Projekti

Odkrivanje in z vodo povezana epidemiologija porajajočih se tobamovirusov, ki okužujejo kmetijske rastline

Koordinator projekta: Doc. dr. Nataša Mehle

Oznaka: L4-3179

Trajanje: 1.10.2021 - 30.9.2024

Številne bolezni in škodljivci ogrožajo pridelavo rastlin, kot na primer rastlinski virusi, ki lahko povzročijo znatne izgube pridelka po celem svetu. V kmetijstvu sta v zadnjem desetletju vzbudila pozornost virus blage lisavosti paradižnika in virus rjave grbančavosti plodov paradižnika.  To sta porajajoča virusa iz rodu tobamovirusov, ki lahko povzročita velike izgube pri pridelavi paradižnika in paprike. Zaradi njunih fizioloških in bioloških lastnosti se hitro širita in povzročata  epidemije. Hkrati obstaja nevarnost pojava in izbruha novih vrst tobamovirusov, zato je redno vrednotenje metod za njihovo zaznavanje in identifikacijo ter harmonizacija diagnostičnih postopkov izrednega pomena. Glavni cilji projekta so dopolnitev znanja o epidemioloških značilnostih in mehanizmu prenosa gospodarsko pomembnih tobamovirusov ter razvoj zanesljivejših postopkov varstva rastlin preko učinkovitejših tehnik preprečevanja in zaznavanja okužb rastlin s tobamovirusi.

Da bi te cilje dosegli, bomo v okviru projekta obravnavali pomembna raziskovalna vprašanja v zvezi z nastankom, epidemiologijo in diagnostiko tobamovirusov v okviru sledečih nalog:

Ø  priprava kataloga nukleotidnih zaporedij možnih novih tobamovirusov preko pregleda obsežnih različnih metagenomskih podatkovnih baz. Rezultati te analize bodo omogočili višjo stopnjo pripravljenosti relevantnih organizacij in znanstvene sfere v primeru novih izbruhov in razširjanja za rastline nevarnih tobamovirusov.

Ø  ugotavljanje možnosti preživetja porajajočih tobamovirusov v vodi in možnosti njihovega prenosa z vodo s čimer bomo razjasnili vlogo vodo v epidemiologiji teh virusov, kar je pomembno za prihodnje študije ocene tveganja in strategije ukrepov.

Ø  razviti in validirati zanesljive, učinkovite, hitre in preproste diagnostične postopke za spremljanje možnega pojava porajajočih tobamovirusov v vzorcih vode.

Aplikativni raziskovalni projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in BIA d.o.o.

Partnerji v projektu so Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija), Univerza v Ljubljani - Fakulteta za računalništvo in informatiko (Slovenija) in BIA d.o.o (Slovenija). Sodelovali bomo tudi s CREA (Italija).

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS.

Več o projektu na: http://projects.nib.si/tobamo/