Projekti

Presoja vplivov na okolje za plinovod M9 Lendava - Kidričevo – segment hrošči.

Koordinator projekta: doc. dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2013


Leto zaključka projekta: 2013

Strokovno ovrednotenje trase plinovoda s stališča favne hroščev s poudarkom na ogroženih, zavarovanih in evropsko varstveno pomembnih vrstah. Naloga, ki je predstavljala del presoje, ki jo je izvajal Center za kartografijo favne in flore, je zajemala tudi terensko inventarizacijo vrst.