Projekti

Zelene rešitve za trajnostno večnamensko upravljanje evtrofnih voda

Koordinator projekta: doc. dr. Tina Eleršek

Oznaka: J2-4428

Trajanje: 1.10.2022 - 30.9.2025

Spletna stran: https://projects.nib.si/greenforwaters/

Raziskovalni projekt J2-4428 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Vse večja antropogena spremenjenost celinskih voda prinaša raznolike izzive. Projekt ponuja obetavno perspektivo, ki je nujno potrebna za zaščito, ohranitev in obnovo evtrofnih vodnih ekosistemov in njihovih funkcij. Glavni cilj projekta je uporaba zelenih pristopov za izboljšanje težav evtrofnih voda in kvantitativno ovrednotenje njihovega vpliva na biotsko pestrost in druge ekosistemske storitve. Osredotočili se bomo na biotsko pestrost primarnih producentov, ki so neposredno povezani s hranili v vodi in predstavljajo hrano za vse vodne živali. Poleg tega bomo podatke o biotski pestrosti povezali z oceno ekosistemskih storitev, s pomočjo katerih bomo ovrednotili izboljšanje stanja vodnega telesa zaradi vpeljave določene zelene rešitve. V prvem delu projekta bomo vpeljali tri različne zelene rešitve za:(i) upravljanje hranil, (ii) upravljanje tveganja toksičnih cianobakterij in (iii) upravljanje ekološkega stanja na osnovi primarnih producentov z analizami satelitskih posnetkov. V drugem delu projekta bomo kazalnike zelenih rešitev povezali z oceno izboljšanih ekosistemskih storitev (ocena stroškov in koristi). Glavni namen projekta je z znanstvenimi podatki, analizami in orodji prispevati k izboljšanju upravljanja z vodami v smeri večje odpornosti jezer in zadrževalnikov. Sinergistično multi-disciplinarno sodelovanje partnerjev bo zapolnilo vrzel med akademskimi krogi, podjetji in vladnimi organi, izboljšalo usklajenost med teoretičnim znanjem o delovanju evtrofnih ekosistemov in zagotavljanjem konkretnih smernic za njihovo ohranjanje ter upravljanje.


Sestava projektne skupine:
Zelene rešitve za trajnostno večnamensko upravljanje evtrofnih voda (cobiss.net)

Bibliografski podatki in drugi podatki o projektu:
Zelene rešitve za trajnostno večnamensko upravljanje evtrofnih voda (cobiss.net)