Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo

Predstavitev investicijskega projekta

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Biotehnološko stičišče NIB (BTS-NIB) je investicijski projekt izgradnje raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti na naslovu Večna pot 121, Ljubljana.

Jeseni 2023 se je zaključila selitev Nacionalnega inštituta za biologijo v Biotehnološko stičišče (BTS-NIB). S tem so se uresničila 15 let trajajoča prizadevanja, da bi NIB dobil s sodobno raziskovalno opremo in infrastrukturo opremljeno stavbo ter s tem primerne pogoje za vrhunsko raziskovalno delo.

NIB si je vse od leta 1995 delil prostore z Oddelkom za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. A tedaj nova stavba Biološkega središča ob Večni poti v Ljubljani je zaradi širitve obeh ustanov že kmalu začela postajati premajhna. Tako je NIB pomožne prostore in garaže Biološkega središča postopoma preuredil v laboratorije, v ta namen so bili tu nameščeni tudi kontejnerji. Rešitev naj bi bila začasna, a so prostori, kjer je NIB izvajal več kot polovico svojega raziskovalnega dela, ostali v uporabi vse do leta 2021. Raziskovalci so zadnja leta delali v izjemno težkih razmerah.

Poleti 2021 je po dolgoletnih prizadevanjih na tem mestu stekla gradnja BTS-NIB. Prva etapa gradnje se je zaključila jeseni 2022, ko sta se v stavbo preselila Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo ter Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Jeseni 2023, ko sta bila gradnja in opremljanje stavbe v celoti zaključena, so se vanjo preselili še Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov ter Skupne službe. Prostori in raziskovalna oprema BTS-NIB so na voljo tudi Morski biološki postaji Piran, s čimer se odpirajo nove razsežnosti raziskovanja morskih ekosistemov. Selitev v dveh etapah je bila zelo zahtevna tako za izvajalce gradnje in opremljevalce prostorov kot tudi za raziskovalce, saj je moralo raziskovalno delo inštituta ves čas teči nemoteno.

Razpoložljivi prostori BTS-NIB so izkoriščeni izjemno racionalno. Laboratoriji, kabineti, predavalnice, pisarne Skupnih služb in pisarne oddelkov so umeščeni v pritličje in nadstropje. Na streho stavbe sta poleg strojnih naprav nameščena raziskovalni čebelnjak (t. i. čebelarij) in karantenski rastlinjak. Čebelarij je namenjen gojenju in raziskovanju čmrljev in čebel samotark, pomembnih, a le slabo raziskanih divjih opraševalcev rastlin. Rastlinjak je sestavljen iz vrste karantenskih komor za proučevanje rastlin v simuliranih, natančno nadzorovanih pogojih. Osnovna struktura stavbe je načrtovana tako, da so v njej dopustne prilagoditve brez večjih investicijskih posegov.

Arhitekturna zasnova stavbe je členjena, z več sektorji, med katerimi so organizirani posamezni vhodi v oddelke. Notranja komunikacija po stavbi je zaradi kontroliranega pristopa in čistih poti omejena. Notranjost objekta ustreza vsem kriterijem za izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela, pedagoške dejavnosti in laboratorijskih delovnih procesov. Zunanja ureditev sledi načelom sonaravnosti in vključenosti v okolico, saj je stavba zgrajena na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pri arhitekturni zasnovi objekta in njegovi gradbeni izvedbi je bila izjemna pozornost posvečena njegovi umestitvi ob gozdni rob tik ob sestoju črne jelše in ohranitvi nasada japonskih češenj, darila države Japonske Republiki Sloveniji. Obseg utrjenih površin je omejen, prednost imajo grmovnice, nov nasad dreves, zatravljene površine. Vzhodna fasada je oblikovana z elementi sonaravne ozelenitve, stavbo pasivno senči nasad vzpenjavk, ozelenjena je deloma tudi streha.

Novi prostori in laboratoriji omogočajo poleg raziskovalnega dela tudi organizacijo specializiranih strokovnih izobraževanj na mednarodni ravni. Ker se NIB povezuje s številnimi domačimi in tujimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami ter podjetji, je BTS-NIB pridobitev tudi zanje in za celotno slovensko znanost. BTS-NIB omogoča širitev raziskovalnih področij in pomeni bistveno izboljšane pogoje za izvajanje raziskav, ki se osredotočajo na okolje, onesnaževanje, podnebne spremembe, biotehnologijo, zagotavljanje zdrave in varne hrane ter zdravja rastlin, živali in ljudi. Evropska komisija je BTS-NIB prepoznala kot vzorčni projekt – vrhunsko znanstveno infrastrukturo, ki bo NIB-u omogočal razvojni pospešek doma in v regiji. BTS-NIB bo omogočal še doslednejše uresničevanje poslanstva inštituta – ustvarjanje znanja, ki pripomore h kakovostnejšemu življenju ljudi in ohranjanju narave.


BTS-NIB

 • Vodja gradnje na NIB: Majda Gostinčar
 • Idejna rešitev in izdelava projektne dokumentacije: David Mišič, Styria Arhitektura, d. o. o.
 • Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela: Kolektor Koling, d. o. o.
 • Gradbeni nadzor: Elea iC, d. o. o.
 • Svetovalni inženiring: Savaprojekt, d. d.


FINANCIRANJE

Vrednost celotne investicije: pribl. 36 mio eur
Finančni viri:

 • 80 % kohezijska sredstva EU 
 • 20 % proračun Republike Slovenije


POMEN BTS-NIB

 • Krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju 
 • Vzpostavitev inovativnega okolja, privlačnega zlasti za mlajše slovenske raziskovalce in za raziskovalce iz tujine
 • Okrepitev sodelovanja z drugimi slovenskimi raziskovalnimi ustanovami (Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Medicinska fakulteta …)
 • Infrastrukturna nadgradnja (evropske infrastrukture za bioinformatiko ELIXIR, za slikovno tehnologijo v bioloških in biomedicinskih znanostih EuroBioImaging, za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov LifeWatch)
 • Podpora nacionalnim programom monitoringa ter ministrstvom z najsodobnejšimi znanji (monitoring okolja, GSO, povzročiteljev bolezni rastlin, SARS-CoV-2 v odpadnih vodah …)MULTIPLIKATIVNI UČINKI BTS-NIB NA GOSPODARSTVO

 • Oblikovanje izobraževalnega centra za izpopolnjevanje mlajših raziskovalcev in sodelavcev podjetij
 • Zagotavljanje raziskovalne infrastrukture za zagonska podjetja
 • Širjenje univerzitetnega in poslovnega izobraževanja na doktorskem in podoktorskem nivoju ter funkcionalnih usposabljanj za potrebe gospodarstva


OBJEKT

 • Tlorisne dimenzije: 152,80 m x 23,50 m
 • Tri etaže: pritličje, prvo nadstropje in tehnična etaža
 • Skupna površina: 6593 m2 neto
 • Površina laboratorijev: 2566 m2 (vključno s karantenskim rastlinjakom in raziskovalnim čebelnjakom) 
 • Površina pisarn, kabinetov, predavalnic: 1741 m2
 • Ostale površine (komunikacije sanitarije, arhivi …): 2286 m2


Sporočilo za javnost:


Potek gradnje: 2021Potek gradnje: 2022Potek gradnje: 2023
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.