NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Irena Bertoncelj Nekdanji zaposleni

Working place: asistentka z doktoratom

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Izobrazba:

 • Doktorski študij: University of East Anglia (UEA), School of Environmental Sciences, Norwich, Velika Britanija. Doktorsko delo: Prostorska dinamika združbe krešičev v mozaični pokrajini (2010).
 • Dodiplomski študij: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, smer Biologija, sistematsko – ekološki blok. Diplomska naloga: Parjenje geografsko ločenih populacij stanic vrste Nezara viridula kot metoda biološke kontrole (2003).

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in zanimanja:

 • Varstvena biologija
 • Ekologija živali
 • Prostorska in časovna dinamika populacij
 • Monitoring populacij
 • Ekosistemske storitve

Zanimajo me vse tematike, ki se navezujejo na varstveno biologijo od ekologije, dinamike populacij in njihovega monitoringa, do ekosistemskih storitev. Za sprejemanje naravovarstvenih ukrepov je seveda nujno potrebno tudi vključevanje širše družbe in lokalnih deležnikov. Delam na projektih, ki združujejo vse našteto za doseganje ciljev v okviru ohranjanja narave: primerjava in usklajevanje monitoringa ptic ujed in sov na nivoju Evrope, monitoring populacij hroščev v Sloveniji, ohranjanje populacije volkov v Sloveniji, ohranjanje visokogorskih jezer idr.

 

Izbrane reference:

 • Bertoncelj, Irena, Dolman, Paul M. Conservation potential for heathland carabid beetle fauna of linear trackways within a plantation forest. Insect conservation and diversity, ISSN 1752-458X, 2013, vol. 6, issue 3, str. 300-308, ilustr., doi: 10.1111/j.1752-4598.2012.00222.x.
 • Bertoncelj, Irena, Dolman, Paul M. The matrix affects trackway corridor suitability for an arenicolous specialist beetle. Journal of insect conservation, ISSN 1366-638X, 2013, vol. 17, issue 3, str. 503-510, ilustr., doi: 10.1007/s10841-012-9533-9.
 • Vrezec, Al, Duke, Guy, Kovács, András, Saurola, Pertti, Wernham, Chris, Burfield, Ian, Movalli, Paola, Bertoncelj, Irena. Overview of raptor monitoring activities in Europe = Pregled monitoringa ptic roparic v Evropi. Acrocephalus, ISSN 0351-2851, 2012, letn. 33, št. 154/155, str. 145-157.

 

Evropski projekti:

 • Research and Monitoring for and with Raptors in Europe (EURAPMON); European Science Foundation Research Networking Programme. www.eurapmon.net
 • Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf; LIFE+ project (zaposlitev na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani).
 • Sustainable Instrument for Lakes Management in Alpine Space (SILMAS) project; European Regional Development Fund (ERDF); Alpine Space Programme; 14 partnerjev iz 5 držav.
 • Water Management Strategies against Water Scarcity in the Alps (Alp-Water-Scarce) project; European Regional Development Fund (ERDF); Alpine Space Programme; 17 partnerjev iz 5 držav.