Možnost uporabe biomase meduz kot trajnostni vir hrane v ribogojstvu

Možnost uporabe biomase meduz kot trajnostni vir hrane v ribogojstvu

 

Nosilec projekta: dr. Tjaša Kogovšek

Šifra: operacija št. C3330-17-529024 »Raziskovalci-2.0-NIB-529024«

Trajanje: 1.6.2017-31.5.2020

 

 

Neodvisni raziskovalni projekt »Možnost uporabe biomase meduz kot trajnostni vir hrane v ribogojstvu« se bo izvajal kot operacija št. C3330-17-529024 »Raziskovalci-2.0-NIB-529024« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba 1.1: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj 1.1.1: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. Operacija se bo izvajala v Zahodni kohezijski regiji.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 1

 

 

MIZS slo