Javni razpis za mlade raziskovalce 2023

15 mar
Javni razpis za mlade raziskovalce 2023

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
NIB

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), javni raziskovalni zavod, katerega osnovna dejavnost so raziskave na področju biologije in sorodnih naravoslovnih ved.  Aktivni smo na področjih kot je varovanje okolja, podnebne spremembe, ekološke in biotehnološke raziskave.

Ste dinamični in imate radi nove izzive?

Imate željo svojo akademsko in karierno pot po zaključenem študiju nadaljevati na podiplomskem študiju in z zaposlitvijo, poleg odličnih strokovnih znanj pridobiti tudi veščine komunikacije in vodenja ter nadalje imeti odprto pot za delo tako na drugih inštitutih kot tudi pri partnerjih v industriji?

Bi vas veselilo delo s fleksibilnim delovnim časom v stimulativnem mednarodnem delovnem okolju z možnostjo strokovnega in osebnega razvoja?

Radi delate v prijetni ekipi in prispevate svoj košček sestavljanke k odličnemu poslovanju družbeno odgovornega podjetja, ki ceni sodelavce in skrbi za njihov osebni razvoj?

Če ste na vprašanja odgovorili z »DA«, boste veseli novice, da na osnovi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2022, 144/2022), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti  Uradni list RS, št. 87/2022, 103/2022 ter Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na NIB,
                                                 
 
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO,
Večna pot 111, Ljubljana
objavlja
JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž)


Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih v navedenih programskih skupinah:
•    Doc. dr. David Dobnik v programski skupini Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki
•    Prof. dr. Kristina Gruden v programski skupini Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
•    Dr. Jon Gutierrez Aguirre v programski skupini Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki
•    Doc. dr. Andreja Ramšak v programski skupini Raziskave obalnega morja
•    Dr. David Stanković v programski skupini Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih
•    Doc. dr. Alja Štern v programski skupini Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza


Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:   
–    še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
–    še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
–    kandidat za mladega raziskovalca lahko vstopi v sistem financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev najkasneje štiri leta po zaključku študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje (upošteva se leto zaključka), in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko podaljša zaradi upravičenih odsotnostih;
–    ima praviloma povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00. Za  študente, ki so študij zaključili v tujini – primerljiv ekvivalent, če ga je možno pridobiti, sicer vsaj priporočilo mentorja;

Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra tekočega leta.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 30. aprila 2023 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si. V sporočilu navedite, h katerem mentorju se prijavljate.

Prijavi priložite tudi svoj CV, dokazila o opravljenih izpitih in povprečnih ocenah na l. in ll. stopnji študijskega programa ter opis morebitnega dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.
Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v vlogi.


Več o usposabljanju pri posameznih mentorjih:

Naslov: Razvoj novih pristopov za določanje gensko spremenjenih organizmov in raziskave virusnih vektorjev za gensko terapijo
Programska skupina: Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki (P4-0407), vodja dr. Ion Gutierrez
Mentor: doc. dr. David Dobnik
Naziv področja: Biotehnologija
Razpisujemo mesto mladega/e raziskovalca/ke, ki bo vključen/a v dinamično in svetovno uveljavljeno skupino molekularnih biologov in virologov.
Skupina je sestavljena interdisciplinarno in vključuje biologe, mikrobiologe, biokemike, biotehnologe in druge profile. Raziskovalna in diagnostična vprašanja naslavljamo z uporabo najmodernejših metod, kot so kvantitativna in digitalna PCR, elektronska mikroskopija, visokozmogljivo sekvenciranje in bioinformatika. Naše raziskave so usmerjene v razvoj novih pristopov za določanje gensko spremenjenih organizmov ter natančnejšo karakterizacijo in optimizacijo virusnih vektorjev, ki se uporabljajo za gensko terapijo.
Raziskovalno delo bo kandidat/ka opravljal/a v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo, vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in mednarodnega okolja. Sodeloval/a bo pri nacionalnih in mednarodnih projektih ter sodeloval/a z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini kakor tudi z visokotehnološkimi slovenskimi in tujimi podjetji, ki so naši partnerji. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat/ka osvojil/a veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim sposobnosti za kritično razmišljanje, občinstvu prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.
Od kandidata/ke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo in sposobnost timskega dela. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelovanj je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biotehnološke, biološke, mikrobiološke, biokemijske ali druge sorodne smeri. Zaželene so izkušnje z delom v laboratoriju in s poznavanje PCR tehnologij ter bioinformatskih/statističnih pristopov. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, predvsem molekularne biologije, biotehnologije in virologije. Raziskovalno delo bo usmerjeno v razvoj novih pristopov določanja in kvantifikacije nukleinskih kislin ter raziskave možnih izboljšav virusnih vektorjev za gensko terapijo. Delo bo obsegalo analize z različnimi molekularnimi metodami, kot so kvantitativna in digitalna PCR, visokozmogljivo sekvenciranje in druge, ter interpretacijo rezultatov in razvoj novih učinkovitih diagnostičnih pristopov, vse z namenom reševanja aktualnih problemov. Delo bo zajemalo tudi biotehnološke pristope priprave rekombinantnih virusnih vektorjev in njihovo analizo. Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/ko.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani.
Informacije: doc. dr. David Dobnik, e-naslov: david.dobnik@nib.si.


Naslov: Nove metode za okolju prijazno kmetijstvo
Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0165), vodja prof. dr. Kristina Gruden
Mentorica: prof. dr. Kristina Gruden
Naziv področja: Biotehnologija
Razpisujemo mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen/a v delo mlade, vztrajne in dinamične interdisciplinarne skupine, vpete v nacionalne in mednarodne raziskave proučevanja delovanja rastlin in iskanja načinov za njihovo zaščito pred škodljivimi dejavniki v okolju.
Skupina je vodilna na področju sistemske biologije rastlin v svetovnem merilu z dolgoletnimi izkušnjami z uporabo omskih tehnologij in modeliranja za povečanje razumevanja delovanja rastlin.
Laboratoriji v katerih bo kandidat/ka opravljal/a raziskovalno delo s sodelavci iz Slovenije in tujine, so opremljeni z najmodernejšo raziskovalno opremo. Kandidat/ka bo sodeloval/a pri nacionalnih in mednarodnih projektih z veliko možnostmi mreženja. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat/ka osvojil/a veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim sposobnosti za kritično razmišljanje, občinstvu prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo veselje do raziskovanja neznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo, sposobnost timskega dela in deljenje želje po razvoju novih smeri. Zaradi mednarodne vpetosti laboratorija je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo mikrobiološke, biološke, biokemijske, biotehnološke ali druge tehnične smeri in izkušnje v bakteriološkem in molekularnem laboratoriju.
Prednost bodo imeli kandidati/tke z izkušnjami z delom z delom z rastlinskimi tkivnimi kulturami,  s kloniranjem večjih konstruktov  ter z delom z rastlinskimi endofiti. Predvideno raziskovalno delo bo osredotočeno na pripravo transgenih rastlin odpornih na škodljivce in iskanje načinov za uspešno uporabo koristnih mikroorganizmov na polju. Program usposabljanja mladega/e raziskovalca/ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani.
Informacije: dr. Kristina Gruden, e-naslov: kristina.gruden@nib.si.


Naslov: Raziskave raznolikosti, ekologije in epidemiologije virusov v okolju
Programska skupina: Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki (P4-0407)
Mentor: dr. Ion Gutierrez Aguirre
Naziv področja: Biotehnologija
Razpisujemo mesto mladega_e raziskovalca_ke, ki bo vključen v dinamično in svetovno uveljavljeno skupino virologov in molekularnih biologov. Skupina je sestavljena interdisciplinarno in vključuje biologe, mikrobiologe, biokemike, biotehnologe in druge profile. V skupini raziskujemo raznolike teme, ki segajo od biologije, raznolikosti, evolucije, epidemiologije in diagnostike mikrobov, do razvoja in validacije orodij za njihovo zaznavanje. Raziskovalna in diagnostična vprašanja naslavljamo z uporabo najmodernejših metod, kot so kvantitativna in digitalna PCR, LAMP, elektronska mikroskopija, visokozmogljivo sekvenciranje in bioinformatika. Naše raziskave so usmerjene v patogene mikrobe na rastlinah pa tudi pri človeku in živalih, okoljsko virologijo in virusno ekologijo (raziskave virusov v okoljskih vzorcih, zlasti v vodah) ter razvoj nekemičnih načinov odstranjevanja virusov iz vodnih vzorcev. Smo del evropskega referenčnega laboratorija za viruse in fitoplazme na rastlinah. V času pandemije smo vzpostavili tudi monitoring SARS-CoV-2 in njegovih skrb vzbujajočih različic v vzorcih odpadne vode.
Mlada/i aziskovalec/ka bo raziskovalno delo opravljal_a v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo, vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in mednarodnega okolja. Sodeloval/a bo pri mednarodnih projektih ter z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini ali visokotehnološkimi slovenskimi in tujimi podjetji, ki so naši partnerji. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat_ka osvojil_a tudi veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim: sposobnosti za kritično razmišljanje, različnim javnostim prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.
Od kandidata/ke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo, sposobnost timskega dela, zanesljivost in pozitivno naravnanost. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelovanj je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke, (bio)informatske ali druge sorodne smeri. Zaželene so izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju ali izkušnje z analizami večjih podatkovnih setov z bioinformatskimi ali statističnimi metodami. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, predvsem pa virologije, biotehnologije in bioinformatike. Raziskave bodo usmerjene v razumevanje raznolikosti, biologije, epidemiologije, evolucije ali ekologije virusov. Pri tem bo raziskovalec_ka uporabljal nabor klasičnih in sodobnih pristopov virologije in molekularne biologije, kot so npr. visokozmogljivo sekvenciranje (Illumina, Oxford Nanopore Technologies) s sledečo bioinformatsko analizo podatkov, koncentriranje virusov iz okoljskih vzorcev s naprednimi postopki, kvantitativna in digitalna PCR, elektronska mikroskopija ter biološki testi infektivnosti. Program usposabljanja mladega/e raziskovalca/ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/ko, glede na aktualne smeri raziskav v raziskovalni skupini.
Mladi_a raziskovalec_ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani.
Informacije: dr.  Ion Gutierrez Aguirre, e-naslov: ion.gutierrez@nib.si .


Naslov: Toksičnost in transgeneracijski vplivi mikroplastike na morske organizme
Programska skupina: Raziskave obalnega morja (P1-0237), vodja izr. prof. dr. Patricija Mozetič
Mentor: dr. Andreja Ramšak
Naziv področja: Biologija
Najavljamo prosto mesto mlade/ga raziskovalca/ke, ki bo vključen/a v dinamično raziskovalno okolje Morske biološke postaje Piran. Skupina z uveljavljenimi raziskovalci v domačem in tujem prostoru je interdisciplinarno usmerjena v raziskave strukturnih in funkcionalnih značilnosti bioloških združb v obalnem morju, ki jih zaznamuje velika naravna variabilnost in vplivi različnih antropogenih dejavnikov. Opremljenost laboratorijev z moderno raziskovalno opremo in terenska infrastruktura omogočata kvalitetne raziskave z uporabo naprednih metod. Skupina je vključena v različne evropske mreže, ki omogočajo izmenjavo podatkov in gostovanje v evropskih laboratorijih.
Kandidat/ka bo vključena v delovno enoto, ki se ukvarja s kemijskimi in biološkimi vidiki delovanja onesnaževal na morske organizme. Za raziskovanje posledic delovanja onesnaževal uporabljamo biokemijske, histološke in genomske pristope. Skupina je vključena v nacionalne in mednarodne projekte ter ima povezave s številnimi raziskovalci. Rezultati našega dela so bazične raziskave in tudi znanje, ki je uporabno v akvakulturi in v varovanju morske biodiverzitete. Kandidat/ka bo delo opravljal v sodobno opremljenih laboratorijih na Morski biološki postaji v Piranu ter tudi v partnerskih organizacijah in bo vključen/a v mednarodne in domače projekte ter bo sodeloval/a z vrhunskimi tujimi raziskovalci. Pri delu bo poleg znanja in tehnik pridobil/a še druge veščine, ki mu bodo pomagale pri znanstvenem razvoju in omogočile nadaljnji razvoj znanstvene kariere kot so razvoj kritičnega mišljenja, timsko delo, projektno delo in načrtovanje, komuniciranje znanosti različnim javnostim ter stik z mednarodnim raziskovalnim okoljem.
Od kandidata/ke pričakujemo vedoželjnost, samoiniciativnost, sposobnost timskega dela, zdravo kritično presojo, zanesljivost in pozitivno naravnanost. Pričakujemo kandidate/tke z izobrazbo iz bioloških, mikrobioloških, biokemijskih, biotehnoloških, farmacevtskih ali sorodnih smeri. Zaželene so izkušnje z delom v molekularnem ali podobnih laboratorijih ter dobro znanje angleškega jezika zaradi dela v mednarodnem okolju in udeležbe na kongresih, delavnicah, projektnih sestankih.
Predvideno raziskovalno delo bo usmerjeno v študij učinkov onesnažil, predvsem mikro in nanoplastike in njihovih posledic na energetski metabolizem, imunski odziv, oksidativni stres, genotoksičnost ter na posledice, ki se izražajo v naslednji generaciji v izbranih občutljivih organizmih. Raziskovalno delo vključuje znanja iz različnih področij kot so molekularna biologija, celična fiziologija, ekotoksikologija. Pri delu bo kandidat/ka uporabljala različne metode od klasičnega in kvantitativnega PCR ter sekvenciranje, mikroskopije, metode za vrednotenje respiracije mitohondrijev in odziv imunskega sistema. Poleg laboratorijskega dela bodo poskusi potekali tudi v simuliranih okoljskih pogojih.
Program usposabljanja mladega/e raziskovalca/ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/ko. Delo bo potekalo na Morski biološki postaji v Piranu, Nacionalnega inštituta za biologijo.
Informacije: dr. Andreja Ramšak, e-naslov: andreja.ramsak@nib.si .


Naslov: Uporaba okoljske DNA za spremljanje fenologije dvoživk s poudarkom na hibridnih pasovih
Programska skupina: Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih   (P1-0255), vodja izr. prof. dr. Meta Virant Doberlet
Mentor: dr. David Stanković
Naziv področja: Biologija
Razpisujemo mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen v dinamično raziskovalno skupino Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov. Raziskovalna skupina je interdisciplinarno usmerjena in vključuje mednarodno uveljavljene raziskovalce. V skupini raziskujemo raznolike teme ki segajo od ekofiziologije, nevrobiologije, evolucije, biogeografije, ekologije, populacijske genetike in varstvene genomike, do razvoja modernih pristopov za monitoring biotske pestrosti. Raziskovalna vprašanja naslavljamo z uporabo najmodernejših metod. Naše raziskave so usmerjene v vodne organizme, predvsem v preučevanje dvoživk in rib, molekularno sistematiko, filogenomiko in varstveno genomiko ter razvoj metod, ki temeljijo na okoljski DNA (eDNA).
Mladi/a raziskovalec/ka bo raziskovalno delo opravljal/a z uporabo sodobne terenske opreme in v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in tujine. Tekom svojega dela bo sodeloval/a pri nacionalnih in mednarodnih projektih in se in sodeloval z domačimi in tujimi partnerji. Preko dela, z raziskovalnimi obiski v tujini in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidatu/ki omogočen razvoj veščin potrebnih za samostojno raziskovalno delo po zaključku doktorata, prepoznavnost na mednarodnem nivoju in dobra zaposljivost. Od kandidata/ke pričakujemo željo po laboratorijskem kot tudi terensko raziskovalnem delu z dvoživkami, fizično kondicijo za opravljanje terenskega dela v dnevnih in nočnih pogojih, znanstveno radovednost, samoiniciativnost, sposobnost pisanja znanstvenih objav, kritično presojo, sposobnost timskega dela in natančnost. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelovanj je zaželeno dobro znanje angleškega.
Pričakujemo izobrazbo biološke ali druge sorodne smeri, zaželjene so izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju in izkušnje s terenskim delom (z dvoživkami). Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo različna področja, predvsem herpetologijo, ekologijo, varstveno genomiko in bioinformatiko. Raziskave bodo predvidoma usmerjene v uporabo okoljske DNA za spremljanje fenologije dvoživk s poudarkom na hibridnih pasovih. Pri tem bo raziskovalec uporabljal sodobne pristope molekularne biologije, ko so npr. kvantitativna PCR in visokozmogljivo sekvenciranje (Illumina, Oxford Nanopore Technologies) s sledečo bioinformatsko analizo podatkov. Program usposabljanja mladega raziskovalca/ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/ko.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov v Ljubljani.
Informacije: dr. David Stanković, e-naslov: david.stankovic@nib.si, tel: 059 23 27 31.


Naslov: Vrednotenje (geno)toksičnega delovanja nanocimov in mehanizmov njihovega delovanja z uporabo naprednih 3D celičnih modelov v pogojih in vitro.
Programska skupina: Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza (P1-0245), vodja izr. prof. dr. Bojana Žegura
Mentor: doc. dr. Alja Štern
Somentor: dr. Katja Kološa
Naziv področja: Varstvo okolja, Biologija
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ter mrež.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo laboratorijske biomedicine, farmacevtske, biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke, oz. sorodnih smeri. Pomembno bo upoštevan kriterij izkušenj sodelovanja pri raziskovalnem delu, zlasti na področjih toksikologije, celične in molekularne biologije ter dela z nanodelci in nanomateriali. Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnosti, sposobnosti posredovanja rezultatov in pisanja znanstvenih objav ter kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini in dodatno usposabljanje v tujini.
Raziskave bodo usmerjene v oceno varnosti, toksičnega in genotoksičnega potenciala nanocimov, namenjenih potencialni uporabi v nanomedicini, biomedicini in okoljevarstvu, ter proučevanjem mehanizmov njihovega potencialno (geno)toksičnega delovanja. V raziskavah bodo uporabljene klasične metode genetske toksikologije in novi pristopi molekularne biologije na humanih klasičnih in naprednih 3D celičnih modelih in vitro. Delo bo vezano na potekajoče projekte. Študijski del bo predvidoma potekal na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.
Informacije: doc. dr. Alja Štern, e-naslov: alja.stern@nib.si.