Projekti

CRP: Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov

Koordinator projekta: dr. Aleš Gregor, KIS

Koordinator za NIB: dr. Danilo Bevk

Oznaka: V4-1114; CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Trajanje: 1.10.2011 - 30.9.2014

Povzetek

V projektni nalogi načrtujemo ugotavljanje vpliva tehnologije čebelarjenja v AŽ panju na uspešnost vzdrževanja močnih, živalnih in zdravih čebeljih družin. Proučevali bomo vplive tehnologij, ki so pomembni sestavni del ekološkega čebelarjenja in imajo vpliv na zdravstveno stanje čebeljih družin ter kakovost in varnost pridelkov. Eksperimentalni del projekta bo vključeval raziskave ugotavljanja učinkovitosti zatiranja varoj z ekološkimi ali konvencionalnimi sredstvi. Na osnovi uporabe sodobne diagnostike nosemavosti in virusov bomo ugotavljali prisotnost sekundarnih patogenov v poskusnih družinah. Skupaj z rezultati kemičnih analiz vzorcev materiala bo mogoče vrednotiti praktične čebelarske ukrepe na terenu in podati zaključke eksperimentalnega dela naloge. Na osnovi ugotavljanja vpliva čebelarskih tehnologij na terenu in znanstvenih raziskav bomo izdelali napotke in priporočila čebelarjem. Na različnih območjih Slovenije bomo proučevali dve skupini čebelarstev: čebelarstva z intenzivno pridelavo in ter čebelarstva z ekstenzivno v ekološko pridelavo. Spremljali bomo različne tehnološke in zdravstvene vidike čebelarjenja s poudarkom na pojavljanju čebeljih bolezni na klinični ali subklinični ravni in vpliv na ostanke zdravil v pridelkih. Analizirali bomo vzorce medu in voska, vzorce čebel pa na prisotnost virusov in spor Nosema spp. Ugotavljali bomo povezave med tehnologijo čebelarjenja, potencialnim pojavljanjem ostankov v pridelkih in pojavljanjem okužb čebel. Poskuse bomo izvedli tudi v čebeljih družinah in v laboratorijih na čebelah v kletkah, na nivoju individualnega osebka. Raziskovali bomo tudi vpliv režima prehrane na razvoj in prezimovanje. Elektronske sisteme bomo uporabili za sledenje dogajanja v posameznih družinah, ki bodo vključene v ekološko tehnologijo čebelarjenja, s ciljem poenostavljene oskrbe čebel in zmanjšanja števila posegov v čebelji družini. Vletanje čebel v tuje panje bomo raziskovali z namenom, da ugotovimo vpliv okužbe z najpogostejšimi patogeni na potencialno širjenje povzročiteljev bolezni med družinami. Raziskovalno delo bo prispevalo k razvoju znanja na področju ekološkega čebelarjenja in z njim povezanimi tehnologijami, ter k poznavanju dejavnikov, ki vplivajo na razvoj zdravih čebeljih družin, uspešno zatiranje varoj in k pridelavi kakovostnih in varnih čebeljih pridelkov. V okviru projekta bomo ugotovili učinkovitost nekaterih preparatov za zatiranje varoj in vpliv različnega dajanja hrane družinam na razvoj in zdravstveno stanje. Projektni partnerji bodo na svojih raziskovalnih področjih izvedli projektne teme in na osnovi novih znanj predstavili napotke za pridobivanje pridelkov brez ostankov zdravil ali drugih dodanih snovi, ter na ta način prispevali k večji kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov.