06 jun
Javni razpis za mlade raziskovalce (m/ž)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisniNa osnovi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije štev. 6316-3/2018-265 o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2018 razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev (m/ž) pri naslednjih mentorjih na navedenih področjih:


Mentorica: doc. dr. Špela Baebler

Naziv področja: Rastlinska biotehnologija

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, biokemijske, biotehnološke ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Zaželene so predvsem  izkušnje s področja molekularne in sistemske biologije, poznavanje osnovnih bioinformatskih metod, sposobnost timskega dela ter kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini.

Predvideno raziskovalno delo povezuje znanja različnih področij znanosti, predvsem pa biologije rastlin, biotehnologije in bioinformatike. Raziskave bodo usmerjene predvsem v študij molekularnih mehanizmov imunskega sistema rastlin ter biotehnološke aplikacije. Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: doc. dr. Špela Baebler (spela.baebler@nib.si, tel.: 059 232 825).


Mentorica: dr. Janja Francé

Naziv področja: Biologija

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo v enoti Morska biološka postaja Piran.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke smeri ali izobrazbo iz ved o okolju. Zaželeno je poznavanje temeljnih ekoloških značilnosti morskih ekosistemov in pripravljenost za terensko delo na morju. Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem statističnih orodij primernih za ekološke študije in osnovnim znanjem o uporabi modelov. Poleg sposobnosti timskega dela je zaželeno kvalitetno znanje angleškega jezika in zainteresiranost za morebitno dodatno izobraževanje v tujini.

Delo kandidata/kandidatke bo usmerjeno v raziskave variabilnosti fitoplanktona v morskih ekosistemih. Poudarek bo na uvedbi ekosistemskega modeliranja kot orodja za boljše razumevanje procesov v fitoplanktonski združbi in njene interakcije z okoljem.

Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbranim/o kandidatom/kandidatko.

Informacije: dr. Janja Francé (janja.france@nib.si).


Mentorica: prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Naziv področja: Biologija in biokemija raka

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, biokemijske, biotehnološke, farmacevtske smeri ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Zaželene so predvsem izkušnje z delom s celicami, molekularno biologijo in biokemijo proteinov. Predvideno raziskovalno delo povezuje znanja različnih področij znanosti, tudi bioinformatike in biomedicine.

Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij celičnih in molekularnih lastnosti in mehanizmov delovanja tumorskih celic, pretežno možganskih tumorjev in imunskega odziva. Študijski del bo potekal na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan.

Prednosti imajo kandidati z izkušnjami dela v biokemijskem/celičnem laboratoriju. Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske sposobnosti ter  izkušnje raziskovalnega dela v tujini in kvalitetno znanje angleškega jezika, saj od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo aktivno sodeloval/a z našimi mednarodnimi partnerji.

Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: prof dr. Tamara Lah Turnšek (tamara.lah@nib.si, tel.: 059 232 703 ali 041 651 629).


Mentorica: dr. Nataša Mori

Naziv področja: Biologija, podpodročje Ekologija

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov v Ljubljani.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, mikrobiološke ali druge sorodne smeri in izkušnje s terenskim delom in delom v laboratoriju. Zaželene so predvsem izkušnje in delo z mikroorganizmi, prisotnimi v vodnih ekosistemih. Predvideno raziskovalno delo povezuje znanja različnih področij znanosti, predvsem pa mikrobne genomike, ekofiziologije in ekologije celinskih voda.

Zaželena je sposobnost timskega dela in znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran za terensko in laboratorijsko delo ter potencialno za delo v tujini, v sklopu sodelovanja z drugimi laboratoriji.

Raziskave bodo usmerjene predvsem v študij povezav med strukturo in funkcijo mikrobnih združb v vodnih okoljih, kronično izpostavljenih novim onesnažilom.

Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: dr. Nataša Mori (natasa.mori@nib.si, tel.: 059 232 739).


Mentor: dr. Jernej Polajnar

Naziv področja: Biologija

Mladi/-a raziskovalec/-ka bo opravljal(a) delo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov.

Od kandidata/-tke pričakujemo, da bo imel(a) izobrazbo biološke smeri, upoštevane bodo izkušnje s sodelovanjem pri raziskovalnem delu. Zaželeno je tudi kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/-tke pričakujemo pripravljenost na študijske obiske v raziskovalnih laboratorijih v tujini.

Raziskave bodo usmerjene v preučevanje interakcij v vibracijskih komunikacijskih omrežjih, ki so ključne za razumevanje selekcijskih pritiskov, ki imajo osrednji pomen v evoluciji vibracijske komunikacije, najbolj razširjene oblike sporazumevanja z mehanskimi dražljaji. Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov je eden od najpomembnejših centrov za raziskave vibracijske komunikacije v svetovnem merilu. Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbranim/-no kandidatom/-tko.

Informacije: dr. Jernej Polajnar  (jernej.polajnar@nib.si).


Kandidati morajo, poleg zgoraj navedenih, obvezno izpolnjevati tudi pogoje iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS).

Vloge naj poleg življenjepisa kandidata/kandidatke v obliki Europass CV vsebujejo tudi:

 • dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, t.j. na l. in ll. bolonjski stopnji
 • dokazilo o morebitnem zaključenem znanstvenem magisteriju;
 • podatek ali ste že vpisani na doktorski študij – priložiti potrdilo o vpisu;
 • dokazila o morebitnih prejetih nagradah in priznanjih;
 • podatke o objavljenih znanstvenih člankih z navedbo ali gre za avtorstvo ali soavtorstvo (s kakšnim sorazmernim delom) – priložiti izpis iz COBISS;
 • podatke o morebitnem dosedanjem sodelovanju pri raziskovalnem delu – navedbam je potrebno priložiti čimbolj podroben opis dosedanjega sodelovanja z morebitnimi referencami.

Če kandidat še ni zaključil ll. stopnje dodiplomskega študija, se pričakuje, da bo to obveznost opravil najpozneje do 15. 9. 2018.

V vlogi navedite, h kateremu mentorju se prijavljate, navedena naj bosta tudi vaša kontaktni elektronski naslov in telefonska številka.

Vloge kandidatov bodo na osnovi 114. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti ocenjene po naslednjih merilih:

 1. povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj - toliko točk, kolikor povprečna ocena presega 8,00 (npr. 0,32);
 2. že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 – 0,50 točke;
 3. vpis v študijski program tretje stopnje – 0,50 točke;
 4. prejete nagrade oziroma priznanja –  do 1,00 točka;
 5. objavljeni članki – do 1,00 točka;
 6. sodelovanje pri raziskovalnem delu – do 1,00 točka;
 7. ocena razgovora s kandidatom – do 3,00 točke.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 30. junija 2018 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si.

V kolikor nimate možnosti pošiljanja po e-pošti, vloge sprejemamo tudi v pisni obliki na naslovu Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za mladega raziskovalca«.

Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.