Projekti

CRP: Met4Lab - Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike

Koordinator projekta: doc. dr. Mojca Milavec

Oznaka: V2-2247

Trajanje: 1.10.2022 – 30.9.2024

Meroslovje na področju kemije in biologije je v intenzivnem razvoju, vendar le delno podpira različne dejavnosti kot so medicina, farmacija, veterina, varna hrana in monitoring okolja. Za boljšo implementacijo meroslovja je potrebno ob intenzivnem razvoju iskati tudi načine za hiter in uspešen prenos meroslovne podpore do končnih uporabnikov. Eden od načinov prenosa je povezovanje akreditiranih laboratorijev in drugih laboratorijev, ki izvajajo analize za končne uporabnike in nosilca nacionalnega etalona za specifično področje.

Za vzpostavitev podlag za identifikacijo meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine in za pridobitev podatkov o primerljivosti laboratorijev bomo v okviru projekta organizirali delavnice in anketo ter medlaboratorijsko primerjavo na področju analize z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR). PCR je ena od metod, ki se zelo pogosto uporabljajo za analizo nukleinskih kislin in temelji na pomnoževanju izbranega tarčnega zaporedja le-teh. Z metodo PCR in njenimi nadgradnjami kot sta PCR v realnem času in digitalna PCR je možno izvajati detekcijo, identifikacijo in kvantificiranje izbranih tarčnih zaporedij nukleinskih kislin pridobljenih iz različnih organizmov in iz različnih tipov vzorcev. V Sloveniji imamo več laboratorijev, ki vsak na svojem področju (medicina, živalski mikroorganizmi, mikroorganizmi v živilih, zdravstveno varstvo rastlin, gensko spremenjeni organizmi) izvajajo analize s PCR. Nekateri od teh laboratorijev delujejo na področjih, kjer so na voljo certificirani referenčni materiali in ustrezne medlaboratorijske primerjave (npr. gensko spremenjeni organizmi), na drugih področjih so na razpolago ustrezne medlaboratorijske primerjave in različni kontrolni materiali, ni pa certificiranih referenčnih materialov (npr. medicina), na področju zdravstvenega varstva rastlin pa ni ustreznih kontrolnih materialov, ponudniki medlaboratorijskih primerjav pa niso ustrezno akreditirani. Laboratoriji, ki izvajajo analize s PCR imajo zato različne potrebe za podporo svojih meritev, ki pa pogosto niso prepoznane kot meroslovne potrebe. V Sloveniji imamo tudi laboratorij, ki je nosilec nacionalnega etalona za področje množine snovi/bioanalize nukleinskih kislin zlasti na področju gensko spremenjenih organizmov in mikroorganizmov v bioloških in drugih materialih. Ta laboratorij lahko pripomore k zagotavljanju meroslovne sledljivosti pri analizah nukleinskih kislin in tako podpre ostale laboratorije. Laboratorij je med drugim sodeloval v medlaboratorijski primerjavi za kvantifikacijo SARS-CoV-2 na najvišjem meroslovnem nivoju.

Specifični cilji projekta so:
•    opredelitev izhodišč za vzpostavitev centralnega sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo PCR z namenom hitrejšega in učinkovitejšega reagiranja v primeru kriznih situacij oziroma novih potreb po merjenjih;
•    identifikacija meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo PCR;
•    opredelitev načina zagotavljanja meroslovne sledljivosti pri določevanju SARS- CoV-2 z metodo PCR.

Projekt financirajo:
•    Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
•  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje (MGRT, MIRS)

Partnerji:
•    Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
•    Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, Oddelek za živilstvo,  Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 
•    Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
•    Center za medicinsko mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
•    Center za mikrobiološke analize, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

http://projects.nib.si/met4lab/