NIB

doc. dr. Al Vrezec

Working place: znanstveni svetnik

Telephone number: 059 23 27 35
Email: al.vrezec@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Kratek življenjepis:

Al Vrezec je leta 2004 doktoriral na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot raziskovalec in se ukvarja predvsem z raziskavami ekologije kopenskih ekosistemov, nadzemnih kot podzemnih, in funkcijo ekosistemov s posebnim poudarkom na neposrednih in posrednih medvrstnih odnosih, npr. kompeticija, plenilstvo, mutualizem, in vzorcih populacijske dinamike. Večino svojega dela je opravil na pticah (Aves) in hroščih (Coleoptera). Vrezec je podpredsednik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS-BirdLife Slovenia), bivši glavni urednik mednarodne ornitološke revije Acrocephalus ter član več domačih in tujih strokovnih združenj, npr. Raptor Research Fundation in Global Owl Project. Aktivno se je udeležil že več mednarodnih kongresov in delavnic v Sloveniji, Avstriji, Švici, Franciji, Španiji in na Nizozemskem. Udeležil se je tudi več raziskovalnih odprav v Črno goro, Hrvaško in Finsko. Ekologija in taksonomija živali ter biogeografija in varstvo narave so njegova glavna področja raziskovalnega delovanja.


Izobrazba:

Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razširjenost izbranih vrst sov (Strigidae) na Krimu: diplomsko delo. Ljubljana, 2000Medvrstni odnosi med gozdnimi sovami (Strigidae): doktorska disertacija. Ljubljana, 2004


Izbrana bibliografija:

 • VREZEC, A., KAPLA, A. 2007. Kvantitativno vzorčenje hroščev (Coleoptera) v Sloveniji: referenčna študija = Quantitative beetle (Coleoptera) sampling in Slovenia: a reference study. Acta entomol. slov. 15(2): 131-160. PDF
 • VREZEC, A., TOME, D. 2004. Altitudinal segregation between Ural Owl Strix uralensis and Tawny Owl S. aluco : evidence for competitive exclusion in raptorial birds. Bird Study 51: 264-269. PDF
 • VREZEC, A., TOME, D. 2004. Habitat selection and patterns of distribution in a hierarchic forest owl guild. Ornis Fenn. 81: 109-118. PDF


Projekti:

 • Vpliv večvrstnih odnosov na strukturo združb v ekosistemih - podoktorski raziskovalni projekt (2007-2008)
 • Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (2006-2007)
 • Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje NATURA 2000 (2007-2008)
 • Analiza razširjenosti in ocena velikosti populacije rogača (Lucanus cervus) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (2006). Projekt Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij
 • Pregled gozdnih otokov na območjih predvidenih posegov v prostor (čistilna naprava, igrišče za mali nogomet) v občini Markovci pri Ptuju s ciljnim ugotavljanjem prisotnosti močvirskega krešiča (Carabus variolosus) (2006-2007)
 • Naravovarstveno ovrednotenje favne hroščev (Coleoptera) ob reki Muri med Ceršakom in Veržejem (2006-2007))
 • Naravovarstveno vrednotenje favne hroščev (Coleoptera) na območju Treh kraljev s poudarkom na močvirskem krešiču (Carabus variolosus) (2007)
 • Inventarizacija favne hroščev doline Orehovice pri Trojanah: pregled vrst s poudarkom na naravovarstveno pomembnih vrstah in njihovem vrednotenju populacij (2007)
 • Okoljsko poročilo presoje sprejemljivosti za Državni lokacijski načrt za cesto G2 - 108 Hrastnik - Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most – Radeče: naravovarstveno vrednotenje s stališča hroščev (2007)
 • Inventarizacija flore in izbranih živalskih skupin v Krajinskem parku Boč na območju Rogaška Slatina (2006). Projekt Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003: Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj
 • Pilotna naravovarstvena študija na ožjem območju Karavanke Natura 2000 v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst (2006). Projekt Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003: Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj
 • Pregled obstoječega stanja in ocena vpliva izgradnje plinovoda na populacije hroščev (Coleoptera) na območju načrtovane trase plinovoda M5/R51 Vodice-TE-TOL (2006)
 • Naravovarstveno vrednotenje favne hroščev (Coleoptera) na območju ribnika Vrbje (2006)


Izpis bibliografije (COBISS)

Google Scholar profil