07 jul
Sporočilo za javnost: NIB in MIZŠ napovedujeta začetek gradnje BTS-NIB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisniNACIONALNI INŠTUTUT ZA BIOLOGIJO IN MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT NAPOVEDUJETA ZAČETEK GRADNJE PROJEKTA “BIOTEHNOLOŠKO STIČIŠČE NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO”Ljubljana, 7. julij 2021 -  Začetek gradnje bo NIB obeležil s slavnostnim dogodkom, ki bo v petek 9. julija 2021 ob 13. uri na Večni pot 111 v Ljubljani. Gre za izjemno pomembno investicijo v znanstveno-raziskovalno infrastrukturo na področju biotehnologije in ved o življenju, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo v domačem in mednarodnem okolju ter  pomembno okrepila raziskovalno podporo slovenskemu gospodarstvu in start – up okolju. Slavnostna govorca dogodka sta: dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport in g. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana.  


Nova pomembna investicija rešuje akutne prostorske stiske ljubljanskih oddelkov Nacionalnega inštituta za biologijo. Biotehnološko stičišče bo omogočalo nadaljnji preboj slovenskega znanja v temeljnih in uporabnih vidikih bioznanosti ter omogočilo prenašanje znanja v industrijsko prakso.  Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)  je zahteven in obsežen projekt, ki bo v višini višini 27,738 mio EUR financiran s stani evropskih kohezijskih sredstev (80%) ter slovenskega proračuna (20%). Gradnja tega izjemno pomembnega znanstveno raziskovalnega objekta se bo začela julija 2021 in bo trajala do oktobra 2023. Novi objekt bo obsegal tri etaže (pritličje, prva etaža ter tehnična etaža), s tlorisno dimenzijo 152,80 m x 23,50 m in skupno neto kvadraturo 6.646 m2. Izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del bo Kolektor Koling, d.o.o. Nadzornik gradnje bo podjetje Elea iC, d.d.  

Prof. Maja Ravnikar, direktorica NIB je pred tem pomembnim dogodkom povedala:  “Živimo v stoletju, kjer biotehnologija napoveduje izjemne preboje, ki bodo pomembno vplivali na razvoj in celovito zdravje ljudi in okolja.  Že sedaj je NIB pomemben center znanja, vključen v evropske raziskovalne infrastrukture (Evropska infrastruktura za bioinformatiko ELIXIR, Evropska infrastruktura za sistemsko biologijo ISBE, Evropska infrastruktura za slikovno tehnologijo v bioloških in biomedicinskih znanostih EuroBioImaging, Evropska infrastruktura za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov LifeWatch). Slovenija bo z BTS -NIB to infrastrukturo  še nadgradila in ji omogočila svetovni nivo, industriji pa dostop do kritičnega (konkurenčnega) znanja.”

BTS-NIB bo v neposredni bližini fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniške fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za računalništvo in informatiko), kar bo omogočilo še bolj tesne povezave z znanstveniki sorodnih in drugih disciplin kakor tudi souporabo infrastrukture ter opreme. V neposredni bližini načrtovane investicije sta tudi Tehnološki park Ljubljana in Slovensko inovacijsko stičišče (SIS), kar še povečuje kvaliteto tega inovativnega okolja za prenos znanj in tehnologij. »Obetamo si tudi okrepitev  sodelovanja z drugimi relevantnimi deležniki, kot so Slovensko inovacijsko stičišče, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo ter Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana ter  Ljubljanski univerzitetni inkubator, saj bo pomemben del BTS – NIB namenjen prav spodbujanju podjetništva ter sodelovanja z gospodarstvom«, je povedala Maja Ravnikar.  


 

Koliko bo stala in kako je financirana gradnja Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)?  
BTS – NIB predstavlja izjemno pomembno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotovo pomenila pomemben menjik v razvoju NIB in vseh ved o živem v Sloveniji. S podpisom aneksa k Pogodbi o sofinanciranju izvedbe operacije BTS-NIB so bila zagotovljena potrebna sredstva za izgradnjo nove raziskovalne infrastrukture BTS-NIB v višini 27,738 mio EUR. Viri so evropska kohezijska sredstva (80%) in slovenski državni proračun (20%). Gradnja se bo začela v juliju 2021 in bo trajala do oktobra 2023. Izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del bo Kolektor Koling, d.o.o. Nadzornik gradnje bo podjetje Elea iC, d.d.

Kako bo potekala gradnja, saj NIB v času gradnje ne bo prenehal z delom?
Ker je potrebno v času gradnje BTS-NIB zagotoviti neprekinjeno poslovanje NIB, bo ta zgrajen v dveh etapah. V prvi etapi bo porušen severni del obstoječega Vhodnega objekta  in zgrajen severni del novega objekta, ki bo končan do septembra 2022. Sledila bo preselitev zaposlenih, ki bodo v času gradnje prve etape delovali v južnem delu sedanjega Vhodnega objekta in v pisarniških bivalnikih neposredno ob njem, v zgrajen severni del novega objekta. V drugi etapi bo porušen južni del obstoječega Vhodnega objekta  ter zgrajen južni del novega objekta, ki bo končan v oktobru 2023. Temu bo sledila preselitev zaposlenih iz Glavne stavbe Biološkega središča v novo zgrajene prostore.

Kakšen bo obseg BTS -NIB objekta? Kakšna bo infrastruktura BTS – NIB?  
BTS-NIB bo objekt z najsodobnejšo raziskovalno infrastrukturo, ki bo stal na mestu sedanjega vhodnega objekta v Biološkem središču na Večni poti 111 v Ljubljani. Novi objekt bo obsegal tri etaže (pritličje, prva etaža in tehnična etaža), s tlorisno dimenzijo 152,80 m x 23,50 m in skupno neto kvadraturo 6.646 m2.
BTS – NIB je zasnovan kot niz laboratorijev, predavalnic, seminarskih sob in kabinetov oz. pisarn ter vseh pripadajočih tehničnih in servisnih prostorov. V primerjavi z obstoječim objektom bo na severnem in južnem delu daljši in zgrajen v dveh etažah (z dodatno tehnično etažo). Dimenzije načrtovanega objekta ter njegova višina sledi omejitvam in definicijam obstoječih predpisov o urejanja prostora na lokaciji. V notranjosti  je objekt prilagojen kriterijem, ki upoštevajo funkcionalne in oblikovne principe za izvajanje znanstveno raziskovalnega dela, pedagoške dejavnosti in laboratorijskih delovnih procesov.

Kakšen je pomen nove raziskovalne infrastrukture za razvoj NIB, znanosti in družbe nasploh?
Cilj investicije je izgradnja nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti NIB v domačem in mednarodnem okolju ter za krepitev raziskovalne podpore gospodarstvu. Boljši delovni pogoji, oprema, varnost ter visok standard kvalitete laboratorijskega dela bodo NIB omogočili:

1. Krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju. Biološke vede so skupina ved, ki se v svetu najhitreje razvijajo, saj razvijajo napredne pristope za reševanje akutnih planetarnih in človekovih problemov. Obenem se ustvarja vse globlja vrzel med vodilnimi znanstvenimi okolji (Severna Amerika, zahodni deli EU, Singapur) in preostalimi znanstvenimi centri, ki infrastrukturno ne zmorejo slediti najbolj razvitim. Ta vrzel v opremi bo sedaj premoščena z novo infrastrukturo;
2. Vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo tako raziskovalce iz tujine kot tudi oz. še posebno mlajše slovenske znanstvenike. Lokacija novega objekta, ki je v neposredni bližini fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniške fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za računalništvo in informatiko) bo omogočila tesne povezave z znanstveniki sorodnih in drugih disciplin kakor tudi souporabo infrastrukture ter opreme. V neposredni bližini načrtovane investicije sta tudi Tehnološki park Ljubljana in Slovensko inovacijsko stičišče (SIS), kar še povečuje kvaliteto tega inovativnega okolja za prenos znanj in tehnologij;
3. Okrepitev  sodelovanja z drugimi relevantnimi deležniki: npr. Slovensko inovacijsko stičišče, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo ter Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana, Ljubljanski univerzitetni inkubator;
4. Infrastrukturno nadgradnjo, ki kot nujna izhaja iz položaja NIB kot pomembnega centra znanja, vključenega v evropske raziskovalne infrastrukture (Evropska infrastruktura za bioinformatiko ELIXIR, Evropska infrastruktura za slikovno tehnologijo v bioloških in biomedicinskih znanostih EuroBioImaging, Evropska infrastruktura za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov LifeWatch);
5. Podpora nacionalnim programom monitoringa ter ministrstvom na njihovih delovnih področjih z najsodobnejšimi vsebinskimi in  tehnološkimi znanji (kot so monitoringi stanja okolja, gensko spremenjenih rastlin, povzročiteljev bolezni rastlin, SARS-CoV-2 v odpadnih vodah), zastopanje Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah ter pomoč pri predsedovanju Slovenije v EU.  

Kakšni bodo multiplikativni učinki BTS – NIB za gospodarstvo?
BTS-NIB bo omogočil prebojne projekte in tesnejše povezovanje z gospodarskim sektorjem na področju farmacije, biomedicinske tehnologije, prehrambne industrije, kozmetike in okoljske biotehnologije pri raziskavah virusov v procesu razvoja zdravil in cepiv za genske bolezni ter pri testiranju učinkovitosti zdravil in kozmetičnih izdelkov s 3-D celičnimi testnimi modeli. Prav v sodelovanju z gospodarstvom bomo v okviru  BTS – NIB omogočili:  
- oblikovanje izobraževalnega centra za izpopolnjevanje mlajših raziskovalcev in sodelavcev podjetij (Lek farmacevtska družba d.d. je eno izmed podjetji z izraženim interesom;
- zagotavljanje potrebne raziskovalne infrastrukture za start-up podjetja, ki bodo imela v novi infrastrukturi zagotovljeno kvalitetno okolje za inovativnost pod mentorstvom raziskovalcev NIB, pa tudi raziskovalcev iz drugih inštitutov in univerz v slovenskem prostoru;
- širjenje univerzitetnega in poslovnega izobraževanja na doktorskem in podoktorskem nivoju in funkcionalnih usposabljanj za potrebe gospodarstva.

Kako bo poskrbljeno, da vpliv gradnje ne bo škodljivo posegal v krajinski park?  
Gradnja BTS-NIB se bo izvajala na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Delo in poslanstvo NIB je povezano z okoljem, zato se odgovornosti do okolja in občutljivega vpliva gradnje na severnem in severozahodnem delu, kjer je  gozdni rob in močvirno črnojelševje, zelo zavedamo.  V projektni dokumentaciji so jasno določeni omilitveni ukrepi v času gradnje, poleg tega pa bodo  pristojne institucije izvajale nadzor v skladu z naravovarstveni ukrepi. Skupni cilj vseh je  minimalen vpliv na krajinski park.

Kako bo obvarovan nasad japonskih češenj?
Dodaten omejitveni dejavnik predstavlja dragocen nasad japonskih češenj,  ki so darilo države Japonske Republiki Sloveniji. V načrtu krajinske arhitekture kot sestavnem delu PZI dokumentacije so predvideni ukrepi za zaščito dreves, in sicer v največji možni meri zaščite in ohranitve stanja dreves.