CHANGE — CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research

CHANGE — CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research

 

Nosilec projekta na NIB: Dr Ana Rotter

 

Trajanje: 01.05.2018-31.10.2023

 

Glavni cilj projekta CHANGE je podpirati raziskovalne organizacije (RO) pri načrtovanju in izvajanju načrtov za doseganje enakosti spolov (ang. Gender Equality Plans, (GEP)). To bo moč doseči z vključevanjem ključnih oseb –, posrednikov za prenos (ang. Transfer Agents (TAs)), v vsaki organizaciji, ki bodo skupaj z glavnimi konzorcijskimi partnerji prenašali soustvarjeno znanje o enakosti spolov znotraj svojih institucij.

 

Ta inovativni pristop bo zagotovil spodbujanje in trajnostno institucionalizacijo akcijskih načrtov za enakost spolov (GEP) tudi po izteku trajanja projekta. Poleg tega bo project CHANGE z vzajemnim učenjem in mreženjem partnerjem omogočil, da postanejo informacijski centri, usposobljeni za zagotavljanje znanja in izkušenj o enakosti spolov drugim raziskovalnim organizacijam in tudi organizacijam za financiranje raziskav.

 

S takšnim pristopom soustvarjanja znanja in z vzpostavljanjem izkustvenih skupnosti med raziskovalnimi organizacijami v vsaki sodelujoči regiji bodo vzpostavljene podporne in mentorske strukture, ki bodo delovale tudi po zaključku projekta. Redno vključevanje in izmenjava z nacionalnimi in evropskimi deležniki (oblikovalci politik, raziskovalci, ministrstva itd.) zagotavlja učinek prelivanja rezultatov projekta CHANGE na druge raziskovalne organizacije ter organizacije za financiranje znanosti v njihovih državah ter na druga ministrstva v celotnem evropskem prostoru.

 

Projekt CHANGE bo kot enega od številnih rezultatov pripravil dokumente o politikah, ki bodo temeljili na tem strateškem vključevanju zainteresiranih strani, vključno z dejanskimi oblikovalci politik ter ustreznimi deležniki pri pripravi političnih dokumentov. S takim pristopom bo moč zapolniti vrzel med raziskavami in dejanji oziroma vrzel med teorijo in prakso. Projekt CHANGE bo doprinesel k strukturnim spremembam na področju enakosti med spoloma v evropskem raziskovalnem območju s spodbujanjem institucionalnih kulturnih sprememb, ki zagotavljajo delovno okolje v raziskovalnih organizacijah, ki stremi k enakosti spolov in krepitvijo pomena raziskovalnih in inovacijskih programov, ki vključujejo vidik spola v raziskovalnih programih organizacij za financiranje znanosti ter v samem načrtovanju in izvajanju raziskav.

 

Za več informacij glejte http://www.change-h2020.eu