DE Biodiverziteta

DE Biodiverziteta

Skupina za morsko biodiverziteto se ukvarja z raziskavami bentoške flore in favne, ribjih združb, kartiranjem in ovrednotenjem stanja bentoških habitatnih tipov, ekologijo biokonstruktorjev in tujerodnih vrst. Veliko napora namenjamo ohranjanju ogroženih morskih vrst, ob ugotavljanju vzrokov za nazadovanje biogradnikov, in razvoju ter testiranju tehnik za ponovno naselitev ranljivih biogradnikov (kot so korale, leščurji, rjave alge in morske trave).

 

 

 

Raziskave in ekspertize

 

Raziskave:

- Celovite raziskave morske biodiverzitete

- Dolgoročne raziskave obrežne ribje združbe

- Raziskave favne rib hrustančnic

- Spremljanje tujerodne favne in flore

- Raziskave ekologije sredozemske kamene korale in biogenih formacij

- Raziskave ponovnega naseljevanja vrst in obnove morskih habitatov

- Ugotavljanje vplivov podnebnih sprememb na lokalno biodiverziteto

- Ekološke raziskave morske biodiverzitete v obalnih mokriščih

- Združbe obrasti in njihova filtracijska učinkovitost

- Popisovanje in spremljanje favne polžev zaškrgarjev

- Raziskave lagunskih in evrihalinih življenjskih okolij s posebnim poudarkom na njihovi biodiverziteto

- Prehranjevalna ekologija mezopredatorjev severnega Jadrana

 

Ekspertize:

- Kartiranje in monitoring habitatnih tipov

- Inventarizacija morske flore in favne

- Popisovanje in spremljanje tujerodne favne in flore

- Popisovanje in spremljanje vrst, povezanih s procesom tropikalizacije in podnebnih sprememb

 

 

Osebje

  

Doc. dr. Martina Orlando Bonaca, vodja laboratorija, raziskovalka

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/martina-orlando-bonaca 

 

prof. dr. Lovrenc Lipej, raziskovalec

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/lovrenc-lipej 

 

Doc. dr. Borut Mavrič, vodja Morske biološke postaje Piran, raziskovalec

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/borut-mavric 

 

dr. Valentina Pitacco, raziskovalka

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/valentina-pitacco 

 

dr. Domen Trkov, raziskovalec

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/domen-trkov 

 

Ana Fortič, raziskovalka

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/ana-fortic 

 

Ana Lokovšek, mlada raziskovalka

https://www.nib.si/mbp/sl/cv/ana-lokovsek 

 

Projekti

 

Interreg Italia/Slovenija

TRECap - Trezze, tegnue in morska okolja severnega Jadrana: kapitalizacija

Odgovorna nosilka: dr. Ana Fortič

Trajanje: 1.9.2023 - 31.8.2025

https://www.ita-slo.eu/sl/trecap 

 

Priprava strokovnih podlag za pripravo načrta upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2028-2033 (NUMO III) – priprava in nadgradnja strokovnih podlag za posodobitev presoje stanja morskega okolja

Odgovorna nosilka: dr. Martina Orlando Bonaca

Trajanje: 25.4.2023- 29.3.2024

 
SeaWheat: Jutrišnja "pšenica morja": ULVA, model za inovativno marikulturo

Cost Action CA20106

Odgovorni nosilki: dr. Martina Orlando Bonaca in dr. Katja Klun

Trajanje: 4. 10. 2021 - 3. 10. 2025

 
LIFE PINNA

Odgovorna nosilca: dr. Valentina Pitacco in dr. Domen Trkov

Trajanje: 01. 10. 2021 – 30. 09. 2025

https://www.lifepinna.eu/en/home/ 

 
Interreg Italia/Slovenija

TRETAMARA

Grebeni, biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana: predlogi za upravljanje

1.2.2020 – 31.1.2022

Odgovorna nosilka: dr. Martina Orlando Bonaca

https://www.nib.si/mbp/sl/projects/48-cross-border-projects/1029-tretamara 

 

ARRS

Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitat, (J1-1702)

Odgovorna nosilka: dr. Martina Orlando Bonaca

1.7.2019 – 30.6.2022

https://www.nib.si/mbp/sl/projects/45-slovenian-research-agency/939-dejavniki-ki-vplivajo-na-gozdove-jadranskih-rjavih-alg-in-resitve-za-obnovo-habitata 

 

MKGP 

Nadgradnja poznavanja biotskih in abiotskih značilnosti ter obsega bentoških habitatnih tipov cirkalitoralni grobi sedimenti (MC3), cirkalitoralni premesani sedimenti (MC4) in cirkalitoralni peski (MC5).

2020-2023.

odgovoren nosilec: dr. Borut Mavrič

 

MKGP

Monitoring morskih habitatnih tipov Natura

2020-2022.

odgovoren nosilec: prof. dr. Lovrenc Lipej

 

DOPPS 

Monitoring of the Mediterranean Shag in the Slovenian Sea 2020-2021/Monitoring vranjeka v slovenskem morju

2020-2021

odgovoren nosilec: prof. dr. Lovrenc Lipej

 

MKGP 

Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju

5.3.2018 – 5.6.2021

odgovoren nosilec: dr. Borut Mavrič

 

MKGP 

Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacij tujerodne vrste Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju

odgovoren nosilec: dr. Borut Mavrič

 

Interreg MED 

SHAREMED (2019-2022)

odgovoren nosilec: dr. Borut Mavrič

 

Interreg Italia/Slovenija 

TRECORALA

Grebeni in koraligen severnega Jadrana: ovrednotenje in trajnostno upravljanje v Tržaškem zalivu

Odgovorna nosilka: dr. Martina Orlando Bonaca

14.10.2012 - 30.4.2015

https://www.nib.si/mbp/sl/completed-projects/trecorala 

 

 

Izbrane objave

 

ORLANDO-BONACA, M., PITACCO, V., LIPEJ, L. (2021). Loss of canopy-forming algal richness and coverage in the northern Adriatic Sea. Ecological indicators: integrating monitoring, assessment and management, 125, 107501, str. 1-11,  doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107501.

 

ORLANDO-BONACA, M., LIPEJ, L., BONANNO, G. (2021). Non-indigenous macrophytes in Central Mediterranean ports, marinas and transitional waters: origin, vectors and pathways of dispersal. Marine pollution bulletin, 162, 111916, str. 1-19, doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111916.

 

PALINKAS, C., MISTRI, M., STAVER, L., LIPEJ, L., KRUŽIĆ, P., STEVENSON, J. C., TAMBURRI, M., MUNARI, C., ORLANDO-BONACA, M. (2021) Status of critical habitats and invasive species. V: MALONE, Thomas C. (ur.), MALEJ, Alenka (ur.), FAGANELI, Jadran (ur.). Coastal ecosystems in transition : a comparative analysis of the northern Adriatic and Chesapeake Bay, (Geophysical monograph series). 1st ed. Hoboken: American Geophysical Union: Wiley. 2021, str. 177-202. doi: 10.1002/9781119543626.ch9.

 

AZZURRO, E., V. SBRAGAGLIA, J. CERRI, M. BARICHE,L. BOLOGNINI, J. BEN SOUISSI, G. BUSONI, S. COCO, A. CHRYSSANTHI, E. FANELLI, R. GHANEM, J. GARRABOU, F. GIANNI, F. GRATI, J. KOLITARI, G. LETTERIO, L. LIPEJ, C. MAZZOLDI, N. MILONE, F. PANNACCIULLI, A. PEŠIĆ, Y. SAMUEL‐RHOADS, L. SAPONARI, J. TOMANIĆ, N. NUR TOPÇU, G. VARGIU, P. MOSCHELLA (2019). Climate change, biological invasions, and the shifting distribution of Mediterranean fishes: A large‐scale survey based on local ecological knowledge. Global Change Biology, DOI: 10.1111/gcb.14670.

 

TRKOV, D. & L. LIPEJ (2019). Non-Destructive Method for Assessing the Feeding Habits of Coastal Fish. Mediterranean Marine Science, 20(2), 453-459.

 

ORLANDO-BONACA, M., PITACCO, V., SLAVINEC, P., ŠIŠKO, M., MAKOVEC, T., FALACE, A. (2021) First restoration experiment for Gongolaria barbata in Slovenian coastal waters: What can go wrong? Plants, 10(2), 239; doi: 10.3390/plants10020239.

 

KOVAČIĆ, M., L. LIPEJ & J. DULČIĆ (2020). Evidence approach to checklists: critical revision of the checklist of the Adriatic Sea fishes. Zootaxa, 4767 (1), https://doi.org/10.11646/zootaxa.4767.1.1

 

PITACCO, V., MISTRI, M., LIPEJ, L. (2019). Species-Area Relationship (SAR) models as tools for estimating faunal biodiversity associated with habitat builder species in sensitive areas : the case of the Mediterranean stony coral (Cladocora caespitosa). Marine environmental research, 149, 27-39, doi: 10.1016/j.marenvres.2019.05.016.

 

ORLANDO-BONACA, M., ROTTER, A. (2018). Any signs of replacement of canopy-forming algae by turf-forming algae in the northern Adriatic Sea? Ecological indicators: integrating monitoring, assessment and management, 87, 272-284, doi: 10.1016/j.ecolind.2017.12.059.

 

ZUNINO, S., PITACCO, V., MAVRIČ, B., ORLANDO-BONACA, M., KRUŽIĆ, P., LIPEJ, L. (2018). The ecology of the Mediterranean stony coral Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea): a 30-year long story. Marine biology research, 14(3), 307-320, doi: 10.1080/17451000.2017.1408915.

 

 

Sodelovanja

 

Prirodoslovni muzej Rijeka

Prof. dr. Marcelo Kovačić

 

Zoologische Staatssammlung Munchen & Department Biologie II, Ludwig-Maximilians-Universtitet Munchen, Munchen, Germany

Prof. dr. Roland Meltzer

 

Prirodoslovno Matematična fakulteta, Vseučilišče v Zagrebu, Hrvaška

Prof. dr. Petar Kružić

 

ARPA Furlanija Julijska Krajina

Dr. Nicola Bettoso

 

Univerza v Trstu

Prof. dr. Annalisa Falace

 

Institut za oceanografiju I ribarstvo, Split, Hrvaška

Prof. dr. Jakov Dulčić

 

Institut za istraživanje mora, Kotor, Črna gora

Dr. Vesna Mačić

 

Univerza v Cataniji

Dr. Giuseppe Bonanno

 

Inštitut Ruđer Bošković Institute, Center za razsikave morja, Rovinj, Hrvaška

Dr. Ljiljana Iveša

 

 

Druge aktivnosti

 

Vključitev v pedagoški proces in mentorstva:

- FAMNIT, Univerza na Primorskem, (Morska biodiverziteta, Biotska globalizacija v morjih in oceanih, Ekologija morja, Morska zoologija)

- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Ekologija morja)

- Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Ekologija morja)

- Podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana (Ihtiologija z ribiško biologijo)

 

Editorial Boards/člani uredniških odborov

- Annales for Istrian and Mediterranean Studies

- Acta Adriatica

- Natural and Engineering Sciences (NESciences)

- Acrocephalus

- Studia marina

- Natura Sloveniae

 

 

Galerija

 

 

  

Na slikah (od leve proti desni in od zgoraj navzdol):

 

1. Popisovanje ribje združbe na vzorčevalnih transektih na Velem jezeru na otoku Mljetu (Hrvaška) (Foto: Borut Mavrič)

2. Spremljanje stanja in rasti presajenih sadik morske trave pozejdonke (Posidonia oceanica) (Foto: Borut Mavrič)

3. Pogled pod gladino s kukalom je enostavna metoda za spremljanje stanja na morskem dnu v plitvem delu morja (Foto: Borut Mavrič).

4. Foto-dokumentacija je neobhoden del podvodnega proučevanja morja (Foto: Borut Mavrič).

5. Potapljača v zadnji fazi priprav pred potopom (Foto: Borut Mavrič)

6. S prof. dr. Kružićem že vrsto let raziskujemo največji koralni greben v Sredozemskem morju, v Velikem jezeru na otoku Mljetu (Foto: Borut Mavrič).

7. Sodelovanje z novinarji je eden najpomembnejših načinov za osveščanje širše javnosti in širjenje našega znanja (Foto: Borut Mavrič).

8. Vzorčenje obrežnih alg v okviru naloge spremljanja tujerodnih vrst v slovenskem morju (Foto: Borut Mavrič)

9. Prenos eksperimentalnih ploščic za vzorčenje združbe obrasti v laboratorij (Foto: Borut Mavrič)

10. Kajaki so naše glavno prevozno sredstvo v plitvih obalnih lagunah (Foto: Borut Mavrič).

11. Eksperiment s sredozemsko kameno koralo (Cladocora caespitosa) v kontroliranem okolju (Foto: Leon Lojze Zamuda)

12. Prvi poskus gojitve rjave alge cistozire, ki spada med ogrožene vrste v Sredozemskem morju (Foto: Valentina Pitacco)

13. Popisovanje kolonij sredozemske kamene korale (Cladocora caespitosa) (Foto: Borut Mavrič)

14. S prof. dr. Rolandom Melzerjem na Velikem Brionu, kamor že vrsto let hodimo na ekspedicije z namenom spremljanja bentoških vrst in habitatov ter popisovanja morske biodiverzitete Nacionalnega parka Brioni (Foto: Borut Mavrič)

15. Predstavitev dveh monografij (Foto: Tomaž Primožič)

16. Potapljač med proučevanjem velikega leščurja (Pinna nobilis), največje sredozemske školjke (Foto: Tihomir Makovec)

17. Popisovanje ribje združbe na vzorčevalnih transektih (Foto: Tihomir Makovec)

18. Priprava na potop (Foto: Martina Orlando Bonaca)

19. Poskus gojitve rjave alge cistozire (Foto: Martina Orlando Bonaca)

20. Priprava na potop (Foto: Martina Orlando Bonaca)

21. Velika babica (Parablennius gattorugine) kuka iz zatemnjene špranje v družbi spužev, mahovnjakov in alg (Foto: Ana Fortič).