Projekti

Favna hroščev evropskega varstvenega pomena v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Koordinator projekta: doc. dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2013

Financer: Mestna občina Ljubljana, pogodba št. 430-268/2012-4

Leto zaključka projekta: 2013

Po naročilu Mestne občine Ljubljana smo izvedli prvi sistematičen popis hroščev Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pri čemer so bile kot ciljne vrste obravnavane predvsem vrste evropskega varstvenega pomena. V okviru naloge smo pripravili celoten pregled favne hroščev Ljubljane glede na obstoječe podatke, v mestnem parku Tivoli pa smo odkrili v tamkajšnjih drevoredih izjemno veliko populacijo prednostne varstvene vrste puščavnika (Osmoderma eremita). Pri tem smo kot strokovnjaki sodelovali tudi pri sanaciji posekanih dreves Jakopičevega drevoreda za potrebe ohranjanja populacije puščavnika v parku.