Projekti

Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcinogeneza

Koordinator projekta: izr. prof. Bojana Žegura

Oznaka: P1-0245

Trajanje: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2024

ARRS program P1-0245

Nosilec: doc.dr. Bojana Žegura (do 31.12.2020 prof.dr. Tamara Lah Turnšek)

Trajanje: 1.1.1999―31.12.2024

Naslov: Ekotoksiologija, toksikološka genomika in karcinogeneza

Raziskovalni program ARRS P1-0245 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Raziskovalna skupina: link to database SICRIS
Informacije o projektu: link to database SICRIS

Toksična onesnažila kot tudi sevanje predstavljajo resno grožnjo za naravno okolje in zdravje ljudi. Izvor kemičnega onesnaženja so proizvedene spojine, ki se sproščajo v okolje kot tudi naravne spojine, ki jih proizvajajo različni organizmi. Kljub vse večjim dokazom o prisotnosti teh spojin v zraku, zemlji in vodi ter posledično v živilih, ki jih uživamo, še vedno obstajajo vrzeli v našem razumevanju, kako te kemikalije vplivajo na žive organizme, kar nam preprećuje ustrezno oceno tveganja za okolje in zdravje ljudi, zlasti oceno tveganja za nastanek raka. Druga, prav tako še ne popolnoma jasna grožnja, je okoljsko ionizirajoče sevanje, ki ga je nedavno obravnavala Mednarodna zveza radioekologije.
Namen tega Programa je preučevanje učinkov strupenih snovi antropogenega in naravnega izvora, vključno s sevanjem v okolju in njihovo vlogo pri nastanku in razvoju raka. Glavne platforme so: (I) Učinki toksičnih onesnažil in sevanja na okolje in zdravje ljudi ter (II) Iniciacija in razvoj raka. Te platforme podpirajo tehnološki rešitve, ki vključujejo (III) Razvoj novih alternativ za poskuse na živalih.Cilji raziskav Programa

V tem Programu nameravamo uporabiti celostni pristop za proučevanje morebitnih škodljivih učinkov toksičnih onesnažil in sevanja ter vplivom, ki vodijo do nastanka raka, kjer bosta obe raziskovalni veji podprti z nadgrajenimi sodobnimi metodologijami, ki nadomeščajo višje živali v in vivo raziskavah. V toksikoloških raziskavah bomo s pomočjo 3D človeških jetrnih celičnih sistemov in modelom na zarodkih rib cebric razjasnili specifične mehanizme genotoksičnega delovanja, ki lahko vodijo do rakotvornih mutacij, prav tako tudi hormonskih motilcev, ki povzročajo motnje endokrinega sistema, kar lahko povzroči zmanjšanje reprodukcije in druge bolezni. V inovativnih modelih niš matičnih celic bomo proučevali matične celice možganskega raka glioblastoma in njihove patobiološke interakcije z njihovim mikrookoljem. Cilj je povečati odziv GBM matičnih celice na terapijo z manipulacijo izražanja genov, povezanim z matičnostjo in odpornostjo na terapije in/ali s poseganjem v strukture GSC niš- Na ta način želimo povečati učinkovitost standardnih terapij in zmanjšati odmerek obsevanja z namenom zmanjšati stranske učinke.


Specifični cilji so:

Tema I. Učinki toksičnih onesnažil in sevanja na okolje in zdravje ljudi
1.  Razumeti učinke genotoksičnih onesnažil, endokrinih motilcev in sevanja na okolje in zdravje ljudi glede na mehanizme toksikološke karakterizacije pri realnih pogojih izpostavljenosti.
2.  Razviti in zagotoviti nove modele in orodja za oceno ekotoksikoloških in ekoloških značilnosti onesnaženega vodnega okolja in vpliva na biotsko raznovrstnost.
       
Tema II. Nastanek in razvoj raka
1.  Določiti intra-tumorsko heterogenostioin podtipov GBM z »prstnim odtisom« 12 genov (proneuralni in mezenhimski podtip) na tumorskih vzorcih bolnikov pred ali po obsevanju/kemoterapiji, za funkcionalno določitev kliničnega opažanja, da so ponovljeni tumorji GBM pogosto bolj agresivni.
2.  Vplivati na odpornost GSC celic na obsevanje z znižanjem izražanja genov, ki vplivajo na matičnost GSC in anti-apoptotskih genov, ki preprečujejo celično smrt.
3.  Razviti in vitro GSC niše z 3D večceličnimi modeli, ki vključujejo GSC in različne vrste stromalnih celic, da bi preučili njihove interakcije pred in po obsevanju in vpliv manipulacije izražanja specifičnih genov.
4.  Razviti slovensko biobanko GBM v med-institucionalnem sodelovanju.
 
Tema III. Nove alternative za poskuse na živalih
1.  Podpreti zgoraj navedene naloge z razvojem inovativnih 3D sferoidnih celičnih in tkivnih modelov
2.  Nadgraditi trenutno uporabljene modele zarodkov rib cebric za specifične naloge v toksikoloških raziskavah in raziskavah raka.

 

(I) Učinki toksičnih onesnažil in sevanja na okolje in zdravje ljudi

V okviru proučevanja učinkov toksičnih onesnažil naravnega in antropogenega izvora na okolje in zdravje ljudi so raziskave v veliki meri usmerjene v proučevanje in razumevanje molekularnih mehanizmov genotoksičnega delovanja različnih snovi in njihovih kombiniranih učinkov. Raziskovalci proučujemo delovanje inhibitorjev tirozinskih kinaz (TKI), ki spadajo v skupino protirakavih zdravil. Zaradi njihove vse pogostejše prisotnosti v okolju in njihovega morebitnega škodljivega delovanja raziskujejo njihove akutne in sub-letalne učinke v zarodkih rib cebric, fenotipske spremembe dopolnjujejo z raziskavami na transkriptomskem nivoju. Škodljive genotoksične učinke TKI proučujemo tudi na in vitro človeških celičnih modelih, da bi ugotovili ali ostanki TKI v okolju predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi. Raziskave mehanizmov toksičnega in genotoksičnega delovanja cianobakterijskih toksinov so usmerjene v proučevanje kombiniranih učinkov toksinov z drugimi onesnažili kot so na primer bisfenoli, ki smo jim v naravi lahko izpostavljeni hkrati. Tovrstne raziskave so pomembne, saj med onesnažili lahko pride do medsebojnih interakcij, katerih učinki se lahko popolnoma razlikujejo od tistih, ki bi jih pričakovali na osnovi toksikoloških podatkov za posamezne spojine. Uporabne raziskave ekološkega stanja celinskih vod preusmerjamo na raziskave in razvoj novih metodologij ocenjevanja ekološkega stanja celinskih vod, ki temelji na uporabi naprednih tehnik DNA sekveniranja nove generacije, ki se v mednarodnem prostoru vse bolj uveljavlja. Vrednotili bomo prisotnost določenih strupenih vrst toksigenih cianobakterij. Zaradi njhovega pogostega pojavljanja v jezerih in akumulacijah ter posledično pitni vodi, so tudi ljudje lahko izpostavljeni cianotoksinom, zato je nadzor in preprečevanje cianobakterijskega razrasta izrednega pomena. Kriza pomanjkanja čiste vode je namreč eno od največjih tveganj, posebno v času globalnih in lokalnih podnebnih sprememb.

(II) Iniciacija in razvoj raka

Skupina, ki deluje na področju kancerogeneze, bo nadaljevala raziskave vloge in vpliva rakavih matičnih celic, specifično glioblastomskih matičnih celic (GB SC= GSC) na razvoj in napredovanje glioblastoma. Raziskave bodo usmerili v razumevanje vloge novega označevalca teh celic, kot je tetraspanin CD9, ki so ga tudi prvi v literaturi opisali kot pomembnega za vzdrževanje matičnih lastnosti GSC. V bodoče bodo preverjali, kako bi z izbitjem tega gena lahko znižali terapevtsko odpornost GSC celic, ki je ključna za slabo prognozo preživetja bolnikov. Raziskave bodo usmerili tudi na proučevanje dovzetnosti GSC/GB celic za učinke sevanja gama (sodelovanju z Onkološkim institutom in Univerzo v Innsbrucku). Kot primer vpliva mikrookolja oz. stromalnih celic na GB bodo raziskovali vplive mezenhimskih matičnih celic (MSC) v tumorskih nišah, kjer se nahajajo GB matične celice. Vloga MSC je v tem kontekstu še nepojasnjena, a prav te celice so lahko tudi cilj terapije, saj predpostavljamo, da sodelujejo pri napredovanju raka. Nadaljevala se bo mednarodna raziskava leta 2017 pridobljenega Interreg projekta Transglioma, v okviru katerega se gradi skupna, med-regionalna tumorska banka. Proučujejo se novi več-celični in 3 dimenzionalni celični modeli za študij kompleksnih celičnih interakcij, na drugi strani pa tudi vpliv zdravil in naravnih učinkovin. V tem smislu se bomo posvetili kanabinoidom, katerih raziskave smo v tem letu že pričeli. Nadaljevali pa bomo tudi s poskusi proučevanja GB in vivo, na zarodkih rib cebric.

(III) Razvoj novih alternativ modelov za nadomeščanje poskusov na živalih

(i) Na področju genetske toksikologije so dosedanje raziskave pokazale, da v 3D matriksu modelne jetrne celice obdržijo fiziološko pomembne funkcije in zato bolje odražajo in vivo stanje. Zato razvijamo napredne jetrne 3D celične sisteme, ki jih gojimo v statičnih in dinamičnih pogojih. Za potrebe genetske toksikologije prilagajamo standardne teste (komet test, gH2AX test in test mikrojeder) sferoidnim modelom. Osredotočamo se na razvoj metabolno aktivnih jetrnih 3D celičnih modelov, ki predstavljajo most med klasičnimi 2D celičnimi sistemi in  poskusi na živalih.
(ii) Na področjih raziskav raka uporabljamo 3D sferoidne modele, saj so osnova za študij rakavih matičnih celic in njihovega mikro-okolja. Usmerjamo se na organotipske, multiceličnie modele rakavih /rakavih matičnih celic oziroma organotipske modele, ki vključujejo mikro-okolje. Ti modeli so izrednega pomena za testiranje in razvoj zdravil, vključno s kanabinoidi.
(iii) Pred leti smo uvedli eksperimentalni model z zarodki rib cebric, ki je uporaben za obe veji raziskav.  Na področju raziskav vplivov onesnažil na okolje in zdravje ljudi razvijamo sistem zaznavanja genotoksičnih in endokrinih učinkov mikroonesnažil na molekularni in celični ravni ter na ravni organizma, s ciljem razviti  še bolj zanesljiv  testni sistem za hitro detekcijo in  določanje potencialno  dolgoročnih posledic onesnaženj. Na področju raziskav raka smo razvili model, ki omogoča spremljanje invazije človeškega glioblastoma, ki ga apliciramo pri mehanističnih raziskavah in raziskavah potencialnih novih zdravil.


Raziskovalci oddelka GEN pa smo se tudi odzvali na epidemijo, ki jo povzroča virus SARS-Vo.V2 in k osvetljevanju te problematike oz. možne uporabe naših znanj in ekspertize v razvoju načinov zaščite in zdravljenja, predlagali vkljuitev teh raziskav v naš program, kot je:
  • Testiranje biokompatibilnosti in varnosti materialov (po ISO standardu ISO 10993-5 in ISO 10993-12) zaščitnih sredstev (maske, rokavice) in medicinskih pripomočkov, ker so nova sredstva na trgu iz nepreverjenih materialov.
  • Testiranje varnosti novih dezinfekcijskih sredstev, ki s lahko škodljiva za zdravje ljudi in okolje. Trenutno se masovno uporabljajo sredstva za razkuževanje zunanjih in notranjih površin (klor v kombinaciji z organskimi spojinami, ki tvorijo rakotvorne trihalometane, in podobno), kar lahko privede do zakasnelega delovanja.
  • Raziskave in razvoj inhibitorjev proteaz, ki lahko preprečijo vstop virusa v pljučne epitelijske celice za zaviranje s tem procesoam povezanih serinskih proteaz in v kasnejših fazah sproženega vnetja inibitorjev cisteinskih proteaz v pljučnih alveolih-
  • Validacija in razvoj učinkovitih terapevtskih mezenhimskih matičnih celic (MSC), ki so se izkazale za učinkovite pri sindromu akutne respiratorne stiske (ARDS) in pri zdravljenju zelo podobnih simptomov bolezni.
  • Zmanjšenje izbruha vnetnega procesa v drugi fazi COVID-19 so usmerjene v učinke kanabinoidov, kot je CBD (kanabidiol), ki se že uporablja za blaženje škodljivih učinkov številnih vnetnih stanj, podbnih kot pri Co.V2 povročenem vnetju, čemeri bi zmanjšali potrebo po dihalnih naprava.Izbrane publikacije področja Ekotoksikologija in genetska toksikologija


2021
ŠTAMPAR, Martina, ŽABKAR, Sonja, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. HepG2 spheroids as a biosensor-like cell-based system for (geno)toxicity assessment. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], Nov. 2021, 1-35, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565352103277X#!, doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.132805.

NOVAK, Matjaž, BAEBLER, Špela, ŽEGURA, Bojana, ROTTER, Ana, GAJSKI, Goran, GERIĆ, Marko, GARAJ VRHOVAC, Verica, BAKOS, Katalin, CSENKI, Zsolt, KOVÁCS, Róbert, HORVÁTH, Ákos, GAZSI, Gyöngyi, FILIPIČ, Metka. Deregulation of whole-transcriptome gene expression in zebrafish (Danio rerio) after chronic exposure to low doses of imatinib mesylate in a complete life cycle study. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], Jan. 2021, vol. 263, [article] 128097, 1-10, doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.128097.

ŠTERN, Alja, FURLAN, Veronika, NOVAK, Matjaž, ŠTAMPAR, Martina, KOLENC, Zala, KORES, Katarina, FILIPIČ, Metka, BREN, Urban, ŽEGURA, Bojana. Chemoprotective effects of xanthohumol against the carcinogenic mycotoxin aflatoxin B1. Foods, ISSN 2304-8158, 9 June 2021, vol. 10, iss. 6, 1-19, doi: 10.3390/foods10061331.

HOJNIK, Nataša, MODIC, Martina, WALSH, James L., ŽIGON, Dušan, JAVORNIK, Uroš, PLAVEC, Janez, ŽEGURA, Bojana, FILIPIČ, Metka, CVELBAR, Uroš. Unravelling the pathways of air plasma induced aflatoxin B1 degradation and detoxification. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], Sep. 2021, vol. 403, 1-29, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438942031579X, doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.123593.

AJDNIK, Urban, LUXBACHER, Thomas, VESEL, Alenka, ŠTERN, Alja, ŽEGURA, Bojana, TRČEK, Janja, FRAS ZEMLJIČ, Lidija. Polysaccharide-based bilayer coatings for biofilm-inhibiting surfaces of medical devices. Materials, ISSN 1996-1944, Aug. 2021, vol. 14, iss. 16, 1-22, ilustr. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/16/4720, doi: 10.3390/ma14164720.

ŠTAMPAR, Martina, FRANDSEN, Helle, ROGOWSKA-WRZESINSKA, Adelina, WRZESINSKI, Krzysztof, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Hepatocellular carcinoma (HepG2/C3A) cell-based 3D model for genotoxicity testing of chemicals. Science of the total environment, ISSN 1879-1026. [Online ed.], 2021, vol. 755, pt. 2, 1-12, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720367863, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143255.

BALABANIČ, Damjan, FILIPIČ, Metka, KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic activity of endocrine disrupting compounds commonly present in paper mill effluents. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, June 2021, vol. 768, 1-49, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721035610?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148489.

BITTNER, Michal, ŠTERN, Alja, SMUTNA, Marie, HILSCHEROVA, Klara, ŽEGURA, Bojana. Cytotoxic and genotoxic effects of cyanobacterial and algal extracts-microcystin and retinoic acid content. Toxins : Elektronski vir, ISSN 2072-6651, 2021, vol. 13, no. 2, 1-15. https://www.mdpi.com/2072-6651/13/2/107. [COBISS.SI-ID 49665283], [JCR, SNIP]

2020

HERCOG, Klara, ŠTERN, Alja, MAISANABA HERNÁNDEZ, Sara, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Plastics in cyanobacterial blooms - genotoxic effects of binary mixtures of cylindrospermopsin and bisphenols in HepG2 cells. Toxins : Elektronski vir, ISSN 2072-6651, 2020, vol. 12, iss. 4, str. 1-19, ilustr. https://www.mdpi.com/2072-6651/12/4/219.

BERGANT LOBODA, Kaja, VALJAVEC, Katja, ŠTAMPAR, Martina, WOLBER, Gerhard, ŽEGURA, Bojana, FILIPIČ, Metka, SOLLNER DOLENC, Marija, PERDIH, Andrej. Design and synthesis of 3,5-substituted 1,2,4-oxadiazoles as catalytic inhibitors of human DNA topoisomerase IIα. Bioorganic chemistry, ISSN 0045-2068, 2020, vol. 99, 103828-1 - 103828-19, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045206820301218?dgcid=author, doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103828.

ŠTAMPAR, Martina, BREZNIK, Barbara, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Characterization of In vitro 3D cell model developed from human hepatocellular carcinoma (HepG2) cell line. Cells, ISSN 2073-4409, Nov. 2020, vol. 9, iss. 12, 1-19, https://www.mdpi.com/2073-4409/9/12/2557, doi: 10.3390/cells9122557.

UJVÁROS, Andrea Zsuzsanna, HERCOG, Klara, RIBA, Milán, GONDA, Sándor, FILIPIČ, Metka, VASAS, Gábor, ŽEGURA, Bojana. The cyanobacterial oligopeptides microginins induce DNA damage in the human hepatocellular carcinoma (HepG2) cell line. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2020, vol. 240, 1-11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519321198, doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.124880.

MØLLER, Peter, AZQUETA, Amaya, BOUTET-ROBINET, Elisa, KOPPEN, Gudrun, BONASSI, Stefano, MILIĆ, Mirta, GAJSKI, Goran, COSTA, Solange, ŽEGURA, Bojana, NOVAK, Matjaž, et al. Minimum Information for Reporting on the Comet Assay (MIRCA): recommendations for describing comet assay procedures and results. Nature protocols, ISSN 1750-2799. [Online ed.], 2020, vol. 15, iss. 12, 3817-3826,  https://www.nature.com/articles/s41596-020-0398-1, doi: 10.1038/s41596-020-0398-1.

2019

ŠTAMPAR, Martina, TOMC, Jana, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Development of in vitro 3D cell model from hepatocellular carcinoma (HepG2) cell line and its application for genotoxicity testing. Archives of toxicology, ISSN 0340-5761, 2019, vol. , iss. , 13, [in press], doi: 10.1007/s00204-019-02576-6.


HERCOG, Klara, MAISANABA HERNÁNDEZ, Sara, FILIPIČ, Metka, SOLLNER DOLENC, Marija, KAČ, Lidija, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic activity of bisphenol A and its analogues bisphenol S, bisphenol F and bisphenol AF and their mixtures in human hepatocellular carcinoma (HepG2) cells.
Science of the total environment, ISSN 0048-9697, Oct. 2019, vol. 687, 267-276, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971932546X, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.486.


MIŠÍK, Miroslav, FILIPIČ, Metka, NERSESYAN, Armen, KUNDI, Michael, ISIDORI, Marina, KNASMÜELLER, Siegfried. Environmental risk assessment of widely used anticancer drugs (5-fluorouracil, cisplatin, etoposide, imatinib mesylate).
Water research, ISSN 0043-1354. [Print ed.], 2019, vol. , 34, [in press], doi: 10.1016/j.watres.2019.114953.


GERIĆ, Marko, GAJSKI, Goran, DOMIJAN, Ana-Marija, GARAJ VRHOVAC, Verica, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic effects of neurotoxin ß-N-methylamino-L-alanine in human peripheral blood cells. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2019, vol. 214, 623-632, doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.155.

2018
WALDHERR, Monika, MIŠÍK, Miroslav, FERK, Franziska, TOMC, Jana, ŽEGURA, Bojana, FILIPIČ, Metka, MIKULITS, Wolfgang, MAI, Sören, HAAS, Oskar, HUBER, Wolfgang W., HASLINGER, Elisabeth, KNASMÜLLER, Siegfried. Use of HuH6 and other human-derived hepatoma lines for the detection of genotoxins : a new hope for laboratory animals?. Archives of toxicology, ISSN 0340-5761, 2018, vol. 92, iss. 2, str. 921-934, doi: 10.1007/s00204-017-2109-4.


HERCOG, Klara, MAISANABA HERNÁNDEZ, Sara, FILIPIČ, Metka, JOS, Angeles, CAMEÁN, Ana M, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic potential of the binary mixture of cyanotoxins Microcystin-LR and cylindrospermopsin.
Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2017, vol. 189, str. 319-329. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.09.075, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.075.


NOVAK, Matjaž, ŽEGURA, Bojana, NUNIĆ, Jana, GAJSKI, Goran, GERIĆ, Marko, GARAJ-VRHOVAC, Vera, FILIPIČ, Metka. Assessment of the genotoxicity of the tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate in cultured fish and human cells.
Mutation research, Genetic toxicology and environmental mutagenesis, ISSN 1383-5718, 2017, vol. 814, str. 14-21, doi: 10.1016/j.mrgentox.2016.12.002

ELERŠEK, Tina, ŽENKO, Maja, FILIPIČ, Metka. Ecotoxicity of disinfectant benzalkonium chloride and its mixture with antineoplastic drug 5-fluorouracil towards alga Pseudokirchneriella subcapitata. PeerJ, ISSN 2167-8359, 18. jun. 2018, str. 1-14. https://peerj.com/articles/4986.pdf, doi: 10.7717/peerj.4986.


MANTZOUKI, Evanthia, REMEC-REKAR, Špela, ELERŠEK, Tina, et al. A European multi lake survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific data, ISSN 2052-4463, 2018, vol. 5, str. [1-13], ilustr. http://dx.doi.org/10.1038/sdata.2018.226, doi: 10.1038/sdata.2018.226.


2017

NOVAK, Matjaž, ŽEGURA, Bojana, MODIC, Barbara, HEATH, Ester, FILIPIČ, Metka. Cytotoxicity and genotoxicity of anticancer drug residues and their mixtures in experimental model with zebrafish liver cells. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 601/602, str. 293-300, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.115.


HERCOG, Klara, MAISANABA HERNÁNDEZ, Sara, FILIPIČ, Metka, JOS, Angeles, CAMEÁN, Ana M, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic potential of the binary mixture of cyanotoxins Microcystin-LR and cylindrospermopsin.
Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2017, vol. 189, str. 319-329. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.09.075, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.075.


MAISANABA HERNÁNDEZ, Sara, HERCOG, Klara, ORTUÑO, Natalia, JOS, Angeles, ŽEGURA, Bojana. Induction of micronuclei and alteration of gene expression by an organomodified clay in HepG2 cells.
Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2016, vol. 154, str. 240-248. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.03.115, doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.03.115.


ISIDORI, Marina, LAVORGNA, Margherita, RUSSO, Chiara, KUNDI, Michael, ŽEGURA, Bojana, NOVAK, Matjaž, FILIPIČ, Metka, MIŠÍK, Miroslav, KNASMÜELLER, Siegfried, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damià, ŽONJA, Božo, ČESEN, Marjeta, ŠČANČAR, Janez, KOSJEK, Tina, HEATH, Ester. Chemical and toxicological characterisation of anticancer drugs in hospital and municipal wastewaters from Slovenia and Spain.
Environmental pollution, ISSN 0269-7491. [Print ed.], 2016, vol. 219, str. 275-287. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.10.039, doi: 10.1016/j.envpol.2016.10.039.


BALABANIČ, Damjan, FILIPIČ, Metka, KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, ŽEGURA, Bojana. Raw and biologically treated paper mill wastewater effluents and the recipient surface waters : cytotoxic and genotoxic activity and the presence of endocrine disrupting compounds.
Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 574, str. 78-89, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.030.


2016
MAISANABA HERNÁNDEZ, Sara, HERCOG, Klara, FILIPIČ, Metka, JOS, Angeles, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic potential of Montmorillonite clay mineral and alteration in the expression of genes involved in toxicity mechanisms in the human hepatoma cell line HepG2. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2016, vol. 304, str. 425-433, ilustr., doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.10.018.

KOVÁCS, Róbert, CSENKI, Zsolt, BAKOS, Katalin, URBÁNYI, Béla, HORVÁTH, Ákos, GARAJ-VRHOVAC, Vera, GAJSKI, Goran, GERIĆ, Marko, NEGREIRA, Noelia, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damià, HEATH, Ester, KOSJEK, Tina, ŽEGURA, Bojana, NOVAK, Matjaž, ZAJC, Irena, BAEBLER, Špela, ROTTER, Ana, RAMŠAK, Živa, FILIPIČ, Metka. Assessment of toxicity and genotoxicity of low doses of 5-fluorouracil in zebrafish (Danio rerio) two-generation study. Water research, ISSN 0043-1354. [Print ed.], 2015, vol. 77, str. 201-212, doi: 10.1016/j.watres.2015.03.025.

ELERŠEK, Tina, MILAVEC, Sara, KOROŠEC, Maša, BREZOVŠEK, Polona, NEGREIRA, Noelia, ŽONJA, Božo, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damià, HEATH, Ester, ŠČANČAR, Janez, FILIPIČ, Metka. Toxicity of the mixture of selected antineoplastic drugs against aquatic primary producers. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], 2016, vol. 23, iss. 15, 14780-14790. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-015-6005-2, doi: 10.1007/s11356-015-6005-2.


Izbrane publikacije področja Biologija raka


2021
MAJC, Bernarda, NOVAK, Metka, KOPITAR-JERALA, Nataša, JEWETT, Anahid, BREZNIK, Barbara. Immunotherapy of glioblastoma: current strategies and challenges in tumor model development. Cells. 29 Jan. 2021, iss. 2, [article] 265, 1-22, ISSN 2073-4409. https://www.mdpi.com/2073-4409/10/2/265/htm, DOI: 10.3390/cells10020265.

HIRA, Vashendriya V. V., MOLENAAR, Remco J., BREZNIK, Barbara, LAH TURNŠEK, Tamara, ARONICA, Eleonora, NOORDEN, Cornelis J. F. van. Immunohistochemical detection of neural stem cells and glioblastoma stem cells in the subventricular zone of glioblastoma patients. The Journal of histochemistry and cytochemistry. 2021, vol. 69, no. 5, 349-364, ISSN 0022-1554. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1369/0022155421994679, DOI: 10.1369/0022155421994679

LAH TURNŠEK, Tamara, NOVAK, Metka, PENA ALMIDON, Milagros A., MARINELLI, Oliviero, ŽVAR BAŠKOVIČ, Barbara, MAJC, Bernarda, MLINAR, Mateja, BOŠNJAK, Roman, BREZNIK, Barbara, ZOMER, Roby, NABISSI, Massimo. Cannabigerol is a potential therapeutic agent in a novel combined therapy for glioblastoma. Cells. 4 Feb. 2021, vol. 10, [article] 340, 1-21, ISSN 2073-4409. https://www.mdpi.com/2073-4409/10/2/340, DOI: 10.3390/cells10020340.

PORČNIK, Andrej, NOVAK, Metka, BREZNIK, Barbara, MAJC, Bernarda, HRASTAR, Barbara, ŠAMEC, Neja, ZOTTEL, Alja, JOVCHEVSKA, Ivana, VITTORI, Miloš, ROTTER, Ana, KOMEL, Radovan, LAH TURNŠEK, Tamara. TRIM28 selective nanobody reduces glioblastoma stem cell invasion. Molecules. Aug. 2021, vol. 26, iss. 17, 1-16, ISSN 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/17/5141, DOI: 10.3390/molecules26175141.

SENJOR, Emanuela, PERIŠIĆ, Milica, BREZNIK, Barbara, MITROVIĆ, Ana, MLAKAR, Jernej, ROTTER, Ana, PORČNIK, Andrej, LAH TURNŠEK, Tamara, KOS, Janko. Cystatin F acts as a mediator of immune suppression in glioblastoma. Cellular oncology. [in press] 2021, 13, ISSN 2211-3436. DOI: 10.1007/s13402-021-00618-9.

HABIČ, Anamarija, NOVAK, Metka, MAJC, Bernarda, LAH TURNŠEK, Tamara, BREZNIK, Barbara. Proteases regulate cancer stem cell properties and remodel their microenvironment. Journal of histochemistry and cytochemistry. [Online ed.]. 26 Jul. 2021, vol., iss., 1-20. ISSN 1551-5044. https://journals.sagepub.com/eprint/YQQ85PXFRP4UY53ZZNIR/full, DOI: 10.1369/00221554211035192.

2020
LAH TURNŠEK Tamara, NOVAK, Metka, BREZNIK, Barbara. 2020 Brain malignancies: Glioblastoma and brain metastases. Seminars in Cancer Biology, 60(October 2019), 262–273. https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2019.10.010

BREZNIK, Barbara, MITROVIĆ, Ana, LAH TURNŠEK, Tamara, KOS, Janko. Cystatins in cancer progression : more than just cathepsin inhibitors. Biochimie, ISSN 0300-9084, 2019, 53, doi: 10.1016/j.biochi.2019.05.002.

BREZNIK, Barbara, MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara. Proteases and cytokines as mediators of interactions between cancer and stromal cells in tumours. Biological chemistry, ISSN 1431-6730, 2017, vol. 398, no. 7, 709-719, doi: 10.1515/hsz-2016-0283.

2019
NEVES OLIVEIRA, Mona das, BREZNIK, Barbara, PILLAT, Micheli M., PEREIRA, Ricardo L., ULRICH, Henning, LAH TURNŠEK, Tamara. Kinins in glioblastoma microenvironment. Cancer microenvironment. 2019, 20 str., [in press]. ISSN 1875-2292. DOI: 10.1007/s12307-019-00229-x.

HIRA, Vashendriya V. V., BREZNIK, Barbara, VITTORI, Miloš, JONG, Annique Loncq de, MLAKAR, Jernej, OOSTRA, Roelof-Jan, KHURSHED, Mohammed, MOLENAAR, Remco J., LAH TURNŠEK, Tamara, NOORDEN, Cornelis J. F. van. Similarities between stem cell niches in glioblastoma and bone marrow: rays of hope for novel treatment strategies. The Journal of histochemistry and cytochemistry. 2019, 25 str., [in press]. ISSN 0022-1554. DOI: 10.1369/0022155419878416.

2018
BREZNIK, B., LIMBAECK STOKIN, C., KOS, J., KHURSHED, M., HIRA, V. V. V, BOŠNJAK, R., … VAN NOORDEN, C. J. F. (2018). Cysteine cathepsins B, X and K expression in peri-arteriolar glioblastoma stem cell niches. Journal of Molecular Histology, 49(5), 481–497. https://doi.org/10.1007/s10735-018-9787-y

TOMC, Jana, KOLOŠA, Katja, ŽEGURA, Bojana, KAMENŠEK, Urška, BREZNIK, Barbara, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Adipose tissue stem cell-derived hepatic progenies as an in vitro model for genotoxicity testing. Archives of toxicology, 2018, 11p doi: 10.1007/s00204-018-2190-3

NEVES OLIVEIRA, Mona das, PILLAT, Micheli M., MOTALN, Helena, ULRICH, Henning, LAH TURNŠEK, Tamara. Kinin-B1 receptor stimulation promotes invasion and is involved in cell-cell interaction of co-cultured glioblastoma and mesenchymal stem cells. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2018,  8,p. 1299-1-1299-16, doi: 10.1038/s41598-018-19359-1.


2017

HIRA, Vashendriya V. V., VERBOVŠEK, Urška, BREZNIK, Barbara, SRDIČ, Matic, NOVINEC, Marko, KAKAR, Hala, WORMER, Jill, SWAAN, Britt van der, LENARČIČ, Brigita, JULIANO, Luiz, MEHTA, Shwetal, NOORDEN, Cornelis J. F. van, LAH TURNŠEK, Tamara. Cathepsin K cleavage of SDF-1[alpha] inhibits its chemotactic activity towards glioblastoma stem-like cells. Biochimica et biophysica acta. BBA, Molecular cell research, ISSN 0167-4889. [Print ed.], 2017, vol. 1864, no. 3, p 594-603,

PRIMON, Monika, HUSZTHY, Peter C., MOTALN, Helena, TALASILA, Krishna M., MILETIC, Hrvoje, ATAI, Nadia A., BJERKVIG, Rolf, LAH TURNŠEK, Tamara. Cathepsin L silencing increases As2O3 toxicity in malignantly transformed pilocytic astrocytoma MPA58 cells by activating caspases 3/7. Experimental cell research, ISSN 0014-4827, 2017, vol. 356, 1,p 64-73, doi: 10.1016/j.yexcr.2017.04.013.

VITTORI, Miloš, BREZNIK, Barbara, HROVAT, Katja, KENIG, Saša, LAH TURNŠEK, Tamara. RECQ1 helicase silencing decreases the tumour growth rate of U87 glioblastoma cell xenografts in zebrafish embryos. Genes, ISSN 2073-4425, 2017, vol. 8, 9, p-11. http://www.mdpi.com/2073-4425/8/9/222, doi: 10.3390/genes8090222.

BREZNIK, Barbara, MOTALN, Helena, VITTORI, Miloš, ROTTER, Ana, LAH TURNŠEK, Tamara. Mesenchymal stem cells differentially affect the invasion of distinct glioblastoma cell lines. Oncotarget, ISSN 1949-2553, 2017, 8, /15, p25482-25499, doi: 10.18632/oncotarget.16041.

MITROVIĆ, Ana, SOSIČ, Izidor, KOS, Špela, LAMPREHT TRATAR, Urša, BREZNIK, Barbara, KRANJC, Simona, MIRKOVIĆ, Bojana, GOBEC, Stanislav, LAH TURNŠEK, Tamara, ČEMAŽAR, Maja, SERŠA, Gregor, KOS, Janko. Addition of 2-(ethylamino)acetonitrile group to nitroxoline results in significantly improved anti-tumor activity in vitro and in vivo. Oncotarget, ISSN 1949-2553, 2017, 8/ 35, 59136-59147, , doi: 10.18632/oncotarget.19296.

2016
PODERGAJS, Neža, MOTALN, Helena, RAJČEVIĆ, Uroš, VERBOVŠEK, Urška, KORŠIČ, Marjan, OBAD, Nina, ESPEDAL, Heidi, VITTORI, Miloš, HEROLD-MENDE, Christel, MILETIC, Hrvoje, BJERKVIG, Rolf, LAH TURNŠEK, Tamara. Transmembrane protein CD9 is glioblastoma biomarker, relevant for maintenance of glioblastoma stem cells. Oncotarget, ISSN 1949-2553, 2016, vol. 7, no. 1, str. 593-609, ilustr., doi: 10.18632/oncotarget.5477.

VEČERIĆ-HALER, Željka, ERMAN, Andreja, CERAR, Anton, MOTALN, Helena, KOLOŠA, Katja, LAH TURNŠEK, Tamara, SODIN-ŠEMRL, Snežna, LAKOTA, Katja, MRAK POLJŠAK, Katjuša, ŠKRAJNAR, Špela, KRANJC, Simona, ARNOL, Miha, PERŠE, Martina. Improved protective effect of umbilical cord stem cell transplantation on cisplatin-induced kidney injury in mice pretreated with antithymocyte globulin. Stem Cells International (Online), ISSN 1687-9678, 2016,2016, pp 1-12, doi: 10.1155/2016/3585362.5

KOLOŠA, Katja, MOTALN, Helena, HEROLD-MENDE, Christel, KORŠIČ, Marjan, LAH TURNŠEK, Tamara. Paracrine effects of mesenchymal stem cells induce senescence and differentiation of glioblastoma stem-like cells. Cell transplantation, ISSN 0963-6897.2015, 24/4,pp 631-644, doi: 10.3727/096368915X687787. .

MOTALN, Helena, KOREN, Ana, GRUDEN, Kristina, RAMŠAK, Živa, SCHICHOR, Christian, LAH TURNŠEK, Tamara. Heterogeneous glioblastoma cell cross-talk promotes phenotype alterations and enhanced drug resistance. Oncotarget, ISSN 1949-2553, 2015, 6/ 38, p40998-41017, doi: 10.18632/oncotarget.5701.

HERMAN, Ana, GRUDEN, Kristina, BLEJEC, Andrej, PODPEČAN, Vid, MOTALN, Helena, ROŽMAN, Primož, HREN, Matjaž, ZUPANČIČ, Klemen, VEBER, Matija, VERBOVŠEK, Urška, LAH TURNŠEK, Tamara, PORČNIK, Andrej, KORŠIČ, Marjan, KNEŽEVIĆ, Miomir, JERAS, Matjaž. Analysis of glioblastoma patients' plasma revealed the presence of microRNAs with a prognostic impact on survival and those of viral origin. PloS one, ISSN 1932-6203, 2015,  10/5, p 1-20, ilustr., doi: 10.1371/journal.pone.0125791.