Projekti

CRP: Trsne rumenice: metode zgodnjega odkrivanja in obvladovanja

Koordinator projekta: dr. Marina Dermastia

Koordinator za NIB: dr. Meta Virant-Doberlet

Oznaka: V4-1103; CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Trajanje: 1.10.2011 - 30.9.2014

Povzetek

Pomemben evropski gospodarski sektor proizvodnje sadilnega material vinske trte in vina ogroža epidemija zlate trsne rumenice (FD), ki jo povzroča fitoplazma FDp – fitopatogena bakterija iz razreda Mollicutes. FD je najbolj uničujoča in najnevarnejša med različnimi trsnimi rumenicami, ki povzročajo bolezenska znamenja, ki na oko niso ločljiva. Od 2005, ko je bila FD prvič potrjena v Sloveniji, se je število novih žarišč hitro povečevalo in v 2010 so bili v nekaterih vinorodnih deželah že zaznani vzorci epidemije. FDp je v Evropi karantenski organizem, uvrščen na seznam direktive Sveta Evrope EU2000/29 o škodljivih organizmih in na seznam karantenskih organizmov  EPPO A2. Za preprečevanje širjenja bolezni je zakonsko določeno uničenje obolelih rastlin, rastlin z bolezenskimi znamenji in okolnih rastlin v vseh državah, kjer se bolezen pojavlja.     Fitoplazme med rastlinami prenašajo žuželke, ki se hranijo s floemskim sokom. Razmnožujejo se v citoplazmi žuželk in floemskih celic rastlin. Edini znani naravni prenašalec FDp med trtami je monofagni ameriški škržatek (Scaphoideus titanus). Za vzdrževanje zdravih vinogradov je tako nujna uporaba zdravega razmnoževalnega rastlinskega materiala, vzporedno z učinkovitim zatiranjem prenašalca. Za dosego tega cilja so nujni novi ustrezni, zanesljivi in hitri sistemi, ki pa so odvisni od poglobljenega razumevanja biologije ameriškega škržatka in FDp. Predvsem slednje omejujejo slabo poznani mehanizmi fitopatogenosti, gostiteljev, odpornosti in prenosa z žuželkami ter karantenski status FDp.   V predlaganem projektu se bomo osredotočili na uvajanje analiz, ki temeljijo na daljinskem zaznavanju trsnih rumenic z uporabo visoko ločljivostnih večspektralnih podatkov. Metoda je že bila uporabljena za detekcijo različnih rastlinskih plevelov in škodljivcev, a še ne za zaznavanje trsnih rumenic. Raziskave bionomije ameriškega škržatka v Sloveniji bodo rabile za izboljšavo strategij njegovega zatiranja. Uvedli bomo preizkušeno metodo namakanja dormantnega materiala vinske trte v vročo vodo, ki se je že izkazala kot učinkovita proti fitoplazma, kot tudi za uničenje jajčec ameriškega škržatka. Metoda ne poškoduje rastlinskega materiala, če je temperatura nadzorovana in je obdelava pravilno časovno umeščena v proizvodnjo rastlin. V projektu bomo raziskali nekaj alternativnih metod za zatiranje prenašalca. Težave z nedostopnostjo raziskovalnega material FDp bomo rešili z bioinformatsko raziskavo genov vinske trte po okužbi s splošno razširjeno fitoplazmo, ki povzroča navadno trsno rumenico (BNp) z enakimi znamenji in z domnevno podobnimi mehanizmi. V tej raziskavi bomo predvideno odkrili nekatere gene, ki se po okužbi spremenijo. Take gene bi v diagnostiki lahko uporabili kot označevalce bolezni.   Predlagana vodja projekta vodi laboratorij za raziskave fitoplazem na NIB, ki je s strani FURS pooblaščen za diagnostiko fitoplazem. Laboratori tesno sodeluje s podobnimi diagnostičnimi laboratoriji in uradnimi službami v EU. Vodja projekta trenutno vodi delovni sklop v FP7 projektu VITISENSE z glavnim ciljem razviti priročno napravo za detekcijo FDp na terenu. Njena raziskovalna skupina sodeluje v potekajoči COST Action FA0807 - Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems. Predlagana projektna skupina vključuje vodilne slovenske entomologe, ki delujejo na področju ameriškega škržatka. Izkušnje projektne skupine skupaj z vrhunsko opremo zagotavljajo popolno izvedljivost predlaganega projekta.