Projekti

Presoja vplivov na okolje za plinovod M9 Kidričevo - Vodice – segment hrošči

Koordinator projekta: dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2014

Strokovno ovrednotenje trase plinovoda s stališča favne hroščev s poudarkom na ogroženih, zavarovanih in evropsko varstveno pomembnih vrstah. Naloga, ki je predstavljala del presoje, ki jo je izvajal Center za kartografijo favne in flore, je zajemala tudi terensko inventarizacijo vrst.