Odziv biokonstrukcij na toplotni stres in posledice za ekosistemske storitve

Odziv biokonstrukcij na toplotni stres in posledice za ekosistemske storitve

 

Nosilec projekta: dr. David Stanković

Šifra: operacija št. C3330-17-529025 »Raziskovalci-2.0-NIB-529025«

Trajanje: 1.6.2017 - 31.5.2020

 

 

Neodvisni raziskovalni projekt »Odziv biokonstrukcij na toplotni stres in posledice za ekosistemske storitve« se bo izvajal kot operacija št. C3330-17-529025 »Raziskovalci-2.0-NIB-529025« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba 1.1: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj 1.1.1: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. Operacija se bo izvajala v Zahodni kohezijski regiji.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

MIZS slo