IC Planta

Infrastrukturni center Planta

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Infrastrukturni center Planta (IC Planta) je eden od treh programsko in organizacijsko zaključenih infrastrukturnih centrov, ki sestavljajo infrastrukturni program Nacionalnega inštituta za biologijo (IP NIB).

IC Planta služi kot podpora raziskovalni dejavnosti, državnim organom, podjetjem in pedagoški dejavnosti. IC Planta zagotavljata sodelovanje med raziskovalci različnih raziskovalnih programov, projektov in institucij, kakor tudi povezovanje raziskovalcev z uporabniki raziskav iz vrst drugih proračunskih uporabnikov in industrije ter stik pedagoškega procesa z raziskovalno dejavnostjo.
IC Planta obstaja že od leta 1991. Najprej je bil ustanovljen kot tehnološko jedro Center za rastlinske tkivne kulture in virologijo. Leta 1994 je bil na Nacionalnem inštitutu za biologijo skupaj s tovarno zdravil Krka d.d. in Semenarno d.o.o. preoblikovan v Tehnološki center Planta. V letu 1998 se je Tehnološki center Planta preoblikoval v Instrumentalni center Planta in od takrat je na segmentu transmisijske elektronske mikroskopije izredno močno povezan z Laboratorijem za presevno elektronsko mikroskopijo, ki deluje v okviru Katedre za zoologijo Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in katerega vodja je prof. dr. Jasna Štrus. Od leta 2004 IC Planta deluje kot infrastrukturni center.

Vsa velika infrastrukturna oprema IC Planta je tehnološko izjemno zahtevna. Visoka tehnološka zahtevnost opreme zahteva skrbno, redno in strokovno vzdrževanje, zato ima vsak kos opreme svojega skrbnika in namestnike skrbnika, ki skrbijo za redno vzdrževanje in brezhibno delovanje opreme. Opremo IC Planta upravljajo in vzdržujejo visoko kvalificirani kadri, saj stalno skrbimo za ustrezno izobraževanje zaposlenih. Moderna in dobro vzdrževana raziskovalna oprema IC Planta (v skaldu s standardom ISO/IEC 17025) tako omogoča izvajanje konkurenčnih raziskav v naravoslovju. Zelo pomembna je tudi kvalitetna in dobro vzdrževana dodatna oprema, nujno potrebna za delovanje velike infrastrukturne opreme, kateri tudi posvečamo potrebno skrb in jo stalno posodabljamo.

Preko IC Planta je potekal nakup velike raziskovalne opreme z združevanjem sredstev več virov in institucij, oprema pa se hkrati uporablja tudi za manjše raziskovalne programe, projekte in zunanje uporabnike, ki nimajo možnosti nabave in vzdrževanja tako drage opreme. Zaradi tako široke možnosti uporabe je raziskovalna oprema IC Planta polno izkoriščena, kar je predpogoj za dobro izrabo vseh vloženih sredstev. Za pogoste uporabnike večje raziskovalne opreme so organizirana strokovna usposabljanja, občasnim uporabnikom pa je večja raziskovalna oprema Centra Planta na voljo v obliki storitev.

IC Planta s skrbnim razmislekom in usklajevanjem pri nabavah opreme skrbi za to, da se velika infrastrukturna oprema v Sloveniji brez potrebe ne podvaja, da pa se hkrati smiselno dopolnjuje. Zato se IC Planta povezuje tudi v infrastrukturna omrežja, kar uporabnikom omogoča uporabo opreme različnih infrastrukturnih programov v različnih fazah raziskav in aplikacij, pri čemer oprema IC Planta zavzema pomembno mesto. Na področju molekularne biologije se IC Planta preko Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo povezuje z drugimi centri: Centrom za funkcijsko genomiko in biočipe s sedežem na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Centrom za površinsko plazmonsko resonanco s sedežem na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Centrom za proizvodnjo in strukturo proteinov s sedežem na Inštitutu Jožef Stefan ter dejavno deluje v slovenski tehnološki mreži Rastline za prihodnost.

IC Planta deluje v okviru Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).


VODSTVO IC PLANTA

Vodja: prof dr. Maruša Pompe Novak, univ. dipl. biol.
Namestnik vodje: dr. Manca Pirc, univ. dipl. biol.


NASLOV

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111, SI - 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0) 59 232 803
faks: +386 (0)59 232 715

Za pogoste uporabnike večje raziskovalne opreme so organizirana strokovna usposabljanja, občasnim uporabnikom pa je večja raziskovalna oprema Centra Planta na voljo v obliki storitev.

IC Planta izvaja storitve na področjih:

 • transmisijske elektronske mikroskopije ter priprave vzorcev za TEM z rezanjem zmrznjenih vzorcev in vzorcev vklopljenih v smole za analize strukture in imunolokalizacijo v različnih bioloških vzorcih:
  • rastlinsko tkivo,
  • človeško tkivo,
  • glive,
  • bakterije,
  • virusi,
  • proteini,
  • nukleinske kisline in
  • liposomi
 • sodobnih tehnik molekularne biologije z uporabo šestih aparatur za izvedbo PCR v realnem času, petih aparatur za izvedbo digitalne PCR s pripadajočo opremo ter robotom za nanašanje, ki ponujajo uporabnikom vse različne tehnologije PCR, ki so trenutno na voljo v svetovnem merilu, in s katerimi se izvajajo kvantitativne analize tarčnih molekul DNA in analize izražanja genov v različnih bioloških vzorcih:
  • rastlin,
  • bakterij,
  • virusov,
  • človeka in
  • živali
 • bioinformatike kot podpore analizi podatkov pridobljenih s sodobnimi tehnikami molekularne biologije ter
 • gojenja rastlin in tkivnih kultur v kontroliranih karantenskih pogojih, kar omogoča komplet rastnih komor in karantenskih rastlinjakov z vso pripadajočo opremo.
KONTAKT

Vodja: prof. dr. Maruša Pompe Novak, univ. dipl. biol.
Namestnik vodje: dr. Manca Pirc, univ. dipl. biol.

NASLOV

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111, SI - 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0) 59 232 803
faks: +386 (0)59 232 715

Veliko infrastrukturno opremo IC Planta sestavljajo:presevni elektronski mikroskop (Philips CM100) s CCD kamero
Presevni elektronski mikroskop (transmission electron microscope, TEM) (Philips CM100) je opremljen z dvema digitalnima kamerama BioScan 792 (Gatan) in Orius SC200 (Gatan) ter programsko opremo DigitalMicrograph za obdelavo slik.

Slika pri elektronskem mikroskopu nastane s pomočjo elektronov. Izvor elektronov je katoda (filament). Z visoko napetostjo med katodo in anodo se ustvari snop elektronov, ki so s pomočjo elektromagnetnih lec usmerjeni skozi vzorec. Tvorba slike temelji na različnem sipanju elektronov na različno elektronsko gostih elementih v vzorcu. Sliko lahko opazujemo na fluorescentnem zaslonu, lahko pa jo zajemamo v s CCD kamero v realnem času in hranimo v digitalni obliki. CCD kamera Orius SC200 (Gatan) ima izjemno visoko locljivost (4M tock) in tako omogoča opazovanje posameznih makromolekul in natančne analize struktur (npr. površine virusov). CCD kamera BioScan 792 (Gatan) ima nižjo ločljivost, ima pa izjemno široko vidno polje. Tako mikroskop z obema CCD kamerama omogoča veliko funkcionalnost pri delu, ki z eno samo kamero ne bi bila mogoča.

TEM Philips CM 100 se uspešno uporablja tako v bazičnih kot tudi aplikativnih bioloških raziskavah, saj s svojo ločljivostjo omogoča analizo celične ultrastrukture. Za raziskave bioloških vzorcev se uporabljata v glavnem dve metodi. Metoda negativnega kontrastiranja je primerna za opazovanje delcev v suspenziji, kot so virusi, bakterije, makromolekule (proteini, nukleinske kisline, liposomi). Druga metoda omogoča opazovanje rastlinskih, živalskih in človeških tkiv na nanometrskem nivoju, to je na nivoju ultrastrukture. Vključuje fiksacijo tkiv, vklapljanje v smole in rezanje ultratankih rezin. S TEM Philips CM 100 se izvajajo analize strukture in imunolokalizacija v različnih bioloških vzorcih.

TEM Philips CM 100 je v skupni lasti Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Kontakt na NIB: prof. dr. Maruša Pompe Novak
Kontakt na BF: doc. dr. Nada Žnidaršičpresevni elektronski mikroskop (Talos L120C)
Presevni elektronski mikroskop (transmission electron microscope, TEM) (Talos L120C) je specializiran za opazovanje bioloških vzorcev, čemur so optimalno prilagojene njegove karakteristike, ki so velik kontrast, visoka ločljivosti pri širokem razponu povečav, hitro pregledovanje slike preparata na zaslonu ter zajem in obdelava slik z visoko ločljivostjo. Navedene karakteristike omogočajo vizualizacijo izredno širokega spektra bioloških vzorcev, to je vse od izoliranih makromolekul, virusov in bakterij do notranje zgradbe celic gliv, rastlin, živali in človeka.

TEM Talos L120C je v skupni lasti Nacionalnega inštituta za biologijo, Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta.

Kontakt na NIB: prof. dr. Maruša Pompe Novak
Kontakt na BF: doc. dr. Nada Žnidaršič


sistem za pripravo vzorcev za presevno elektronsko mikroskopijo
Sistem za pripravo vzorcev za presevno mikroskopijo omogoča celoten potek obdelave bioloških vzorce in vključuje opremo za pripravo vzorcev po metodi negativnega kontrastiranja in opremo za pripravo vzorcev za opazovanje ultrastrukture. Napraševalec za pripravo mrežic (Leica EM ACE200) omogoča nanos ogljika določene debeline na mrežice, ki se uporabljajo kot nosilci vzorcev za presevno elektronsko mikroskopijo (TEM). Hkrati omogoča povečanje hidrofilnosti površine mrežice za lažjo vezavo in enakomerno razporeditev delcev, kot so virusi, beljakovine, liposomi, na površino mrežice. Lomilec stekla (Leica EM KMR3) služi izdelovanju steklenih nožev, ki se uporabljajo za rezanje poltankih rezin (0.5 – 1 µm) v postopku priprave bioloških vzorcev za opazovanje ultrastrukture. Za pripravo poltankih in ultratankih (60 – 80 nm) rezin bioloških vzorcev, kot so v smole vklopljena rastlinska in živalska tkiva, celične kulture, tudi bakterije, je na voljo ultramikrotom (LeicaEICA ULTRACUT UC7), ki gase upravljamo preko zaslona na dotik. Ultramikrotom ima vgrajen sistem za zmanjševanje vibracij, nastavljivo hitrost rezanja, ergonomski binokular in LED osvetlitev, ki omogoča različne kote osvetljevanja na vzorec. Za pregledovanje poltankih rezin je v sklopu opreme svetlobni mikroskop (Leica DM 1000 LED), opremljena z digitalno kamero (FLEXAM C1) s CMOS senzorjem. V sklopu opreme za pripravo bioloških vzorcev za TEM je še stereomikroskop (Leica S9 D).

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


invertni konfokalni mikroskop (Leica Stellaris 5)
Invertni konfokalni mikroskop (Leica Stellaris 5) se uporablja za opazovanje lokacije molekul in interakcij med molekulami v živih rastlinah v času brez vnaprejšnje priprave preparatov. Ima izjemno občutljiv detektor HyD S, ki omogoča hitrejše zajemanje slike, kar je ključno za spremljanje znotrajceličnih sprememb v realnem času. Poleg tega novi detektor omogoča boljše razmerje med signalom in šumom ter akumulacijo signala. Omogoča izbiro poljubnega območja valovnih dolžin svetlobe, na tak način na slikah ni motečega ozadja, ki je posledica nespecifične fluorescence preiskovanega vzorca, poleg tega pa je možno spremljati več označenih molekul v celici hkrati.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


konfokalni stereomikroskop (Leica TCS LSI)
Konfokalni stereomikroskop (Leica TCS LSI) omogoča neinvazivno opazovanje fluorescence v vzorcih. Posebnost tega mikroskopa je širok spekter povečav, saj omogoča povečave od 0,7x (vidno polje velikosti 16 mm) vse do 20x. Zaradi tako širokega obsega povecav je mogoče opazovanje tako večjih objektov kot tudi posameznih celic. Stereomikroskop omogoča tudi precejšnjo delovno razdaljo, kar pomeni da lahko pod objektiv postavimo tudi večje objekte (na primer rastline v lončkih). Ena ključnih prednosti konfokalnega stereomikroskopa pred sorodnimi tehnikami je tudi možnost opazovanja intaktnega tkiva ali organa, kar skrajša čas analize in bistveno povečalo relevantnost rezultatov.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


polavtomatski sistem za fenotipizacijo (PSI) - NOVO
Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (PSI) omogoča fenotipizacijo rastlin po principu rastlina k senzorju s 5 različnimi moduli:

Modul za 3D lasersko optično branje rastlin (za pridobitev 3D modela rastline, ki mora omogočati korelacijo pridobljenega modela s slikami, posnetimi z drugimi moduli);
Modul za slikanje v načinu RGB (za meritve vidnih parametrov rastlin);
Modul za slikanje večbarvne fluorescence, vključno s slikanjem fluorescence klorofila (za določanje količine klorofila ter drugih fluorescenčnih proteinov, metabolitov in barvil v rastlinah);
<
Modul za slikanje s širokim spektrom valovnih dolžin v območju kratkovalovnih infrardečih valovnih dolžin (za merjenje vsebnosti vode v rastlinah);
Modul za toplotno slikanje v območju dolgovalovnih infrardečih valovnih dolžin (za merjenje temperaturnih razlik na različnih delih rastline).
Sistem za fenotipizacijo omogoča tudi kvantitativno karakterizacijo in s tem vrednotenje bolezenskih znakov bistveno bolj natančno, kot je bilo možno brez tega sistema.


sistem za slikanje celih rastlin Newton 7.0 BIO (Vilber)
Sistem za slikanje celih rastlin Newton 7.0 BIO (Vilber) predstavlja drugi modul sistema za večnivojsko fenotipsko karakterizacijo rastlin z mikroorganizmi. Omogoča prostorsko in časovno sledenje bioluminiscence in fluorescence v intaktnih rastlinah. Velikost komore in vidnega polja omogočata slikanje rastlin od velikosti kalčka do srednje velike rastline. Zelo občutljiva kamera z zaslonko f/0,7 in nizek šum zajemanja omogočata visoko dinamično območje in prostorsko ločljivost slik. Široko spektralno območje kamere (400-900 nm) in set osmih ozkopasovnih filtrov omogočata zajemanje in razločevanje signala več fluorescentnih proteinov. Sistem je podprt s programsko opremo za obdelavo in kvantifikacijo slik.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.

Sistem za večnivojsko fenotipsko karakterizacijo rastlin z mikroorganizmi vključuje še tretji modul in sicer sistem za molekularno karakterizacijo nukleinskih kislin ultrasonikator (M220 Focused-ultrasonicator). Ultrasonikator omogoča natančno pripravo vzorca nukleinskih kislin za številne tehnike molekularne karakterizacije nukleinskih kislin, kar omogoča pripravo visoko kvalitetnih DNA knjižnic za visokopretočne metode sekvenciranja kot tudi za metode za sledenje epigenetskih sprememb DNA.
.

sistem za avtomatizirano vizualizacijo in analizo živih celic (oCelloScope)
Sistem za avtomatizirano vizualizacijo in analizo živih celic (oCelloScope) predstavlja prvi modul sistema za večnivojsko fenotipsko karakterizacijo rastlin z mikroorganizmi. Je sistem za avtomatizirano, hitro in vitro analizo rasti in morfologije celic v tekočini (npr. mikroorganizmov v tekoči kulturi) na podlagi spremljanja slike rasti skozi čas (ang. live-cell imaging system). Prednost aparature je da omogoča analizo tako na podlagi merjena optične gostote kot na podlagi analize zajete slike celic skozi čas in tako omogoča natančno analizo rasti tudi pri nizkih in visokih koncentracijah (območje zaznave 103-107 delcev/mL). Aparatura uporablja 5Mpx CCD kamero z optično resolucijo 1.3 µM, kar omogoča zaznavo delcev v velikostnem območju 0,5 uM – 1 mm. Sistem uporablja FluidScopeTM tehnologijo skeniranja, ki omogoča zajemanje 3D informacij na nivoju posamezne celice. Celice je mogoče spremljati brez predhodnega barvanja ali obdelave. Sistem je zelo prilagodljiv, saj omogoča merjenje vzorcev v mikrotiterskih ploščah, od plošče s 6 luknjicami pa vse do plošče s 96 luknjicami. Poleg analize rasti omogoča tudi analizo morfologije na ravni posamezne celice in pa tudi spremljanje sprememb v morfologiji, saj sistem nima časovne omejitve dolžine merjenja. Namenska visokozmogljiva programska oprema (UniExplorer software) omogoča tako spremljanje kot tudi analizo pridobljenih podatkov. Aparaturo je mogoče postaviti v inkubator ali komoro za anaerobno gojenje, kar omogoča spremljanje rasti in morfologije tudi pri temperaturah različnih od sobne ter v anaerobnih pogojih.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


aparatura za PCR v realnem času (ABI 7900HT Fast)
Aparatura za PCR v realnem času (ABI 7900HT Fast) je instrument za izvedbo kvantitativnega PCR, ki omogoča detekcijo in kvantifikacijo nukleinskih sekvenc. Omogoča detekcijo valovne dolžine od 500 do 660 nm in uporabo vec barvil v eni reakciji (multiplex).

Ima termo-blok za uporabo ploščič s 384 luknjicami. Glavne aplikacije so: določanje genske ekspresije, detekcija in kvantifikacija povzročiteljev bolezni (diagnostične študije), alelna diskriminacija, ki omogoča detekcijo SNP (polimorfizem enega nukleotida). Za preučevanje genske ekspresije program omogoča absolutno in relativno kvantifikacijo, avtomatsko nastavitev bazne linije in praga. Uporablja se lahko različne kemije za detekcijo produkta: od SYBR Green do TaqMan kemije, ki je bolj specifična.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


aparatura za PCR v realnem času (Roche Light Cycler 480)
Aparatura za PCR v realnem času (Roche Light Cycler 480) je aparatura za kvantitativni PCR za detekcijo in kvantifikacijo nukleinskih sekvenc. Ne potrebuje pasivnega referenčnega barvila za pridobitev zanesljivih rezultatov. Lahko uporabljamo ploščice s 384 ali 96 luknjicami, saj se blok lahko enostavno zamenja. Sistem ima ksenonovo žarnico, ki emitira svetlobo v širokem delu spektra (430–630 nm). Pet ekscitacijskih in šest emisijskih filtrov lahko uporabljamo v različnih kombinacijah.

Omogoča uporabo različnih fluorescentnih barvil v eni reakciji (multiplex). Glavne aplikacije so: določanje genske ekspresije (absolutna in relativna kvantifikacija), genotipizacija (analiza SNP-jev), ki lahko temelji na končni analizi (end-point), ali pa na analizi talitvene krivulje. Ena od pomembnih aplikacij je analiza talitvene krivulje z visoko ločljivostjo, s katero lahko iščemo neznane variacije genov pred oziroma namesto sekveniranja. Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.
aparatura za PCR v realnem času (ABI PRISM ViiA7 SDS)
Aparatura za PCR v realnem času (ABI PRISM ViiA7 SDS) omogoča hitri kvantitativni PCR, uporabo ploščič s 384 jamicami, analizo talitvene krivulje produktov PCR (Melt-curve analysis) ter večtračne analize (do šest tarčnih zaporedij).

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.

Aparatura za PCR v realnem času (ABI PRISM ViiA7 SDS) je bila kupljena ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v lasti Republike Slovenije, njen upravljavec je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, NIB pa jo ima kot nosilec nacionalnega etalona v brezplačni uporabi in jo tudi vzdržuje.
aparatura za PCR v realnem času (ABI QuantStudio7 Flex)
Aparatura za PCR v realnem času (ABI QuantStudio 7 Flex) omogoča hitri kvantitativni PCR, uporabo ploščič s 384 ali 96 jamicami, saj se blok lahko enostavno zamenja, analizo talitvene krivulje produktov PCR (Melt-curve analysis) ter večtarčne analize (do šest tarčnih zaporedij). Glavne aplikacije so: določanje genske ekspresije (absolutna in relativna kvantifikacija), genotipizacija (analiza SNP-jev), ki lahko temelji na končni analizi (end-point), ali pa na analizi talitvene krivulje.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.

aparatura za PCR v realnem času (ABI QuantStudio7 Pro 1)
Aparatura za PCR v realnem času (ABI QuantStudio 7 Pro) omogoča eno ali večbarvno detekcijo nukleinskih kislin (single ali multiplex kvantitativne reakcije). Sistem je zelo občutljiv, omogoča detekcijo 1 kopije tarčnega zaporedja v reakcijski mešanici. Linearnost je zagotovljena preko 10 logaritemskih redov. Aparatura podpira tako izvedbo eksperimentov brez in z uporabo interne pasivne kontrole, kot npr. ROX ali Mustang. Aparatura omogoča uporabo različnih blokov in sicer standardni blok za 96 vzorcev (10-100 µl reakcija), hitri 96 blok (5 - 30 µl reakcija), hitri 384 blok (5 - 20 µl reakcija ) in blok za mikrofluidne kartice (1,5 µl reakcija). Po zamenjavi blokov ni potrebno umerjanje (validacija) novega bloka. Bloki omogočajo hitro segrevanje /ohlajanje (6,5°C/sec). Segrevan pokrov preprečuje nastajanje temperaturnih gradientov v posodicah in preprečuje spremembo koncentracije reakcijske mešanice med samo PCR reakcijo. 96 bloki omogočajo hitro optimizacijo novih protokolov v enem koraku z zelo natančnim gradientom temperature po šestih kolonah preko bloka. Mogoča je istočasna izvedba šestih različnih PCR protokolov v šestih kolonah, v vsaki koloni 16 vzorcev. Aparatura uporablja standardno plastikovino za PCR, kot so posamezne tubice, tubice v stripu in mikrotiterske ploščice v formatu 96 ali 384 vzorcev, pa tudi uporabo že pripravljenih mikrofludnih kartic.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


aparatura za PCR v realnem času (ABI QuantStudio7 Pro 2)
Aparatura za PCR v realnem času (ABI QuantStudio 7 Pro) omogoča eno ali večbarvno detekcijo nukleinskih kislin (single ali multiplex kvantitativne reakcije). Sistem je zelo občutljiv, omogoča detekcijo 1 kopije tarčnega zaporedja v reakcijski mešanici. Linearnost je zagotovljena preko 10 logaritemskih redov. Aparatura podpira tako izvedbo eksperimentov brez in z uporabo interne pasivne kontrole, kot npr. ROX ali Mustang. Aparatura omogoča uporabo različnih blokov in sicer standardni blok za 96 vzorcev (10-100 µl reakcija), hitri 96 blok (5 - 30 µl reakcija), hitri 384 blok (5 - 20 µl reakcija ) in blok za mikrofluidne kartice (1,5 µl reakcija). Po zamenjavi blokov ni potrebno umerjanje (validacija) novega bloka. Bloki omogočajo hitro segrevanje /ohlajanje (6,5°C/sec). Segrevan pokrov preprečuje nastajanje temperaturnih gradientov v posodicah in preprečuje spremembo koncentracije reakcijske mešanice med samo PCR reakcijo. 96 bloki omogočajo hitro optimizacijo novih protokolov v enem koraku z zelo natančnim gradientom temperature po šestih kolonah preko bloka. Mogoča je istočasna izvedba šestih različnih PCR protokolov v šestih kolonah, v vsaki koloni 16 vzorcev. Aparatura uporablja standardno plastikovino za PCR, kot so posamezne tubice, tubice v stripu in mikrotiterske ploščice v formatu 96 ali 384 vzorcev, pa tudi uporabo že pripravljenih mikrofludnih kartic.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


aparatura za kapljični digitalni PCR (Biorad QX100)
Aparatura za kapljični digitalni PCR (Biorad QX100) omogoča digitalno PCR v kapljični izvedbi, večtračne analize (do štiri tarčna zaporedja) ter analizo 96 reakcij (vsaka z do 20.000 kapljicami). Omogočata tudi absolutno kvantifikacijo nukleinskih kislin.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.

Aparatura za kapljični digitalni PCR (Biorad QX100) je bila kupljena ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v lasti Republike Slovenije, njen upravljavec je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, NIB pa jo ima kot nosilec nacionalnega etalona v brezplačni uporabi in jo tudi vzdržuje.


avtomatizirana aparatura za kapljični digitalni PCR (Biorad QX200)
Avtomatizirana aparatura za kapljični digitalni PCR (Biorad QX200) je sestavljena iz avtomatiziranega/robotiziranega generatorja kapljic, čitalca kapljic in računalnika z ustrezno programsko opremo. Sistem omogoča avtomatizirano pripravo in analizo nukleinskih kislin v različnih vzorcih s kapljično digitalno verižno reakcijo s polimerazo (ddPCR). Sistem za detekcijo omogoča uporabo hidrolizirajocih sond (npr. TaqMan) ter interkalirajocih barvil (npr. EvaGreen). Avtomatski/robotiziran generator kapljic omogoča hitre analize, zmanjša možnosti napake ter poveča ponovljivost rezultatov.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.
avtomatizirana aparatura za kapljični digitalni PCR (Biorad QXone)
Avtomatizirana aparatura za kapljični digitalni PCR (Biorad QXone) je avtomatiziran sistem za pripravo, izvedbo in analizo večtarčne kapljične digitalne verižne reakcije s polimerazo, saj v eni aparaturi združuje celoten potek ddPCR: generiranje kapljic, verižno reakcijo s polimerazo, odčitavanje kapljic in analizo z ustrezno programsko opremo. Sistem za detekcijo omogoča uporabo hidrolizirajočih sond (npr. TaqMan) ter interkalirajočih barvil (npr. EvaGreen). Sistem omogoča absolutno kvantifikacijo nukleinskih kislin v več vzorcih hkrati s kapljično digitalno verižno reakcijo s polimerazo (ddPCR) v do štiri ali celo do osem tarčnem načinu.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.
PCR aparatura za digitalni PCR (Stilla naica) 
Aparatura za digitalni PCR (Stilla naica) je sistem za digitalno PCR podjetja Stilla Technologies, ki omogoča večtarčno določanje nukleinskih kislin. Polavtomatski sistem je sestavljen iz dveh aparatur, Geode, ki je ob enem generator kapljic in PCR, ter Prism6 čitalnikom z vgrajenim računalnikom. Prism6 omogoča uporabo hidrolizirajočih sond v šestih kanalih, kar omogoča resnično večkanalno večtarčno določanje, kot tudi uporabo interkalacijskih barvil (npr. EvaGreen). Sistem omogoča ponovno pridobitev vzorca po PCR in uporabo v nadaljnji analizi. Brezlicenčna programska oprema Crystal Miner omogoča analizo v 1D, 2D in 3D obliki ter omogoča vizualizacijo reakcije do ravni posameznih kapljic, vključno z vizualizacijo neobdelanih slik, ki jih posname Prism6.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


aparatura za digitalni PCR (Fluidigm BioMark HD)
Aparatura za digitalni PCR (Fluidigm BioMark HD) omogoča izvedbo kvantitativne PCR in zaznavanje petih tarčnih zaporedij hkrati. Glavna prednost te aparature pa je, da poseben sistem priprave testa omogoča analizo do 48 tarčnih zaporedij za 48 vzorcev naenkrat z avtomatskim nalaganjem vzorcev, kar zelo poveča učinkovitost. Instrument prav tako omogoča izvedbo digitalne PCR z max. 36960 reakcij naenkrat ali pa analizo dPCR za 48 tarčnih zaporedij s 770 reakcijami naenkrat. Aparatura omogoča tudi absolutno kvantifikacijo nukleinskih kislin.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.

Aparatura za digitalni PCR (Fluidigm BioMark HD) je bila kupljena ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v lasti Republike Slovenije, njen upravljavec je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, NIB pa jo ima kot nosilec nacionalnega etalona v brezplačni uporabi in jo tudi vzdržuje.


robot za pipetiranje (Hamilton Microlab STARlet)
Robot za pipetiranje (Hamilton Microlab STARlet) omogoča avtomatsko pipetiranje tekočin. Princip delovanja je enak kot pri ročnih pipetah. Ima roko s štirimi kanali za pipetiranje. Ti lahko pipetirajo istočasno ali zaporedoma. Robot uporablja nastavke, ki zaznajo tekočino in jih lahko odvrže ter zamenja z novimi, da ne pride do kontaminacij med vzorci. Omogoča pipetiranje od 1 do 1000µl tekočine. Ima hladilni sistem, ki ohlaja hladilne nosilce za ploščice s 96 in 384 jamicami ter za 2 ml mikrocentrifugirke. Na robotu lahko pripravimo redčine vzorcev za kvantitativni PCR in le te nanesemo na ploščice. Prav tako lahko nanesemo reakcijsko mešanico. Vsi parametri pipetiranja (pozicije, količina, hitrost,…) so določeni v programu. Programska oprema je zelo fleksibilna in omogoča pripravo različnih programov.

aparatura za izolacijo nukleinskih kislin (KingFisher Apex)
 Aparatura za izolacijo nukleinskih kislin (KingFisher Apex) je avtomatski sistem za ekstrakcijo nukleinskih kislin, beljakovin in celic, ki temelji na magnetnem ločevanju vezanih tarčnih molekul. S tem sistemom lahko hkrati ekstrahiramo tarčne molekule iz 96 ali iz 24 vzorcev, in lahko uporabimo kemikalije različnih proizvajalcev. Sistem ima širši razpon elucijskih volumnov in je tako primeren za zelo zahtevne aplikacije (sekvenciranje celotnega genoma) in enostavne aplikacije. Sistem omogoča tudi segrevanje in hlajenje vzorcev med postopkom izolacije, kar je posebej pomembno pri bolj trdovratnih ali občutljivih vzorcih. Sam postopek izolacije je hiter in traja do 65 min. Sistem je opremljen z UV-lučjo, ki omogoča dekontaminacijo sistema po vsaki uporabi, ker zmanjša možnost kontaminacije vzorcev. 

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.

ultracentrifuga (Optima XPN-90)
 Ultracentrifuga (Optima XPN-90) omogoča centrifugiranje pri zelo visokih obratih s tem npr. omogoča sedimentacijo virusnih delcev oz ločevanje le teh v različnih gradientih. Ultracentrifuga omogoča centrifugiranje pri max hitrosti 90.000 rpm, ima vgrajen hladilni in ogrevalni sistem, omogoča delovanje do 48 ur ter deluje v območju od 0°C do 40°C.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


mikro-analitska in analitska tehtnica za tehtanje s sistemom za preverjanje pipet (Mettler Toledo XPR56 in XPR205)
 Mikro-analitska in analitska tehtnica za tehtanje s sistemom za preverjanje pipet (Mettler Toledo XPR56 in XPR205) omogočata tehtanje z visoko natančnostjo ter preverjanje pipet večjih in manjših volumnov. Imata možnost vgradnje lovilca vlage s čimer se zagotavlja večja natančnost tehtanja. Sistem vključuje programsko opremo za interno kalibracijo.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


aparatura za kromatografijo (CytivaLifesciences Akta Pure 25M)
Aparatura za kromatografijo (CytivaLifesciences Akta Pure 25M), ki je del Sistema za hitro pripravo in koncentriranje bioloških vzorcev z možnostjo bioloških analiz na gojiščih, je intuitiven kromatografski sistem za hitro purifikacijo proteinov, nukleinskih kislin in virusov na nivoju mikrogramov ali desetin gramov tarčnega produkta. Sistem podpira širok spekter kromatografskih tehnik in ustreza kriterijem, ki omogočajo visoko čistost produkta.

Ima dve črpalki, ki temeljita na tehnologiji razviti za napredne sisteme. Robustnost konstrukcije ustvarja ponovljive pretoke ob nizkih in visokih protitlakih, kar omogoča kratke ločevalne čase. Senzor sistemskega tlaka je povezan z glavnima črpalkama in kontinuirano meri tlak sistema in omogoča avtomatske prilagoditve pretoka, s katerimi se izogibamo definiranim zgornjim mejam tlaka. Za določanje in ločevanje prostih nukleinskih kislin, proteinov in virusnih delcev je UV detektor zasnovan za hkratno detekcijo večih valovnih dolžin v UV spektru in spektru vidne svetlobe od 190 do 700 nm (npr. 260 nm za nukleinske kisline, 280 nm za proteine). UV detektor omogoča hkratni monitoring treh različnih valovnih dolžin. Zasnova pretočne celice skupaj s tehnologijo optičnih vlaken omogoča visoko razmerje med signalom in ozadjem. Ob vsakem prižigu naprave se detektor avtomatično kalibrira. Detektor prevodnosti meri prevodnost pufrov in vzorcev za online spremljanje gradientov. Integriran temperaturni senzor popravlja spremembe v prevodnosti, ki so posledice sprememb temperature. Detektor prevodnosti ima širok razpon merjenja in tako omogoča spremljanje prevodnosti pri različnih kromatografskih tehnikah. Črpalka za nalaganje vzorca je zasnovana tako, da omogoča avtomatsko aplikacijo neposredno na kolono. Uporaba črpalke za nalaganje vzorca prihrani čas in je še posebej uporabna za delo z velikimi volumni. Vzorci se lahko nalagajo s pretokom do 50 mL/min. Med nalaganjem vzorca senzor zraka detektira kdaj se je vzorec dokončno naložil na kolono in tako lahko nadaljujemo na naslednji korak izbrane metode brez da zrak vstopa v sistem ali kolono. Zbiralec frakcij omogoča fleksibilnost, visoko zmogljivost in varnost. Zbiralec frakcij je opremljen z različnimi kasetami, ki omogočajo zbiranje frakcij v epruvetah ali mikrotiterskih ploščah, kar pomeni, da so lahko vzorci v kakršnikoli obliki jih potrebujemo. Zbiralec frakcij je pokrit in preprečuje kontaminacijo vzorcev s prašnimi delci. Zbiralec frakcij ima lastnosti, ki zmanjšajo možnosti za navzkrižne kontaminacije in polivanje med samim zbiranjem frakcij. Programska oprema omogoča nadzor kromatografskega sistema v realnem času in natančno vrednotenje pridobljenih rezultatov.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


avtoklav z razlivalnikom gojišč (Integra Mediaclave 10 in Mediajet vario)
Avtoklav z razlivalnikom gojišč (Integra Mediaclave 10 in Mediajet vario) je del Sistema za hitro pripravo in koncentriranje bioloških vzorcev z možnostjo bioloških analiz na gojiščih. Omogoča hitro, učinkovito in standardizirano pripravo različnih gojišč, ki predstavljajo osnovo pri delu z vsemi vrstami mikroorganizmov. Aparaturo sestavlja več med seboj povezanih enot, in sicer avtoklav, povezane enote, ki omogočajo avtomatizirano sterilno razlivanje avtoklaviranih medijev v petrijevke, tiskalnik za označevanje petrijevk z različnimi informacijami in dodatne enote za dodajanje temperaturno občutljivih snovi.

Aparatura omogoča popoln nadzor nad celotnim postopkom in možnost prilagajanja parametrov potrebam in specifikam posameznega medija. Avtomatizacija zagotavlja kontinuirano sterilno okolje in omogoča standardizacijo postopkov priprave in razlivanja. Na ta način zagotavlja majhno merilno negotovost pri občutljivih eksperimentalnih postopkih. Hkrati je sistem univerzalen in primeren za pripravo gojišč za širok spekter raziskav.

Kvalitetno pripravljena gojišča predstavljajo osnovo pri delu na vseh področjih dela z mikroorganizmi, tako na diagnostičnem kot tudi na raziskovalnem področju. Avtoklav z razlivalnikom gojišč tako predstavlja osnovno in ključno opremo pri vseh raziskavah mikroorganizmov, kot so proučevanje antibiotične rezistence, biološke raziskave patogenih in drugih mikroorganizmov, izolacija miroorganizmov iz naravnih virov, določanje bakterijskih povzročiteljev bolezni, razvoj uporabe bakteriofagov za nadzor nad mikroorganizmi, delo s tkivnimi kulturami rastlin ter preverjanje učinkovitosti inaktivacije mikroorganizmov.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.
namizni masni spektrometer za avtomatsko identifikacijo mikroorganizmov (MALDI Biotyper® sirious RUO, BRUKER)
Namizni masni spektrometer za avtomatsko identifikacijo mikroorganizmov (MALDI Biotyper® sirious RUO, BRUKER) je masni spektrometer, ki za svoje delovanje uporablja MALDI-TOF tehnologijo (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry). Sistem vključuje vir ionov microSCOUT™, ki vsebuje razširjeno pultno ekstrakcijo ionov PAN™ z možnostjo fokusiranja območja mas; samočiščenje vira ionizacije brez izklapljanja vakuma; laser hitrosti 200 Hz z življenjska doba minimalno 500.000.000 posnetkov; sistem visoko zmogljivih vakumskih črpalk; analizator v linearni konfiguraciji, ki omogoča delovanje v dveh načinih: s pozitivnimi in negativnimi ioni. Z uporabo opisane tehnologije je mogoča identifikacija mikroorganizmov do nivoja vrste organizma v nekaj minutah. Sistem meri proteine v mikroorganizmih, ki so prisotni v vseh mikroorganizmih v visokih koncentracijah. S pomočjo meritev določi edinstven proteomski prstni odtis mikroorganizma, ki ga nato primerja s proteomskimi vzorci mikroorganizmov v referenčni knjižnici in preko primerjave določi identiteto mikroorganizma. Sistem je podprt z namensko programsko opremo, ki omogoča avtomatiziran proces zajema masnega spektra in primerjave z referenčno knjižnico. Sistem tudi omogoča razširitev referenčne knjižnice z uporabnikovo knjižnico, ki vsebuje spektre mikroorganizmov, ki jih je uporabnik sam posnel.

Natančnejši opis aparature je dostopen na internetni strani proizvajalca.


namizni sistem za identifikacijo bakterij z analizo celičnih maščobnih kislin s plinsko kromatografijo
Sistem za identifikacijo bakterij z analizo celičnih maščobnih kislin s plinsko kromatografijo (Sherlock Microbial Identification System) je sestavljen iz več med seboj povezanih delov. Ker sama analiza deluje po principu plinske kromatografije je sestavljen iz plinskega kromatografa, izvora nosilnega plina, kolone, injektorja za vnos vzorca ter iz ustreznih detektorjev in rekorderjev za zajem podatkov. Sistem lahko tudi avtomatsko posreduje vzorce v analizo in tako omogoča hitro in avtomatsko analizo velikega števila vzorcev. Podatki, pridobljeni s plinskim kromatografom, se računalniško obdelajo in profil metilnih estrov maščobnih kislin preiskovanega organizma primerja z obsežnimi knjižnicami podatkov, ki so zajeti v programski opremi. Tako z uporabo teh različnih knjižnic podatkov identificiramo zelo različne mikroorganizme; okoljske in klinično pomembne aerobe, anaerobe, kvasovke in tudi najpomembnejše bioteroristične vrste. Programska oprema omogoča tudi različne pristope obdelave podatkov: izris dendrogramov, 2-D grafov in histogramov ter PCA analizo, omogočen pa je tudi izvoz podatkov v druge programe za analizo podatkov. Analiza metilnih estrov celičnih maščobnih kislin s plinsko kromatografijo se kot hitra in enostavna metoda za identifikacijo mikroorganizmov uporablja že preko 50 let.

Sistem za identifikacijo bakterij z analizo celičnih maščobnih kislin s plinsko kromatografijo je lociran na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


komore za gojenje rastlin in tkivnih kultur (PSI)
Komore za gojenje rastlin in tkivnih kultur (PSI) omogočajo gojenje rastlin v kontroliranih pogojih temperature, svetlobe in vlage. Dve komori s po 42 in 50 policami sta namenjeni gojenju rastlin v zemlji, dve komori s po 40 in 56 policami pa sta namenjeni gojenju rastlinskih tkivnih kultur.

V komori za gojenje rastlin v zemlji je trenutno nastavljena temperatura 20°C v temi in 22°C na svetlobi, osvetlitev 70-90 µMm-2s-1, fotoperioda 16 ur svetlobe in 8 ur teme in relativna vlažnost zraka 75±2%. Za osvetlitev so namešcene LED žarnice in ambientna luč. V komorah za gojenje rastlin v tkivni kulturi je trenutno nastavljena temperatura 17°C v temi in 19°C na svetlobi, osvetlitev 70-90 µMm-2s-1 in fotoperioda 16 ur svetlobe in 8 ur teme. Za osvetlitev so namešcene LED žarnice.


komore za ločeno gojenje rastlin (Kambič)
Komore za ločeno gojenje rastlin (Kambič) sestavljajo 4 ločene samostoječe komore, ki omogočajo gojenje rastlin v zemlji v kontroliranih pogojih temperature, svetlobe in vlage. Zunanje dimenzije posamezne komore so 850 mm x 2800 mm x 930 mm (Š x V x G), notranje pa 750 mm x 1840 mm x 760 mm (Š x V x G), kar omogoča gojenje rastlin na štirih policah.

Temperatura v komorah je nastavljiva med 5°C in 60°C in stabilna do < ± 0,3°C, kar omogoča vodno hlajen kompresorski agregat. Relativna zračna vlaga je nastavljiva med 30 % in 90 %, in stabilna do ±10 %, kar omogoča ultrazvočni navlaževalnik in razvlaževanje preko hladilne spirale. Za osvetlitev so nameščene vgrajene luči Fluora, 6 x 20W na vsako polico. Cirkulacija zraka v komorah je prisilna z ventilatorjem z blagim pretokom zraka. Komore za ločeno gojenje rastlin so posebej primerne za gojenje rastlin v karantenskih razmerah, hkrati pa omogočajo gojenje v štirih ločenih predelih, med katerimi ne prihaja do izmenjave zraka, kar je zelo pomemben dejavnik pri preučevanju odgovora rastlin na povzročitelje bolezni.
komore za ločeno gojenje rastlin (PSI)
Komore za ločeno gojenje rastlin (PSI) sestavlja 7 samostoječih komor, ki omogočajo gojenje rastlin v zemlji v kontroliranih pogojih temperature, svetlobe in vlage.

Temperatura v komorah je nastavljiva med 15°C in 35°C in stabilna do < ± 0,5°C. Relativna zračna vlaga je nastavljiva med 40 % in 80 %, in stabilna do ±5 %. Za osvetlitev so nameščene multi-color LED žarnice na vsako polico. Komore za ločeno gojenje rastlin so posebej primerne za gojenje rastlin v karantenskih razmerah, hkrati pa omogočajo gojenje v večih ločenih predelih, med katerimi ne prihaja do izmenjave zraka, kar je zelo pomemben dejavnik pri preučevanju odgovora rastlin na povzročitelje bolezni..

karantenski rastlinjak - NOVO 
Karantenski rastlinjak omogoča vzgojo rastlin v podobnih pogojih kot na polju, vendar v strogo nadzorovanem okolju, ki preprečuje sproščanje mikroorganizmov v okolje. Zato so v karantenskem rastlinjaku možne študije interakcij rastlin s karantenskimi mikroorganizmi, ki so škodljivi za okolje, zaradi česar je edinstven v regiji. To je mogoče doseči z depresijo 20 Pa ter nadzorovano temperaturo in osvetlitvijo.
Dnevno temperaturo je mogoče nastaviti v korakih po 1 °C v temperaturnem območju med 21 °C in 28 °C, nočno temperaturo pa v območju med 18 °C in 25 °C. Poleg tega je v eni od komor temperatura pozimi nastavljiva v razponu med 4 °C in 28 °C.
Dejanska temperatura v komorah ne odstopa za več kot 3 °C od nastavljene temperature, razen:
- poleti, ko je zunanja temperatura okolja za več kot 12 °C višja od nastavljene temperature; v tem primeru je temperatura v komori vsaj za 12 °C nižja od zunanje temperature okolja.
- pozimi v komori 6, ko je zunanja temperatura okolja višja od nastavljene temperature; v tem primeru temperatura v komori ni višja od zunanje temperature okolja.
Osvetlitev je LED-osvetlitev, polni spekter belih luči (čim bolj podoben sončni svetlobi) in jo je mogoče nastaviti do 200 umol/m² (prižgane luči, zunaj tema). Luči so nastavljive po višini od 50 cm do 150 cm nad mizo, v eni od komor pa od 50 cm do 200 cm nad mizo.

ter dodatna oprema, potrebna za delovanje velike infrastrukturne opreme.


Velika infrastrukturna oprema IC Planta omogoča širok spekter raziskav in aplikacij na treh področjih:
 • mikroskopija (transmisijska elektronska mikroskopija ter konfokalna fluorescentna mikroskopija),
 • sodobne tehnike molekularne biologije z uporabo šestih aparatur za izvedbo PCR v realnem času, petih aparatur za izvedbo digitalne PCR s pripadajočo opremo ter robotom za nanašanje, ki ponujajo uporabnikom vse različne tehnologije PCR (vključno s kapljičnim digitalnim PCR), ki so trenutno na voljo v svetovnem merilu, in s katerimi se izvajajo kvantitativne analize tarčnih molekul DNA in analize izražanja genov v različnih bioloških vzorcih,
 • gojenje rastlin in tkivnih kultur v kontroliranih karantenskih pogojih, kar omogoča komplet rastnih komor in karantenskega rastlinjaka z vso pripadajočo opremo.

 IC Planta služi kot podpora raziskovalni dejavnosti, državnim organom, podjetjem in pedagoški dejavnosti. IC Planta zagotavljata sodelovanje med raziskovalci različnih raziskovalnih programov, projektov in institucij, kakor tudi povezovanje raziskovalcev z uporabniki raziskav iz vrst drugih proračunskih uporabnikov in industrije ter stik pedagoškega procesa z raziskovalno dejavnostjo.

Število uporabnikov infrastrukturne opreme IC Planta na leto se giblje med 60 in 80. Tematike raziskav in analiz, za katere se uporablja oprema IC Planta, so izjemno raznolike, kar je razvidno tudi iz seznama uporabnikov.

Infrastrukturna oprema IC Planta se uporablja za izvajanje raziskovalne dejavnosti različnih raziskovalnih skupin iz različnih RO. Uporablja se je za izvajanje raziskovalnih programov, ki jih je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za izvajanje raziskovalnih projektov, ki jih je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za izobraževanje mladih raziskovalcev, ter za izvajanje mednarodnih raziskovalnih projektov, med drugim za izvajanje EU projektov okvirnih programov in bilateralnih projektov.

Infrastrukturna oprema IC Planta se uporabljala za izvajanje aplikativnih projektov, katerih naročniki so različna ministrstva in agencije (MKGP, MOP, MORS in ARRS). Poleg tega se oprema IC Planta uporablja tudi za izvajanje projektov za podporo državnih in drugih vladnih organov za izvajanje javne službe drugim resorjem. Posebno intenzivno se uporablja kot podpora za delovanje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano preko vsakoletne strokovne naloge na področju varstva rastlin. Infrastrukturna oprema IC Planta služi tudi v podporo MOP, MKGP, MZ in ustreznim inšpekcijskim službam na področju gensko spremenjenih organizmov.

Oprema IC Planta se uporabljala za izvajanje aplikativnih projektov za gospodarska podjetja, kar predstavlja direktno podporo industriji, okoljevarstvu in kmetijstvu z razvijanjem novih tehnologij in izvajanjem visoko specializiranih analiz na osnovi dobre laboratorijske prakse. Oprema IC Planta služi za podporo tehnološkemu razvoju na področju rastlinske, živalske, farmacevtske, medicinske, mikrobne in prehrambne biotehnologije ter za razvoj metod in za izvajanje specializiranih analiz v diagnostiki rastlinskih patogenih bakterij, virusov in fitoplazem ter gensko spremenjenih rastlin in rastlinskih proizvodov.

Infrastrukturna oprema IC Planta se uporablja kot podpora za izvajanje več predmetov različnih študijskih programov iz različnih univerz.

Raziskave in analize, ki uporabljajo infrastrukturno opremo IC Planta, še posebno raziskave in analize v zvezi z GSO, pomembno prispevajo k povečevanju kvalitete življenja, ozaveščanju o okoljski problematiki in s svojo odmevnostjo k oblikovanju javnega mnenja.

Seznami uporabnikov velike infrastrukturne opreme IC Planta:

Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2023

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2023 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Raziskovalni program  P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
2.    Raziskovalni program  P4-0407, Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jon Gutierrez Aguirre
3.    Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Bojana Žegura
4.    Raziskovalni program P1-0237, Raziskave obalnega morja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patricija Mozetič

Druge RO
5.    Raziskovalni program P1-0184, Integrativna zoologija in speleobiologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Fišer Cene
6.    Raziskovalni program P3-0333, Očesne bolezni odraslih in otrok,  0312 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Marko Hawlina
7.    Raziskovalni program P1-0170, Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku, 0381 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vita Dolžan
8. Raziskovalni program P4-0176, Sintezna biologija in imunologija, 0104 Kemijski inštitut, Roman Jerala

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2023 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.     Temeljni raziskovalni projekt J4-2550, Identifikacija genskih determinant kemične toksičnosti zelene alge C. reinhardtii, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Anže Županič
2. Temeljni raziskovalni projekt J2-2488, Podpora varstvu rastlin - meroslovje za določanje in sledenje rastlinskih povzročiteljev bolezni, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Mojca Milavec
3. Temeljni raziskovalni projekt J1-2467, Odkrivanje dinamike omrežja v interakciji krompirjev virus Y-rastlinska celica, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Anna Coll Rius
4. Temeljni raziskovalni projekt J4-1777, Odkrivanje mehanizmov učinkovitosti in specifičnosti imunske signalizacije v krompirju z inovativnih pridobivanje podatkov in modeliranjem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
5. Temeljni raziskovalni projekt J4-2544, Ciljana mutageneza gena s CrisprCas9 za odpornost vinske trte in krompirja proti fitoplazmam, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
6.Temeljni raziskovalni projekt J4-3089, Uporaba krompirjeve mikrobiote za modulacijo imunskega sistema krompirja in njegove rasti, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
7. Temeljni raziskovalni projekt N4-0199, Vzpostavitev metodologij za študij imunosti krompirja na nivoju posameznih celic, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
8. Temeljni raziskovalni projekt J4-4553, Kroženje rastlinskih viromov: povezanost urbanega okolja, divjih in gojenih rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Denis Kutnjak
9. Temeljni raziskovalni projekt J3-2526, Raziskovanje niše  matičnih celic v iskanju novih terapevtskih ciljev pri bolnikih z glioblastomom, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Cornelis van Nooden
10.Temeljni raziskovalni projekt J1-2468, Biomakerji subceličnega stresa v Severnem Jadranu pod vplivom klimatskih sprememb, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nina Bednaršek
11.Aplikativni raziskovalni projekt L7-2632 , Nanopore visokozmogljivo sekvenciranje mikrobnih genomov za razrešitev epidemioloških in diagnostičnih vprašanj v rastlinski patologiji, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
12.Aplikativni raziskovalni projekt (vodja do 10 let) L4-3180, Razvoj in uporaba novih pristopov za reševanje izzivov v povezavi s čistostjo in kvaliteto terapevtskih virusnih vektorjev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
13.Aplikativni raziskovalni projekt (vodja do 10 let) L4-3179, Odkrivanje in z vodo povezana epidemiologija porajajočih se tobamovirusov, ki okužujejo kmetijske rastline, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle
14.Podoktorski temeljni raziskovalni projekt Z1-3190, Neužiten pod stresom: ali temperatura in pH stres omogočata pektinolitičnim bakterijam, da se izognejo bakteriofagom?, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Špela Alič
15.Podoktorski temeljni raziskovalni projekt Z4-3217, Medsebojna povezanost z redoks stanjem posredovane signalizacije pri odpornosti krompirja na viruse, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tjaša Lukan
16. Podoktorski temeljni raziskovalni projekt Z1-4396, Diatomejski virusi in njihov vpliv na kroženje organske snovi v obalnem morju, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Timotej Turk Dermastia
17.Ciljni raziskovalni projekt V4-2225, Ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja zlate trsne rumenice, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle
18. Ciljni raziskovalni projekt V2-2247, Met4Lab - Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Mojca Milavec

Druge RO

19. Temeljni raziskovalni projekt J1-1703, Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov, 0618 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Matjaž Gregorič
20. Temeljni raziskovalni projekt J4-2542 , Mikrobne interakcije kot temelj biokontrole bakterij Campylobacter jejuni, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Sonja Smole Možina
21. Temeljni raziskovalni projekt L2-2617, Inovativna metoda za čiščenje odpadnih voda, 0106 Institut "Jožef Stefan", Gregor Primc
22. Temeljni raziskovalni projekt J4-3088, Med-bakterijska dinamika biofilma: vpliv na tvorbo in strukturo biofilma bakterij Campylobacter z namenom razvoja novih inovativnih strategij nadzora, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Anja Klančnik
23.Temeljni raziskovalni projekt J1-4394, Študija vstopa DNA bakteriofaga v jedro evkariontske celice, 0481 Biotehniška fakulteta, Matej Butala
24. Temeljni raziskovalni projekt J4-4550, Raziskave medvrstnih in znotraj vrstnih bakterijskih interakcij za izboljšanje probiotika z in vitro in in vivo modelnimi sistemi, 0481 Biotehniška fakulteta, 0406 Veterinarska fakulteta, Ines Mandič Mulec
25. Temeljni raziskovalni projekt  J4-2543, Novi proteini gliv kot biopesticidi za zatiranje invazivnih tujerodnih kmetijskih škodljivcev, 0106 Institut Jožef Stefan, Jerica Sabotič
26. Aplikativni raziskovalni projekt L7-3184, Učinkovitost inaktivacije z vodo prenosnih virusov s prototipno napravo, ki združuje neravnovesno plazmo in hidrodinamično kavitacijo, 0106 Institut "Jožef Stefan", Rok Zaplotnik

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2023 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1. Mladi raziskovalec Aleksander Benčič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
2. Mladi raziskovalec Valentina Levak, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden 
3. Mladi raziskovalec Vladimir Grujić, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
4. Mladi raziskovalec Nina Kobe, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Polona Kogovšek
5. Mladi raziskovalec Tim Godec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marko Petek
6. Mladi raziskovalec Lana Vogrinec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Denis Kutnjak

Druge RO

7.Mladi raziskovalec Sara Vidmar, 0104 Kemijski inštitut, Roman Jerala
8. Mladi raziskovalec Klemen Mezgec, 0104 Kemijski inštitut, Roman Jerala
9. Mladi raziskovalec Blaž Jug, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Sonja Smole Možina 
10. Mladi raziskovalec Luka Kavčič, 0104 Kemijski inštitut, Marjetka Podobnik
11. Mladi raziskovalec Neža Koritnik, 0104 Kemijski inštitut, Marjetka Podobnik
12. Mladi raziskovalec Katja Kunčič, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Neža Žnidaršič

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2023 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

1.Projekt Horizon 2020 GA 771567, CABUM - Raziskave mehanizmov ob interakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminanti, 0782 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Matevž Dular
2. Projekt Horizon 2020 GA 862858, ADAPT – pospešen razvoj krompirja tolerantnega na multiple stresne dejavnike, Universität Wien (UNIVIE), Markus Teige
3. Projekt EFSA GP/EFSA/ALPHA/2019/04, Zmanjšanje negotovosti pri oceni tveganja: primernost sredozemskih območij za pridelavo citrusov glede na glivo Phyllosticta citricarpa, L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), Antonio Vicent

Drugi projekti, ki so v letu 2023 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

1.Pogodba C2337-22-000013 z MKGP o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle
2. Pogodba C2337-22-000032 z MKGP o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3. Pogodba C3212-09-000030(6401-18/2008/67), dodatek št. 21 z MGRT, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
4. Pogodba 848-23/2018-4-DGZR z MORS, Sofinanciranje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav v Nacionalnem inštitutu za biologijo, za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi sredstvi, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia, Tina Eleršek
5. Pogodba 2550-21-310010 z MOP, Analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
6. EURL BAS12. 809508, EU referenčni laboratorij za rastlinske bakterije, The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre (NVWA-NRC)
7. EU referenčni laboratorij za rastlinske viruse, vioride in fitoplazme, The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre (NVWA-NRC)
8. Pogodba 1280/2020, Spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Anže Županič
9. Pogodba, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
10. Pogodba, Analize na področju diagnostike virusov in fitoplazem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
11. Pogodba 474-2012, Izvajanje raziskav na presevnem elektronskem mikroskopu (TEM) za podjetje BiaSeparations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
12. Pogodba z biotehnološkim podjetjem Jafral za izvajanje raziskav na presevnem elektronskem mikroskopu, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
13. Pogodba 20/01098, GSO analize za Norveški veterinarski inštitut, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
14. Naročilnica 1/2019, Tehnologija shranjevanja podatkov DNK za trajnostno digitalno prihodnost, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
15. Naročilnica NIB-PT-2019, Sheme preizkušanja strokovne usposobljenosti laboratorijev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
16. Naročilnica FB799669, Študije stabilnosti certificiranih referenčnih materialov za Joint Research Centre Direktorat F, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
17. Naročilnica FB800415, Validacije metod za določanje GSO za Joint Research Centre Direktorat F, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2023 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge RO
1. Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
2. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Dolenc Koce, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
3. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Nada Žnidaršič
4. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Mikroskopija bioloških sistemov na MSc študiju Molekulska in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
5. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice na študiju Dvopredmetni učitelj smeri Biologija, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2022

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2022 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Raziskovalni program  P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Raziskovalni program  P4-0407, Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
4.    Raziskovalni program P1-0237, Raziskave obalnega morja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patricija Mozetič

Druge RO
5.    Raziskovalni program P1-0184, Integrativna zoologija in speleobiologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Fišer Cene
6.    Raziskovalni program P4-0121, Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nataša Poklar Ulrih
7.    Raziskovalni program P1-0170, Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku, 0381 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vita Dolžan
8.    Raziskovalni program P4-0053, Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih, 0406 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Milka Vrecl Fazarinc
9.    Raziskovalni program P4-0176, Sintezna biologija in imunologija, 0104 Kemijski inštitut, Roman Jerala

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2022 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Temeljni raziskovalni projekt J2-2488, Podpora varstvu rastlin - meroslovje za določanje in sledenje rastlinskih povzročiteljev bolezni, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Mojca Milavec
2.    Temeljni raziskovalni projekt J1-2467, Odkrivanje dinamike omrežja v interakciji krompirjev virus Y-rastlinska celica, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Anna Coll Rius
3.    Temeljni raziskovalni projekt J4-1777, Odkrivanje mehanizmov učinkovitosti in specifičnosti imunske signalizacije v krompirju z inovativnih pridobivanje podatkov in modeliranjem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
4.    Temeljni raziskovalni projekt J4-2544, Ciljana mutageneza s CRISPR/CAS9 za odpornost vinske trte in krompirja proti fitoplazmam, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, AIT Austrian Institute of Technology GmbH , Marina Dermastia, Günter Brader
5.    Temeljni raziskovalni projekt J1-8142, Vibracijska komunikacijska omrežja: od žuželk do rastlin , 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Meta Virant Doberlet
6.    Temeljni raziskovalni projekt J4-3089, Uporaba krompirjeve mikrobiote za modulacijo imunskega sistema krompirja in njegove rasti, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
7.    Temeljni raziskovalni projekt J3-2526, Raziskovanje niše  matičnih celic v iskanju novih terapevtskih ciljev pri bolnikih z glioblastomom, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Cornelis van Nooden
8.    Temeljni raziskovalni projekt J1-2468, Biomakerji subceličnega stresa v Severnem Jadranu pod vplivom klimatskih sprememb, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nina Bednaršek
9.    Aplikativni raziskovalni projekt L7-2632, Nanopore visokozmogljivo sekvenciranje mikrobnih genomov za razrešitev epidemioloških in diagnostičnih vprašanj v rastlinski patologiji, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
10.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-9325, Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
11.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-3179, Odkrivanje in z vodo povezana epidemiologija porajajočih se tobamovirusov, ki okužujejo kmetijske rastline, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle
12.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-3180, Razvoj in uporaba novih pristopov za reševanje izzivov v povezavi s čistostjo in kvaliteto terapevtskih virusnih vektorjev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
13.    Podoktorski temeljni raziskovalni projekt Z43217, Medsebojna povezanost z redoks stanjem posredovane signalizacije pri odpornosti krompirja na viruse, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tjaša Lukan
14.    Podoktorski temeljni raziskovalni projekt Z13190, Neužiten pod stresom: ali temperatura in pH stres omogočata pektinolitičnim bakterijam, da se izognejo bakteriofagom?, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Špela Alič
15.    Podoktorski temeljni raziskovalni projekt Z1-4396, Diatomejski virusi in njihov vpliv na kroženje organske snovi v obalnem morju, Timotej Turk Dermastia

Druge RO

16.    Temeljni raziskovalni projekt J4-9302, Raziskave medceličnih komunikacij v večceličnih skupnostih različnih izolatov bakterije iz rodu Bacillus, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandić Mulec
17.    Temeljni raziskovalni projekt J1-1703, Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov, 0618 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Matjaž Gregorič
18.    Temeljni raziskovalni projekt J4-2542 , Mikrobne interakcije kot temelj biokontrole bakterij Campylobacter jejuni, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Sonja Smole Možina
19.    Temeljni raziskovalni projekt L2-2617, Inovativna metoda za čiščenje odpadnih voda, 0106 Institut "Jožef Stefan", Gregor Primc
20.    Temeljni raziskovalni projekt J4-1772, Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Kristina Sepčič
21.    Temeljni raziskovalni projekt J13022, Sistemska določitev fizioloških vlog legumaina , 0106 Institut "Jožef Stefan", Marko Fonović
22.    Temeljni raziskovalni projekt J43088, Med-bakterijska dinamika biofilma: vpliv na tvorbo in strukturo biofilma bakterij Campylobacter z namenom razvoja novih inovativnih strategij nadzora, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Anja Klančnik
23.    Temeljni raziskovalni projekt J4-2543, Novi proteini gliv kot biopesticidi za zatiranje invazivnih tujerodnih kmetijskih škodljivcev, 0106 Institut Jožef Stefan , Jerica Sabotič
24.    Aplikativni raziskovalni projekt L73184, Učinkovitost inaktivacije z vodo prenosnih virusov s prototipno napravo, ki združuje neravnovesno plazmo in hidrodinamično kavitacijo, 0106 Institut ""Jožef Stefan", Rok Zaplotnik


Mladi raziskovalci, ki so v letu 2022 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Mladi raziskovalec Aleksander Benčič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
2.    Mladi raziskovalec Mojca Juteršek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Špela Baebler
3.    Mladi raziskovalec Valentina Levak, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden

Druge RO
4.    MR Katarina Šoln, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Dolenc Koce
5.    MR Sara Vidmar, 0104 Kemijski inštitut, Roman Jerala
6.    MR Klemen Mezgec, 0104 Kemijski inštitut, Roman Jerala
7.    MR Blaž Jug, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Sonja Smole Možina
8.    MR Jan Kejžar, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nataša Poklar Ulrih
9.    MR Neža Kotnik, 0104 Kemijski inštitut
10.    MR Katja Kunčič, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2022 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

1.    Projekt H2020GA 813542, INEXTVIR - inovativna mreža za izobraževanje in raziskave na področju določanja viromov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    H2020GA 862858, ADAPT – pospešen razvoj krompirja tolerantnega na multiple stresne dejavnike, Universität Wien (UNIVIE), Markus Teige
3.    Projekt 0JRP h01, Septimet - Meroslovje za hitre in natančne klinične meritve pri akutnem zdravljenju sepse, LGC Limited, Jim Huggett
4.    Projekt 0GP/EFSA/AFSCO/2017/04, Nadzor prisotnosti glivnih spor v zraku: razvoj aerobiologije, molekularne diagnostike in oddaljenega vzorčenja za pomoč pri oceni tveganja zdravja rastlin v Evropi, FERA Sceince Ltd. (FERA), Neil Boonham
5.    0GP/EFSA/ALPHA/2019/04, Zmanjšanje negotovosti pri oceni tveganja: ocena primernosti pogojev v Sredozemskih nasadih agrumov za epidemijo Phyllosticta citricarpa sp., L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), Antonio Vicent

Drugi projekti, ki so v letu 2022 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

1.    Pogodba C2337-19-000017 z MKGP o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Pogodba C2337-19-000013 z MKGP o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Pogodba C2337-19-000012 z MKGP o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil živalskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
4.    Pogodba 2550-18-310008 z MOP, Analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
5.    Pogodba 848-23/2018-4-DGZR z MORS, Sofinanciranje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav v Nacionalnem inštitutu za biologijo, za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi sredstvi, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar, Tina Eleršek
6.    EURL BAS12. 809508, EU referenčni laboratorij za rastlinske bakterije, The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre (NVWA-NRC)
7.    EURL VFSI2.809532, EU referenčni laboratorij za rastlinske viruse, vioride in fitoplazme, The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre (NVWA-NRC)
8.    Pogodba, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
9.    Pogodba, Analize na področju diagnostike virusov in fitoplazem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
10.    Pogodba 474-2012, Izvajanje raziskav na presevnem elektronskem mikroskopu (TEM) za podjetje BiaSeparations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
11.    Pogodba 496-2012, Izvajanje raziskav, izobraževanj in razvoja metod na področju molekularne biologije za podjetje BiaSeparations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Polona Kogovšek, David Dobnik
12.    Pogodba 19-01429, GSO analize za Norveški veterinarski inštitut, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
13.    Pogodba s podjetjem Axovant za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
14.    Pogodba s tujim mednarodnim podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
15.    Naročilnica, Študije stabilnosti certificiranih referenčnih materialov za Joint Research Centre Direktorat F, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
16.    Naročilnica, Nacionalni laboratorij za zdravje, laboratorij in hrano, Maribor, Maja Rupnik
17.    Pogodba s podjetjem Jafral za analize in raziskave na področju elektronske mikroskopije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2022 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge RO
1.    Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
2.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Nada Žnidaršič
3.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice na študiju Dvopredmetni učitelj smeri Biologija, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
4.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici , Maruša Pompe Novak
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2021

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2021 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Raziskovalni program  P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Raziskovalni program  P4-0407, Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
4.    Raziskovalni program P1-0237, Raziskave obalnega morja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patricija Mozetič
5.    Raziskovalni program P1-0255, Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Meta Virant Doberlet

Druge RO
6.    Raziskovalni program P1-0184, Integrativna zoologija in speleobiologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
7.    Raziskovalni program P1-0212, Biologija rastlin, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Alenka Gaberščik
8.    Raziskovalni program P4-0121, Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Poklar Ulrih Nataša
9.    Raziskovalni program P1-0170, Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku, 0381 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vita Dolža

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2021 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Temeljni raziskovalni projekt J2-2488, Podpora varstvu rastlin - meroslovje za določanje in sledenje rastlinskih povzročiteljev bolezni, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Mojca Milavec
2.    Temeljni raziskovalni projekt J1-2467, Odkrivanje dinamike omrežja v interakciji krompirjev virus Y-rastlinska celica, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Anna Coll Rius
3.    Temeljni raziskovalni projekt J4-1777, Odkrivanje mehanizmov učinkovitosti in specifičnosti imunske signalizacije v krompirju z inovativnih pridobivanje podatkov in modeliranjem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
4.    Temeljni raziskovalni projekt J4-3089, Uporaba krompirjeve mikrobiote za modulacijo imunskega sistema krompirja in njegove rasti, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
5.    Temeljni raziskovalni projekt J3-2526, Raziskovanje niše  matičnih celic v iskanju novih terapevtskih ciljev pri bolnikih z glioblastomom, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Cornelis van Nooden
6.    Aplikativni raziskovalni projekt L7-2632, Nanopore visokozmogljivo sekvenciranje mikrobnih genomov za razrešitev epidemioloških in diagnostičnih vprašanj v rastlinski patologiji, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
7.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-9325, Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
8.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-3179, Odkrivanje in z vodo povezana epidemiologija porajajočih se tobamovirusov, ki okužujejo kmetijske rastline, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle
9.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-3180, Razvoj in uporaba novih pristopov za reševanje izzivov v povezavi s čistostjo in kvaliteto terapevtskih virusnih vektorjev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
10.    Podoktorski temeljni raziskovalni projekt Z2-1860, Meroslovje za sledenje bolnišničnih okužb respiratornega trakta, ki jih povzročajo Gram-negativne bakterije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Alexandra Bogožalec Košir

Druge RO

11.    Temeljni raziskovalni projekt J4-9299, Mehanizmi adhezije bakterij Campylobacter kot tarča za zmanjšanje antibiotske odpornosti, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Anja Klančnik
12.    Temeljni raziskovalni projekt J4-9302, Raziskave medceličnih komunikacij v večceličnih skupnostih različnih izolatov bakterije iz rodu Bacillus, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandić Mulec
13.    Temeljni raziskovalni projekt J4-1772, Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Kristina Sepčič
14.    Temeljni raziskovalni projektJ4-8225, Nove nanopore za aplikacije senzorike, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
15.    Temeljni raziskovalni projektJ1-8150, DNA sampling II: Metoda za prepoznavo na DNA neposredno ali posredno vezanih proteinov v bakteriji, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Matej Butala
16.    Temeljni raziskovalni projekt J4-2543, Novi proteini gliv kot biopesticidi za zatiranje invazivnih tujerodnih kmetijskih škodljivcev, 0106 Institut Jožef Stefan, Jerica Sabotič

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2021 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Mladi raziskovalec Aleksander Benčič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
2.    Mladi raziskovalec Mojca Janc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
3.    Mladi raziskovalec Mojca Juteršek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Špela Baebler
4.    Mladi raziskovalec Špela Tomaž, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
5.    Mladi raziskovalec Valentina Levak, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
6.    Mladi raziskovalec Zala Kogej, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle

Druge RO
7.    MR Katarina Šoln, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Dolenc Koce
8.    MR Eva Kovačec, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Marjana Regvar
9.    MR Luka Kavčič, 0104 Kemijski inštitut
10.    MR Katja Kunčič, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2021 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

1.    Projekt H2020GA 813542, INEXTVIR - inovativna mreža za izobraževanje in raziskave na področju določanja viromov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Projekt H2020GA 862858, ADAPT – pospešen razvoj krompirja tolerantnega na multiple stresne dejavnike, Universität Wien (UNIVIE), Markus Teige
3.    Projekt H2020GA 771567, CABUM - Raziskave mehanizmov ob interakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminanti, 0782 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Matevž Dular
4.    Projekt ArimNetC3330-17-500095, EnViRoS - Priložnosti okolju prijazno vinogradništvo: optimizacija namakanja in vpeljava novih podlag in genotipov vinske trte, University of Udine (UNIUD), Italija, Enrico Peterlunger
5.    Projekt EraNetC3330-18-252004, Indie - Biotehnološka proizvodnja trajnostnega indola, Stichting Wageningen Research (WR), Dirk Bosch
6.    Projekt EraNetC3330-18-252003, Susphire - Trajnostna proizvodnja feromonov za zaščito pred žuželkami v kmetijstvu, Agencia Esatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Jesus Marco de Lucas
7.    Projekt 0JRP h01, Septimet - Meroslovje za hitre in natančne klinične meritve pri akutnem zdravljenju sepse, LGC Limited, Jim Huggett
8.    Projekt 0GP/EFSA/AFSCO/2017/04, Nadzor prisotnosti glivnih spor v zraku: razvoj aerobiologije, molekularne diagnostike in oddaljenega vzorčenja za pomoč pri oceni tveganja zdravja rastlin v Evropi, FERA Sceince Ltd. (FERA), Neil Boonham
9.    Projekt 0GP/EFSA/ALPHA/2019/04, Zmanjšanje negotovosti pri oceni tveganja: ocena primernosti pogojev v Sredozemskih nasadih agrumov za epidemijo Phyllosticta citricarpa sp., L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), Antonio Vicent

Drugi projekti, ki so v letu 2021 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

1.    Pogodba C2337-19-000017 z MKGP o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Pogodba C2337-19-000013 z MKGP o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Pogodba 2550-16-310008 z MOP, Analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
4.    Pogodba C3212-09-000030(6401-18/2008/67) z MGRT, dodatek št. 19, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
5.    EURL BAS12. 809508, EU referenčni laboratorij za rastlinske bakterije, The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre (NVWA-NRC)
6.    EURL VFSI2.809532, EU referenčni laboratorij za rastlinske viruse, vioride in fitoplazme, The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre (NVWA-NRC)
7.    Pogodba, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
8.    Pogodba, Analize na področju diagnostike virusov in fitoplazem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
9.    Pogodba, Analize na področju diagnostike bakterij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
10.    Pogodba 474-2012 z BiaSeparations za izvajanje raziskav na presevnem elektronskem mikroskopu (TEM), 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
11.    Pogodba 496-2012 z Bia Separations za izvajanje raziskav, izobraževanj in razvoja metod na področju molekularne biologije, 105 Nacionalni inštitut za biologijo,  Polona Kogovšek, David Dobnik
12.    Pogodba 904/2017 s podjetjem Cobik za analize in raziskave na področju molekularne biologije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Polona Kogovšek
13.    Pogodba 19-01429 z Norveškim veterinarskim inštitutom s področja GSO analiz, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
14.    Pogodba 714/2016 s podjetjem Avexix za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar, Polona Kogovšek
15.    Pogodba s podjetjem Axovant za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
16.    Pogodba z biofarmacevtskim/biotehnološkim podjetjem za analize in raziskave na področju genske terapije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
17.    Pogodba s tujim mednarodnim podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
18.    Naročilnica, Študije stabilnosti certificiranih referenčnih materialov za Joint Research Centre Direktorat F, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
19.    Naročilnica, Nacionalni laboratorij za zdravje, laboratorij in hrano, Maribor, Maja Rupnik

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2021 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge RO
1.    Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
2.    Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Rok Kostanjšek, Jasna Štrus
3.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Dolenc Koce, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
4.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Nada Žnidaršič
5.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Mikroskopija bioloških sistemov na MSc študiju Molekulska in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
6.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice na študiju Dvopredmetni učitelj smeri Biologija, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
7.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maruša Pompe Novak
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2020

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2020 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Raziskovalni program  P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Raziskovalni program  P4-0407, Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
4.    Raziskovalni program P1-0237, Raziskave obalnega morja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patzricija Mozetič

Druge RO
5.    Raziskovalni program P1-0184, Integrativna zoologija in speleobiologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
6.    Raziskovalni program P1-0212, Biologija rastlin, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Alenka Gaberščik
7.    Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan, Boris Turk 
8.    Raziskovalni program P3-0333, Očesne bolezni odraslih in otrok, 0312 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Marko Hawlina
9.    Raziskovalni program P4-0121, Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Poklar Ulrih Nataša


Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2020 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta


NIB

1.    Temeljni raziskovalni projekt J1-8142, Vibracijska komunikacijska omrežja: od žuželk do rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Meta Virant
2.    Temeljni raziskovalni projekt J1-9163, Evolucijske slepe ulice: Pasti ekstremnih fenotipov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Matjaž Kuntner
3.    Temeljni raziskovalni projekt J1-9157, Dejavniki, ki strukturirajo mikrobiom obalnega morja s poudarkom na patogenih; celostni pristop, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Valentina Turk
4.    Temeljni raziskovalni projekt J4-1777, Odkrivanje mehanizmov učinkovitosti in specifičnosti imunske signalizacije v krompirju z inovativnih pridobivanje podatkov in modeliranjem., 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
5.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-9325, Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
6.    Raziskovalci na začetku kariere C3330-17-529023, Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
7.    Podoktorski projekt Z2-01860, Meroslovje za sledenje bolnišničnih okužb respiratornega trakta, ki jih povzročajo Gram-negativne bakterije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Alexandra Bogožalec Košir
8.    Podoktorski projekt Z7-1888, Odkrivanje strukturnih in dinamičnih lastnosti mehanizmov rastlinskega odgovora z uporabo pristopov sistemske biologije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Živa Ramšak
9.    Ciljni raziskovalni projekt V1-1808, Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socio ekonomskih vidikov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Lovrenc Lipej

Druge RO

10.    Temeljni raziskovalni projekt J4-8228, Vpliv socialnega in genetskega prepoznavanja sorodnikov na interakcije bakterij B.Subtilis, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Polonca Štefanič
11.    Temeljni raziskovalni projekt J1-8141, Porajajoče mikrobni patogeni človeške ribice (Proteus anguinus) endemne troglobiontske dvoživke, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nina Gunde Cimerman
12.    Temeljni raziskovalni projekt J4-9299, Mehanizmi adhezije bakterij Campylobacter kot tarča za zmanjšanje antibiotske odpornosti, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Anja Klančnik
13.    Temeljni raziskovalni projekt J4-9302, Raziskave medceličnih komunikacij v večceličnih skupnostih različnih izolatov bakterije iz rodu Bacillus, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandič Mulec
14.    Temeljni raziskovalni projekt J4-1772, Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Kristina Sepčič
15.    Temeljni raziskovalni projekt J4-8225, Nove nanopore za aplikacije senzorike, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
16.    Temeljni raziskovalni projekt J1-8150, DNA sampling II: Metoda za prepoznavo na DNA neposredno ali posredno vezanih proteinov v bakteriji, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Matej Butala

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2020 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    MR Arijana Filipić, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
2.    MR Katarina Bačnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
3.    MR Špela Tomaž, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
4.    MR  Mojca Juteršek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Špela Baebler
5.    MR Mojca Janc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
6.    MR Aleksander Benčič, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo

Druge RO
7.    MR Luka Kavčič, 0104 Kemijski inštitut

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2020 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

1.    Projekt H2020GA 727459, TropicSafe - bolezni tropskih in subtropskih trajnih poljščin, katerih prokariontske povzročitelje prenašajo žuželke, ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO), Assunta Bertachini
2.    Projekt EMPIRJRP h01, Septimet - Meroslovje za hitre in natančne klinične meritve pri akutnem zdravljenju sepse, LGC Limited, Jim Huggett
3.    Projekt ArimNetC3330-17-500095, EnViRoS - Priložnosti okolju prijazno vinogradništvo: optimizacija namakanja in vpeljava novih podalg in genotipov vinske trte, UNIUD, Enrico Peterlunger
4.    Projekt EraNetC3330-18-252004, Indie - Biotehnološka proizvodnja trajnostnega indola, RI Wageningen Plant Research, Dirk Bosch
5.    Projekt EraNetC3330-18-252003, Susphire - Trajnostna proizvodnja feromonov za zaščito pred žuželkami v kmetijstvu, CSIC - Agencia Esatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jesus Marco de Lucas
6.    Projekt H2020GA 773139, Valitest - Validacija diagnostičnih testov za varstvo rastlin, ANSES, Geraldine Anthoine
7.    Projekt H2020GA 813542, Inextvir, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
8.    Projekt EFSAGP/EFSA/AFSCO/2017/04, Nadzor prisotnosti glivnih spor v zraku: razvoj aerobiologije, molekularne diagnostike in oddaljenega vzorčenja za pomoč pri oceni tveganja zdravja rastlin v Evropi, FERA Sceince, York, UK, Bernard Url
9.    Projekt ERCGA 771567, CABUM – Raziskave mehanizmov ob interakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminanti, 0782 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Matevž Dular
10.    Bilateralni projekt BI-RS/18-19-004, Uporaba NGS za detekcijo viruosv paradižnika v Srbiji in Sloveniji, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar

Drugi projekti, ki so v letu 2020 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

1.    Pogodba z MKGPC2337-19-000017, Pogodba o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Pogodba z MKGPC2337-19-000013, Pogodba o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Pogodba z MKGPC2337-19-000012, Pogodba o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil živalskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
4.    Pogodba z MOP2550-18-310008, Analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
5.    Pogodba z MVZTC3212-09-000030(6401-18/2008/67), dodatek št. 19, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
6.    Projekt SPSC3330-16-529002, BioPharm.SI - Nova generacija bioloških zdravil, COBIK, Matjaž Peterka
7.    Pogodba 19-01429, GSO analize za Norveški veterinarski inštitut, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
8.    Pogodba, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
9.    Pogodbe in naročilnice, Analize na področju diagnostike virusov in fitoplazem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
10.    Pogodba 474-2012, Izvajanje raziskav na presevnem elektronskem mikroskopu (TEM) za podjetje BiaSeparations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
11.    Pogodba 496-2012, Izvajanje raziskav, izobraževanj in razvoja metod na področju molekularne biologije za podjetje BiaSeparations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kogovšek/Dobnik
12.    Pogodba 714/2016, Pogodba s podjetjem Avexix za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar, Polona Kogovšek
13.    Pogodba s podjetjem Axovant za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, David Dobnik
14.    Pogodba s podjetjem Jafral za analize in raziskave na področju elektronske mikroskopije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
15.    Pogodbe in naročilnice, Pogodba z biofarmacevtskim/biotehnološkim podjetjem za analize in raziskave na področju genske terapije, Dobnik
16.    Naročilnice, Študije stabilnosti certificiranih referenčnih materialov za Joint Research Centre Direktorat F, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
17.    Naročilnice, Validacije metod za določanje GSO za Joint Research Centre Direktorat F, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
18.    Pogodba s tujim mednarodnim podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
19.    Naročilnice, JRC študije meroslovje - plazmidi za prašičjo in govejo DNA, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Mojca Milavec
20.    EU referenčni laboratorij za rastlinske bakterije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
21.    EU referenčni laboratorij za rastlinske viruse, vioride in fitoplazme, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2020 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge RO
1.    Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
2.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Mikroskopija bioloških sistemov na MSc študiju Molekulska in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
3.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice na študiju Dvopredmetni učitelj smeri Biologija, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
4.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maruša Pompe Novak
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2019

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2019 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    Raziskovalni program  P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Raziskovalni program  P4-0407, Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek

Druge RO
4.    Raziskovalni program P1-0184, Integrativna zoologija in speleobiologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
5.    Raziskovalni program P1-0212, Biologija rastlin, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Alenka Gaberščik
6.    Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan, Boris Turk 
7.    Raziskovalni program P3-0333, Očesne bolezni odraslih in otrok, 0312 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Marko Hawlina
8.    Raziskovalni program P1-0391, Molekuleske interakcije, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
9.    Raziskovalni program P4-0121, Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Poklar Ulrih Nataša
10.  Raziskovalni program P2-0145, Polimeri in polimerni materiali s posebnimi lastnostmi, 0104 Kemijski inštitut, Ema Žagar


Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2019 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta


NIB
1.    Temeljni raziskovalni projekt J7-7248, Vpogled v interakcije med protein, vpletenimi v odnos krompirja in Virusa krompirja Y, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Temeljni raziskovalni projekt J1-7151, Molekulske osnove interakcij med vinsko trto in fitoplazemskimi povzročiteljicami trsnih rumenic, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
3.    Temeljni raziskovalni projekt J4-7636, Prostorsko časovna analiza hipersenzitivnega odziva krompirja na krompirjev virus Y, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
4.    Temeljni raziskovalni projekt J1-8142, Vibracijska komunikacijska omrežja: od žuželk do rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Meta Virant
5.    Aplikativni raziskovalni projekt L4-9325, Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
6.    Podoktorski projekt Z2-1860, Meroslovje za sledenje bolnišničnih okužb respiratornega trakta, ki jih povzročajo Gram-negativne bakterije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Alexandra Bogožalec Košir
7.    Raziskovalci na začetku kariere C3330-17-529023, Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar

Druge RO

8.    Temeljni raziskovalni projekt J4-8228, Vpliv socialnega in genetskega prepoznavanja sorodnikov na interakcije bakterij B.Subtilis, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Polonca Štefanič
9.    Temeljni raziskovalni projekt J1-8141, Porajajoče mikrobni patogeni človeške ribice (Proteus anguinus) endemne troglobiontske dvoživke, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nina Gunde Cimerman
10.    Temeljni raziskovalni projekt J4-9299, Mehanizmi adhezije bakterij Campylobacter kot tarča za zmanjšanje antibiotske odpornosti, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Anja Klančnik
11.    Temeljni raziskovalni projekt J4-9302, Raziskave medceličnih komunikacij v večceličnih skupnostih različnih izolatov bakterije iz rodu Bacillus, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandič Mulec
12.    Temeljni raziskovalni projekt J3-8202, Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12, 0302 Onkološki inštitut Ljubljana, Maja Čemažar
13.    Temeljni raziskovalni projekt J4-8225, Nove nanopore za aplikacije senzorike, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
14.    Temeljni raziskovalni projekt J1-8150, DNA sampling II: Metoda za prepoznavo na DNA neposredno ali posredno vezanih proteinov v bakteriji, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Matej Butala
15.    Temeljni raziskovalni projekt J3-9255, Ovrednotenje Nef-vsebujočih zunajceličnih veziklov v plazmi kot biooznačevalca aktivnega rezervoarja virusa HIV-1 pri aviremičnih posameznikih, 0381 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Metka Lenasi

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2019 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1.    MR Arijana Filipić, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
2.    MR Anja Pecman, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Ion Gutierrez
3.    MR Katarina Bačnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
4.    MR Špela Tomaž, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
5.    MR  Mojca Juteršek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Špela Baebler
6.    MR Martina Štampar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Bojana Žegura
7.    MR Timotej Turk Dermastia, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patricija Mozetič

Druge RO
8.    MR Luka Kavčič, 0104 Kemijski inštitut
9.    MR Urban Bogataj, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2019 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

1.    Projekt H2020GA 727459, TropicSafe - bolezni tropskih in subtropskih trajnih poljščin, katerih prokariontske povzročitelje prenašajo žuželke, ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO), Assunta Bertachini
2.    Projekt EMPIR15HLT07, AntiMicroResist - Novi materiali in metode za odkrivanje, sledljivost spremljanja in vrednotenja protimikrobne odpornosti , LGC Limited , Jim Huggett
3.    Projekt ArimNetGA_618127 (C330-16-500103), Emaramb - Porajajoči se virusi poljščin na območju Mediteranskega zaliva in njihovi prenašalci, INRA, Miguel A. Aranda
4.    Projekt ArimNetC3330-17-500095, EnViRoS - Priložnosti okolju prijazno vinogradništvo: optimizacija namakanja in vpeljava novih podalg in genotipov vinske trte, UNIUD, Enrico Peterlunger
5.    Projekt EraNetC3330-18-252004, Indie - Biotehnološka proizvodnja trajnostnega indola, RI Wageningen Plant Research, Dirk Bosch
6.    Projekt EraNetC3330-18-252003, Susphire - Trajnostna proizvodnja feromonov za zaščito pred žuželkami v kmetijstvu, CSIC - Agencia Esatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jesus Marco de Lucas
7.    Projekt H2020GA 773139, Valitest - Validacija diagnostičnih testov za varstvo rastlin, ANSES, Geraldine Anthoine
8.    Projekt H2020GA 813542, Inextvir, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
9.    Projekt EFSAGP/EFSA/AFSCO/2017/04, Nadzor prisotnosti glivnih spor v zraku: razvoj aerobiologije, molekularne diagnostike in oddaljenega vzorčenja za pomoč pri oceni tveganja zdravja rastlin v Evropi, FERA Sceince, York, UK, Bernard Url
10.    Projekt ERCGA 771567, CABUM – Raziskave mehanizmov ob interakcijah kavitacijskih mehurčkov s kontaminanti, 0782 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Matevž Dular
11.    Bilateralni projekt BI-US/19-21-016, Razvoj usklajenih pristopov visokozmogljivega sekvenciranja (HTS) za zaznavanje rastlinskih povzročiteljev bolezni, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Denis Kutnjak

Drugi projekti, ki so v letu 2019 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

1.    Pogodba z MKGPC2337-19-000017, Pogodba o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2.    Pogodba z MKGPC2337-19-000013, Pogodba o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3.    Pogodba z MOP2550-18-310008, Analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
4.    Pogodba z MVZTC3212-09-000030(6401-18/2008/67), dodatek št. 19, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
5.    EU referenčni laboratorij za rastlinske bakterije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
6.    EU referenčni laboratorij za rastlinske viruse, vioride in fitoplazme, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Nataša Mehle
7.    Pogodba19-01429, GSO analize za Norveški veterinarski inštitut, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
8.    Pogodba, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
9.    Pogodbe in naročilnice0, Analize na področju diagnostike virusov in fitoplazem, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
10.    Pogodba474-2012, Izvajanje raziskav na presevnem elektronskem mikroskopu (TEM) za podjetje BiaSeparations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maruša Pompe Novak
11.    Pogodba496-2012, Izvajanje raziskav, izobraževanj in razvoja metod na področju molekularne biologije za podjetje BiaSeparations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo,  Maja Ravnikar
12.    Projekt SPSC3330-16-529005, F4F - Funkcionalna živila prihodnosti, ŽITO, Janez Bojc in Milan Tadič
13.    0NIB-PT-2019, Proficiency Testing Schame, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
14.    Pogodba s podjetjem Jafral za analize in raziskave na področju elektronske mikroskopije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
15.    Pogodba1077/2018, Pogodba s podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar, Polona Kogovšek, David Dobnik
16.    Študije stabilnosti certificiranih referenčnih materialov za Joint Research Centre Direktorat F, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
17.    Pogodba s tujim mednarodnim podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
18.    Naročilnica, Nacionalni laboratorij za zdravje, laboratorij in hrano, Maribor, Maja Rupnik

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2019 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge RO
1.    Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
2.    Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Rok Kostanjšek, Jasna Štrus
3.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju Molekulska in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Marko Kreft, Nada Žnidaršič, Marjana Regvar
4.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Mikroskopija bioloških sistemov na MSc študiju Molekulska in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
5.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice na študiju Dvopredmetni učitelj smeri Biologija, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
6.    Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maruša Pompe Novak

Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2018

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2018 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
Druge RO
 1. Raziskovalni program P1-0184, Integrativna zoologija in speleobiologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 2. Raziskovalni program P4-0116, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Mandič Mulec Ines
 3. Raziskovalni program P1-0212, Biologija rastlin, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Alenka Gaberščik
 4. Raziskovalni program P4-0121, Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nataša Poklar Ulrih
 5. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan, Boris Turk
 6. Raziskovalni program P1-0391, Molekuleske interakcije, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
 7. Raziskovalni program P3-0333, Očesne bolezni odraslih in otrok, 0312 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Marko Hawlina

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2018 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. Temeljni raziskovalni projekt J1-7151, Molekulske osnove interakcij med vinsko trto in fitoplazemskimi povzročiteljicami trsnih rumenic, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 2. Temeljni raziskovalni projekt J7-7248, Vpogled v interakcije med protein, vpletenimi v odnos krompirja in Virusa krompirja Y, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Temeljni raziskovalni projekt J7-7303, Analiza heterogenih informacijskih omrežij za odkrivanje zakonitosti v znanostih o življenju, 0106 Institut Jožef Stefan, Nada Lavrač
 4. Temeljni raziskovalni projekt J4-7636, Prostorsko časovna analiza hipersenzitivnega odziva krompirja na krompirjev virus Y, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 5. Temeljni raziskovalni projekt J1-8141, Porajajoče mikrobni patogeni človeške ribice (Proteus anguinus) endemne troglobiontske dvoživke, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nina Gunde Cimerman
 6. Temeljni raziskovalni projekt J1-8142, Vibracijska komunkacijska omrežja: od žuželk do rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Meta Virant Doberlet
 7. Temeljni raziskovalni projekt J4-8228, Vpliv socialnega in genetskega prepoznavanja sorodnikov na interakcije bakterij B.Subtilis, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Polonca Štefanič
 8. Temeljni raziskovalni projekt J4-9299, Mehanizmi adhezije bakterij Campylobacter kot tarča za zmanjšanje antibiotske odpornosti, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Anja Klančnik
 9. Podoktorski projekt Z7-7436, Na stres tolerantne kvasovke iz rodu Aureobasidium: uporaba v biološki kontroli nekaterih rastlinskih bolezni, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Janja Zajc
 10. Raziskovalci na začetku kariere C3330-17-529023, Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Barbara Jerič Kokelj
Druge RO
 1. Temeljni raziskovalni projekt J1-8150, DNA sampling II: Metoda za prepoznavo na DNA neposredno ali posredno vezanih proteinov v bakteriji, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Matej Butala
 2. Temeljni raziskovalni projekt J4-8225, Nove nanopore za aplikacije senzorike, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2018 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. MR Maja Križnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 2. MR Alexandra Bogožalec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. MR Anja Pecman, 106 Nacionalni inštitut za biologijo, Ion Gutierrez Aguirre
 4. MR Arijana Filipić, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. MR Martina Štampar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Bojana Žegura
 6. MR Timotej Turk Dermastia, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patricija Mozetič
Druge RO
 1. MR Valerija Vezočnik, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Peter Maček
 2. MR Urban Bogataj, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 3. MR Andreja Šink, 104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2018 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

 1. Projekt EMPIR, 15HLT07, AntiMicroResist - Novi materiali in metode za odkrivanje, sledljivost spremljanja in vrednotenja protimikrobne odpornosti, LGC Limited, Jim Huggett
 2. Projekt EraNet, C3330-18-252003, Susphire - Trajnostna proizvodnja feromonov za zaščito pred žuželkami v kmetijstvu, CSIC - Agencia Esatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jesus Marco de Lucas
 3. Projekt EraNet, C3330-18-252004, Indie - Biotehnološka proizvodnja trajnostnega indola, RI Wageningen Plant Research, Dirk Bosch
 4. Projekt ArimNet, GA_618127 (C330-16-500103), Emaramb - Porajajoči se virusi poljščin na območju Mediteranskega zaliva in njihovi prenašalci, INRA, Miguel A. Aranda
 5. Projekt ArimNet, C3330-17-500095, EnViRoS - Priložnosti okolju prijazno vinogradništvo: optimizacija namakanja in vpeljava novih podlag in genotipov vinske trte, UNIUD, Enrico Peterlunger

Drugi projekti, ki so v letu 2018 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

 1. Pogodba C2337-19-000017 s FURS o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba C2337-19-000013 z MKGP o izvajanju dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 2550-16-310011 z MOP, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
 5. Ciljni raziskovalni projekt V4-1603, Sinergija znanj - Razvoj metod in postopkov za hitro odkrivanje in obvladovanje bolezni, ki jih povzroča Xylella fastidiosa in njenih prenašalcev (vektorjev), 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
 6. Pogodba 474-2012 z BiaSeparations za izvajanje raziskav na presevnem elektronskem mikroskopu (TEM), 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
 7. Pogodba 496-2012 z Bia Separations za izvajanje raziskav, izobraževanj in razvoja metod na področju molekularne biologije, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 8. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 9. Validacije metod za določanje GSO za Joint Research Centre Direktorat F - Health, Consumers & Reference Materials, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 10. Študije stabilnosti certificiranih referenčnih materialov za Joint Research Centre Direktorat F - Health, Consumers & Reference Materials, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 11. Pogodba 714/2016 s podjetjem Avexix za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar, Polona Kogovšek
 12. Pogodba 1077/2018 s podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje
 13. Pogodba s podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje
 14. Pogodba 19-01429 z Norveškim veterinarskim inštitutom s področja GSO analiz, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 15. PT-2016-02, Proficiency Testing Schame, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
 16. Projekt C3330-16-529002 v okviru pametne specializacije Slovenije (SPS), Nova generacija bioloških zdravil - BioPharm.SI, Cobik, Matjaž Peterka
 17. Projekt C3330-16-529005 v okviru pametne specializacije Slovenije (SPS), F4F - Funkcionalna živila prihodnosti, Žito, Janez Bojc in Milan Tadič
 18. Pogodbe in naročilnice za razna naročila s področja diagnostike vzorcev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 19. Naročilnica 7751338539/S24, Diagnostika mikroorganizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar, Tanja Dreo

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2018 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge RO
 1. Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 2. Pedagoško delo, Individualno delo pri predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Rok Kostanjšek, Jasna Štrus
 3. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
 4. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Dolenc Koce, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
 5. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Nada Žnidaršič
 6. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju Molekulska in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Marko Kreft, Nada Žnidaršič, Marjana Regvar
 7. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Živilstva in Prehrane, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Dolenc Koce, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
 8. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Mikroskopija bioloških sistemov na MSc študiju Molekulska in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
 9. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice na študiju Dvopredmetni učitelj smeri Biologija, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Nada Žnidaršič, Damjana Drobne
 10. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maruša Pompe Novak
 11. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maja Ravnikar
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2017

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2017 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
Druge RO
 1. Raziskovalni program P1-0184, Integrativna zoologija in speleobiologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 2. Raziskovalni program P4-0116, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Mandič Mulec Ines
 3. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan, Boris Turk
 4. Raziskovalni program P1-0391, Molekuleske interakcije, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
 5. Raziskovalni program P3-0333, Očesne bolezni odraslih in otrok, 0312 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Marko Hawlina

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2017 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. Temeljni raziskovalni projekt N4-0026, Priprava molekularnih postopkov za sistemsko analizo imunskega odgovora krompirja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 2. Temeljni raziskovalni projekt J7-7248, Vpogled v interakcije med protein, vpletenimi v odnos krompirja in Virusa krompirja Y, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Temeljni raziskovalni projekt J1-7151, Molekulske osnove interakcij med vinsko trto in fitoplazemskimi povzročiteljicami trsnih rumenic, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 4. Temeljni raziskovalni projekt J4-7636, Prostorsko časovna analiza hipersenzitivnega odziva krompirja na krompirjev virus Y, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 5. Temeljni raziskovalni projekt J1-8141, Porajajoči mikrobni patogeni človeske ribice (Proteus anguinus), endemne troglobiontske dvoživke, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nina Gunde Cimerman
 6. Temeljni raziskovalni projekt J1-6730, Razvoj novih celičnih linij človeških jeter za raziskave genotoksičnosti in karcinogenosti: novo upanje za človekovo zdravje in zaščito laboratorijskih živali, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
 7. Aplikativni raziskovalni projekt L4-5525, Študij epidemiologije in raznolikosti mikrobnih povzročiteljev bolezni rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 8. Podoktorski projekt Z4-7068, Uporaba RNA interference in pristopov sistemske biologije za validacijo insekticidih tere v prebavilih koloradskega hrošča, 111 Nacionalni inštitut za biologijo, Marko Petek
 9. Raziskovalci na začetku kariere C3330-17-529023, Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalnega PCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Barbara Jerič Kokelj
Druge RO
 1. Temeljni raziskovalni projekt J1-5444, Asimetrija celičnih procesov v odpadanju listov in cvetov paradižnika, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Aleš Kladnik
 2. Aplikativni raziskovalni projekt L7-5534, Razvoj novih tehnologij za detekcijo, kvantifikacijo in vrednostenje bakteriofagov, 3030 Center odličnosti za biosenzoriko, intrumentacijo in procesno kontrolo, Aleš Štrancar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2017 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. MR Špela Alič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. MR Tjaša Lukan, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 3. MR Maja Križnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 4. MR Alexandra Bogožalec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. MR Anja Pecman, 106 Nacionalni inštitut za biologijo, Ion Gutierrez Aguirre
 6. MR Arijana Filipić, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 7. MR Klara Hercog, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
 8. MR Jana Tomc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
 9. MR Martina Štampar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Bojana Žegura
 10. MR Timotej Turk Dermastia, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patricija Mozetič
Druge RO
 1. MR Valerija Vezočnik, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Peter Maček
 2. MR Urban Bogataj, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 3. MR Maruša Novak, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Kristina Sepčić

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2017 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

 1. EU projekti FP 7607150, Interfaces - Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformations of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling, The University of Birmingham, Rodde Xavier / Erica Conway
 2. Euramet projekt EMPIR AntiMicroResist, Novel methods and materials for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance, LGC, Jim Huggett
 3. ArimNet projekt, Emergent viruses and virus vectors in Mediterranean Basin crops
 4. ArimNet projekt EnViRoS - Opportunities for an Environmentalfriendly Viticulture: optimization and introduction of new Rootstock and Scion genotypes

Drugi projekti, ki so v letu 2017 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

 1. Pogodba 2321-09-210045 s FURS, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 2337-14-000038 z MKO, Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
 5. Ciljni raziskovalni projekt V4-1406, Control of apple proliferation disease in the mothertree plantations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 6. Ciljni raziskovalni projekt V4-1603, Sinergija znanj - Razvoj metod in postopkov za hitro odkrivanje in obvladovanje bolezni, ki jih povzroča Xylella fastidiosa in njenih prenašalcev (vektorjev), 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
 7. Pogodba 802/2006 z BiaSeparations za analize s TEM, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
 8. Pogodba 1145/2007 z Bia Separations za analize s qPCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 9. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 10. Posamezna naročila od Joint Research Centre, Directorate F - Health, Consumers & Reference Materials: Stability, Copy No., Homogenity, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 11. Pogodba z Biosistemika, Sodelovanje na področju izobraževanj in tečajev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 12. Pogodba s podjetjem za analize in raziskave na področju virusov za gensko zdravljenje, Maja Ravnikar
 13. Pogodba 2012-082 z Norwegian Veterinary Institute s področja GSO analiz, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 14. Pogodba z Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta s področja uporabe EM, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 15. Proficiency Testing Schame, Tanja Dreo
 16. Projekt Funkcionalna živila prihodnosti (F4F) v okviru pametne specializacije Slovenije (SPS)
 17. Pogodba 1981/2006 s CRL iz Ispra, Validacije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 18. Pogodbe in naročilnice za razna naročila s področja diagnostike vzorcev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 19. Naročilnica 7751338539/S24, Diagnostika mikroorganizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar, Tanja Dreo

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2017 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge RO
 1. Pedagoško delo, Individualno delo pri temeljnem predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Rok Kostanjšek, Jasna Štraus
 2. Pedagoško delo, Individualno delo pri izbirnem predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Rok Kostanjšek, Jasna Štrus
 3. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
 4. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 5. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Jasna Štrus
 6. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna zoologija na BSc študiju Biologije, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Jasna Štrus, Primož Zidar
 7. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju (2.stopnja) Strukturna in funkcionalna biologija in Molekulska biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 8. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Živilstva in Prehrane, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 9. Pedagoško delo, Vaje pri izbirnem predmetu Mikroskopija bioloških sistemov na Msc študiju Strukturna in funkcionalna biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 10. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Rastlinska fiziologija in biotehnologija na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maruša Pompe Novak
 11. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maja Ravnikar
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2016

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2016 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
 3. Raziskovalni program P1-0237, Raziskave obalnega morja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Patzricija Mozetič
Druge organizacije
 1. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Boris Sket
 2. Raziskovalni program P4-0116, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Mandič Mulec Ines
 3. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan, Boris Turk
 4. Raziskovalni program P1-0391, Molekuleske interakcije, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
 5. Raziskovalni program P3-0333, Očesne bolezni odraslih in otrok, 0312 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Marko Hawlina

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2016 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. Temeljni raziskovalni projekt N4-0026, Priprava molekularnih postopkov za sistemsko analizo imunskega odgovora krompirja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 2. Temeljni raziskovalni projekt J7-7248, Vpogled v interakcije med protein, vpletenimi v odnos krompirja in Virusa krompirja Y, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Temeljni raziskovalni projekt J1-7151, Molekulske osnove interakcij med vinsko trto in fitoplazemskimi povzročiteljicami trsnih rumenic, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 4. Temeljni raziskovalni projekt J4-7636, Prostorsko časovna analiza hipersenzitivnega odziva krompirja na krompirjev virus Y, 105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 5. Temeljni raziskovalni projekt J1-6730, Razvoj novih celičnih linij človeških jeter za raziskave genotoksičnosti in karcinogenosti: novo upanje za človekovo zdravje in zaščito laboratorijskih živali, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
 6. Aplikativni raziskovalni projekt L4-5525, Študij epidemiologije in raznolikosti mikrobnih povzročiteljev bolezni rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 7. Podoktorski projekt Z4-7068, Uporaba RNA interference in pristopov sistemske biologije za validacijo insekticidih tere v prebavilih koloradskega hrošča, 111 Nacionalni inštitut za biologijo, Marko Petek

Druge organizacije
 1. Temeljni raziskovalni projekt J1-5444, Asimetrija celičnih procesov v odpadanju listov in cvetov paradižnika, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Aleš Kladnik
 2. Temeljni raziskovalni projekt J4-7637, Raziskave socialnih interakcij v biotehnološko in medicinsko pomembnih mikrobnih biofilmih, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Mandič Mulec Ines
 3. Aplikativni raziskovalni projekt L4-5522, Vzpostavitev čebeljih celičnih linij in standardiziranih in vitro testov za oceno škodljivih učinkov strupov in okužb na čebele, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Mojca Narat
 4. Aplikativni raziskovalni projekt L7-5534, Razvoj novih tehnologij za detekcijo, kvantifikacijo in vrednostenje bakteriofagov, 3030 Center odličnosti za biosenzoriko, intrumentacijo in procesno kontrolo, Aleš Štrancar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2016 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. MR Marko Chersicola, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 2. MR Špela Alič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. MR Tjaša Lukan, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 4. MR Maja Križnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 5. MR Alexandra Bogožalec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 6. MR Anja Pecman, 106 Nacionalni inštitut za biologijo, Ion Gutierrez Aguirre
 7. MR Arijana Filipić, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 8. MR Barbara Breznik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
 9. MR Jana Tomc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
Druge organizacije
 1. MR Valerija Vezočnik, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Peter Maček
 2. MR Urban Bogataj, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 3. MR Ida Djurdjevič, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Mojca Narat
 4. MR Aljaž Gaber, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Brigita Lenarčič
 5. MR Urban Novak, 0104 Kemijski inštitut, Jože Grdadolnik
 6. MR Andreja Šink, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2016 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

 1. EU projekti FP7 GA 613908, Decathlon - Razvoj naprednih stroškovno učinkovitih metod na podlagi DNA, za visoko raven določanja na terenu in izzive sledljivosti, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen, Robert Gorcom, za NIB Jana Žel
 2. EU projekti FP 7607150, Interfaces - Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformations of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling, The University of Birmingham, Rodde Xavier / Erica Conway
 3. ArimNet projekt, Emergent viruses and virus vectors in Mediterranean Basin crops

Drugi projekti, ki so v letu 2016 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

 1. Pogodba 2321-09-210045 s FURS, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba pogodbe in naročilnice, Razna naročila s področja diagnostike vzorcev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Pogodba 2337-14-000037 z MKO, Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil živalskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2337-14-000038 z MKO, Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 6. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
 7. Pogodba 5-057/2003 R002/03 z Lek s področja molekularne biologije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 8. Pogodba s podjetjem iz tujine, Maja Ravnikar
 9. Pogodba 802/2006 z BiaSeparations za analize s TEM, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
 10. Pogodba 1145/2007 z Bia Separations za analize s qPCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 11. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 12. Posamezna naročila od IRMM, Stability, Copy No., Homogenity, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 13. Pogodba z Biosistemika, Sodelovanje na področju izobraževanj in tečajev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 14. Pogodba 2012-082 z Norwegian Veterinary Institute s področja GSO analiz, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 15. Pogodba z Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta s področja uporabe EM, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 16. Proficiency Testing Schame, Tanja Dreo
 17. Ciljni raziskovalni projekt V4-1406, Control of apple proliferation disease in the mothertree plantations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 18. Ciljni raziskovalni projekt V4-1401, Obvladovanje okužb z E.Coli pri perutnini: Določitev kritičnih mest vnosa bakterije E.coli vključno z E. coll z ESBL v reje perutnine in študija preventivnih ukrepov za zmanjševanje porabe protimikrobnih zdravil, 0406 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Olga Zorman Rojs

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2016 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije
 1. Pedagoško delo, Individualno delo pri temeljnem predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 2. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus, Rok Kostanjšek
 3. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 4. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Jasna Štrus
 5. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju (2.stopnja) Strukturna in funkcionalna biologija in Molekulska biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 6. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Živilstva in Prehrane, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 7. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Rastlinska fiziologija in biotehnologija na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maruša Pompe Novak
 8. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maja Ravnikar
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2015

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2015 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
Druge organizacije
 1. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Boris Sket
 2. Raziskovalni program P4-0097, Prehrana in ekologija prebavil, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Bogovič Matijašić Bojana
 3. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan, Boris Turk
 4. Raziskovalni program P1-0391, Molekuleske interakcije, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
 5. Raziskovalni program P3-0333, Očesne bolezni odraslih in otrok, 0312 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Marko Hawlina

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2015 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. Temeljni raziskovalni projekt J1-4268, Funkcijska genomika interakcije med kropmpirjem in PVY, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 2. Temeljni raziskovalni projekt J1-4247, Dvojna narava matičnih celic v raku in njihova uporaba v zdravljenju, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
 3. Temeljni raziskovalni projekt N4-0026, Priprava molekularnih postopkov za sistemsko analizo imunskega odgovora krompirja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 4. Aplikativni raziskovalni projekt L4-5525, Študij epidemiologije in raznolikosti mikrobnih povzročiteljev bolezni rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar

Druge organizacije
 1. Temeljni raziskovalni projekt J1-5444, Asimetrija celičnih procesov v odpadanju listov in cvetov paradižnika, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Aleš Kladnik
 2. Temeljni raziskovalni projekt J2-5478, Razvoj in aplikacije novih metod semantičnega rudarjenja podatkov v znanostih o življenju, 0106 Institut Jožef Stefan, Nada Lavrač
 3. Temeljni raziskovalni projekt J3-5499, Naf, izločen z exosomi iz celic z virusom HIV, pomembno prispeva k razvoju nevroloških simptomov AIDS-a, 0381 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Boris Matija Peterlin
 4. Aplikativni raziskovalni projekt L7-5534, Razvoj novih tehnologij za detekcijo, kvantifikacijo in vrednostenje bakteriofagov, 3030 Center odličnosti za biosenzoriko, intrumentacijo in procesno kontrolo, Aleš Štrancar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2015 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. MR Jana Erjavec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. MR Ida Istinič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. MR Tjaša Stare, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 4. MR Nejc Rački, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 5. MR Marko Chersicola, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 6. MR Denis Kutnjak, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 7. MR Jernej Pavšič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 8. MR Špela Alič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 9. MR Tjaša Lukan, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 10. MR Maja Križnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 11. MR Alexandra Bogožalec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 12. MR Barbara Breznik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
 13. MR Jana Tomc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
Druge organizacije
 1. MR Polona Mrak, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
 2. MR Špela Miklavič, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Matej Butala
 3. MR Valerija Vezočnik, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Peter Maček
 4. MR Urban Bogataj, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 5. MR Jelena Rajkovič, 0106 Institut Jožef Stefan, Eva Žerovnik
 6. MR Aljaž Gaber, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Brigita Lenarčič

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2015 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

 1. EU projekti FP7 GA 613908, Razvoj naprednih stroškovno učinkovitih metod na podlagi DNA, za visoko raven določanja na terenu in izzive sledljivosti, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen, Robert Gorcom, za NIB Jana Žel
 2. EU projekti FP 7607150, Interfaces - Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformations of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling, The University of Birmingham, Rodde Xavier / Erica Conway
 3. ERA NET, Grafdepi 2 - Zlata trsna rumenica, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 4. COST FA 1407, Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture, Sébastien Massart

Drugi projekti, ki so v letu 2015 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

 1. Pogodba 2321-09-210045 s FURS, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba pogodbe in naročilnice, Razna naročila s področja diagnostike vzorcev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Pogodba 2337-14-000037 z MKO, Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil živalskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2337-14-000038 z MKO, Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 6. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
 7. Pogodba 802/2006 z BiaSeparations za analize s TEM, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
 8. Pogodba 1145/2007 z Bia Separations za analize s qPCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 9. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 10. Pogodba 1981/2006 s CRL iz Ispra, Validacije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 11. Posamezna naročila od IRMM, Stability, Copy No., Homogenity, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 12. Pogodba z Biosistemika, Sodelovanje na področju izobraževanj in tečajev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 13. Pogodba 2012-082 z Norwegian Veterinary Institute s področja GSO analiz, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 14. Pogodba s področja raziskav GSO z raziskovalcem iz Ekvadorja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 15. Pogodba z Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta s področja uporabe EM, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 16. Ciljni raziskovalni projekt V4-1406, Control of apple proliferation disease in the mothertree plantations, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 17. Ciljni raziskovalni projekt V4-1401, Obvladovanje okužb z E.Coli pri perutnini: Določitev kritičnih mest vnosa bakterije E.coli vključno z E. coll z ESBL v reje perutnine in študija preventivnih ukrepov za zmanjševanje porabe protimikrobnih zdravil, 0406 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Olga Zorman Rojs
 18. Ciljni raziskovalni projekt V4-1413, Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ludvik Rozman

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2015 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije
 1. Pedagoško delo, Delavnica o EM, Internacionalizacija Univerze v Ljubljani, Mikroskopija bioloških sistemov, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 2. Pedagoško delo, Individualno delo pri temeljnem predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 3. Pedagoško delo, Individualno delo pri izbirnem predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Rok Kostanjšek, Jasna Štrus
 4. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus, Rok Kostanjšek
 5. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 6. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Jasna Štrus
 7. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Splošna zoologija na BSc študiju Biologije, 0588 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Jasna Štrus, Primož Zidar
 8. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju (2.stopnja) Strukturna in funkcionalna biologija in Molekulska biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 9. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Živilstva in Prehrane, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 10. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maruša Pompe Novak
 11. Pedagoško delo, Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maja Ravnikar
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2014

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2014 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
Druge organizacije
 1. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Boris Sket

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2014 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. Temeljni raziskovalni projekt J4-4165, Kompromisi obrambe in razvoja v večtrofični interakciji med krompirjem in dvema glavnima škodljivcema, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 2. Temeljni raziskovalni projekt J1-4268, Funkcijska genomika interakcije med kropmpirjem in PVY, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. Temeljni raziskovalni projekt J1-4247, Dvojna narava matičnih celic v raku in njihova uporaba v zdravljenju, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
 4. Aplikativni raziskovalni projekt L4-5525, Študij epidemiologije in raznolikosti mikrobnih povzročiteljev bolezni rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar

Druge organizacije
 1. Temeljni raziskovalni projekt J1-5444, Asimetrija celičnih procesov v odpadanju listov in cvetov paradižnika, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Aleš Kladnik
 2. Temeljni raziskovalni projekt J4-3631, Ekologija socialnih interakcij pri bakteriji Bacillus subtilis, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandić Mulec
 3. Temeljni raziskovalni projekt J1-4305, Spremembe lipidnih membran pri bolezni, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
 4. Aplikativni raziskovalni projekt L4-4277, Inovativni proizvodni sistemi za cepiva in regenerativno medicino, 1655 Bia Separations d.o.o., Aleš Podgornik
 5. Aplikativni raziskovalni projekt L2-4314, Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov, 1655 Bia Separations d.o.o., Aleš Štrancar
 6. Aplikativni raziskovalni projekt L7-5534, Razvoj novih tehnologij za detekcijo, kvantifikacijo in vrednostenje bakteriofagov, 3030 Center odličnosti za biosenzoriko, intrumentacijo in procesno kontrolo, Aleš Štrancar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2014 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. MR Jana Erjavec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. MR Ida Istinič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. MR Nina Prezelj, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 4. MR Ana Lazar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. MR Tjaša Stare, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 6. MR Nejc Rački, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 7. MR Denis Kutnjak, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 8. MR Jernej Pavšič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 9. MR Špela Alič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 10. MR Tjaša Lukan, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 11. MR Klara Hercog, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
 12. MR Barbara Breznik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
Druge organizacije
 1. MR Polona Mrak, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
 2. MR Eva Kovačec, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Marjana Regvar
 3. MR Špela Miklavič, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Matej Butala
 4. MR Mira Polajner, 0106 Institut Jožef Stefan, Eva Žerovnik

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2014 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

 1. EU projekt FP7 265264, CytoThreat - Učinki citostatikov v okolju in identifikacija biomarkerjev za izboljšanje ocene tveganja v okolju, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
 2. EU projekti FP7 GA 613908, Razvoj naprednih stroškovno učinkovitih metod na podlagi DNA, za visoko raven določanja na terenu in izzive sledljivosti, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen, Robert Gorcom, za NIB Jana Žel
 3. Joint Research Project EURAMETJRP-h01, INFECT-MET - Metrology for monitoring infectious diseases, antimicrobial resistant and harmful micro-organisms, LGC limited, Carole Foy, za NIB Mojca Milavec
 4. ERA NET, Tarčno precizna biokontrola in pospeševanje v ekoloških poljedelskih sistemih, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Andrej Čokl
 5. ERA NET, Grafdepi 2 - Zlata trsna rumenica, za NIB Marina Dermastia
 6. INTERRREG Slovenija-Italija CB134, Glioma - Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev – gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja

Drugi projekti, ki so v letu 2014 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

 1. Pogodba 2321-09-210045 s FURS, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba pogodbe in naročilnice, Razna naročila s področja diagnostike vzorcev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Pogodba 2337-14-000037 z MKO, Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil živalskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2337-14-000038 z MKO, Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in NRL, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 6. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
 7. Pogodba 5-057/2003 R002/03 z Lek s področja molekularne biologije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 8. Pogodba 802/2006 z BiaSeparations za analize s TEM, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
 9. Pogodba 1145/2007 z Bia Separations za analize s qPCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 10. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 11. Pogodba z Biosistemika, Sodelovanje na področju izobraževanj in tečajev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 12. Pogodba 2012-082 z Norwegian Veterinary Institute s področja GSO analiz, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 13. Pogodba s področja raziskav GSO z raziskovalcem iz Ekvadorja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 14. Pogodba z Univerzo v Ljubljani, Medicinska fakulteta s področja uporabe EM, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 15. Ciljni raziskovalni projekt V4-1102, Reševanje problematike ustaljenih karantenskih bolezni sadnih vrst Prunus spp. za ohranitev pridelave, 0401 Kmetijski inštitut Slovenije, Irena Mavrič
 16. MR iz gospodarstva Anastazija Jež Krebelj, Razvojno raziskovalna agencija Severne Primorske, Maruša Pompe Novak
 17. MR iz gospodarstva Maja Cigoj, Razvojno raziskovalna agencija Severne Primorske, Maruša Pompe Novak

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2014 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije
 1. Individualno delo pri temeljnem predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 2. Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus, Rok Kostanjšek
 3. Vaje pri predmetu Biologija na BSc Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 4. Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Jasna Štrus
 5. Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju Strukturna in funkcionalna biologija in Molekulska biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
 6. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maja Ravnikar
 7. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, Maja Ravnikar
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2013

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2013 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek

 

Druge organizacije
3. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Boris Sket

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2013 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1. Temeljni raziskovalni projekt J4-4165, Kompromisi obrambe in razvoja v večtrofični interakciji med krompirjem in dvema glavnima škodljivcema, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
2. Temeljni raziskovalni projekt J1-4268, Funkcijska genomika interakcije med kropmpirjem in PVY, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3. Temeljni raziskovalni projekt J1-4247, Dvojna narava matičnih celic v raku in njihova uporaba v zdravljenju, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
4. Aplikativni raziskovalni projekt L1-2278, Biološka raznovrstnost virusa PVY in njen vpliv na obrambni odgovor rastlin krompirja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
5. Aplikativni raziskovalni projekt L1-3642, Razvoj enostavne in hitre metode za določanje rastlinskih povzročiteljev bolezni na terenu, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Dany Morisset

Druge organizacije
6. Temeljni raziskovalni projekt J1-5444, Asimetrija celičnih procesov v odpadanju listov in cvetov paradižnika, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Aleš Kladnik
7. Temeljni raziskovalni projekt J1-4044, Apoptotično delovanje alkilpiridinijevih spojin na celice pljučnega adenokarcinoma, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Tom Turk
8. Temeljni raziskovalni projekt J4-3631, Ekologija socialnih interakcij pri bakteriji Bacillus subtilis, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandic Mulec
9. Temeljni raziskovalni projekt J1-4305, Spremembe lipidnih membran pri bolezni, 0104 Kemijski inštitut, Gregor Anderluh
10. Temeljni raziskovalni projekt J3-4298, Vloga okolja in gostitelja pri pojavu in razvoju okužbe s Clostridium difficile, 0377 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maja Rupnik
11. Aplikativni raziskovalni projekt L4-4277, Inovativni proizvodni sistemi za cepiva in regenerativno medicino, 1655 Bia Separations d.o.o., Aleš Podgornik
12. Aplikativni raziskovalni projekt L2-4314, Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov, 1655 Bia Separations d.o.o., Aleš Štrancar
13. Aplikativni raziskovalni projekt L7-5534, Razvoj novih tehnologij za detekcijo, kvantifikacijo in vrednostenje bakteriofagov, 3030 Center odličnosti za biosenzoriko, intrumentacijo in procesno kontrolo, Aleš Štrancar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2013 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
1. MR Jana Erjavec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2. MR Ida Istinič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
3. MR Nina Prezelj, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
4. MR Ana Lazar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
5. MR Matevž Rupar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
6. MR Tjaša Stare, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
7. MR Nejc Rački, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
8. MR Marko Chersicola, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
9. MR Denis Kutnjak, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
10. MR Jernej Pavšič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
11. MR Marko Pezdirc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
12. MR Urška Tajnšek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo

Druge organizacije
13. MR Miloš Vittori, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jasna Štrus
14. MR Polona Mrak, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nada Žnidaršič
15. MR Katja Ota, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Peter Maček
16. MR Eva Kovačec, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Marjana Regvar
17. MR Maruša Novak, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Kristina Sepčić
18. MR Ajda Taler Verčič, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
19. MR Mira Polajner, 0106 Institut Jožef Stefan, Eva Žerovnik

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2013 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

1. EU projekt FP7 262032, Stroškovno učinkovito ročna naprava za hitro odkrivanje Flavenscence dorée fitoplazem v vinski trti, The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs acting through Food and Environment Research Agency, Adrian Belton in Mike Wray
2. EU projekt FP7 265264, Učinki citostatikov v okolju in identifikacija biomarkerjev za izboljšanje ocene tveganja v okolju, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
3. EU projekt 245047, Razvoj metod za določanje karantenskih škodljivih organizmov za uporabo v nacionalnih programih in inšpekcijskih službah, Food and environment research organisation (FERA), Neil Boonham
4. Joint Research Project EURAMETJRP-h01 INFECT-MET, Metrology for monitoring infectious diseases, antimicrobial resistant and harmful micro-organisms, LGC limited, Carole Foy
5. EraNet, Tarčno precizna biokontrola in pospeševanje v ekoloških poljedelskih sistemih, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Andrej Čokl
6. INTERRREG CB134 Slovenija-Italija

Drugi projekti, ki so v letu 2013 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

1. Pogodba 2321-09-210045 s FURS, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
2. Pogodba pogodbe in naročilnice za razna naročila s področja diagnostike vzorcev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
3. Pogodba 2311-11-000101 z MKGP, Monitoring GSO v živilih in krmi, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
4. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
5. Pogodba 4300-102/2007-1 z MORS, Sofinanciranje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav v Nacionalnem inštitutu za biologijo, za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uičevanje ter s klasičnimi sredstvi, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
6. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
7. Pogodba 5-057/2003 R002/03 z Lek s področja molekularne biologije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
8. Pogodba 802/2006 z BiaSeparations za analize s TEM, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
9. Pogodba 1145/2007 z Bia Separations za analize s qPCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
10. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
11. Pogodba 1981/2006 s CRL iz Ispra, Validacije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
12. Posamezna naročila od IRMM, Stability, Copy No., Homogenity, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
13. Pogodba 3211-10-000466, Kompetenčni center za biološki razvoj in inovacije, Zavod za biotehnološke inovacije, Matejka Štemplej
14. Pogodba s Centrom odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo CO BIK, 0584 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Rebeka Koncilja
15. Pogodba s COBIK-BILAB, 0584 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
16. Pogodba z Biosistemika, Sodelovanje na področju izobraževanj in tečajev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
17. Pogodba 2012-082 z Norwegian Veterinary Institute s področja GSO analiz, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
18. Pogodba z MF s področja uporabe EM, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
19. MR iz gospodarstva Anastazija Jež Krebelj, Razvojno raziskovalna agencija Severne Primorske, Maruša Pompe Novak
20. MR iz gospodarstva Maja Cigoj, Razvojno raziskovalna agencija Severne Primorske, Maruša Pompe Novak
21. MR iz gospodarstva Monika Primon, BIA d.o.o., Irena Zajc
22. Ciljni raziskovalni projekt V4-1102, Reševanje problematike ustaljenih karantenskih bolezni sadnih vrst Prunus spp. za ohranitev pridelave, 0401 Kmetijski inštitut Slovenije, Irena Mavrič

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2013 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije
1. Individualno delo pri temeljnem predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilec Jasna Štrus
2. Individualno delo pri izbirnem predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Rok Kostanjšek, Jasna Štrus
3. Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Jasna Štrus, Rok Kostanjšek
4. Vaje pri predmetu Biologija na BSc Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
5. Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, nosilka Jasna Štrus
6. Vaje pri predmetu Splošna zoologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Jasna Štrus, Primož Zidar
7. Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju Strukturna in funkcionalna biologija in Molekulska biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
8. Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Živilstva in Prehrane, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
9. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, nosilka Maruša Pompe Novak
10. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, nosilka Maja Ravnikar

Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2012

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2012 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
Druge organizacije
 1. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Boris Sket
 2. Raziskovalni program P1-0212, Biologija rastlin, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Alenka Gaberščik
 3. Raziskovalni program P4-0015, Les in lignocelulozni kompoziti, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Humar Miha
 4. Raziskovalni program P4-0097, Prehrana in ekologija prebavil, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Gorazd Avguštin
 5. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan , Boris Turk
 6. Raziskovalni program P3-0371, Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami, 0311 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Primož Rožman

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2012 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. Temeljni raziskovalni projekt J4-4165, Kompromisi obrambe in razvoja v večtrofični interakciji med krompirjem in dvema glavnima škodljivcema, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 2. Temeljni raziskovalni projekt J1-4268, Funkcijska genomika interakcije med krompirjem in PVY, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. Temeljni raziskovalni projekt J2-2022, Funkcionalna analiza proteinov za odpornost proti suši ali žuželkam, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Temeljni raziskovalni projekt J1-4247, Dvojna narava matičnih celic v raku in njihova uporaba v zdravljenju,, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
 5. Aplikativni raziskovalni projekt L1-2278, Biološka raznovrstnost virusa PVY in njen vpliv na obrambni odgovor rastlin krompirja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 6. Aplikativni raziskovalni projekt L1-3642, Razvoj enostavne in hitre metode za določanje rastlinskih povzročiteljev bolezni na terenu, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Dany Morisset
Druge organizacije
 1. Temeljni raziskovalni projekt J3-4298, Vloga okolja in gostitelja pri pojavu in razvoju okužbe s Clostridium difficile , 0377 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maja Rupnik
 2. Temeljni raziskovalni projekt J1-0005, Kemično in biološko kroženje snovi, ki povzročajo motnje v endokrinem sistemu med postopkom čiščenja odpadnih voda, 0106 Institut Jožef Stefan , Ščančar Janez
 3. Temeljni raziskovalni projekt J4-2154, Moduliranje medceličnega komuniciranja mikroorganizmov zaradi dejavnikov okolja, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Raspor Peter
 4. Aplikativni raziskovalni projekt L2-4314, Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov, Bia Separations, Aleš Štrancar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2012 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. MR Alja Štraser, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 2. MR Ana Lazar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. MR Anja Bubik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 4. MR David Dobnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. MR Marko Petek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 6. MR Marko Pezdirc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 7. MR Matevž Rupar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 8. MR Neža Podergajs, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 9. MR Nina Prezelj, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 10. MR Rački, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 11. MR Tjaša Stare, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
Druge organizacije
 1. MR Katja Ota, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Peter Maček
 2. MR Miloš Vittori, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 3. MR Peter Prislan, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 4. MR Polona Mrak, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 5. MR Živa Pipan, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 6. MR Špela Hoefferle, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandič Mulec
 7. MR Andreja Mirtič, 0104 Kemijski inštitut
 8. MR Mira Polajner, 0106 Institut Jožef Stefan

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2012 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

 1. EU projekt FP7 262032, Stroškovno učinkovito ročna naprava za hitro odkrivanje Flavenscence dorée fitoplazem v vinski trti, The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs acting through Food and Environment Research Agency, Adrian Belton in Mike Wray
 2. EU projekt FP7 265264, Učinki citostatikov v okolju in identifikacija biomarkerjev za izboljšanje ocene tveganja v okolju, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Metka Filipič
 3. EU projekt 245047, Razvoj metod za določanje karantenskih škodljivih organizmov za uporabo v nacionalnih programih in inšpekcijskih službah, Food and environment research organisation (FERA), Neil Boonham
 4. Joint Research Project EURAMETJRP-h01 INFECT-MET, Metrology for monitoring infectious diseases, antimicrobial resistant and harmful micro-organisms, LGC limited, Carole Foy
 5. EraNet, Tarčno precizna biokontrola in pospeševanje v ekoloških poljedelskih sistemih, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Andrej Čokl

Drugi projekti, ki so v letu 2012 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

 1. Pogodba 2321-09-210045 s FURS, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodbe in naročilnice za razna naročila s področja diagnostike vzorcev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Pogodba 2314-07-000010 z IRSKGH, MKGP, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2314-10-000011 z IRSKGH, MKGP, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 2314-10-000020 z IRSKGH, MKGP, Določanje in testiranje diagnostičnih vzorcev na MO, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 6. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 7. Pogodba 4300-102/2007-1 z MORS, Sofinanciranje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav v Nacionalnem inštitutu za biologijo, za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi sredstvi, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 8. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi / hrana rastlinskega izvora, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
 9. Pogodba 5-057/2003 R002/03 z Lek s področja molekularne biologije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 10. Naročila od Lek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Špela Baebler
 11. Pogodba 802/2006 z BiaSeparations za analize s TEM, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Magda Tušek Žnidarič
 12. Pogodba 1145/2007 z Bia Separations za analize s qPCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 13. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 14. Pogodba 1981/2006 s CRL iz Ispra, Validacije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 15. Pogodba 3211-10-000466, Kompetenčni center za biološki razvoj in inovacije, Zavod za biotehnološke inovacije, Matejka Štemplej
 16. Pogodba s Centrom odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo CO BIK, 0584 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Rebeka Koncilja
 17. Pogodba s COBIK-BILAB, 0584 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 18. Pogodba z Biosistemika, Sodelovanje na področju izobraževanj in tečajev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 19. Pogodba z MF s področja uporabe EM, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 20. Pogodba z naročnikom iz Norveške, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 21. Pogodba z ZTM, Analiza markerskih genov na posameznih matičnih celicah, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 22. Posamezna naročila od IRMM, Stability, Copy No., Homogenity, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 23. MR iz gospodarstva Anastazija Jež Krebelj, Razvojno raziskovalna agencija Severne Primorske, Maruša Pompe Novak
 24. MR iz gospodarstva Maja Cigoj, Razvojno raziskovalna agencija Severne Primorske, Maruša Pompe Novak
 25. MR iz gospodarstva Manuela Čitar, Medis
 26. MR iz gospodarstva Monika Primon, BIA, Irena Zajc
 27. Ciljni raziskovalni projekt V4-1102, Reševanje problematike ustaljenih karantenskih bolezni sadnih vrst Prunus spp. za ohranitev pridelave, 0401 Kmetijski inštitut Slovenije, Irena Mavrič

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2012 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije
 1. Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, nosilka Jasna Štrus
 2. Individualno delo pri izbirnem predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Rok Kostanjšek, Jasna Štrus
 3. Individualno delo pri temeljnem predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilec Jasna Štrus
 4. Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Jasna Štrus, Rok Kostanjšek
 5. Vaje pri predmetu Biologija na BSc Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
 6. Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Živilstva in Prehrane, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
 7. Vaje pri predmetu Splošna zoologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Jasna Štrus, Primož Zidar
 8. Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju Strukturna in funkcionalna biologija in Molekulska biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
 9. Vaje pri predmetu Biotehnologija in okolje na Študijskem programu I. stopnje Okolje, 1540 Univerza v Novi Gorici
 10. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici
 11. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2011

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2011 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek

Druge organizacije

 1. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Boris Sket
 2. Raziskovalni program P3-0083, Odnosi parazitskega obstajanja, 0381 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Tatjana Avšič-Županc
 3. Raziskovalni program P4-0053, Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih, 0406 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Vojteh Cestnik
 4. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, 0106 Institut Jožef Stefan, Boris Turk
 5. Raziskovalni program P3-0371, Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami, 0311 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Primož Rožman

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2011 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Aplikativni raziskovalni projekt L1-2278, Biološka raznovrstnost virusa PVY in njen vpliv na obrambni odgovor rastlin krompirja, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Aplikativni raziskovalni projekt L2-4314, Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov, Bia Separations, Aleš Štrancar

Druge organizacije

 1. Temeljni raziskovalni projekt J4-2154, Moduliranje medceličnega komuniciranja mikroorganizmov zaradi dejavnikov okolja, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Peter Raspor
 2. Temeljni raziskovalni projekt J4-3618, Tatarska ajda - nov vir za funkcijska živila, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ivan Kreft
 3. Temeljni raziskovalni projekt J1-005, Kemično in biološko kroženje snovi, ki povzročajo motnje v endokrinem sistemu med postopkom čiščenja odpadnih voda, 0106 Institut Jožef Stefan, Janez Ščančar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2011 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Ana Lazar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 2. MR David Dobnik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. MR Ida Istinič, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. MR Jana Erjavec, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 5. MR Marko Petek, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 6. MR Matevž Rupar, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 7. MR Nina Prezelj, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 8. MR Jana Vojvoda, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 9. MR Alja Štraser, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 10. MR Anja Bubik, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 11. MR Marko Pezdirc, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo
 12. MR Neža Podergajs, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo

Druge organizacije

 1. MR Dejan Gmajner, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nataša Poklar Ulrih
 2. MR Miloš Vittori, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 3. MR Peter Prislan, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 4. MR Simona Kamenšek, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 5. MR Špela Hoefferle, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandič Mulec
 6. MR Mira Polajner, 0106 Institut Jožef Stefan
 7. MR Andreja Mirtič, 0104 Kemijski inštitut

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2011 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. EU projekt 245047, Razvoj metod za določanje karantenskih škodljivih organizmov za uporabo v nacionalnih programih in inšpekcijskih službah, Food and environment research organisation (FERA), Neil Boonham, za 0105 Nacionalni inštitut za biologijo Maja Ravnikar
 2. EU projekt 7.OP EU projekt 262032, Stroškovno učinkovito ročna naprava za hitro odkrivanje Flavenscence dorée fitoplazem v vinski trti, The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs acting through Food and Environment Research Agency, Adrian Belton in Mike Wray, za 0105 Nacionalni inštitut za biologijo Maja Ravnikar
 3. Mednarodni projekt 4302-38/2006/4, Orodja sistemske biologije pri raziskavah celične terapije in zdravil, za 0105 Nacionalni inštitut za biologijo Mio Knežević
 4. Bilateralni projekt med Slovenijo in Poljsko BI-PL/10-11-019, Profil izražanja genov pri linijah krompirja z različnim odzivom na okužbo s krompirjevim virusom Y (PVY), 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maruša Pompe Novak

Drugi projekti, ki so v letu 2011 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. Pogodba s FURS 2321-09-210045, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba z IRSKGH C2314-10-000020, Določanje in testiranje diagnostičnih vzorcev na MO, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 3. Pogodba z IRSKGH 2314-07-000010, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba z IRSKGH 2314-10-000011, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba z MKGP 2311-11-000101, Monitoring GSO v živilih in krmi , 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 6. Pogodba z MKGP 2311-11-000104, Monitoring GSO v kmetijskih rastlinah in pridelkih, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 7. Pogodba z MOP 2511-07-200132, Referenčni laboratorij, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 8. Pogodba z MORS 4300-102/2007-1, Sofinanciranje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav v Nacionalnem inštitutu za biologijo, za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi sredstvi, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 9. Pogodba s CRL iz Ispra 1981/2006, Validacije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 10. Pogodba z BiaSeparations 1145/2007, Analize qPCR, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 11. Pogodba z BiaSeparations 802/2006, Analize TEM, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maruša Pompe Novak
 12. Pogodba z Biosistemiko, Sodelovanje na področju izobraževanj in tečajev, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 13. Pogodba z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (IKCK) 1-6/5-2007, Določanje gensko spremenjenih organizmov, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 14. Pogodba z Lekom 5-057/2003 R002/03, Pogodba s področja molekularne biologije, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 15. Pogodba z ZTM, Analiza markerskih genov na posameznih matičnih celicah, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 16. Posamezna naročila IRMM, Stability, Copy No., Homogenity, 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 17. MR iz Gospodarstva, MR Anastazija Jež, RRA Severne Primorske
 18. Pogodba center odličnosti, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo CO BIK, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Rebeka Koncilja
 19. Pogodba kompetenčni center 3211-10-000466, Kompetenčni center za biološki razvoj in inovacije, Zavod za biotehnološke inovacije, Matejka Štemplej
 20. Pogodba z MF, Pogodba s področja uporabe EM, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2011 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Individualno delo pri predmetu Dinamičnost celične arhitekture na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilec Jasna Štrus
 2. Individualno delo pri predmetu Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev na doktorskem študiju Bioznanosti, področje Znanosti o celici, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Rok Kostanjšek in Jasna Štrus
 3. Vaje pri predmetu Funkcionalna biologija celice na MSc študiju Strukturna in funkcionalna biologija in Molekulska biologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
 4. Vaje pri predmetu Biomolekule v industriji na Magistrskem študiju molekulske biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilec Nina Gunde Cimerman
 5. Vaje pri predmetu Splošna zoologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Jasna Štrus in Primož Zidar
 6. Vaje pri predmetu Biologija celice in histologija na BSc študiju Biologije, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilca Jasna Štrus in Rok Kostanjšek
 7. Vaje pri predmetu Biologija na BSc Biotehnologija, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
 8. Vaje pri predmetu Biologija na BSc študiju Živilstva in Prehrane, 0481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, nosilka Jasna Štrus
 9. Vaje pri predmetu Splošna Biologija na BSc študiju Biokemije, 0103 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, nosilka Jasna Štrus
 10. Vaje pri predmetu Biotehnologija in okolje na Študijskem programu I. stopnje Okolje, 1540 Univerza v Novi Gorici, nosilec Maruša Pompe Novak
 11. Vaje pri predmetu Rastlinska fiziologija in biotehnologija na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 1540 Univerza v Novi Gorici, nosilec Maruša Pompe Novak
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2010

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2010 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek

Druge organizacije

 1. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Boris Sket
 2. Raziskovalni program P1-0212, Biologija rastlin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Alenka Gaberščik
 3. Raziskovalni program P4-0121, Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nataša Poklar Ulrih
 4. Raziskovalni program P4-0097, Prehrana in ekologija prebavil, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Gorazd Avguštin
 5. Raziskovalni program P4-0053, Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Vojteh Cestnik
 6. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, Institut Jožef Stefan, Boris Turk

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2010 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Temeljni raziskovalni projekt J4-0813, Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen na molekularnem nivoju, Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 2. Temeljni raziskovalni projekt J4-2022, Funkcionalna analiza proteinov za odpornost proti suši ali žuželkam, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. Temeljni raziskovalni projekt J4-2228, Pristopi sistemske biologije za analizo interakcije med rastlino in patogenom, Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 4. Temeljni raziskovalni projekt J1-2095, Apoptoza tumorskih celic kot tarča kemoterapevtikov, Nacionalni inštitut za biologijo, Tamara Lah Turnšek
 5. Aplikativni raziskovalni projekt L1-2278, Biološka raznovrstnost virusa PVY in njen vpliv na obrambni odgovor rastlin krompirja, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar

Druge organizacije

 1. Temeljni raziskovalni projekt J3-0415, Nov vpogled v delovanje humanega jajčnika: Embrionalne matične celice in oogeneza in vitro, Univerzitetni klinični center Ljubljana SPS Ginekološka klinika, Irma Virant Klun
 2. Aplikativni raziskovalni projekt L4-2042, Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji pridelave vin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Marin Berovič
 3. Podoktorski raziskovalni projekt Z4-1018, Glicerolni kanalček za osmoadaptacijo pri halofilni glivi Hortaea werneckii, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Tina Kogej
 4. Podoktorski raziskovalni projekt Z1-2190, Virulentnost bakterij Campylobacter v modelu: okoljski stres - celične linije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Anja Klančnik

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2010 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Manca Pirc, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. MR Meti Buh Gašparič, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. MR David Dobnik, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. MR Marko Petek, Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 5. MR Petra Nikolić, Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 6. MR Urška Čepin, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 7. MR Tomaž Rijavec, Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 8. MR Ida Istinič, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 9. MR Nina Prezelj, Nacionalni inštitut za biologijo, Marina Dermastia
 10. MR Tjaša Stare, Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 11. MR Ana Lazar, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 12. MR Jana Vojvoda, Nacionalni inštitut za biologijo
 13. MR Saša Kenig, Nacionalni inštitut za biologijo
 14. MR Jana Petkovič, Nacionalni inštitut za biologijo
 15. MR Alja Štraser, Nacionalni inštitut za biologijo
 16. MR Marko Pezdirc, Nacionalni inštitut za biologijo

Druge organizacije

 1. MR Andreja Mirtič, Kemijski inštitut
 2. MR Živa Pipan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 3. MR Miloš Vittori, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 4. MR Peter Prislan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 5. MR Špela Hoefferle, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ines Mandič Mulec
 6. MR Dejan Gmajner, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Nataša Poklar Ulrih
 7. MR Maša Milatovič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 8. MR Simona Kamenšek, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2010 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB
 1. EU projekt 7. OP 262032 VITISENS, Stroškovno učinkovito ročna naprava za hitro odkrivanje Flavenscence dorée fitoplazem v vinski trti, The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs acting through Food and Environment Research Agency, Adrian Belton in Mike Wray, za Nacionalni inštitut za biologijo Maja Ravnikar
 2. ERA NET 2311-08-000371, Razvoj in validacija inovativnih diagnostičnih orodij za določanje bakterijskega hruševega ožiga (Ea), Nacionalni inštitut za biologijo, Tanja Dreo
 3. Mednarodni projekt 4302-38/2006/4 INREMOS-SYSTHER, Orodja sistemske biologije pri raziskavah celične terapije in zdravil, za Nacionalni inštitut za biologijo, Mio Knežević
 4. Projekt SafefoodEra, GMO Seek, Development of screening methods of GMO, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel

Drugi projekti, ki so v letu 2010 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. Pogodba 2321-04-210007 s FURS MKGP, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 2311-07-000200 z MKGP, GSO Monitoring, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 2314-07-000006 z IRSKGH MKGP, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorij, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 4300-102/2007-1 z MORS, Sofinanciranje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav v Nacionalnem inštitutu za biologijo, za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi sredstvi, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar in Bojan Sedmak
 6. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora, Nacionalni inštitut za biologijo, Marjana Camloh
 7. Pogodba 1981/2006 s CRL, Ispra, Validacije, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 8. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, KON-CERT, Določanje gensko spremenjenih organizmov, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 9. Pogodba z ZTM, Analiza markerskih genov na posameznih matičnih celicah, Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 10. Pogodba z MF s področja uporabe EM, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 11. Pogodba s centrom odličnosti COBIK, Nacionalni inštitut za biologijo
 12. Pogodbe z različnimi naročniki, Razna naročila s področja diagnostike vzorcev, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 13. Pogodba 802/2006 s podjetjem Bia Separations za analize s TEM, Nacionalni inštitut za biologijo, Maruša Pompe Novak
 14. Pogodba 1145/2007 s podjetjem Bia Separations za analize s PCR v realnem času, Nacionalni inštitut za biologijo
 15. Pogodba 5-057/2003 R002/03 s podjetjem Lek s področja molekularne biologije, Nacionalni inštitut za biologijo, Kristina Gruden
 16. Pogodba s podjetjem Krka, Nacionalni inštitut za biologijo
 17. Pogodba s podjetjem Biosistemika, Nacionalni inštitut za biologijo
 18. Pogodba s podjetjem Omega, Nacionalni inštitut za biologijo

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2010 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Vaje pri predmetu Biologija celice na Podiplomskem študiju bioloških in biotehnoloških znanosti, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 2. Vaje pri predmetu Splošna zoologija Univerzitetnem študiju Biologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 3. Vaje pri predmetu Biologija na Univerzitetnem študiju Biotehnologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 4. Vaje pri predmetu Splošna Biologijo na Univerzitetnem študiju Biokemije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 5. Vaje pri predmetu Splošna zoologija na Univerzitetnem študiju Biologije, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 6. Vaje pri predmetu Biologija na Univerzitetnem študiju Živilstva in Prehrane, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 7. Vaje pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 8. Vaje pri predmetu Biotehnologija in okolje na Študijskem programu I. stopnje Okolje, Univerza v Novi Gorici
 9. Vaje pri predmetu Rastlinska fiziologija in biotehnologija na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
 10. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2009

Raziskovalni programi, ki jih financira ARRS, ki so v letu 2009 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Raziskovalni program P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Raziskovalni program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek

Druge organizacije

 1. Raziskovalni program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, Univerza v Ljubljani, BF, Skupina za zoologijo in speleobiologijo, Boris Sket
 2. Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, IJS, Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Boris Turk

Raziskovalni projekti, ki jih financira ARRS, ki so v letu 2009 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Temeljni projekt J4-0813, Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen na molekularnem nivoju, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 2. Temeljni projekt J4-2022, Funkcionalna analiza proteinov za odpornost proti suši ali žuželkam, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 3. Temeljni projekt J4-2228, Pristopi sistemske biologije za analizo interakcije med rastlino in patogenom, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 4. Temeljni projekt J1-2054, Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinami, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Metka Filipič
 5. Temeljni projekt J1-2095, Apoptoza tumorskih celic kot tarča kemoterapevtikov, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 6. Aplikativni projekt L1-2278, Biološka raznovrstnost virusa PVY in njen vpliv na obrambni odgovor rastlin krompirja, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar

Druge organizacije

 1. Temeljni projekt J4-9738, Biotehnološki nadzor odpadanja plodov paradižnika za dosego večjega pridelka, Univerza v Ljubljani, BF, Skupina za eksperimentalno botaniko, Marina Dermastia
 2. Temeljni projekt J4-9252, MAS za pitovne in klavne lastnosti pri kombiniranih pasmah goveda, Univerza v Ljubljani, BF, Inštitut za živinorejo, Milena Kovač
 3. Temeljni projekt J3-0415, Nov vpogled v delovanje humanega jajčnika: Embrionalne matične celice in oogeneza in vitro?, Univerzitetni klinični center Ljubljana, SPS Ginekološka klinika, Irma Virant Klun
 4. Podoktorski raziskovalni projekt Z1-2190, Virulentnost bakterij Campylobacter v modelu: okoljski stres - celične linije, Univerza v Ljubljani, BF, Katedra za biotehnologijo, Anja Klančnik

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2009 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Manca Pirc, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. MR Polona Kogovšek, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maruša Pompe Novak
 3. MR Meti Buh Gašparič, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 4. MR David Dobnik, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 5. MR Marko Petek, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 6. MR Petra Nikolić, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Marina Dermastia
 7. MR Jana Skubic Erjavec, Nacionalni inštitut za biologijo, Maja Ravnikar
 8. MR Urška Čepin, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 9. MR Tomaž Rijavec, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Marina Dermastia
 10. MR Ida Istinič, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 11. MR Nina Prezelj, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Marina Dermastia
 12. MR Tjaša Stare, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 13. MR Anja Pucer, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 14. MR Jana Petkovič, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka
 15. MR Alja Štraser, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka
 16. MR Marko Pezdirc, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka

Druge organizacije

 1. MR Špela Hoefferle, Univerza v Ljubljani, BF, Katedra za mikrobiologijo, Ines Mandič Mulec
 2. MR Tina Invančič, Univerza v Ljubljani, BF, Katedra za mikrobiologijo, David Stopar
 3. MR Dejan Gmajner, Univerza v Ljubljani, BF, Katedra za kemijo, Nataša Poklar Ulrih
 4. MR Marjetka Kralj Kunčič, Univerza v Ljubljani, BF, Skupina za nanobiologijo in nanotoksikologijo, Damjana Drobne

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2009 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. EU projekt 6. okvirni program št. 007158, Pridelovalne verige po vstopu GS rastlin na tržišče – soobstoj in sledljivost, CO-EXTRA, INRA, Yves Bertheau, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 2. EU projekt 6. okvirni program št. 044189, Virus mozaika pepina: epidemiologija, ekonomski vpliv in ocena tveganja nevarnosti škodljivih organizmov, PEPEIRA, Plant Research International, Rene van der Vlugt, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 3. EU projekti 7. okvirni program št. 226482, Razvoj novega diagnostičnega orodja z uporabo DNA kode za identifikacijo karantenskih škodljivih organizmov kot podpora varstvu rastlin, QBOL, Plant Research International, Wageningen, Peter Bonants, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 4. ERA NET 2311-08-000371, Razvoj in validacija inovativnih diagnostičnih orodij za določanje bakterijskega hruševega ožiga (Ea), Erwindect, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Tanja Dreo
 5. Mednarodni projekt 4302-38/2006/4, Orodja sistemske biologije pri raziskavah celične terapije in zdravil, INREMOS-SYSTHER, NIB, Mio Knežević
 6. Mednarodni projekt Development of screening methods of GMO, SAFEFOODERA, Nacionalni inštitut za biologijo, Jana Žel
 7. COST 873, Bakterijske bolezni koščičarjev in lupinarjev, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Tanja Dreo
 8. COST 929, European Network for Environmental and Food Virology, ENVIRONET, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Ion Gutierrez
 9. COST FA 0804, Molekularno kmetijstvo: rastline kot proizvodna platforma za proteine visoke vrednosti, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 10. COST FA 0806, Kontrola rastlinskih virusov z uporabo RNA cepiv: novi ne-transgeni pristopi, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Špela Baebler

Druge organizacije

 1. Mednarodni projekt 3211-09-000079, Safe transportation of marine bioactive's from source to active site, za Univerzo v Ljubljani, BF, Skupina za funkcionalno morfološke in ekotoksikološke raziskave nevretenčarjev, Rok Kostanjšek

Razvojni projekti, ki so v letu 2009 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. CRP V4-0523, Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in iskanje naravne odpornosti gostiteljev, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. CRP V4-0343, Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst-pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne?, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Nikita Fajt, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 3. CRP V4-0313, Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte, Kmetijski inštitut Slovenije, Irena Mavrič za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar

Projekti, katerih naročniki so državni ali drugi vladni organi ali resorji, ki so v letu 2009 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Strokovna naloga 2321-04-210007, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 2311-07-000200 z MKGP, GSO Monitoring, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 2314-07-000006 z MKGP, IRSKGH, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2314-07-000010 z MKGP, IRSKGH, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 2311-07-000170 z MKGP, Metode, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 6. Pogodba 2511-07-200132 z MOP, Referenčni laboratorijski material, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 7. Pogodba C2711-08Y000989 z MZ, Financiranje del in nalog laboratorija za določanje gensko spremenjenih organizmov v živilih, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 8. Pogodba 4300-102/2007-1 z MORS, Sofinanciranje organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav v Nacionalnem inštitutu za biologijo, za strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi sredstvi za MORS, NIB, Maja Ravnikar in Bojan Sedmak
 9. Pogodba 6401-18/2008/67 z MIRS, Opravljanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi/hrana rastlinskega izvora za MIRS, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Marjana Camloh

Drugi projekti, ki so v letu 2009 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Določanje mikroorganizmov za različne naročnike, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 802/2006 s področja TEM s podjetjem BIA Separations d.o.o., Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maruša Pompe Novak
 4. Pogodba 1145/2007 s področja analiz s PCR v realnem času s podjetjem BIA Separations d.o.o., Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 5. Pogodba 5-057/2003, Pogodba s področja molekularne biologije s podjetjem Lek d.d., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 6. Pogodbi RU-116/2006 in RU-125/2006 s Tovarno farmacevtskih in kemičnih izdelkov Lek d.d., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 7. Pogodba z Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgija Copy Number Study, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 8. Pogodba z Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgija s področja homogenizacije, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 9. Pogodba s podjetjem Omega d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel

Druge organizacije

 1. Pogodba z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani s področja uporabe TEM, Univerza v Ljubljani, BF, Skupina za funkcionalno morfološke in ekotoksikološke raziskave nevretenčarjev, Jasna Štrus

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2009 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Vaje pri predmetu Biologija celice na Podiplomskem študiju bioloških in biotehnoloških znanosti, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 2. Vaje pri predmetu Splošna zoologija Univerzitetnem študiju Biologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 3. Vaje pri predmetu Biologija na Univerzitetnem študiju Biotehnologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 4. Vaje pri predmetu Splošna Biologijo na Univerzitetnem študiju Biokemije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 5. Vaje pri predmetu Splošna zoologija na Univerzitetnem študiju Biologije, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 6. Vaje pri predmetu Biologija na Univerzitetnem študiju Živilstva in Prehrane, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 7. Vaje pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 8. Vaje pri predmetu Biotehnologija in okolje na Študijskem programu I. stopnje Okolje, Univerza v Novi Gorici
 9. Vaje pri predmetu Rastlinska fiziologija in biotehnologija na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
 10. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2008

Raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2008 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar

Druge organizacije

 1. Program P1-0212, Biologija rastlin, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Marina Dermastia
 2. Program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Boris Sket
 3. Program P1-0198, Molekularno-biološke raziskave mikroorganizmov, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Miklavž Grabnar
 4. Program P4-0116, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za živilstvo, Peter Raspor
 5. Program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, Institut Jožef Stefan, Vito Turk

Raziskovalni projekti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2008 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Temeljni projekt J4-0813, Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen na molekularnem nivoju, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 2. Temeljni projekt J1-7363, Vloga proteoliznih sistemov v malignosti možganskih tumorskih izvornih celic, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc
 3. Podoktorski projekt Z4-9697, Vizualizacija in interpretacija podatkov o izražanju genov v interakciji krompir-virus, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Špela Baebler
 4. CRP V4-0523, Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in iskanje naravne odpornosti gostiteljev, NIB, Maja Ravnikar
 5. CRP M1-0145, Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 6. CRP M1-0152, Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov v okolje), NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 7. CRP M1-0151, Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Metka Filipič
 8. TP MIR 06/RR/02, Mikroizvidniški sistem MISIS, FOTONA (Optotek), Marko Marinček in Griša Močnik

Druge organizacije

 1. Temeljni projekt J4-9738, Biotehnološki nadzor odpadanja plodov paradižnika za dosego večjega pridelka, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Marina Dermastia
 2. Temeljni projekt J1-9475, Izdelava in vrednotenje testa strupenosti za nanodelce z raki enakonožci, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Damjana Drobne
 3. CRP V4-0343, Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst-pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne?, KGZ Nova gorica, Nikita Fajt
 4. CRP V4-0313, Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte, KIS, Irena Mavrič

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2008 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Polona Kogovšek, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maruša Pompe Novak
 2. MR Meti Buh Gašparič, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 3. MR Urška Čepin, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 4. MR David Dobnik, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 5. MR Marko Petek, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 6. MR Petra Nikolić, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Marina Dermastia
 7. MR Jana Skubic, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 8. MR Anja Pucer, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 9. MR Boris Gole, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 10. MR Saša Kenig, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc
 11. MR Irena Hreljac, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Metka Filipič

Druge organizacije

 1. MR Marjetka Kralj, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Damjana Drobne
 2. MR Živa Pipan, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Damjana Drobne

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2008 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. EU projekt 6. okvirni program št. 007158, Pridelovalne verige po vstopu GS rastlin na tržišče – soobstoj in sledljivost, CO-EXTRA, INRA, Yves Bertheau, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 2. EU projekt 6. okvirni program 441891, Pepino Mosaic Virus: epidemiologija, ekonomski vpliv in ocena tveganja nevarnosti škodljivih organizmov, PEPEIRA, Plant Research International, Rene van der Vlugt
 3. Mednarodni projekt Inremos, 4302-38/2006/4, Orodja sistemske biologije pri raziskavah celične terapije in zdravil, Systher, za NIB Mio Kneževič
 4. Mednarodni projekt COST 858, 3311-03-837100 in 3311-04-837092, Vitikultura: biotski in abiotski stres – obrambni mehanizmi in razvoj vinske trte, University of Poitiers, Serge Delrot, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 5. Mednarodni projekt COST 864, 510-59/2005-3, Združevanje tradicionalnih in naprednih strategij za zaščito rastlin pri gojenju pečkarjev, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za agronomijo, Franci Štampar, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Tanja Dreo
 6. Mednarodni projekt COST 873, 3311-06-837022, Bakterijske bolezni koščičarjev in orehov, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Tanja Dreo
 7. Mednarodni projekt COST 929, 545/2007, Evropska mreža za virologijo okolja in hrane, ENVIRONET, Central Science Laboratory, York, UK, Nigel Cook, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Ion Gutierrez Aguirre
 8. Bilateralni projekt med Slovenijo in Hrvaško, Rastlinski hormoni v razvoju rastlin in odzivu na biotski stres: biokemijski in molekularni pristop, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Kovač
 9. Bilateralni projekt med Slovenijo in Italijo 485-III/13.20 in 723-III/13.6.s-os, Trsna rumenica: omejujoč dejavnik za pridelavo grozdja, GIAVI, Ruggero Osler, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 10. Bilateralni projekt med Slovenijo in Izraelom, Ugotavljanje vpliva onesnaženja na morske ribe z analizo izražanja biomarkerskih genov z DNA mikromrežami, NIB, Andreja Ramšak

Drugi projekti, ki so v letu 2008 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Strokovna naloga 2321-04-210007, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 2311-07-000200, MKGP, GSO Monitoring, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 2314-07-000006, MKGP, Inšpektorat RS (IRSKGH), NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2314-07-000010, MKGP, Inšpektorat RS (IRSKGH), NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 2311-07-000170, MKGP, Metode, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 6. Pogodba 2511-07-200132, MOP, Referenčni laboratorijski material, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 7. Pogodba C2711-08Y000989, MZ, Financiranje del in nalog laboratorija za določanje gensko spremenjenih organizmov v živilih, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 8. Določanje MO za različne naročnike, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 9. Pogodba 5-057/2003 s področja molekularne biologije s podjetjem Lek d.d., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 10. Pogodba BIO 6/2006 s področja uvedbe uporabe DNA čipov s podjetjem Lek d.d., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 11. Pogodba s podjetjem Krka, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 12. Pogodba 802/2006 s področja TEM s podjetjem BIA Separations d.o.o., Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maruša Pompe Novak
 13. Pogodba 1145/2007 s področja analiz s PCR v realnem času s podjetjem BIA Separations d.o.o., Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 14. Pogodba s podjetjem Omega d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 15. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 16. Pogodba 824/2005 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 17. Pogodba P046903, BO47385 in P047972, GM študija števila kopij, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 18. Pogodba z Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgija s področja homogenizacije, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 19. Pogodba z European Commission DG Joint Research Centre, Ispra, Italija s področja validacij, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2008 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Vaje pri predmetu Biologija celice na Podiplomskem študiju bioloških in biotehnoloških znanosti, Univerza v Ljubljani, BF
 2. Vaje pri predmetu Splošna zoologija na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 3. Vaje pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 4. Vaje pri predmetu Virologija na Univerzitetnem študiju mikrobiologije, Univerza v Ljubljani, BF
 5. Vaje pri predmetu Biologija na Univerzitetnem študiju Biotehnologije, Univerza v Ljubljani, BF
 6. Vaje pri predmetu Biologija na Univerzitetnem študiju Živilstva in Prehrane, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za živilstvo
 7. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Univerzitetnem študijskem programu Okolje, Univerza v Novi Gorici
 8. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
 9. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2007

Raziskovalni programi, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2007 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika, karcinogeneza in ekoremediacija: sonaravno zdravljenje bioloških sistemov, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek

Druge organizacije

 1. Program P1-0212, Biologija rastlin, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Marina Dermastia
 2. Program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Boris Sket
 3. Program P1-0198, Molekularno-biološke raziskave mikroorganizmov, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Miklavž Grabnar
 4. Program P1-0189, Farmacevtska tehnologija: načrtovanje, priprava in vrednotenje sodobnih dostavnih sistemov učinkovin, Univerza v Ljubljani, FFA, Aleš Mrhar
 5. Program P2-0145, Polimeri s posebnimi lastnostmi, KI, Majda Žigon


Raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2007 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Temeljni projekt J1-6040, Biološka različnost dveh virusov vinske trte in njihov pomen za rastline, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Temeljni projekt J1-7363, Vloga proteoliznih sistemov v malignosti možganskih tumorskih izvornih celic, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc
 3. Industrijski aplikativni projekt L4-6050, Razvoj PCR v realnem času za kvantitativno določanje virusov pri postopku čiščenja z monolitnimi kromatografskimi nosilci (CIM), BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Aleš Štrancar

Druge organizacije

 1. Temeljni projekt J1-6488, Vloga cisteinskih proteaz pri vnetnih obolenjih, IJS, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Boris Turk
 2. Temeljni projekt J1-6473, Stres in odgovor na stres pri kopenskem izopodu Procellio scaber in vodni leči Lemna minor: mehanicističen pristop, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Damjana Drobne
 3. Temeljni projekt J4-9738, Biotehnološki nadzor odpadanja plodov paradižnika za dosego večjega pridelka, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Marina Dermastia
 4. Temeljni projekt J7-7604 , Bioaktivne komponente iz alternativnih virov, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za živilstvo, Helena Abramovič
 5. Temeljni projekt J4-7062, Proteomika kot orodje za spremljanje biosinteznih procesov, Univerza v Ljubljani, FFA, Janko Kos
 6. Temeljni projekt J1-6715, Ekstremofilne glive: vpliv visoke slanosti in nizke temperature na membrane, Univerza v Ljubljani, MF, Ana Plemenitaš

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2007 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Manca Pirc, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. MR Polona Kogovšek, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maruša Pompe Novak
 3. MR Meti Buh Gašparič, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 4. MR Urška Čepin, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 5. MR Anja Pucer, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 6. MR Boris Gole, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 7. MR Saša Kenig, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc
 8. MR Irena Hreljac, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Metka Filipič

Druge organizacije

 1. MR Marjetka Kralj, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Damjana Drobne

Raziskovalni projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2007 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. CRP M1-0145, Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 2. CRP M1-0152, Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov v okolje), NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 3. CRP M1-0151, Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Metka Filipič
 4. TP MIR 06/RR/02, Mikroizvidniški sistem MISIS, FOTONA (Optotek), Marko Marinček in Griša Močnik
 5. Druge organizacije
 6. CRP V4-0343, Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst-pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne?, KGZ Nova gorica, Nikita Fajt

Projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2007 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Strokovna naloga 2321-04-210007, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 2311-06-000116, MKGP GSO Monitoring (Podpogodbenik Bureau Veritas, pog.št.400/06), NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 2314-06-000013, MKGP, Inšpektorat RS (IRSKGH), NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 4. Pogodba 2314-06-000007, MKGP, Inšpektorat RS (IRSKGH), NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba 2311-06-000119, MKGP METODE, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 6. Pogodba 2511-06-200510 z MOP, Referenčni laboratorijski material, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel


Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2007 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. EU projekt 6. okvirni program št. 007158, Pridelovalne verige po vstopu GS rastlin na tržišče – soobstoj in sledljivost, CO-EXTRA, INRA, Yves Bertheau, za NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 2. EU projekt 6. okvirni program SSPE-CT-2004-502348, Razvoj molekularnih metod detekcije za karantenske povzročiteljev bolezni na terenu, PORTCHECK, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 3. EU projekt 6. okvirni program 441891, Pepino Mosaic Virus: epidemiologija, ekonomski vpliv in ocena tveganja nevarnosti škodljivih organizmov, PEPEIRA, Plant Research International, Rene van der Vlugt
 4. Bilateralni projekt med Slovenijo in Češko BI-CZ/06-07-012, Okužba s krompirjevim virusom Y (PVY), biotski stres v transgenih, netransgenih rastlinah, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Kovač

Projekti, katerih naročniki so gospodarska podjetja, ki so v letu 2007 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Določanje MO za različne naročnike, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 5-057/2003, Pogodba s področja molekularne biologije s podjetjem Lek d.d., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 3. Pogodba s podjetjem BIA Separations d.o.o., Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Maruša Pompe Novak
 4. Pogodba s podjetjem Omega d.o.o., NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 5. Pogodba s podjetjem Krka, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Kristina Gruden
 6. Pogodba 1-6/5-2007 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 7. Pogodba 824/2005 z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Določanje gensko spremenjenih organizmov, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel
 8. Pogodba P046903 in BO47385, GM študija števila kopij, NIB, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Jana Žel


Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2007 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Vaje pri predmetu Biologija celice na Podiplomskem študiju bioloških in biotehnoloških znanosti, Univerza v Ljubljani, BF
 2. Vaje pri predmetu Funkcionalna morfologija na Podiplomskem študiju bioloških in biotehnoloških znanosti, Univerza v Ljubljani, BF
 3. Vaje pri predmetu Virologija na Univerzitetnem študiju mikrobiologije, Univerza v Ljubljani, BF
 4. Vaje pri predmetu Splošna zoologija na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 5. Vaje pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 6. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Univerzitetnem študijskem programu Okolje, Univerza v Novi Gorici
 7. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
 8. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2006

Raziskovalni programi, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2006 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Druge organizacije
 3. Program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Boris Sket
 4. Program P1-0212, Biologija rastlin, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Marina Dermastia
 5. Program P4-0116, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za živilstvo, Peter Raspor
 6. Program P1-0048, Strukturna biologija, IJS, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Dušan Turk
 7. Program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, IJS, Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Vito Turk
 8. Program P1-0207, Toksini in biomembrane, IJS, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Igor Križaj
 9. Program P4-0127, Farmacevtska biotehnologija: človek in okolje, IJS, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Janko Kos

Raziskovalni projekti, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so v letu 2006 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Temeljni projekt J1-6040, Biološka različnost dveh virusov vinske trte in njihov pomen za rastline, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Temeljni projekt J4-6459, Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen z genskimi mikročipi, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 3. Temeljni projekt J1-6605, Vloga proteoliznih encimov v benignih in malignih možganskih tumorjih, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 4. Temeljni projekt J1-7363, Vloga proteoliznih sistemov v malignosti možganskih tumorskih izvornih celic, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc
 5. Industrijski aplikativni projekt L4-6050, Razvoj PCR v realnem času za kvantitativno določanje virusov pri postopku čiščenja z monolitnimi kromatografskimi nosilci (CIM), BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Aleš Štrancar

Druge organizacije

 1. Temeljni projekt J1-6473, Stres in odgovor na stres pri kopenskem izopodu Procellio scaber in vodni leči Lemna minor: mehanicističen pristop, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Damjana Drobne
 2. Temeljni projekt J4-7062, Proteomika kot orodje za spremljanje biosinteznih procesov, Univerza v Ljubljani, FFA, Janko Kos
 3. Temeljni projekt J1-6488, Vloga cisteinskih proteaz pri vnetnih obolenjih, IJS, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Boris Turk

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2006 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Manca Pirc, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. MR Meti Buh Gašparič, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 3. MR Matjaž Hren, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 4. MR Polona Kogovšek, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maruša Pompe Novak
 5. MR Anja Pucer, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 6. MR Boris Gole, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 7. MR Irena Hreljac, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Metka Filipič
 8. MR Saša Kenig, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc

Druge organizacije

 1. MR Maja Prelovšek, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Boris Bulog

Raziskovalni projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2006 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. CRP M1-0145, Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 2. CRP V1-0879, Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih pretvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 3. CRP M1-0031, Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek

Druge organizacije

 1. CRP V4-0872, Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte, KIS, Gregor Urek

Projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2006 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Strokovna naloga 2321-04-210007, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Pogodba 2311-06-000116, MKGP GSO Monitoring (Podpogodbenik Bureau Veritas, pog.št.400/06), NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 2511-06-200510 z MOP, Referenčni laboratorijski material, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel


Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2006 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. EU projekt 6. okvirni program št. 007158, Pridelovalne verige po vstopu GS rastlin na tržišče – soobstoj in sledljivost, CO-EXTRA, INRA, Yves Bertheau, za NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 2. EU projekt 5. okvirni program QLK3-CT-2002-02140, Ocena okoljskega vpliva transgene vinske trte in sliv na raznolikost in dinamiko populacij virusov, TRANSVIR, INRA, Marc Fuchs, za NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Nataša Petrovič
 3. EU projekt 6. okvirni program SSPE-CT-2004-502348, Razvoj molekularnih metod detekcije za karantenske povzročiteljev bolezni na terenu, PORTCHECK, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 4. Bilateralni projekt med Slovenijo in Italijo 485-III/13.20 in 723-III/13.6.s-os, Trsna rumenica: omejujoč dejavnik za pridelavo grozdja, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Ruggero Osler
 5. Bilateralni projekt med Slovenijo in Veliko Britanijo PSP 15/2006, Razvoj polimerazne verižne reakcije v realnem času z a določanje različkov krompirjevega virusa Y, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar

Projekti, katerih naročniki so gospodarska podjetja, ki so v letu 2006 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Določanje GSO za različne naročnike, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 2. Določanje MO za različne naročnike, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 3. Pogodba 5-057/2003, Pogodba s področja molekularne biologije s podjetjem Lek d.d., NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 4. Pogodba RU-116/2006 in RU-125/2006 s Tovarno farmacevtskih in kemičnih izdelkov Lek d.d., NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 5. Pogodba s podjetjem Omega d.o.o., NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 6. Pogodba s podjetjem BIA Separations d.o.o., Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maruša Pompe Novak

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2006 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Vaje pri predmetu Biologija celice na Podiplomskem študiju bioloških in biotehnoloških znanosti, Univerza v Ljubljani, BF
 2. Vaje pri predmetu Funkcionalna morfologija na Podiplomskem študiju bioloških in biotehnoloških znanosti, Univerza v Ljubljani, BF
 3. Vaje pri predmetu Virologija na Univerzitetnem študiju mikrobiologije, Univerza v Ljubljani, BF
 4. Vaje pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 5. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Univerzitetnem študijskem programu Okolje, Univerza v Novi Gorici
 6. Vaje pri predmetu Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
 7. Vaje pri predmetu Patologija rastlin na Študijskem programu I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2005

Raziskovalni programi, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki so v letu 2005 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. Program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika, karcinogeneza in ekoremediacija: sonaravno zdravljenje bioloških sistemov, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 3. Program P1-0255, Združbe, odnosi in komunikacije v ekosistemih, NIB, Oddelek za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov, Anton Brancelj

Druge organizacije

 1. Program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Boris Sket
 2. Program P4-0015, Lesarstvo, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za lesarstvo, Marko Petrič
 3. Program P4-0116, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za živilstvo, Peter Raspor
 4. Program P4-0097, Prehrana in ekologija prebavil, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za zootehniko, Irena Rogelj
 5. Program P4-0053, Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih, Univerza v Ljubljani, VF, Vojteh Cestnik
 6. Program P4-0127, Farmacevtska biotehnologija: človek in okolje, IJS, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Janko Kos
 7. Program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, IJS, Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Vito Turk

Raziskovalni projekti, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, ki so v letu 2005 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. Temeljni projekt J1-6040, Biološka različnost dveh virusov vinske trte in njihov pomen za rastline, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Temeljni projekt J4-6459, Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen z genskimi mikročipi, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 3. Temeljni projekt Z4-3339, Uporaba visoko zmogljivih tehnologij za analizo genskega izražanja v interakcijah rastlina-patogen in rastlina-herbivor, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 4. Industrijski aplikativni projekt L4-6050, Razvoj PCR v realnem času za kvantitativno določanje virusov pri postopku čiščenja z monolitnimi kromatografskimi nosilci (CIM), BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Aleš Štrancar
 5. Industrijski aplikativni projekt L4-3209, Koncentriranje in čiščenje rastlinskih virusov na monolitnih kromatografskih nosilcih, BIA Separations d.o.o., Aleš Štrancar

Druge organizacije

 1. Temeljni projekt Z4-3290, Učinek različnih tehnologij pridelovanja sadik jablane in vzgoje dreves na potek patogeneze po okužbi s fitoplazmo, povzročiteljico metličavosti jablan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, Mario Lešnik
 2. Temeljni projekt L4-6222, Biološki testi za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti vode, zemlje in hrane, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za zootehniko, Romana Marinšek Logar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2005 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Špela Baebler, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 2. MR Hana Krečič Stres, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Kovač
 3. MR Jana Boben, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnik
 4. MR Katarina Cankar, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo
 5. MR Matjaž Hren, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 6. MR Manca Pirc, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 7. MR Polona Kogovšek, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maruša Pompe Novak
 8. MR Miha Trinkaus, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka
 9. MR Bojana Žegura, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka
 10. MR Saša Kenig, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc

Druge organizacije

 1. MR Nataša Toplak, NIB, Omega d.o.o.
 2. MR Anja Klančnik, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo


Raziskovalni projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2005 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. CRP V4-0994, Strategija soobstoja gensko spremenjenih poljščin s konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem in podlage za vzpostavitev registra genskih virov, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 2. CRP V1-0879, Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel

Druge organizacije

 1. CRP V4-0458, Uvajanje hitrejših metod za odkrivanje virusov v certifikaciji vinske trte, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za agronomijo, Zora Korošec Koruza
 2. CRP V4-0872, Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte, KIS, Gregor Urek

Projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2005 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Strokovna naloga 2321-04-210007, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Barcelonska konvencija, MOPE ARSO, NIB, Morska biološka postaja, Valentina Turk

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2005 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. EU projekt 5. okvirni program QLK3-CT-2002-02140, Ocena okoljskega vpliva transgene vinske trte in sliv na raznolikost in dinamiko populacij virusov, TRANSVIR, INRA, Marc Fuchs, za NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Nataša Petrovič
 2. Bilateralni projekt med Slovenijo in ZDA BI-US/05-06/24, Biološka raznovrstnost naravnih populacij virusa pahljačavosti listov vinske trte, GFLV, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Nataša Petrovič
 3. EU projekt 6. okvirni program, Morska biodiverziteta in funkcija ekosistemov, MARBEF, NIB, Morska biološka postaja, Alenka Malej
 4. EU projekt 6. okvirni program št. 007158, Pridelovalne verige po vstopu GS rastlin na tržišče – soobstoj in sledljivost, CO-EXTRA, INRA, Yves Bertheau, za NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 5. EU projekt COST 858, Vitikultura biotski in abiotski stres, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 6. Bilateralni projekt med Slovenijo in Španijo BI-ES/04-05-011, Določanje GSO, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden

Projekti, katerih naročniki so gospodarska podjetja, ki so v letu 2005 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Določanje MO za različne naročnike, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Določanje GSO za različne naročnike, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 5-057/2003, Pogodba s področja molekularne biologije s podjetjem Lek d.d., NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 4. Pogodba s podjetjem Omega d.o.o., NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2005 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Vaje pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 2. Vaje pri predmetu Virologija na Univerzitetnem študiju mikrobiologije, Univerza v Ljubljani, BF

 

Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta v letu 2004

Raziskovalni programi, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki so v letu 2004 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. Program P4-0165, Rastlinska fiziologija in biotehnologija, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Program P1-0245, Ekotoksiologija, toksikološka genomika, karcinogeneza in ekoremediacija: sonaravno zdravljenje bioloških sistemov, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Tamara Lah Turnšek
 3. Program P1-0255, Združbe, odnosi in komunikacije v ekosistemih, NIB, Oddelek za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov, Anton Brancelj

Druge organizacije

 1. Program P1-0184, Zoološke in speleobiološke raziskave, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo, Boris Sket
 2. Program P4-0015, Lesarstvo, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za lesarstvo, Marko Petrič
 3. Program P4-0116, Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za živilstvo, Peter Raspor
 4. Program P4-0097, Prehrana in ekologija prebavil, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za zootehniko, Irena Rogelj
 5. Program P4-0053, Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih, Univerza v Ljubljani, VF, Vojteh Cestnik
 6. Program P4-0127, Farmacevtska biotehnologija: človek in okolje, IJS, Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Janko Kos
 7. Program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, IJS, Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Vito Turk

Raziskovalni projekti, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, ki so v letu 2004 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. Temeljni projekt J1-6040, Biološka različnost dveh virusov vinske trte in njihov pomen za rastline, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Temeljni projekt J4-6459, Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen z genskimi mikročipi, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 3. Temeljni projekt Z4-3339, Uporaba visoko zmogljivih tehnologij za analizo genskega izražanja v interakcijah rastlina-patogen in rastlina-herbivor, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden
 4. Industrijski aplikativni projekt L4-6050, Razvoj PCR v realnem času za kvantitativno določanje virusov pri postopku čiščenja z monolitnimi kromatografskimi nosilci (CIM), BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o., Aleš Štrancar
 5. Industrijski aplikativni projekt L4-3209, Koncentriranje in čiščenje rastlinskih virusov na monolitnih kromatografskih nosilcih, BIA Separations d.o.o., Aleš Štrancar

Druge organizacije

 1. Temeljni projekt Z4-3290, Učinek različnih tehnologij pridelovanja sadik jablane in vzgoje dreves na potek patogeneze po okužbi s fitoplazmo, povzročiteljico metličavosti jablan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, Mario Lešnik
 2. Temeljni projekt L4-6222, Biološki testi za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti vode, zemlje in hrane, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za zootehniko, Romana Marinšek Logar

Mladi raziskovalci, ki so v letu 2004 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. MR Špela Baebler, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 2. MR Hana Krečič Stres, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Koveč
 3. MR Jana Boben, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnik
 4. MR Katarina Cankar, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo
 5. MR Matjaž Hren, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 6. MR Manca Pirc, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 7. MR Polona Kogovšek, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maruša Pompe Novak
 8. MR Miha Trinkaus, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka
 9. MR Bojana Žegura, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka
 10. MR Saša Kenig, NIB, Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka, Irena Zajc

Druge organizacije

 1. MR Nataša Toplak, NIB, Omega d.o.o.
 2. MR Anja Klančnik, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 3. MR Nina Slapar, IJS, Odsek za biokemijo in molekularno biologijo

Raziskovalni projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2004 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. CRP V4-0994, Strategija soobstoja gensko spremenjenih poljščin s konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem in podlage za vzpostavitev registra genskih virov, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 2. CRP V1-0879, Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel

Druge organizacije

 1. CRP V4-0458, Uvajanje hitrejših metod za odkrivanje virusov v certifikaciji vinske trte, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za agronomijo, Zora Korošec Koruza
 2. CRP V4-0872, Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte, KIS, Gregor Urek

Projekti, katerih naročniki so ministrstva, ki so v letu 2004 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Strokovna naloga 2321-04-210007, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Barcelonska konvencija, MOPE ARSO, NIB, Morska biološka postaja, Valentina Turk

Mednarodni raziskovalni projekti, ki so v letu 2004 uporabljali veliko infrastrukturno opremo Centra Planta

NIB

 1. EU projekt 5. okvirni program QLK3-CT-2002-02140, Ocena okoljskega vpliva transgene vinske trte in sliv na raznolikost in dinamiko populacij virusov, TRANSVIR, INRA, Marc Fuchs, za NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Nataša Petrovič
 2. Bilateralni projekt med Slovenijo in ZDA BI-US/03-04/26, Gospodarski pomen in obvladovanje virusnih bolezni borovnic in brusnic, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Nataša Petrovič

Projekti, katerih naročniki so gospodarska podjetja, ki so v letu 2004 uporabljali veliko infrastrukturno opremo IC Planta

NIB

 1. Določanje MO za različne naročnike, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Maja Ravnikar
 2. Določanje GSO za različne naročnike, NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Jana Žel
 3. Pogodba 5-057/2003, Pogodba s področja molekularne biologije s podjetjem Lek d.d., NIB, Oddelek za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, Kristina Gruden

Pedagoška dejavnost, ki je v letu 2004 uporabljala veliko infrastrukturno opremo IC Planta

Druge organizacije

 1. Vaje pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije na Univerzitetnem študiju biologije, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
 2. Vaje pri predmetu Virologija na Univerzitetnem študiju mikrobiologije, Univerza v Ljubljani, BF

 

Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta so z delovanjem IC Planta zadovoljni, kar je razvidno iz odgovorov uporabnikov na vprašalnik:

 

Uporabniki velike infrastrukturne opreme IC Planta, ki so v letu 2010 izpolnili vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov:
 • Raziskovalni program P4-0165, Biotehnologija in sistemska biologija rastlin, nosilec projekta: Maja Ravnikar, RO: 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, vprašalnik izpolnil: Matevž Rupar
 • Raziskovalni program P1-0140, Proteoliza in njena regulacija, nosilec projekta: Boris Turk, RO: 0106 Institut Jožef Stefan, vprašalnik izpolnila: Tina Zavašnik
 • Aplikativni raziskovalni projekt L1-2278, Biološka raznovrstnost virusa PVY in njen vpliv na obrambni odgovor rastlin krompirja, nosilec projekta: Maja Ravnikar, RO: 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, vprašalnik izpolnil: Ion Gutierrez Aguirre
 • MR Nina Prezelj, mentor: Marina Dermastia, RO: 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, vprašalnik izpolnila Nina Prezelj
 • MR Andreja Mirtič, RO: 0104 Kemijski inštitut, vprašalnik izpolnila Andreja Mirtič
 • Pogodba 2321-04-210007 s FURS MKGP, Strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin, nosilec projekta: Maja Ravnikar, RO: 0105 Nacionalni inštitut za biologijo, vprašalnik izpolnila: Manca Pirc
 • Center odličnosti Cobik, vprašalnik izpolnil: Matjaž Hren
 • Biosistemika, vprašalnik izpolnila: Špela Baebler


Cenik uporabe velike infrastrukturne opreme za programe in projekte financirane s strani ARRS

Cenik najema opreme za programe in projekte, ki jih financira ARRS (v EUR brez DDV)*