Projekti

Celostna conacija Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za namene ohranjanja populacije močvirskega krešiča (Carabus variolosus) in koščaka (Austropotamobius torrentium).

Koordinator projekta: dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2014

Naloga po naročilu Mestne občine Ljubljana je zajemala naravovarstveno ovrednotenje in predlog ukrepov ohranjanja vodotokov in drugih vodnih teles s stališča dveh varstveno pomembnih vrst, močvirskega krešiča in potočnega raka koščaka, na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Naloga je zajemala kartiranje vseh vodotokov vključujoč tudi manjša in varstveno pomembna vodna telesa ter celosten popis obeh vrst. Kljub izoliranosti sta vrsti na območju Krajinskega parka še vedno številni, na območju v preteklosti pojavljajočega potočnega raka jelševca pa nismo več potrdili.