Projekti

Vpliv mezenhimskih matičnih celic na terapevtsko odpornost glioblastoma

Koordinator projekta: dr. Barbara Breznik

Oznaka: Z3-1870

Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2021

Podoktorski raziskovalni projekt Z3-1870 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Možganski tumor glioblastom ostaja eden izmed najagresivnejših tumorjev brez napredka v standardnem zdravljenju že skoraj 20 let. Standardna terapija lahko zmanjša velikost tumorja, ki posledično postane premajhen za detekcijo, in celo nadzira bolezen nekaj mesecev z ubijanjem občutljivih celic, vendar so preživele celice odporne na terapijo. Odporno populacijo celic glioblastoma z značilnim izražanjem genov, povezanih z matičnostjo, imenujejo glioblastomske matične celice (angl. glioblastoma stem cells, GSC). GSC so počasi deleče se celice, ki izražajo mehanizme popravljanja poškodb DNK in mehanizme, ki vodijo v odpornost na terapijo. Vse to omogoča preživetje GSC po terapiji, kar povzroči ponovno rast tumorja. GSC se nahajajo v specifičnih območjih znotraj tumorja, imenovanih niše GSC. Vse več je dokazov o ključni vlogi kompleksnih interakcij med rakavimi celicami in nerakavimi stromalnimi celicami pri terapevtski odpornosti glioblastoma, zlasti v nišah GSC, kjer mezenhimske matične celice (angl. mesenchymal stem cells, MSC) predstavljajo pomemben delež prisotnih celic. Učinki MSC na fenotip GSC so slabo raziskani v primerjavi z drugimi vrstami stromalnih celic.

Cilji projekta

Cilj projekta je razkriti nove mehanizme terapevtske odpornosti glioblastoma in natančneje pojasniti vlogo interakcij med mezenhimskimi matičnimi celicami (MSC) in glioblastomskimi matičnimi celicami (GSC) v tumorjih. V raziskovalnem projektu raziskujemo:

1) ali je prisotnost in količina MSC v organotipskih večceličnih sferoidih, pridobljenih iz tumorjev bolnikov, povezana s terapevtsko občutljivostjo celic glioblastoma in GSC ter preživetjem bolnikov,

2) kako interakcije MSC-GSC vplivajo na občutljivost GSC na obsevanje in kemoterapijo v tumorskih modelih in vitro ter in vivo, ter

3) kakšni so biološki mehanizmi spremenjenih odzivov GSC na terapijo zaradi vpliva MSC.

Ugotovili bomo, ali so mezenhimske matične celice »dobri« ali »slabi« akterji v napredovanju glioblastoma po standardnem zdravljenju.

Pomen za znanost

Projekt obravnava problem odpornosti možganskega tumorja glioblastoma na zdravljenje, kar ima za posledico ponovitev tumorja in zgodnjo smrt bolnikov. Ugotovitve, pridobljene v predlaganem raziskovalnem projektu, bodo tako poglobile naše razumevanje patobiologije glioblastoma in podale nove vpoglede v kompleksne mehanizme odpornosti glioblastoma na zdravljenje. Tako bodo naše ugotovitve dobra osnova za nadaljnje inovativne pristope k uspešnem ciljanju glioblastomskih matičnih celic v tumorjih glioblastoma.

Spletna stran projekta: http://projects.nib.si/gliostemcell/

Projekt SICRIS

Vodja pojekta SICRIS