Projekti

ČIGRA – Ohranjanje populacije čigre v porečju Save in Drave

Koordinator projekta: dr. Davorin Tome

Oznaka: Interreg Slovenija – Hrvaška, SLO-HR347

Trajanje: 1. 9. 2017 - 29. 2. 2020

V celinskem delu areala navadna čigra (Sterna hirundo) gnezdi na rečnih in jezerskih prodiščih. V Sloveniji in na Hrvaškem predstavljajo savska in dravska prodišča relativno majhen del obeh rek, večinoma znotraj Natura 2000 območij. Na teh območjih ima človek, zaradi izkoriščanja proda iz rečnih korit, utrjevanja brežin, izkoriščanja hidroenergije, onesnaževanja in športnega ribolova, velik vpliv. Do sedaj se je čigro na Hrvaškem in v Sloveniji raziskovalo ločeno, prav tako ločeno se je vzdrževalo njihova bivališča, čeprav osebki iz obeh držav verjetno prestavljajo isto populacijo. Aktivnosti niso dale zadovoljivih rezultatov. Cilj projekta je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000 obeh držav. Z aktivnim upravljanjem gnezdišč bomo obnovili in dolgoročno ohranili obstoječe prodnate otoke s kolonijami čiger, s postavitvijo plavajoče ploščadi pa omogočili gnezdenje, kjer naravna gnezdišča zaradi poplav ne omogočajo varnega gnezdenja. V okviru projekta bomo izdelali predlog za razširitev Natura 2000 območja (HR1000002) na gramoznico Rakitje. Glavni rezultati vključujejo povečanje površine in dolgoročno vzdrževanje gnezdišč, izdelavo čezmejnega protokola monitoringa in izdelavo čezmejnega akcijskega načrta za zavarovanje čigre. Predpogoj za dosego ciljev je pravilna interpretacija dinamike populacije v kolonijah. V ta namen bomo s sledenjem z oddajniki med gnezditveno sezono ugotavljali areal aktivnosti, izbor habitata. Z genetsko analizo vzorcev krvi bomo ugotovili, ali so ptice s Save in Drave del iste populacije in jih primerjali z drugimi evropskimi populacijami. S predavanji, filmom, razstavo in informacijskimi tablami bomo povečali zavest o nujnosti zavarovanja čigre in njenih bivališč.

V projektu sodelujejo 4 partnerji iz Hrvaške (Hrvaška akademija znanosti in umetnosti, društvo BIOM, Javna ustanova za upravljanje z zavarovanimi območji in drugimi zavarovanimi predeli narave na območju občine Zagreb, Fakulteta za naravoslovje in matematiko univerze v Zagrebu) in dva iz Slovenije (Nacionalni inštitut za biologijo, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije).

Spletna stran projekta