Projekti

CRP: Ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja zlate trsne rumenice (FD-GAMEPLAN)

Koordinator projekta: doc. dr. Nataša Mehle

Oznaka: V4-2225

Trajanje: 1.10.2022 – 30.9.2025

V vinogradih povzroča velik upad pridelka in krčenje vinogradov fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD) iz skupine 16SrV, povzročiteljica zlate trsne rumenice, ki je v EU uvrščena na seznam karantenskih škodljivih organizmov. V zadnjih letih so bila v Sloveniji odkrita številna nova žarišča okužbe s to fitoplazmo in v skladu s predpisi je bilo potrebno uničiti več vinogradov predvsem na območju Ljutomersko Ormoških goric. Trta (Vitis) je lahko okužena z različnimi izolati fitoplazem iz skupine 16SrV, od katerih so za nekatere dokazali, da lahko povzročijo epifitocije, saj jih med trtami zelo učinkovito raznaša ameriški škržatek (Scaphoideus titanus). Iz drugih gostiteljskih rastlin lahko na trto različne izolate fitoplazem iz skupine 16SrV, tudi tiste, ki jih ameriški škržatek lahko raznaša med trtami, zanesejo  nekatere druge žuželke, ki sesajo rastlinski sok. Med najbolj skrb vzbujajočimi je vzhodnjaški škržatek (Orientus ishidae), ki je polifag in se je od prve najdbe leta 2004 razširil po celotni Sloveniji. Velike populacije vzhodnjaškega škržatka smo odkrili v nasadih lesk (Corylus avellana) v SV in JZ Sloveniji in v njih potrdili prisotnost fitoplazem 16SrV skupine. Prisotnost fitoplazem iz skupine 16SrV smo potrdili tudi v gojenih leskah, ki zaradi okužbe propadajo.

Na osnovi opaženih težav, s katerimi se stroka srečuje ob svojem rednem delu v zadnjih letih in dosedanjih izkušenj, smo si v projektu zastavili naslednje cilje: 

preveriti možnost ugotavljanja fitoplazme FD, ki povzroča zlato trsno rumenico, v preimaginalnih stadijih v glavnem prenašalcu - ameriškem škržatku; 
razširiti znanje o drugih škržatkih - možnih prenašalcih fitoplazme FD in preveriti njihovo prisotnost v Sloveniji; 
ugotoviti okuženost drugih škržatkov - možnih prenašalcev te fitoplazme v vinogradih in v bližini vinogradov; 
ugotoviti bionomijo vzhodnjaškega škržatka, preveriti ali lahko prenaša fitoplazmo FD med leskami in na trto in preučiti možnosti zatiranja vzhodnjaškega škržatka z insekticidi na leskah; 
ugotoviti pomen alternativnih gostiteljskih rastlin fitoplazme FD v bližini vinogradov, kot je npr. samonikla ali gojena leska, kot rezervoar za prenos te fitoplazme na trto; 
raziskati možnost daljinskega zaznavanja z metodo hiperspektralnega slikanja z letalom za zgodnje odkrivanje okužb zlate trsne rumenice.     

Projekt financirajo:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Partnerji:
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZ NG)
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZ MB)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)
Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

Spletna stran projekta: link
Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS