Projekti

Primerjalna študija ekosistemskih storitev in upravljanja v kontrastnih rečnih sistemih Slovenije

Koordinator projekta: dr. David Kocman, IJS

Koordinator za NIB: dr. Nataša Mori

Oznaka: L2-6778

Trajanje: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017

Temeljni raziskovalni projekt L2-6778 je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Projekt gradi na pomanjkljivostih nadzora nad kakovostjo površinskih voda, kot ga predpisuje evropska direktiva za vode (WFD) in se izvaja tudi v Sloveniji. Dosedanji način nadzora nad kemijskim in ekološkim stanjem vodnih teles temelji na okoljskih indikatorjih, ki so izpeljani na podlagi meritev fizikalnih, kemijskih, bioloških in hidromorfoloških elementov. Tovrsten pristop (i) ne omogoča vpogleda v procese, ki privedejo do določenega stanja zaradi prisotnosti različnih stresorjev, predvsem pa (ii) ne upošteva sinergističnega učinka teh stresorjev na nivoju porečij. V projektu se bodo za ugotavljanje vpliva različnih stresorjev na stanje voda uporabljali matematični modeli. Osnovni izziv, ki ga projekt naslavlja je zasuk na področju upravljanja z vodami, z odmikom od dosedanjega spremljanja okoljskih indikatorjev k celovitemu modeliranju stanja.Tovrsten modelni pristop ima veliko možnosti uporabe, posebno za projektnega partnerja iz gospodarstva (IEI), ki izvaja konkretne aplikativne projekte na področju načrtovanja posegov v vodna okolja.

SICRIS