grant Agreement n. 101057497 – call HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02.