Slovenija bo ostala brez podatkov o kakovosti

Slovenija bo ostala brez podatkov o kakovosti

Ministrstvo za okolje (MOP) ne namenja več sredstev za izvajanje monitoringov o kvaliteti površinskih in morskih voda ter podatkov o populacijah kvalifikacijskih vrst. Za Slovenijo lahko to pomeni nepopravljivo škodo, tako na področju varovanja okolja kot na področju zdravja ljudi. Morebitne razsežnosti tega nerazumnega dejanja s strani MOP si lahko preberete na tej povezavi.

 

Ob izjavi o ukinitvi monitoringa vidimo, da moramo javnost tudi obvestiti o pomembnem dejstvu, ki večini ni znano. Kljub temu, da smo javni zavod, zaposleni na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB), v enoti Morske biološke postaje (MBP), ali v drugih enotah NIB-a, nimamo stalnega financiranja, kot ga imajo npr. učitelji ali zdravniki, da ne govorimo o zaposlenih na občinah in ministrstvih, ki so del javne uprave. Naše delovanje je vezano na finančne prilive iz različnih naslovov, najpomembnejši med njimi je priliv s strani Javne Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki financira temeljni raziskovalni program 'Raziskave obalnega morja'.

 

Dejansko gre za velik projekt, ki traja pet let in je potrebno za njegovo ponovno pridobitev vsakokrat ob izteku kandidirati na razpisu ARRS, že v vmesnih obdobjih pa je izvajanje programa letno ovrednoteno. Program omogoča financiranje sedem do osem oseb letno (od pribl. 35 zaposlenih v naši enoti). Ocenjevanje Programa temelji na znanstveni odličnosti, kar pomeni, da moramo biti primerljivi z vodilnimi evropskimi in svetovnimi raziskovalnimi skupinami na našem področju.

 

Klasični monitoring morja ne sodi v znanstveno odličnost in zato ne more biti del raziskovalnih vsebin programa. Monitoring morja je tako financiran izključno iz namenskih sredstev Agencije R Slovenije za okolje (ARSO). Neke vrste 'vmesni člen' med raziskavami in monitoringom so razvojne/aplikativne študije, ki preiskujejo morski prostor po direktivah Evropske unije, kamor sodita Vodna direktiva (VD) in Okvirna direktiva o morski strategiji (MS). Po naročilu države te dejavnosti izvajamo za vzpostavitev novega programa monitoringa, kar članicam nalagajo evropske direktive. S študijami bo tudi postavljen 'Načrt upravljanja morskega okolja' (NUMO). Za te študije je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), glavni izvajalec teh nalog v Sloveniji pa je Inštitut za Vode R Slovenije (IZvRS), slednjemu pa je naš inštitut podizvajalec, po naročilu MOP-a.

 

MOP je ARSO reduciral sredstva, zato je ARSO 5. februarja 2015 ukinil takrat obstoječi monitoring morja, jezer in rek. Hkrati je MOP zmanjšal sredstva IZvRS za navedene razvojne študije za bodoči monitoring v skladu z evropskimi direktivami. Za MBP oboje pomeni 2,5-kratno zamnjšanje glede na načrtovane dejavnosti.

Ostalo financiranje na MBP je vezano na različne, časovno omejene projekte (čezmejne, regionalne, evropske, idr.), vsak od njih pa ima specifične naloge, od katerih so odvisni tudi številni mladi zaposleni v enoti.

 

 J. Francé, A. Malej, P. Mozetič in V. Malačič