Projekti

NAT2CARE – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje čezmejnih območij Natura 2000

Koordinator projekta: dr. Alenka Žunič Kosi

Oznaka: INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020, NAT2CARE_1473356399

Trajanje: 1. 10. 2017 - 31. 3. 2020

Vodilni partner: Naravni park Julijsko predgorje (Ente parco naturale delle Prealpi Giulie)

Osnovni namen projekta NAT2CARE je ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti na območju Julijskih Alp, ki je pomembno naravno območje tako v Sloveniji kot v Italiji in je tudi del evropskega omrežja Natura 2000. Cilj projekta je zagotoviti inovativne aktivnosti v okviru čezmejnega upravljanja habitatnih tipov in živalskih vrst, zlasti tistih, ki živijo na obeh straneh meje in jo tudi pogosto prečkajo. Mednje sodijo srednje in velike zveri, kopitarji, ujede in sove, alpske kure, kosec in hrošči, kot je na primer alpski kozliček.  Pomembne aktivnosti projekta bodo namenjene tudi ozaveščanju in sodelovanju s širšo javnostjo, zlasti z mladimi.

V projekt je vključenih 6 partnerjev, 3 iz Slovenije (NIB, Triglavski narodni park, Biotehniški center Naklo) in 3 iz Italije (Naravni park Julijsko predgorje, Naravni park Dolomiti Friulane in Univerza v Vidmu).

BID-REX - partnerji