Projekti

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev

Koordinator projekta: doc. dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2012

MONITORING HROŠČEV

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2012: Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Graphoderus bilineatus.

Leto zaključka projekta: 2012

Izvajanje nacionalnega monitoringa hroščev evropskega varstvenega pomena po javnem naročilu Ministrstva za okolje in prostor po ustaljenih in standardiziranih metodah vzorčenja za štiri vrste in raziskava razširjenosti ovratniškega plavača v Sloveniji.

 

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010 in 2011. Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Cucujus cinnaberinus, Cerambyx cerdo, Graphoderus bilineatus.

Vodja projekta: doc. dr. Al Vrezec

Leto zaključka projekta: 2011
Izvajanje nacionalnega monitoringa hroščev evropskega varstvenega pomena po javnem naročilu Ministrstva za okolje in prostor po ustaljenih in standardiziranih metodah vzorčenja za štiri vrste in raziskava razširjenosti škrlatnega kukuja, strigoša in ovratniškega plavača v Sloveniji. V raziskavi je bil ovratniški plavač v Sloveniji zopet potrjen po več kot 50 letih, zbranih pa je bilo precej novih podatkov za škrlatnega kukuja in strigoša, kar je ključno za dopolnjevanje omrežja Natura 2000 in za podporo k presojam posegov v prostor.

 

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev.

Vodja projekta: doc. dr. Al Vrezec

Leto zaključka projekta: 2009

Izvajanje nacionalnega monitoringa hroščev evropskega varstvenega pomena po javnem naročilu Ministrstva za okolje in prostor po ustaljenih in standardiziranih metodah vzorčenja za pet vrst in testiranje metodologij vzorčenja za potrebe monitoringa za štiri vrste. V raziskavi je bili prvič ciljno zbrani podatki za nekatere v Sloveniji izjemno slabo poznane vrste evropskega varstvenega pomena kot sta škrlatni kukuj in brazdar.

 

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje NATURA 2000. Morinus funereus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, Limoniscus violaceus, Graphoderus bilineatus.

Vodja projekta: doc. dr. Al Vrezec

Leto zaključka projekta: 2008
Javno naročilo Ministrstva za okolje in prostor za postavitev protokolov monitoring in ugotavljanje razširjenosti za šest izbranih vrst hroščev evropskega varstvenega pomena. Metodologija, ki se danes uporablja v nacionalnem monitoring hroščev, je bila v nalogi razvita za bukovega in alpskega kozlička.

 

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev– Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina.

Vodja projekta: doc. dr. Al Vrezec

Leto zaključka projekta: 2007
Prva naloga nacionalega monitoring hroščev, ki je po javnem naročilu Ministrstva za okolje in prostor zajemala pregled razširjenosti, razvoj učiknovitih metod vzorčenja za potrebe monitoringa in njihova terenska aplikacija za tri vrste hroščev evropskega varstvenega pomena. Za te vrste je bilo izvedeno tudi vrednotenje populacij izbranih vrst po vsej Sloveniji, kar je bila kasneje osnova za dopolnjevanje Natura 2000 omrežja v Sloveniji. Za dve vrsti (bukov in alpski kozliček) pa smo podali teoretične osnove za vzpostavitev monitoringa.