Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju

 

Naslov projekta: Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju

 

Nosilec projekta: dr. Martina Orlando Bonaca

 

Šifra: MKGP

 

Trajanje: 5. 3. 2018 - 5. 6. 2021

 

V sklopu projekta nameravamo pridobiti podatke o prisotnosti tujerodnih vrst v slovenskem morju in spremljati njihovo širitev ter vplive na domorodne vrste, vključno z vplivi na ribolovne vire in na marikulturo. Projekt vključuje terensko spremljanje prisotnosti in razširjenosti tujerodnih vrst, obdelavo podatkov, testiranje novih tehnik kartiranja invazivnih tujerodnih vrst, pridobivanje informacij o prisotnosti in razširjenosti tujerodnih vrst od zainteresirane javnosti, vključno z ribiči, pridobivanje informacij o vplivih invazivnih tujerodnih vrst na domorodne vrste in na komercialne vrste, namenjene za prehrano ljudi ter izris kartografskega gradiva. V sklopu projekta bo potekalo tudi osveščanje deležnikov, vključno z ribiči, o vplivih invazivnih tujerodnih vrst ter o njihovih poteh vnosa in širjenja.

 

Projekt sofinancira:

 

MKGP

 

Predavanje prof. dr. Lovrenca Lipeja o vnosu in širjenju tujerodnih vrst v slovenskem morju

 

V okviru delavnice »Povezovanje raziskav morja z ribištvom in akvakulturo«, ki je potekala na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo v petek, 14.9.2018, je o tujerodnih vrstah v slovenskem morju predaval prof. dr. Lovrenc Lipej. Predavanje je bilo pripravljeno v skladu s projektom »Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju« (naročnik: MKGP) in je bilo namenjeno akterjem s področja akvakulture, ribičem, predstavnikom ministrstev in drugim raziskovalnim inštitucijam. Vsebine, ki jih je prof. Lipej predstavil, so bile vezane na širjenje in vplive tujerodnih vrst, s poudarkom na vrstah, ki so bile najdene na območju marikultur v slovenskem morju in katerih poti vnosa in širjenja so akvakulturne dejavnosti.