HarmoNIA

 

Projekt HarmoNIA – Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas

 

(Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju)

 

Cover 2

 

Projekt »Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju« (HarmoNIA) delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter instrumenta za predpristopno pomoč. Projekt se izvaja v okviru INTERREG Programa transnacionalnega sodelovanja Jadransko – Jonske pobude za obdobje 2014-2020. Začel se je 1. 2. 2018 in bo trajal do 30. 11. 2019. Celotna vrednost projekta je 1.290.978,60 EUR. Vrednost deleža partnerja NIB znaša 68.907,00 EUR.

 

Analize onesnaževal v morju v posameznih državah, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju, potekajo z različnimi razpoložljivimi analitskimi tehnikami in različnimi protokoli ter tako ne omogočajo zanesljive primerjave stanja morskega okolja na območju regije, kot to zahteva Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD). V bodoče bodo morale države članice usklajeno pristopiti k zbiranju, združevanju in analiziranju podatkov o stanju morja, kar bo omogočil projekt HarmoNIA, v katerega so vključene države, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju. Rezultati in izmenjava znanj bodo v pomoč pri dokončni vzpostavitvi monitoringa, kot ga zahteva MSFD in pri določitvi kriterijev za dobro stanje morskega okolja, kar se tiče onesnaževal, vezano na deskriptor 8 MSFD.

 

Namen projekta HarmoNIA je vzpostavitev upravljanja in zagotovitev dostopnosti do razdrobljenih podatkov o onesnaženosti morja na območju Jadransko - Jonske regije, ki so podlaga za reševanje ranljivosti morskega okolja in varovanja ekosistemskih storitev. Glavna namenska cilja projekta sta dva, in sicer:

 

• Mednacionalna uskladitev protokolov za izvajanje MSFD in UNEP/MAP: Izmenjava informacij, povezovanje in harmonizacija monitoringa in ocenjevanja stanja morja glede na vsebnost kemijskih onesnaževal med državami v Jadransko – Jonski regiji. To so zahteve, ki jih državam članicam narekuje Direktiva o strategiji morij, zato bodo rezultati projekta vsem državam v veliko pomoč pri implementaciji MSFD in UNEP/MAP in sicer za vsebine, ki se nanašajo na deskriptor 8 – koncentracije onesnaževal v morskem okolju. Zaradi čezmejne narave morskega okolja moramo namreč države članice sodelovati, saj je le tako možno vzpostaviti učinkovite ukrepe za zaščito in trajnostni razvoj morskega okolja.

• Regionalna vzpostavitev infrastrukture za upravljanje podatkov o onesnaženosti Jadranskega in Jonskega morja, vključno z izdelavo orodja za vizualizacijo podatkov.

 

V projektu sodeluje 10 partnerjev, in sicer raziskovalne inštitucije, regionalni organi in za monitoring pristojne inštitucije iz Slovenije, Hrvaške, Črne Gore, Italije, Albanije in Grčije. Vodilni partner projekta je Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) iz Trsta. V projektu sodelujejo tudi štirje pridruženi partnerji.

 

Kontaktna oseba za NIB:

dr. Branko Čermelj, branko.cermelj[at]nib.si; tel: 059 232 912. 

 

Program transnacionalnega sodelovanja INTERREG ADRION

 

Spletna stran projekta HarmoNIA

 

Promo video

 

Pravno obvestilo: Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Organi programa ADRION ne odgovarjajo za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

 

Harmonia Leaflet 1